Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2007 Jsa Frl 178

2007 Jsa Frl 178

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SCRUPEUSS
verjaring
verjaring

More info:

Published by: SCRUPEUSS on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
+ 2
(,1 1/,1(
Citation: 2007 J. S. Afr. L. 178 2007Content downloaded/printed fromHeinOnline (http://heinonline.org)Thu Jun 13 07:51:30 2013-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptanceof HeinOnline's Terms and Conditions of the licenseagreement available at http://heinonline.org/HOL/License-- The search text of this PDF is generated fromuncorrected OCR text.-- To obtain permission to use this article beyond the scopeof your HeinOnline license, please use:https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?&operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=0257-7747
 
NEELS
It
is
sometimes
difficult
to
distinguish if
a "secret
profit"
was
made
or
if a
corporate
opportunity
was
taken,
and
in
this
case
the
court
made
no
attempt
to
do
so.
It
was
probablynot
necessary
here,
but
in
some
circumstances
the
distinction
is
important
(eg
when
ratification
is
an
issue)
and
it
shouldthere-
forebe
kept
in
mind.
MICHELEHAVENGA
Unisa
TWEEVOUDIGELEEMTE:
BEVRYDENDE
VERJARING
EN
DIE
INTERNASIONALE
PRIVAATREG
Coutts
&
Co
v
Ford
1997
1
ZLR
440
(H)
Society
of
Lloyd's
v
Price;Society
of
Lloyd's
v
Lee
2005
3
SA
549
(T)
Society
of
Lloyd's
v
Romahn
2006
4
SA23
(K)
Society
of
Lloyd's
v
Price;Society
of
Lloyd's
v
Lee
2006
5
SA
393
(HHA)
1
Indie
Coutts-,
Price-
(T)
en
Romahn-uitsprake
kom
verskeie
aspekte
van
bevrydende
verjaring
indie
internasionaleprivaatreg
tersprake.
(Sien
par
16-
17
hieronder
oor
die
Price-saak
(HHA).)Die onderhawigebespreking fokus
slegs
op
die
oplossingdeur
die
onderskeieregtersvan
die
probleemvan
twee-
voudige
leemte
in
hierdie
konteks.
(Sien
vir
'n
besprekingvan
die
Price-saak
(T)
(hierna:
"die
Price-saak"):
Forsyth
'Mind
the
gap':
a
practical
example
of
the
characterisation
of
prescription/limitation
rules"
2006
Journal
of
PrivateInternational
Law
113.)
2
In
al
drie
die
uitsprake
was
die
lex
causae
van
die
tersake
kontrakte
die
Engelsereg.
(Sien
oor
die
bepaling
van
die
lex
causae
of
"proper
law"van'n
kontrak
in
die
Suid-Afrikaanse
internasionale
privaatreg:Fredericks
en
Neels
"The
proper
law
of
a
documentary
letter
of
credit"
(deel
1)
2003
SA
Merc
LJ
63.)
In
die
Zimbabwiese
uitspraak
('n
beslissing
van
die
hoogger-egshofvan
Harare)
is
die
eisoorsaak
gebaseerop
die
kontrak
self;
indie
Suid-Afrikaanse
uitsprake
op
'nbeslissing
van
'n
bevoegde
Britse
hof
wat
weer
op
die
onderskeie
kontrakte
gebaseer
was.
In
al
die
gevallewas
die
tersake
Engelse
verjaringstermyn
ses
jaar
(a
5
en a
24(1)
van
die
Limitation
Act
van
1980)
en
die
Suid-Afrikaanse
(a
1
1(d)
vandie
Verjaringswet
68
van
1969)
of
Zimbabwiesetermyn
(a
14
van
die
Prescription
Act
(Chapter
8:11))
drie
jaar.
(Sou
die
buitelandsevonnis
onder
a
1
I(a)(ii)van
die
Suid-Afri-
kaanseVerjaringswet
val,
is
die
toepasliketermyndertig
jaar
-
sien
par
3.)
Die
eise is
ingestel
meer
as
drie
jaar
maarminder
as
ses
jaar
nadat
verjaring
begin
loophet. Die
howe
het
dus
voor
die
taak
gestaan
om
te
beslis
of
dieEngelse
of
die
Suid-Afrikaanse,
al
danZimbabwiese,
regstelsel
verjaring
sou
beheers.
3
In hierdie
besprekingwordnie ingegaanop
die
vraag
of
die
vonnis van
'n
buitelandse
hof
onder
die
bepalings
van
artikel
1
(a)(ii)van
die
Verjaringswet
(dit
verwys
na
'n
vonnisskuld"
/
"any
judgment
debt")
val
nie.
Die
regters
in
TSAR
2007.1
[ISSN
0257-7747]
HeinOnline -- 2007 J. S. Afr. L. 178 2007
 
TWEEVOUDIGE
LEEMTE
die
Suid-Afrikaanse
sake neem
teenoorgestelde
standpuntehieroor
in.
In
die
Price-saak
word
beslis
dat
die
vonnis
van
'n
buitelandse
hof
nie
daaronder
val
nie
(sien
par
40)
maar
indie
Romahn-saak
dat
dit
wel
daaronder
sou
val as
die
Suid-Afrikaanse
reg
vantoepassing
was (sien
par
91-94;
dieselfde
standpunt
worddeur
Forsyth
"Mind
the
gap"
123-124
gehuldig).
Daar
word
ook
vir
doeleindes
van hierdie
bespreking
aanvaar
(soos in
al
drie
die
uitsprake:
sien
die
Coutts-saak
443C
enE, die
Price-saak
par
35-37
en
die
Romahn-saak
par
90)
dat
slegs
die
interne buitelandse
klassifikasie
in
ag geneem
word
vir
doel-
eindes
van
kategorisering
lege
causae
(vgl
Forsyth
"Mind
the
gap"
119-121).
(Vir
die
teenoorgestelde
standpunt,
sien
Neels
"Classification
as
an argumen-tative
device
in
international
family
law"
2003
SALJ
883
890.)
4
Die volgende
was die
situasie
wat
die
howe moes
hanteer
in die
sake
onder
bespreking: Die
verjaringsrels
van
die
Engelse reg
is
swak
of
prosedureel
omdat
dit
bloot
die
remedie
uitwis
en
nie
die
onderliggende
skuld
nie.
(Sien
bv
Collins (red)
I
Dicey
and
Morris
on
the
Conflict
of
Laws
(2000)
172.)
Die
Suid-Afrikaanse
en die
Zimbabwiese
verjaringsre~ls
is
sterk
of substantief
om-
dat
dit
beide
die
remedie
en die
onderliggende skuld
uitwis.
(Sien
Kdihne
&
Nagel
AG
Zarich
v
APA
Distributors
(Pty) Ltd
1981
3
SA 536
(W)
538B-539A
(bespreek
deur
Forsyth
"Extinctive
prescription
and
the
lexfori:
a
new
direction?"
1982
SALJ
16);
Laconian
Maritime
Enterprises
Ltd
v
AgromarLineas
Ltd
1986
3
SA
509
(D)
5231-524A
(bespreek
deur Forsyth
"Enforce-ment
ofarbitral
awards,
choice
of
law in
contract,characterization
and
a new
attitude
to
private
international
law"
1987
SALJ
4;
Faul
"Klassifikasie
en
internasionale
privaatreg"
1987
TSAR
246;
Spiro
"Limitation
of
action and
the
conflict
of
laws"
1988
THRHR
34;
enEiselen
"Laconian
revisited
-
a
reappraisel
of
classification
in
conflicts
law"
2006
SALJ
146);
Laurens
v
von
Hohne
1993
2
SA
104
(W)
118F-G
en
121D
(bespreek
deur
Neels
"Via
media
classification
in
private
international
law"
1994
THRHR
687;sien
ook
Neels
"Die voorlopigeregsoordeel
in
die
internasionaleprivaatreg"
1994
Stell
LR
288 295-297);
Minister
of
Transport
Transkei
v
Abdul
1995
1
SA
366
(N)
368H-
I;
die
Coutts-saak
442-443;die
Price-saak
par
29-31;
die
Romahn-saak
par
30.)
(In
ie
Romahn-saak
word
die
teenstelling
soms
gemaak tussen "whetherpre-scription
extinguishes
the
actionor
simply
bars
the
institution of
an action
to
enforce
it"
(sien
bv
par
30).
In
die
lig
van
die
bewoordingvan
die
Verjaringswet
(a
10(1):
'n
skuld
[word]
deurverjaring
uitgewis"
/
"a
debt
shall
be
extin-
guished
by
prescription"
en
a
11:
"skulde"
/
"debts")
is
die
teenstelling
egter
tussen
die
uitwissing
van
die
onderliggende
skuld
of
van
bloot
die
remedie.
Sien
par
88
vir die
myns
insiens
korrekte
formulering:
"[T]he
South Africanpre-scription
regime
is
substantive,thereby causingthe relevantdebtsto
be
extin-
guished
ratherthan
simply
time-barred,
as
is
the
case
in
the
English
limitation
regime"
(sien
ookpar
84
en
vgl
par
57).)
Dieselfde
situasie
het voorgekom
in
die
Laconian-
(523G-5241
en
5301-J)
en
Abdul-sake
(368-371).
5
Die
Suid-Afrikaanse
en
die
Zimbabwiese
reg
klassifiseer
die Engelse
verjar-ingsrefls
op
dieselfde
wyse
as die Engelse
reg,
omdat
dieselfde
onderskeidendekriterium
in
hierdie
verband gebruik word (met
verwysing
na
die
remedie
en
die
onderliggende
skuld
-
par
4).
Die
bedoelde
kriterium
is
dan ook
uit
die
Engelse
reg
afkomstig
(sien
Van
Rooyen
Die
Kontrak
in
die
Suid-Afrikaanse
Internasionale
Privaatreg
1972)
205-206
en
210-212).
(In
die
Kahne-uitspraak
aanvaar
die
regter
vir
doeleindes van
die
uitspraak
dat
die
verjaringsre~ls
van
TSAR
2007.1
1SSN
0257-7747]
HeinOnline -- 2007 J. S. Afr. L. 179 2007

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->