Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hisnul Muslim - zaštita svakog muslimana

Hisnul Muslim - zaštita svakog muslimana

Ratings: (0)|Views: 3,400 |Likes:
Published by www.dini-islam.net
Hisnul Muslim - zaštita svakog muslimana prema Kur'anu i sunnetu poslanika Muhammeda s.a.w.s. www.dini-islam.heavenforum.com

http://www.youtube.com/user/TheAbdullhadi
Hisnul Muslim - zaštita svakog muslimana prema Kur'anu i sunnetu poslanika Muhammeda s.a.w.s. www.dini-islam.heavenforum.com

http://www.youtube.com/user/TheAbdullhadi

More info:

Published by: www.dini-islam.net on May 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

 
HISNUL-MUSLIMI
 
min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti
 
ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA
 
( Prema Kur'anu i sunnetu Poslanika Muhammeda s.a. v. s.)
 
Autor : Said Al-Kahtani
 

 
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
 
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
 
VRIJEDNOST ZIKRA
 

 
 !"#$%&'()*
 Kazao je Uzvišeni Allah dželle šanuhu: “Sje
ajte se vi Mene, pa
u se i Jasje
ati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.”
(El-Bekare: 152)
 
+,-+$./01 2345#$%&6'*
 - O vi, koji vjerujete! Allaha
esto i mnogo spominjite!”
(El-Ahzab: 41)
 
 /1789+,-0 :;,<8+=> 2345#$%&?(*
 - ... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za svenjih oprost i veliku nagradu pripremio.
(El-Ahzab: 35)
 
$!0/1@A,B8CDCE#7>E 0,F>0/0G
 
H85#$%&)I(*
 
 - I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i nave
er, ponizno i sastrahopoštovanjem i ne podižu
i glas, i ne budi nemaran!
(El-Araf 205)
 
F%J,F8FGJE#K-/L,;M-/JE#K
 
K#N"O#
 
Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"
Primjer onoga koji se sje
a svoga Gospodara spominju
i Ga i onog koji Ga sene sje
a je kao primjer živog
ovjeka i mrtvaca.
( K )
 
F%J,F8FG1#P,F/7.8QRP;8,NES" $ET78$!F0/,BU#$VQUW0/,BP=#A$X.8$E1.8FEY&*Y
 
0EK/TO#J=/
 
Zatim je kazao:
"Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha indemelikikum ve erfe'iha fi deredžatikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebive-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribueanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale zikru-l-Lahi te' ala"
- Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je usto:najkreposnije kod vašeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra,zna
ajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi odgovoriše: Da, želimo! -Sje
anje na Allaha Uzvišenog.
(T,MA )
 
F%J,F8FG$! 80Z7.8WJ/PEK7" 1./,B[/J[/WPDJJD\PWP:8EJ,WLE!:8#W2!WP:8#J,WLE!+"]W2!WP^QJT,_;
 
FD/K#N"O#
 Kazao je i ove rije
i:
Uzvišeni Allah kaže: Ene inde zanni abdi bi, ve Eneme‘ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi, ve inzekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebeilejje šibren tekarrebtu ilejhi zira‘an, ve in tekarrebe ilejje zira‘antekarrebtu ilejhi ba‘an, ve in etani jemši etejtuhu herveleten"
- Rekao je Allah, dželle šanuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. Snjim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kadsam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u jošljepšem društvu. Kad
 
mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, aako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat.Najzad, ako Mi sepribliži hodom, Ja
u se njemu približavati žurbom.
(K)
 
`=#;1.8a#^ DE0E7"8087bc%def]W$%# JEg"_h_E"BiF89-Y&0/:"j#CD3Y*
 
O# /TJ=/0EK
 
 
A kazao je i ovako:
"Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu, enneredžulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne šerai'al-islami kad kesuret alejje feahbirni bi šej‘in etešebbesu bihi" - Kale - "La jeza-lu lisanuke retiben minzikril-l-Lahi".
 - Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki
ovjek rekao BožijemPoslaniku: "O Božiji Poslani
e, meni se
ini da ima puno islamskih propisa, pami kaži neke najvažnije, kojih
u se pridržavati", pa mu je rekao: "Neka ti jezikneprestano spominje Allaha, dželle šanuhu"
(T,MA )
 
F%J,F8FGk.D4JEJF2T0/:40/Y_E.DM $P1-/&*0PH4kH4k,/kH4kbPkH4l
 
O#K/T
 Kazao je i :
"Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi hasenetunvel-hasenetu bi ašri emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mim-harfun ve lakinneelifun harfun, lamun harfun, mimun harfun"
- Ko prou
i ( pro
ita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za todobro stje
e se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" - jedno jeslovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo.
( T )
 
;1.8a#/80EJ"!8080MF%J,F8FG$%#mB!n& EWb$7>VM0,T.EJ./i,o,!WMp .F!X4#,pqW,r0/$CVM$%#Y&7>c kscqP0,T0/Jk,B=382T0/0,T!PF,7@D;W74Pscq0/Jk,B /PeE#0/Jk,BeE#Ed0/0QA780Y*
 
FD/O#
 Zabilježen je i ovaj hadis:
"Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-Lahu 'anhukale: haredže Resulu-l-lahi (sallallahu `alejhi we sellem) ve nahnu fi-s-suffefe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila buthanin ev ile-l-akikife je‘ti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri ismin ve la kati‘atirahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu zalike. Kale: e fela jagduehadukum ile-l-mesdžidi fe ju‘allimu ev jakre‘u ajetejni min Kitabi-l-Lahiazze ve dželle, hajrun lehu min nakatejni, ve selasun hajrun lehu minselasin, ve erbe‘un hajrun lehu min orbe'in, ve min e‘adadihinne mine-l-ibili"
- Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili nasofi, izišao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: “Ko od vas ne bi želio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tomebudu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal na
in i ne kao poklonrodbine?” Odgovorili smo: “Svi bismo to željeli, Allahov Poslani
e.” Tada namon re
e: “Zar niko me
u vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj pou
avati ilisam prou
avati (
itati) dva kur'anska ajeta - što mu je korisnije od dvije deve; triajeta su mu na taj na
in vrednija od tri deve;
etiri od
etiri deve i tako redom.”
(M )
 
F%J,F8FG0/Pk0/J,F8LJ,+7!/70/ ./J,F8LJ,:@/e@paY
 
AA$EO#

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
sasavko liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ZdrCr liked this
Jasmin Ceki liked this
gfreeman42 liked this
Muhamed Fetić liked this
Islamic religion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->