Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 872, 25.7.2013]

Slobodna Bosna [broj 872, 25.7.2013]

Ratings: (0)|Views: 195 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 872, 25.7.2013]
Slobodna Bosna [broj 872, 25.7.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
TU@ILA[TVOIPOLICIJA:OKOZAOKO,[EMSOZAZUPCA
AGDJEJE?JMBGNAJGOREJEPROŠLO
 
PRIVATIZACIJSKA PLJA^KA
KAKO JE RASPRODATA NAFTNAINDUSTRIJA FEDERACIJE BiH
Sarajevsko Kantonalno tu`ila{tvo privodikraju {est godina dugu istragu oskandaloznoj prodaji Energopetrola ubescjenje; Slobodna Bosna otkriva ko supoliti~ki pokrovitelji a ko glavni akterikorupcijske privatizacije najve}e naftnekompanije u Federaciji BiH
POLICIJSKO-PRAVOSUDNIRAT
DIREKTOR SIPA-e PROTIVTU@ITELJSTVA BiH
Na posljednjoj sjednici Zajedni~ke komisijeza obranu i sigurnost Parlamenta BiHdirektor SIPA-e GORAN ZUBAC priredio je jo{jedan prvorazredni skandal: nakonpro{lotjednog nezakonitog hap{enja[EMSUDINA MEHMEDOVI]A,direktorZubac je udario na glavnog dr`avnogtu`itelja GORANA SALIHOVI]A,potvr|uju}i kako je SIPA pod njegovimrukovo|enjem postala otu|eni centar mo}ii policijski servis pod kontrolom nekolikostrana~kih lidera
SLU^AJ “BOSNALIJEK
” 
SUD PONI[TIO IMENOVANJENELEGALNE UPRAVE
Kantonalni sud u Sarajevu po~etkomnedjelje donio je presudu kojom seponi{tava rje{enje Komisije za vrijednosnepapire FBiH o upisu u Registar Komisije~lanova „Hadenovog“ Nadzornog odbora«Bosnalijeka»
.
To je bio jedini dokument naosnovu kojeg je vr{ilac du`nosti direktora«Bosnalijeka»Nedim Uzunovi}obna{ao tudu`nost po~istiv{i iz uprave Bosnalijekasve koji nisu bili naklonjeni njegovom (?)investicijskom fondu „Haden“ kojioru`anom silom jo{uvijek dr`i „Bosnalijeku „tala~koj krizi“
NARKO-BOSOVI JA^I ODDR@AVE
BIZNIS KOJI NE POZNAJEGRANICE
Iako im je dr`ava zaplijenila vi{emilionskuimovinu, najve}i narko-bosovi u regionuDARKO [ARI]i SAFET KALI],zahvaljuju}iraznim mahinacijama i vezama u vrhuvlasti, i dalje njome raspola`u;na{a novinar-ka pi{e na koji na~in najtra`eniji regionalninarko-bosovi iz sigurnih uto~i{ta nesmetanouve}avaju svoje bogatstvo u Crnoj Gori
KASARNA ZA ^OVJEKA
VOJNA ILI MINISTARSKA IMOVINA
Posljednjih su dana u Sarajevu intenzivi-rane spekulacije o tome kako se ZLATKOLAGUMD@IJA sa svojim novim najboljimprijateljem FAHRUDINOM RADON^I]EMpoku{ava domo}i atraktivne JAJCEKASARNE; SB istra`uje zbog ~ega se liderSDP-a interesira za objekat koji jeprogla{en neperspektivnom vojnomimovinom
IZRAELSKO-INDIJSKI RAT UPRIJEDORU
ODLAZI LI
ARCELOR MITTAL
Nedavna najava predsjednika RS-aMILORADA DODIKA o pokretanju istrageprotiv firme „ARCELOR MITTAL“, ve}inskogvlasnika rudnika `eljezne rude u Omarskoj,zbog navodne dugogodi{nje, sistematskeplja~ke prirodnih resursa u tom entitetu, uvod je u najnoviji me|unarodni privatizacijskiskandal u ovom entitetu; na{a novinarkaistra`ila je sve „grijehe“ planetarnih „kraljeva~elika“, indijske obitelji MITTAL
MARKO STUPAR, SLIKAR
OD PARIZA DO SARAJEVA
Jedan od najpoznatijih slikara sa ovih prostora,MARKO STUPAR, nedavno je boravio uSarajevu,gdje priprema svoju samostalnuizlo`bu, prvu u glavnom gradu BiH; umjetnik satri dr`avljanstva, gra|anin Evrope, MarkoStupar za „SB“ govori o svom `ivotnom iprofesionalnom putu, te otkriva zbog ~ega jerazo~aran u savremenu umjetnost
25.7.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162044242832
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->