Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2005 Jsa Frl 145

2005 Jsa Frl 145

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by SCRUPEUSS
verjaring
verjaring

More info:

Published by: SCRUPEUSS on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
+ 2
(,1 1/,1(
Citation: 2005 J. S. Afr. L. 145 2005Content downloaded/printed fromHeinOnline (http://heinonline.org)Thu Jun 13 07:55:45 2013-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptanceof HeinOnline's Terms and Conditions of the licenseagreement available at http://heinonline.org/HOL/License-- The search text of this PDF is generated fromuncorrected OCR text.-- To obtain permission to use this article beyond the scopeof your HeinOnline license, please use:https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?&operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=0257-7747
 
ONTBINDENDE
VOORWAARDE, KOOP
VAN
GROND
EN
VERJARING
conditions.
That
brings
me
to the
anecdote
of
MrGaxo'sfather's
estate
in
my
introduction
in
paragraph
I
above.
Do
the
proposals
of
the
SouthAfrican
law
reformcommission make
adequate
provision forthe
protection
of
theinterests
of
the deceased's
dependants and other
family members?
It
is
submitted
that
in
so
far
as
it
extends
the
inheritance rights
of
male
and
female
descendants,
as
well as
the rights
of
the
spouse(s),
it
probably
does reflect
what
is
conceived
to
be
modern,
"living"
customary
law
(see
Draft
Report
ch
2),
an approach
which
could
furthermore
be
regarded
as in
line
with
the
constitutional
values
of
equality
and human
dignity. However,
it
is
my
submission
that
the
proposed
bill
does
not
fully
take
into
account
the
particular natureand
characteristics
of
the
customary
law
of
succession
in
so
far
as
it
relates to the
role,
rights andobligations
of
the
eldest son
in
the
system
of
male
primogeniture.
I
would,consequently,
propose
that
firstly
theprinciple
of
choice
of
law
rules
be
main-tained,albeit
in
a
modified
manner
so
as
to
makeprovision for
the
appoint-
ment of
a system
of
succession
according to the
culturalorientation
or
affiliation
of
the
deceased
(and
not
merely
basedonthe
form andpatrimonial
consequences
of
marriage) akin to
the
provisions
of
clause
5
of
the
proposedApplication
of
Customary
Law
Bill.
Secondly,
I
propose
the development
of
the
customary
law as
to take
cognisance
of
the rights to inheritance
of
male
and
female
descendants,
as
well
as
the
spouse(s),
in
accordance with the practices
of
the
"living" law.
However, with regard
to the
family
home (or
respective family
homes
in
the
case
of
a
polygynous marriage)
and
the rights
of
the
eldest
maledescendant,
a
harmonisation
of
the
commonand
customary
law
could
beachieved by
recognising
the spouse's/spouses'
limited
real
right
to
such
home
in
the form
of
habitatio,
while
at
the
sametime
recognising
the
male
heir's
right
to
ownership,
subject
to
the
abovepersonalservitude.
I
explore the
viability
of
this
proposal
fully in
the concluding
chapter of
my
thesis
(see
Knoetze
'n
Swart
Vrou se
Reg
orn
te
Erf
(2004
thesis
University
of
the Western
Cape)).
It
isrespectfully
submitted
that
this
approach
(that
is,
the
recognition
of
the
dualnature
of
SouthAfrican
law
and
consequently the
differing
characteristics
of
the
common
and
customary
law
of
succession,
together
with
the
development
of
the
customary
law
in
accordance with
both
the
"living"
law
as well as
the
constitutional
values)
as
opposed to
what
can
be
considered
as
a
(partial)abolition
of
the
customary
law
of
succession,
more aptly
serves
the
purposes
of
legal
reform.
ELMARIE KNOETZE
University
of
Port
Elizabeth
ONTBINDENDE
VOORWAARDE,
KOOP
VAN
GROND
EN
VERJARING
1
Beperkende voorwaardes wat
aan
die
oordrag
van
grond
gekoppel word,
is
nie
onbekend aan
die
Suid-Afrikaanse
reg nie.
In
meerdereuitsprake
moes
die
hooggeregshof
reeds
bepaal
of
die
tersake klousule
aan
die
"reghebbende"verkoper
'n
saaklike
reg
verleen
al
dan
nie.
(Vgl
oa
Kain
v
Khan
1986
4
SA
251
(K);
Pearly
Beach
Trust
v
Registrar of
Deeds
1990
4
SA 614
(K);
Vansa
TSAR
2005-1
TSSN
0257 7747]
HeinOnline -- 2005 J. S. Afr. L. 145 2005
 
SONNEKUS
Vanadium
SA
Ltd
v
Registrar
of
Deeds
1997
2
SA784
(T)
n
Denel
(Pty) Ltd
v
Cape Explosive Works Ltd: Cape Explosive Works
Ltd
v
Denel
(Pty)
Ltd
19992
SA
419(T).)
Die
tipiese
beperkende voorwaardes
hou
meestal
verband
metdie
beperkte
benutting
van
die
perseel.
Daar
magbyvoorbeeld
nie
op
enige
van
die
tersake
erwe
in die
voorgesteldewoongebied
'n
drankwinkel
of
algemene
handelsaak
opgerig
word wat
sou
kon
meeding
met
die
drankwinkel
of
handel-saak van
die
verkoperop
sy
perseel
nie.
(Sien
Willoughby's
Consolidated
Co
Ltd
v
Copthall Stores
Ltd
1913
AD
267 276
en 286-287;
Tonkin
v
Van
Heerden
1935
NPD
589
593;
Venter v
Minister
of
Railways
1949
2
SA
178
(OK)
185;
Holl-
mann
v
Estate Latre
1970
3
SA
638
(A)
643H;
Hotel
De
Aar
v
Jonordon
Investment(Edms) Bpk
1972
2
SA
400
(A)
408B.)
In
daardie
gevalle
mag,afhangendvan
die
omstandighede,geargumenteerword
dat
die
verkoper
by-
voorbeeld
'n
persoonlike diensbaarheid
oor
die
ander
erwe as
dienende grond-stukke
vir
homselfvoorbehou het
soortgelyk
aan
die
diensbaarheid
van
voetpad
of
watertrekking
en
-leiding
wat uit
die
gemenereg
deur
'n
verkoper
voorbehou kon
word
oor
die
verkoopte
eiendom.
Soos
ander persoonlike diensbaarhede,
is
sodanige
beperktesaaklike
reg
onoordraagbaar
en
kelder
di&
feitreeds
die
respondent
se
saak
in
die
Willough-
by's
-saak
(276).
Dieselfde
regsrel
lei
tot
die
voorspelbare
uitslag
van
die
verspilde
hoogste beroep
na
die
app~lhof
vir
die
onvergenoegde
stadsraad
in
Durban
City Council
v
Woodhaven
Ltd
(1987
3
SA
555
(A)).
(Sien
Sonnekus
Oordraagbaarheid
en
abandonnering
vanpersoonlike diensbaarhede"
1987
TSAR
370
en
"Opvolging vanplaaslike
owerhede
en
onbedagte
gevolge
vanuit
die
materidle
sakereg"
2003
TSAR
141-146.)
Van
'n
egte
erfdiensbaarheid
is
dikwels
nie
sprake
nie
omdat
die
"dienende
grondstuk"
nie
noodwendig
enige
"diens"
aan
die
"heersende
grondstuk"
ver-leen
nie
dit
is
bloot
gerieflik
vir
die
verkoper
om
sy
eie
handelsbelange langs
die
weg
teen
ongewenste
mededingingdeur
enige
opvolgende kopers van
die
koopsaak
te
kan
beveilig.
In laasgenoemde
kwalifikasie
skuil
die
onderskeidtussen
hierdie
beperktesaaklike
regte
en
"gewone"
persoonlikevorderings-
regte.
Laasgenoemde
regte
is
slegs
afdwingbaar teenoor
die
kontraktuele
teen-
party
en
kan
nie
teen 'n
opvolger
in
titel
sonder
kennis
gehandhaaf
word
nie.
2
Vir
die
onderhawige besprekingwordgekonsentreer
op
'n
beperkingvan
'n
anderaard
wat
ook aan
'n
koopkontrak
van
grond
gekoppel
kan
word.
Gestel
die
kerkraad
van
'n
pas
afgestigte
gemeente
wil
graag
'n
bepaalde stuk grondvan
die
stadsraad
bekom
vir
die
latere
bou
van
'n
kerkgebou
en
gemeentekom-
pleks.
Die
kerkraad
kommet
die
plaaslike
stadsraad
ooreen
dat
laasgenoemde
die
tersakestuk
braakgrond
aan
die
kerkraad
verkoop
teen
R40
000.
Die
prys
kan
as
'n
"vriendjiesprys"
bestempel
word,
aangesien
die
prys
nie
werklik
in
verhouding
staan
tot
die
prys
vir
soortgelyke
grond
van
dieselfde
oppervlakte
indie
woonbuurt
nie.
'n Presiese vergelyking
met
ander
"soortgelyke"grond
kan
nie
gemaak word
nie
omdat
die
bepaalde
grondstuk
eerder
as
res
extra
commercium
bestempel
sou
wees.
Die
grond
was
oorspronklik planmatig
ge-
soneer
as
oop ruimte
endie
stadsvadersvan
weleer
het beplan
om
eens
'n
park
daar aan
te
1,
maar
in
die
lig
van
die
talle
veranderinge wat
in
die
gemeenskap
plaasgevind het,
het
die
nodige fondse
en
entoesiasme
vir
die
uitvoering
van
daardie
plan ontbreek.
Die
grond
was
as
braakgrond
inderwaarheid
reeds
geruime
tyd
die
1plek
van
leeglers
en
'n
bron
vanfrustrasie
vir
die
omliggende
buureienaars.
Geen
beswaar
is
dus
ontvang
toe kennis
gegee
is
van
die
voor-
neme
om
die
grond
te
hersoneer
vir religieusedoeleindes
nie.
TSAR
2005.1
[ISSN 0257 7747]
HeinOnline -- 2005 J. S. Afr. L. 146 2005

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->