Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
728-05 - Uitspraak - Van Zyl R

728-05 - Uitspraak - Van Zyl R

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SCRUPEUSS
verjaring
verjaring

More info:

Published by: SCRUPEUSS on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
VRYSTAAT HOË HOF, BLOEMFONTEINREPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
Saaknommer: 728/05In die saak tussen:-
VRYSTAAT KOÖPERASIE BEPERK 
Eiseren
WESSEL GEORGE PRINCE WESSELS
Verweerder
_____________________________________________________CORAM:
VAN ZYL, R
_____________________________________________________UITSPRAAK DEUR:
VAN ZYL, R
_____________________________________________________GELEWER OP:
18 FEBRUARIE 2010
_____________________________________________________
[1]
Hierdie is die beregting van
 ʼn
spesiale pleit vanverjaring wat deur verweerder geopper is.
DIE PLEITSTUKKE:
 
[2]
Eiser het verweerder gedagvaar by wyse van
 ʼn
enkelvoudige dagvaarding, in terme van welkedagvaarding, die volgende regshulp vana
 
2
verweerder gevorder is:
Betaling van die bedrag van R206 489.11(TWEEHONDERD EN SESDUISEND VIERHONDERD NEGEEN TAGTIG RAND ELF SENT) ten opsigte vanproduksiemiddele deur eiser aan verweerder verkoopen gelewer op die verweerder se spesiale aandrang enversoek asook kredietlewensversekeringspremies deureiser namens en ten behoewe van die verweerderbetaal, op die verweerder se spesiale aandrang enversoek, gedurende of omtrent die tydperk 2002 tot2005, welke bedrag tans betaalbaar en opeisbaar is enwelke bedrag die verweerder, aanmaning ten spyt,weier en/of versuim om aan eiser se betaal.
” 
 Tesame met voormelde, is daar ook rente opvoormelde bedrag en koste van die gedinggevorder.[2]Die enkelvoudige dagvaarding is op
4 Maart 2005
 persoonlik op verweerder beteken. Verweerder hetkennis gegee van sy voorneme om die aksie teverdedig, waarna eiser se deklarasie op
10 Mei 2006
 
3
geliasseer is (hierinlater na verwys as
dieoorspronklike deklarasie
”). Uit hierdie deklarasie blyk ditdat eiser se vordering voortspruit uit
 ʼn
 kredietverleningsooreenkoms in terme waarvankredietfasiliteite by eiser aan verweerder verleen isen is
 ʼn
afskrif van diekredietverleningsooreenkoms aangeheg tot dieoorspronklike deklarasie as aanhangsel “A”. Dieessensiële terme van die kredietooreenkoms is ook indie oorspronklike deklarasie uiteengesit en is daar onderandere in paragraaf 2.1 van die oorspronklikedeklarasie beweer dat:
“Dit is
 ʼn
term van die voormelde kredietooreenkoms datdie kredietfasiliteit aan die verweerder toegestaan is teneinde hom in staat te stel om aankope van goedere of dienste by of deur bemiddeling van die eiser te maak.”
Daar is dan voorts deur eiser in paragraaf 3.1 vandie oorspronklike deklarasie beweer dat:
“Na aanleiding van die voormelde kredietooreenkoms

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->