Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2004 Jsa Frl 747

2004 Jsa Frl 747

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by SCRUPEUSS
verjaring
verjaring

More info:

Published by: SCRUPEUSS on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
+ 2
(,1 1/,1(
Citation: 2004 J. S. Afr. L. 747 2004Content downloaded/printed fromHeinOnline (http://heinonline.org)Thu Jun 13 10:42:00 2013-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptanceof HeinOnline's Terms and Conditions of the licenseagreement available at http://heinonline.org/HOL/License-- The search text of this PDF is generated fromuncorrected OCR text.-- To obtain permission to use this article beyond the scopeof your HeinOnline license, please use:https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?&operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=0257-7747
 
Aantekening
ABANDONNERING
VAN
EIENDOMSREG
OP
GROND
EN
AANSPREEKLIKHEID
VIR
GRONDBELASTING
I
Eiendomsreg
as
"moederreg"
van
saaklike
regte
is
in
die
gemenereg
en
sekerlik
in
dietipiese
Westerse beskawing
'n
wesenlike
bestanddeel
van
die
vermo~nsregte van
'n
regsubjek
waaruit
sy
totalebateposisie saamgestel
word.
'n
Persoon
se
deelname
aan
die
regs-
en
handelsverkeer
is
grootliks
afhanklik
nie
alleen
van
sy
formele
handelingsbevoegdheid
nie,
maar
ook
van
sy
vermofnsposisie
ten einde regte
te
kan
bekom
en
prestasieverpligtinge
jeens
ander
regsubjekte
te
kan
nakom.
Nie
omdowe
neute
nie
boet
'n
insolvent
In
wesenlike
deel
van
sy
handelingsbevoegdheid
in
met
sy
verklaardeban-
krotskap.
Hy
kan
daarna
sonder
die
verlore kredietwaardigheidnet
niemeerdieselfde
aantreklikheid
as
potensi~le
besigheidsteenparty
as
voorheen
he
me.
In
die
lig
van
die
voorgaande verbaas dit ook
glad
nie
dat
van
oudsher
belastingheffende owerhede
noulettend
kennis
neem
van
die
mate waarin
die
potensifle
belastingpligtige beskik
oor
eiendomsreg
-
en
dan
veral
eiendoms-
reg
op
onroerende
bates soos
grond
of
hedendaags
'n
eenheid
in
'n
deeltitel-kompleks.
(Sien
tav
die
Duitse
reg bv
Giinter
Die
neue
Grundstzicksbewertung
nach
dem
Jahressteuergesetz
1997
(1997)
en
verder
Kotze
'n
KritieseEvaluering
van
die
Stelsels
van
Munisipale Onroerende Eiendomsbelasting
n
Suid-Afrika
en'n
aantal
EuropeseLande
(1978)
en
Theron
'n
Landelike
grondbelasting
vir
Suid-Afrika?"
1993
TSAR
278.)
Plaaslike
owerhede
hef
byvoorbeeld
grondbe-
lasting
of
erfbelasting
van
die
eienaar
van
'n
grondstuk
binne
die
owerheid
se
gebied.
In
die
verband word
selde
objektief
bereken
of
di&
belastingpligtigejuis
weens
sy
eiendomsreg
enige
bykomstige
las
op
die
infrastruktuur
van
die
ower-
heid
plaas
waarvoor
die
belasting
wat gehef
word, kwansuis aangewend
moetword.
Dit herinnersterkaan
die
hondebelasting
wat
eweneens
gehef
wordsonder
omrasioneel
aan
te
toon
hoekomhondebelasting
wel
maarparkiet-
of katbelasting
nie
'n
aanvaarde bron
van
owerheidsinkomste
sou
wees
me.Sekerlik
plaas
die
huurderofplakker
wat
eweneens
in
die
tersake
gebied
woon-
agtig
is
minstens net
soveel
druk
op
die
struktuur
van
die
owerheid
as
die
grondeienaar,gebruikook
die
paaie,
sypaadjies
en die
biblioteek
en
genietvan
die
straatbeligting
saans,
en
tog word
van
alle
inwoners
slegs
die
grondeie-
naar
belas.In
die
lig
van
die
toename
in
die
persentasie
van
die
ander
bogen-
oemde
kategorieinwoners
wat op dienste
aanspraak maak,
verwonderdit dus
nie
dat
plaaslike
owerhede
meen
om langs
di6
beproefde
weg
hulle boeke
te
kan
laat klop, ook
al
beteken dit
dat
hulle
die
grondeienaars
as
ongewillige
dog
gevange
belastingmelkkoeieprakties droogmelk
nie.
In
bepaalde
stedelike
gebiede
word
weens die
toename
in
wetteloosheid,
ongekontroleerde
plakkery
en
gepaardgaande
verval
toenemend
gevind
datonroerendeeiendom
gele
agter
die
sogenaamde
rooi
lyn,
prakties
'n
modernevariant
van
die
Romeinsregtelike
res
extra
commercium
geraak
het.
(Sien
oor
"redlining"
Norton
"Externalandinternalcrossroadsforbanking
supervision
747
TSAR
2004.4
ISSN
0257-
7747]
HeinOnline -- 2004 J. S. Afr. L. 747 2004
 
SONNEKUS
in
Southern
Africa"
1995
TSAR
221
232
ev.)
Daardie grondstukke
is
nie
langer
verhandelbaar
nie en geen
erkendefinansier
of
bank
sal
daarvan droom
om
'n
wesenlike
krediet
op
sterkte van
'n
verbandoor daardie
eiendom
te
verleennie.
(Sien
Olivier
"Mortgage
lending
by
financial
institutions:
safe
and
sound
bank-
ing
practices
or
discrimination?"
1996
TSAR
500.)
Die
resultaat
is
dat
die
arme
grondeienaar
wat metsodanige eiendom
sit,
vind
dat
hy
sy
waardeloseeiendom
nie
kan
kwyt
nie,
maar
steeds
deur
die
plaaslike owerheid
as
eienaar aanspreek-
Ilk
gehou
word
vir
die
betalingvan
die
tersake erfbelasting.
Daar
word
in
die
volgende
paragraweondersoek
tot
welke
mate
sodanige
grondeienaar
langs
die
weg
van
die
erkende
beginsels
van
die
privaatreg
uit
sy
verknorsing
gehelp
kan
word.
2
Gestel
die
grondeienaar
het
reeds
weensdie
algemeen
haglike
omstandig-
hede
sy
perseel
ontruim, maar
daarna
nog
enkele
maande
'n
huurder
vir
die
perseelgevind.
Die
huurder
het
op
aandrang
van
die
eienaar
'n
afsonderlike
dienstere~ling
met
die
plaaslikeowerheid
aangegaan
en
teen
sy eie
afsonderlike
rekening water
en
elektrisiteit gebruik. Solank
die
huurooreenkoms
van
krag
was,
het
die
huurder
ook
die
tersake rekenings
getrou betaal.
Tydens
die
huur-
periode
is
wel
met
die
perseel'n
huurinkomste
gegenereer
waaruit
die
grond-eienaar minstens
die
erfbelasting
kon
delg,
maar
toe
ook
die
laaste
huurder
die
huur
opges6
het
weens
die
haglike
omstandighede,
het
die
eienaar
onverwylddie
munisipaliteit
in
kennis
gestel om
die
water-
en
elektrisiteitsvoorsiening aan
die perseel
af
tesny
ten
einde
verdere
oploping
van kostes
te
vermy.
Indien
die
munisipaliteit
ondanks
die
skriftelikekennisgewing
weens
'n sa-
meloop van oneffektiwiteite
nagelaat
het om
die
dienste
te
beindig
en
onbe-kendes
(bv
plakkers
of
krakers
-
waar
laasgenoemdebegrip
duiop
onwettige
besettersvan
voorheen
geslote
bouwerke)
voortgegaan
het om
die
dienste
te
benut, kan
die
grondeienaar
tog
sekerlik
nie
aanspreeklik
gehou
word
vir
die
betaling
van
die
verbruik
nd die
kennisdatum
nie.
Dit
sou
onaanvaarbaar
wees
indien
die
plaaslike
owerheid
as
diensverskaffer
dan
sou
skuil
agter
die
ordon-
nansie
om
aanspraak
te
maak
op
betaling van
die
verbruikte
water
en
elektri-siteit
ondanks
die
skriftelikekennisgewing
deur
die
eienaar
om
alle
dienste
af
te
sny.
Die
munisipaliteite
se
standaard
prosedure
om
dan
sonder
meer
diereke-
ning
virdie
water
en
elektrisiteit
soos
vir
ander
dienste
aan
telas
aan
die
rekening
vir
die
grondeienaar
vir
verskuldigde erfbelasting
is
sekerlik
sonderregsgrondslag
en
daarkan
geen twyfelwees
dat
die
owerheid
geen
realistiese
kans
het
om
sodanige "skuld"
via
die
howe
in te
vorder
nie.
In
die
praktyk
omseildie
owerhede gewoonlik
die
"lastige
regspunt" dat
hulle
geen
dienskontrak
met
die
grondeienaar
het
waarop
sodanige
vordering
jeenslaasgenoemdegebaseer
kan
word
nie,
deur
bloot
te
wag
totdat
die
grond-
eienaar
die
eiendom
wil
verkoop.
In
die
tussentyd word
die
vermeende
"ver-
skuldigde"
bedrag
bloot
iedere
maand
met 'n
bykomstige
renteheffingverder
verswaar.
Alvorens
eiendomsoordrag
deur
die
registrateur
geregistreer kan
word, word
vereis
dat
'n
klaringsertifikaat
van
die
plaaslike owerheid
voorlwaaruit
blyk
dat
geen
bedrae
meer
aan
die
owerheidverskuldig
is
nie.
(Sien
oaa
15(A)
van
die
Registrasie van
Aktes
Wet
47
van
1937;
a
34(3)
en
(4)
van
die
Deeltitelwet
95
van
1986
saamgelees
met
a
50
van
die
Ordonnansie
op
PlaaslikeBestuur
17
van
1939
(T);
Greater Johannesburg
TransitionalMetropolitan
Council
v
Galloway
NO
1997
1 SA
348
(W) en reeds
Court
en
Haylett
Practice
and
Procedure
in
Conveyancing
(1954)
166;
Nel
Jones:Conveyancing
in
South
TSAR
2004.4
[ISSN
0257-77471
HeinOnline -- 2004 J. S. Afr. L. 748 2004

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->