Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4StellenboschLRev405

4StellenboschLRev405

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by SCRUPEUSS
estoppel
estoppel

More info:

Published by: SCRUPEUSS on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
+ 2
(,1 1/,1(
Citation: 4 Stellenbosch L. Rev. 405 1993Content downloaded/printed fromHeinOnline (http://heinonline.org)Thu Jun 13 10:17:50 2013-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptanceof HeinOnline's Terms and Conditions of the licenseagreement available at http://heinonline.org/HOL/License-- The search text of this PDF is generated fromuncorrected OCR text.-- To obtain permission to use this article beyond the scopeof your HeinOnline license, please use:https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?&operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=1016-4359
 
BOOK
REVIEWS/BOEKBESPREKINGS
THE
LAW
OF
ESTOPPEL
IN
SOUTH
AFRICA-deur
P
J
RABIE.
Butterworths
Durban
1992
x
en
130
bl.
Prys
R70,40
The
Law
of
Estoppel-volgens
die
skrywer
'n
"expandedversion"
vandie
titel
Estoppel
in
volume
9
van
The
Law
of
South
Africa
(LAWSA)
wat
in
1979
verskyn
het
(v)-is
die
mees
resente
en
volledige
behandeling
van
estoppel
sedert
dit
in
1939
in
die
mono-
grafie
van
JC
de
Wetakademiese
beslaggekry
het.Dieresepsie
van
estoppel
vanuit
die
Engelseregwordinhoofstuk
2
geboekstaaf
na
'n
inleidende
hoofstukwaarin
die
leerstuk
geformuleer
en
toegelig
word
metpraktiesevoorbeelde
van
die
toepassing
daarvan
(1-3).
Terminologiese
kwessies
word
opgeklaar
(16-18),
en
standpunt
wordingeneem
teen
die
gedagte
dat
estoppelbloot'n
redl
van
diebewysreg
is
(5-7):
dit
gaan
hier
om
'nredl
van
die
substantiewe
reg
wat
in
gedingvoering
gepleit
moet
wordmaarwat
bloot
'n
verweer-en
geen
aksie
nie-daarstel
(7-8).
Die
prim6re
fokus
van
die
bespreking
is
die
Suid-Afrikaanse
regspraak.
Die
menigte
beslissings
waarin
die
leerstuk
sedert
die
eerste
verwysing
daarna
in
Merriman
v
Williams
1880
Foord
135
gefigureer
het
(sien
22),
word
bygewerk.
Die
hantering
van
die
regspraak
geskied
met
groot
omsigtigheid:
inenkele
gevalle
doen
'n
oormaat
kwalifikasies
en
voorbehoudeinderdaad
af
aandie
trefkrag
vandie
bespreking
(cf
bvdie
laaste
paragraaf
op
97).
Afgesienvan
die
regspraak
is
daar
ook
kenmis
geneem
van
"virtually
all
that
has
been
written
aboutestoppel
by
representation
inlegal
journals
and
other
academic
publications",
alhoeweldit
volgens
die
skrywer
nie
nodig
was
om
na
al
die
besprekings
te
verwys
ie
(v).
'n
Regsver-
gelykende
perspektiefontbreek
ook
nie:
die
standaard
Engelsregte-
like
bronne
en
beslissingskrydie
nodigeaandag
en
daarword
ook
met
vrug
na
Amerikaansewerke
verwys.
Daar
is
egter
geenblyke
van
kennisname
vanverwante
beginsels
in
vastelandse
regstelsels
nie.
Die
diepgang
van
die
behandelingvan
die
bronneendie
bereid-
willigheid
om,
waar
nodig,
vernuwend
standpunt
in
te
neem,
bring
mee
dat
The
Law
of
Estoppel
'nselfstandige
werk
in
eie
reg
is
en
nie
maar
net
'n
bygewerkte
weergawe
van
die
LAWSA-titel
nie.
Dit
is
onmoontlik
en
onnodig
om
in
die
bestek
van
hierdie
bespreking
in
besonderhede
op
die
meriete
van
die
werk,
wat
ongetwyfeld
'n
HeinOnline -- 4 Stellenbosch L. Rev. 405 1993
 
blywende
bydrae
tot
die
ontwikkeling
van
ons
estoppelreg
sal
lewer,in
te
gaan.
Enkele
opmerkings
oor
belanghebbendeontwikkelinge,en
'n
aanduiding
van
vrae
wat
na
aanleiding
van
sekereaspekte
na
yorekom,
mag
egter
van nut
wees
om
verdere
debat
aan
te
spoor.
Diebespreking
van
die
vereistes
vir'n
beroepop
estoppel
word-in
vergelykingmet
die
behandeling
in
LAWSA-aangepas
deurdat
"Relianceonrepresentation"
en
"Prejudice"
huidiglik
as
afsonderlike
elemente
behandel
word
(sien
onderskeidelikhfst
4en
5)
in
stede
daarvandat
albei
aspekte
saamgevatword
onder
die
hoof
"Action
on
the faith
of
representation
and resulting
prejudice"
(cf
LAWSA
par
376-378).
Veral
die
behandelingvan
nadeel
baat
hierby.
In
hoofstuk
5
word
'n
oortuigende
saak
daarvoor
uitgemaak
dat"nadeel"
vir doeleindes
van
estoppel
'n
vermodnsregtelike
betekenis
het
(sienhierteenoor
die
huiwerige
opmerkings
in
LAWSA
par
378).
Verskeie
verbandhoudende
aspekte
wordhierbe-
newens
verdiepend
bespreek
en
soms
vir
die
eerste
keeraangeroer:
die
vraag hoe
nadeel
intree
(58),
die aanwending
van
dieopwegings-
maatstaf
(66)
en dienoodsaaklikheid
van
voorkomendestappe
(67)
kan
as
voorbeelde
dien.
Die voorkomende
funksievan
estoppel
word
beklemtoon
(65,
cf
ook reeds
die
algemeneomskrywing
van
die
leerstuk
1-2).
Tereg
word
aangedui
dat
dittelkens
daarom
gaan
of
die
estoppel-opwerper
benadeel
sal
word
indien
die
ontkenner
toegelaat
word
om
die
voorstellling
te
negeer
(65).
Van
groot
belang
is
die
vraag
of
estoppel
noodwendig
'n positiewe
beskermingvan
die
verwekte
vertroue
deur
middel
van
'n skynhandhawing
impliseer
en
of
die misleide
persoon
nie
bloot negatiefbeskerm
behoortte
word
vir
sover
hy
of
sy
moontlikbenadeel
mag
word
nie.
Die
skrywer
is
van meningdat
estoppel
sover
as
moontlik
blootnegatiewewerking
behoort
te
h&(71-72).
Skynhandhawing
word
vereenselwig
met
die
verwerplikeEngelsregtelike
sieningdat
estoppel
'n
reel
van
die
bewysreg
is
(70
7).
Die
Amerikaanse
houding
datestoppel
nie
'n
"instrumentof
gain"
(69)
is
nie
maar
bloot
dien
om nadeel
te
voorkom,
is
volgens
die
skrywerin
groterharmonie
met
die
begin-sels
van
"fairness
and
justice"
onderliggend
aandie
leerstuk
(71).
Hierdiestandpuntinname
behels
'n
fundamentele
heroridntering
aangaande
die
werking
van
estoppel.Des
te
meer
egter
is
dit
eienaardig
dat
dieaangeleentheid
van dieregsgevolge
vanestoppel
betreklik
stiefmoederlik
behandel
word.
Dit
is
opvallend
dat
daar
geen
afsonderlike
hoofstuk
aan
hierdie
vraag
gewy
word
nie.
Syde-
lings
word
vermeld
dat
estoppel
'n
fiksie
behels:die
verwekte
skyn
word
relatief
tot
die partye
as
werklikheid
gehandhaaf
maar
nie
tot
regswerklikheid
verhef
nie (sien
11-12
ivm
estoppel
in
gevalle
van
dissensus,
cf
12-16
rakende
die
vraag
of
estoppel
'n
wysevan
eiendomsverkryging
is).
Die onsekere
aard
vandie
bespreking
rakende
hierdie
vrae,
asook
van
die
vraag
of derdepartye
soms
op
die
voordeel
van
'n
estoppel
geregtigmag
wees
(sien
bv
105
406
STELL
LR
1993
3
HeinOnline -- 4 Stellenbosch L. Rev. 406 1993

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->