Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23715, 20.12.2012]

Oslobođenje [broj 23715, 20.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 71 |Likes:
Published by Tiskarnica
Oslobođenje [broj 23715, 20.12.2012]
Oslobođenje [broj 23715, 20.12.2012]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 20. 12. 2012.
Godina LXIX 
Broj 23.715Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
MOSTAR ISPA[TAZBOG NARU[ENIHODNOSA SDA I HDZ-a
Tihi} na sjednici Kluba Bo{njaka GV-a
Od ure|enja Mostara ne ovisi samo polo`ajBo{njaka nego i pozicija i budu}nost BiH
9. strana
 
AFERA MI[KOVI] I KELJMENDIJEVI D@IPOVI
OD BLINDIRANOG CHEROKEEJA
DO MINISTRA RADON^I]A
Sam Radon~i} je kazao dablindirano vozilokoristi hotelRadon Plaza“u koji dolazivisoka klijentela”Mi{kovi} jena sigurnom:{ta ~eka njegovesuradnike?
2-3. strana
Humanitarnakatastrofa u Siriji
Prvo mjesto na takmi~enju u Tokiju
UN TRA@I1,5 MILIJARDIDOLARA
16. strana
 
MUZI^KIZEMLJOTRESSANELA RED@I]A
38. strana
Naftni terminaliFederacije Plo~e
VRA]A LI SE JOSIP  TOMI]?!SPREMNAOPTU@NICAZA MUHAMEDABUDIMLI]A
Istraga federalnog MUP-au poodmakloj fazi
7. strana8. strana
 
Naser Keljmendi, najpoznati ji bh. bjegunac i ~o vjek s crne liste Sta- te Departmenta, po osobnom opi- su ljubitelj je `ena i dobrih auta. Po- znat je i kao pri jatelj i poslo vni par- tner aktualnog ministra sigurnosti Bosne i Hercego vine Fahrudina Radon~i}a, ali i kao neko ko je uspio goto vo pa nemogu}e: i pored zabrane, uvezao je iz SAD-a blindi- rane d`ipo ve!
15.000 umjesto 58.000 KM
Da su mu automobili strast, pot-  vrdio je i sam Keljmendi, opisu ju- }i sebe kao biznismena ko ji plani- ra da se ba vim automobilima, “jer mi je to hobi i slaba ta~ka. Volim aute, volim `ene i ako mi ko do|egla ve, to }e biti samo `ene”, pri~ao  je onomad Keljmendi, ba{ u vri je- me kada su s drugog kontinenta sti- gli amozni d`ipo vi. Mo`da nekome ni je jasno za{to su va`ni ba{ ti d`i- po vi, danas razli~itih u BiH ima na svakom koraku, ali za razliku od drugih, jedan od tri Nasero va d`ipa  je u vlasni{tvu kompani je Avaz (ko-  ja ni je Radon~i}e va?!), ve} njego ve (biv {e) supruge Azre. Radon~i} je, podsjetimo, u svom imo vinskom kartonu na veo da ne posjedu je auto te da nema frmu, a danas u dr`a vne, poslo vne i ko je li ve} svrhe koristi moderni auto za ko ji se po- uzdano ne zna ~i ji je. [to se ti~e Ke- ljmendi ja, njega je, ut vrdimo jo{ je- dnom, isti dan kad je Zlatko Lagu- md`i ja, lider SDP-a, potpisi vao pro- tokol sa Fahrudinom Radon~i}em, osni va~em SBB-a, o no voj podjeli  vlasti u BiH i dogo varao njego vu kandidaturu za ministra sigurnos- ti BiH, Barack Obama, predsjednik  SAD-a, sta vio na ameri~ku crnu listu na ko ju je te{ko do}i bez zna- ~ajnih reerenci me|u veli kim kri- minalcima! Da ne bismo (opet) bili optu`eni za “biltensko, la`lji vo inormiranje malobrojne ja vnosti ko ja nema pa- metni jeg posla nego da ~ita Oslo- bo|enje”, dokaze o razmjeni doba- ra, u ovom slu~a ju auta, izme|u Ke- ljmendi ja i tada Radon~i}e vog Ava- za potra`ili smo, a gdje drugo, ne- go u Agenci ji za istrage i za{titu BiH (SIPA).Operati vnim radom SIPA je do- {la do podataka da je Keljmendi iz SAD-a i pored zabrane vlasti SAD- a, uvezao tri blindirana (balisti~ka za{tita) Jeep Cherokeeja, te da je je- dan dao Fahrudinu Radon~i}u. Tragom te inormaci je vr{ene su pro vjere u vezi s vozilima ko ja ko- riste ~lano vi grupe Nasera Keljmen- di ja te saradni~kim vezama u BiH i inostranstvu ko je se mogu do vesti u vezu sa nabakom, odnosno uvo- zom takvih vozila. No, kako su uop}e vozila mogla u}i u BiH!? U slu~a ju blindiranih vo- zila, carinski slu`benici Upra ve za indiretno oporezi vanje (UIO) BiH nisu oba vili svoj posao, te su dire- tno ili posredno pomogli Keljmen- di je vima. Carinici ne samo da nisu primi jetili ve}u te`inu dva blindira- na terenca nego su ih evidentirali kao obi~na vozila i prihvatili njiho-  vu vri jednost od 15.000 dolara. Me|utim, prema depe{i pra vnog ata{ea ameri~ke ambasade u Sara-  je vu, samo jedno od vozila pla}eno  je 23.700 dolara - i to sa dva ~eka, je- dnim na 14.700 dolara, a drugim na oko 9.000 dolara. Blindiranjem je
Sam Radon~i} je kazao da blindirano vozilo koristihotel Radon Plaza “u koji dolazi visoka klijentela”
Kako je Cherokee dospio u BiH
Mi{kovi} je nasigurnom: {ta ~eka njegove suradnike?
AFERA MI[KOVI] I KELJM
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
20.
decembar/prosinac2012.
2
U @I@I
VIJESTI
DELEGACIJA EU U BiH
Odgoda popisa zaoktobar 2013.
Popis stanovni{tva u Bosni i Hercegovini treba bi- ti ura|en sli jede}e godine, ali je EUROSTAT u novom izvje{ta ju preporu~io da popis bude odgo|en za {est mjeseci, odnosno da umjesto u aprilu bude odr`an u oktobru 2013. godine, kazao je ju~er novinarima u Sara jevu otpravnik poslova Delegaci je Evropske uni je u BiH Renzo Daviddi. Dodao je da ova preporuka ni je razlog za dramu, ve} je preporuka rezultat tehni~kih prepreka ko je bi trebale biti ri je{ene, javlja Fena. - Ovo vri jeme treba mudro i produktivno isko- ristiti. Popis mora biti izvr{en na osnovu me|una- rodnih standarda, standarda EU i UN-a. Da bismo to u~inili moramo se dobro pripremiti - istakao je Daviddi.Razlozi za odgodu su, kazao je, tehni~ke prirode. - Jo{ ni je zavr{en upitnik, numeracijske oblas- ti nisu finalizirane, a neke zone ko je su na grani- ~nim lini jama po jedinih oblasti nisu razja{njene - po jasnio je.Svi ovi problemi su povezani i mora ju biti ri je{e- ni u nizu.Daviddi je dodao i da odre|ena politi~ka pitanja nisu iskristalizirana. - Ukoliko je potrebno politi~ko nadziranje proce- sa popisa, a ko ji je sam po sebi tehni~ka operaci-  ja, onda treba ri je{iti nekoliko pitanja ko je generi- ra ju politi~ke tenzi je. Ali, jasno je da ukoliko `eli- mo da ri je{imo tehni~ka pitanja, moramo imati mi- nimum politi~ke saglasnosti - kazao je on. Istakao je da se nada da }e sve prepreke usko- ro biti ri je{ene, jer je popis stanovni{tva u Bosni i Hercegovini od fundamentalne va`nosti za sve aspekte `ivota u ovoj zemlji.
Po~etkom sedmice, no vinari Oslobo|enja su s jednog ov da- {njeg portala saznali ek skluzi vnu  vi jest: Oslobo|enje se gasi u sri je- du, 19. decembra! Neki je {aljivd- `i ja, saznali smo, na orumu pla- sirao tvrdnju kako na{a no vina presta je da izlazi, a on, kao dobro inormirani, i osobno je do`i vio otkazi vanje pretplate”, te je, valjda no{en istinoljubi vo{}u, odlu~io da tu najtajni ju tajnu podi jeli na in- ternetu.Dan kasni je saznali smo da je na Saraj-Polju obi jen kiosk i iz njega nestali samo svi primjerci Oslo- bo|enja, nami jenjeni za proda ju.
Prljava kampanja
Kolege s portala, nakon {to smo ih oba vi jestili da je u pitanju orto- dosna la`, odustali su od orumske debate (svima ko ji su za nama u me|u vremenu pustili suzu, hvala!), no ju~er, kada je osvanula ta amo- zna obe}ana sri jeda a Oslobo|enje na kioscima, ja vili su se na{i vjerni ~itatelji: nekima od njih, zaposlenim u ja vnim instituci jama, teleon- skim se putem obratila iz vjesna  Amela, predstav lja ju}i se kao upo- slenica Oslobo|enja, uredno ih “zamolila” da ne obnav lja ju pretpla- tu na na{ list, upozora va ju}i ih ka- ko }e Oslobo|enje prestati da izla- zi prvog januara 2013. godine. Sli~ni pozi vi upu}u ju se i ogla{i-  va~ima, te je vi{e no jasno da se u ovom ~asu vodi jedna od prlja vi jih kampanja s ciljem da se na svaki na- ~in ~itatelji, kupci i suradnici Oslo- bo|enja do vedu u zabludu. Kome smeta Oslobo|enje?Spisak je, vjero vatno, poduga- ~ak i na njemu su rame uz rame i ra- tni i poratni zlo~inci, i kriminalci i politi~ari, i oni ko ji bi da zabora ve {ta su radili i oni ko ji tek planira ju da se bace u kriminal (a i politiku). Ima i onih ko jima Oslobo|enje smeta iz posve banalnog razloga: ne prista jemo na trgo vinu inormaci-  jama i ugledom. Ne tvrdimo ni da smo naj ve}i ni da smo naj ja~i: Bo- sni i Hercego vini i regionu nudimo iz vje{ta je, teme i komentare po sa- mo jednom klju~u - no vinarskom. I tako }e i ostati. Oslobo|enje je osno vano da vne 1943. godine, 30. augusta, i ve} sa- da planiramo kako }emo prosla-  viti 70. ro|endan. No vina ko ja je nastala u Drugom svjetskom ratu opstala je i tokom agresi je na Bo- snu i Hercego vinu i uspjela dopri-  jeti do svo jih ~itatelja ba{ svaki dan. Zbog toga, ali i zbog ure|iva~kepolitike ko ja ni je pozi vala na smrt, ubi janje i zlo~ine, upra vo je Oslo- bo|enje progla{eno listom godi- ne u svi jetu 1992. Mi ljude ne di-  jelimo po njiho vim nacionalnim,  vjerskim ili politi~kim opredjel jen-  jima: na{ je posao inormaci ja, kvalitetna, pro vjerena i sagledana iz vi{e uglo va. Dragi su nam pri ja- telji, ali istina nam je dra`a: upra-  vo zato i jesmo ve} dosta dugo na meti brojnih ataka, nasrta ja, priti- saka i pri jetnji. Svake vrste.
Ne}emo odustati
No, na{a ure|iva~ka politika je  jasna i od nje ne}emo odustati: vje- ru jemo da Bosna i Hercego vina mo`e biti sretna zemlja, da ima re- sursa ko ji joj mogu obezbi jediti ubrzan ekonomski razvoj, da ima do voljno sposobnih ljudi ko ji tre- ba ju dobiti priliku da se doka`u sposobnostima umjesto politi- ~kim podobnostima, da ima svo-  je mjesto u Europskoj uni ji i NATO- u, pa ma {ta o tome mislili politi- ~ari. Nemamo uop}e dileme: naj-  ve}i problem ove zemlje nisu razli- ke me|u ljudima, ve} sli~nosti me|u politi~arima. I znamo da }e nam svima biti bolje kada tu`ite- lji i policijske agenci je smognu snagu da krenu u obra~un sa ko- rupci jom i kriminalom. Riba se ~is- ti od gla ve, uvjerili su se u to i u Hrvatskoj i u Srbi ji. Ni na{a zemlja ni je izuzetak. Pri jatelje }emo obrado vati, a  Amelu i njezine nalogodav ce do- datno oneraspolo`iti: teku}u po- slo vnu godinu za vr{a vamo za- do voljni rezultatom. Na{ tira` ras- te, a raste i tira` magazina Dani, ko ji je ve} dvi je godine pod kro-  vom na{e ku}e. Na{ portal je sva- koga dana sve posje}eni ji. Oslo- bo|enje je no vina ko ja nepreki- dno izlazi du`e od 69 godina i izla- zit }e i dalje. Prvog januara 2013. u proda ji }e biti na{ no vogodi{nji trobroj. ^itateljima }emo izme|u bo`i}nih i no vogodi{njih prazni- ka pokloniti kalendar. Do 30. augusta, kada planiramo obilje`i- ti 70. ro|endan Oslobo|enja, vje- ru jemo da }emo imati jo{ za vidni-  je rezultate. Do|ite na ro|endan i uvjerite se sami.
Vildana SELIMBEGOVI],glavna i odgovorna urednica
Poziv na70. ro|endan
OD BLINDIRANOGDO MINISTRA RA
UPOZORENJEOperaci ja uvoza d`ipo va je nezakoni ta. Ameri~ki is tra`i telji su o svemu upoznali Tu`ila{tvo BiH i dos ta vili komple tnu dokumen taci ju s upozorenjem
Ko otkazuje pretplate na Oslobo|enje?
Bosni i Hercegovini i regionu nudimoizvje{taje, teme i komentare po samo jednom klju~u - novinarskom
OSLOBO\ENJE
 
 vri jednost vozila uve}ana za doda- tnih 50.000 do 58.000 dolara.Pri~a o vozilima po~ela je rani je. Naser Keljmendi je 2005. preko Ar- bera Keljmendi ja iz Brooklina u New Yorku naru~io tri crna Jeep Cherokeeja stara godinu. Vozila su nabav ljena kod autodilera u SAD-u i dopremljena ArmorTek Internati- onalu, ko ji ih je trebao blindirati, s tim da su na kra ju umjesto tri, blindira- na dva d`ipa. U ArmorTek Interna- tionalu su, po zahtje vu naru~ilaca, napra vili pancirnu za{titu od pu{~a- nih metaka, odnosno preuredili cje- lokupnu {asi ju i ugradili neproboj- na stakla. Ci jena ovih rado va se obi- ~no kre}e izme|u 50.000 i 58.000ameri~kih dolara. Na carini je vri je- dnost jednog vozila, prema tada- {njem kursu dolara, proci jenjena na 25.000 KM, a tro{ko vi blindiranja, izme|u 76.000 i 88.000 KM, nisu uze-ti u obzir.
U svijetu ilegalno,u BiH legalno
UIO je, kada je ovaj problem iza- {ao na vidjelo, pro veo internu istra- gu i saop{tio da carinici nisu mogli na osno vu vlasni~ke knji`ice i aktu- re zaklju~iti da se radi o blindiranim  vozilima te da ih niko ni je usmeno oba vi jestio da je na vozilima ura|ena bilo kakva preprav ka. Ipak, priznali su da je u me|unarodnom to varnom listu sta jalo da su vozila te{ka po 3.090 kg, {to odstupa od realne te`ine ovakvih vozila, ko ja iznosi oko 1.850 kg, te da carinska slu`ba ko ja je vr{i- la carinjen je ni je uzela u obzir ovaj element.Na kra ju blindirani Jeepo vi nisu ni smjeli napustiti SAD. Naime, u no-  vembru 2005. vlasti SAD-a, Ured zaindustri ju i bezbjednost, oba vi jesti- le su ArmorTek International da su zahtje vi za izvoz Keljmendi je vih vo- zila odbi jeni na osno vu toga {to su krajnji primatelji vozila umi je{ani u kriminalne radnje. Keljmendi je oba vi je{ten o odbi janju zahtje va za dozvole za izvoz vozila i ArmorTek  International je ponudio da mu po- mogne da proda vozila u zemlji, {to  je on odbio i vozila su preba~ena u New Jersey. Unato~ upozorenju, vo- zila je u julu 2006. za BiH poslala fr- ma Flexi Lease iz Toms Ri vera u ameri~koj dr`a vi New Jersey. Na carinskim deklaraci jama Cari- narnice u Zenici pi{e da su uvozni- ci Naserov sin Besnik, te Agim Vo{a i Aslan Peci. Prema inormaci jama SIPA, Vo{a i Peci su saradnici poro- dice Keljmendi. Jedan od blindira- nih d`ipo va je ostao u vlasni{tvu Na- sero vog sina Besnika, a drugi je re- gistro van na no vinsko-izda va~ku ku}u Avaz, u tada{njem vlasni{tvu Fahrudina Radon~i}a. Tre}i d`ip, ko ji ni je blindiran, u vlasni{tvu je Na- sera Keljmendi ja. Najzanimlji vi je je to {to je sam Ra- don~i} kazao da blindirano vozilo koristi hotel Radon Plaza u ko ji do- lazi visoka kli jentela ko joj se ono iznajmlju je. S obzirom na to da jo{ nema pristup strogo po vjerlji vim podacima Ministarstva sigurnosti BiH, mo`da Radon~i} i ne zna da mu  je automobil kupio/poklonio/pro- dao naj ve}i balkanski kriminalac! Onaj isti Keljmendi za ko jeg je u sep- tembru 2011. kazao: “Vidite, godina- ma je polici ja pratila stvarno pogre- {ne ljude. Mo`da je taj nesretni Ke- ljmendi sitni kriminalac”. Radon~i} je i Mi{ko vi}a uki vao u zvi jezde, s njim sklapao poslo-  ve (o Prezident nekretninama smo ve} pisali), a istra`itelji SIPA do{li su do saznanja da im je jedan od za jedni~kih suradnika upra vo Keljmendi.Sve u svemu, ci jela operaci ja uvo- za d`ipo va bila je apsolutno neza- konita. Ameri~ki istra`itelji zvani~no su o svemu upoznali Tu`ila{tvo BiH i dosta vili kompletnu doku- mentaci ju s upozorenjem da su blindirani d`ipo vi za vr{ili kod oso- ba s kriminalnim dosjeima i da ih te osobe u Sara je vu koriste?! Me|utim, Tu`ila{tvo BiH i dalje {uti o ovom slu~a ju, a iz Upra ve za indirek tno oporezi vanje su dali inormaci ju da }e ispra viti gre{ke pri~injene prilikom carinjen ja vozila i na tome  je sve za vr{eno.
Lana RIZVANOVI]
ENDIJEVI D@IPOVI
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
20.
decembar/prosinac2012.
3
MAJKI] - LORDHDZ 1990
Saradnja s NATO-om
Predsjedava ju}a Za jedni~ke komisi je za odbranu i sigurnost BiH Du{anka Majki} ju~er se susrela sa komandantom NA TO-{taba u Sara jevu brigadnim ge- neralom Walterom Lordom. Stanje personala, izrada dokumenta Pregled odbrane, uni{tavanje vi{kova zastar jele munici je, min- sko-ek splozivnih sredstava, sigurnost skladi{ta, pitanja transparentnog tro{enja bud`etskih sredsta- va i javnih nabavki u sektoru odbrane, anga`ovanje  jedinica OSBiH u procesu deminiranja samo su ne- ka od pitanja ko ja }e biti tema narednih sastana- ka Majki} i generala Lorda.
Izborni in`enjering 
HDZ 1990 protivi se izbornom in`enjeringu bilo ko-  je vrste, jer to ne}e doprini jeti vra}anju povjerenja i stabilnosti u BiH, rekao je za Srnu portparol te stran- ke Veso Vegar, povodom osnivanja Gra|anske koali- ci je 1. mart. Vegar je rekao da HDZ 1990 pozdravlja sve inici jative ko je }e pove}ati broj ljudi ko ji }e gla- sati na izborima i registrovati se u mjestima pri jera- tnog `ivljen ja, ali se protivi izbornom in`enjeringu bi- lo ko je vrste. Prema informaci jama ko je imamo, ov- dje je poku{aj postizanja ne~eg vi{eg od `elje za pro- cesom demokratizaci je i toga da se ljudi registru ju tamo gdje su `ivjeli pri je rata, rekao je Vegar.
TANJA FAJON
Vize ponovo na prolje}e?
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu li- beralizaci ju i evropska parlamentarka Tanja Fa jon izjavila je za Anadoli ju da nakon {to je u novembru ove godine podneseno ukupno 8.849 zahtjeva za azil, od ko jih je 1.306 molbi iz Srbi je, posto ji realna opa- snost da }e naredne godine ponovno biti uvedene vize za gra|ane zapadnog Balkana. - Mi u EP-u raspravljamo, za jedno sa vladama ze- malja EU, oko uredbe mehanizma suspenzi je bezvi- znog re`ima. Kad taj mehanizam usvo jimo, onda pos- to ji velika mogu}nost da }e neke zemlje tra`iti brzu suspenzi ju bezviznog re`ima. Posebno u slu~a ju ne- ke politi~ke, odnosno predizborne kampanje, kao {to }e biti slu~aj u Njema~koj, gdje }e se u prolje}e 2013. odr`ati parlamentarni izbori, kazala je Fa jon. Fa jon je, tako|er, kazala da je po~etkom ove se- dmice odr`ana sjednica Odbora stalnih predstavni- ka, to jeste pomo}nog ti jela Vi je}a EU, gdje se, ta- ko|er, raspravljalo o pitanju bezviznog re`ima. - Ju- ~er smo imali raspravu u Vi je}u i odba~en je pri je- dlog EP-a. Nemamo, dakle, dogovora, {to zna~i da }e najvjero jatni je po~eti drugi krug pregovora slje- de}e godine. Ja ne o~eku jem da }emo brzo na}i ne- ko rje{enje, jer su na{i stavovi razli~iti, tvrdi Fa jon. Na pitanje ko je zemlje bi najpri je mogle izgubiti bezvizni re`im, Fa jon je ukazala na ~injenice: - Pre- ma informaci jama o bro ju la`nih azilanata, to su naj- ~e{}e gra|ani Srbi je i Makedoni je, a u posljednje vri-  jeme i BiH.Tako|er, visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko ka- zao je ju~er kako vlasti u BiH mora ju vratiti tra`ioce azila kako bi ostao na snazi bezvizni re`im. - Molim i doma}e vlasti da u~ine sve da se oni ko ji su tra`ili azil, a ima ih oko dvi je hiljade, svi vrate o tro{ku dr`ave, da bi BiH kao dr`ava ostala ~ista, te da ostane na sna- zi bezvizni re`im, kazao je Inzko.
CHEROKEEJAON^I]A
Klan Keljmendi za neupu}ene
Ukoliko ministar Radon~i} i dalje ne zna ko su Keljmendi ji, po jasnimo: Ne sa- mo Naser Keljmendi nego i njegova tri sina Elvis, Liridon i Besnik dobro su po- znati sad ve} planetarno. Za jedno sa ocem, u proteklih nekoliko godina, u Tu`i- la{tvu Sara jevskog kantona “prikupili” su vi{e od deset krivi~nih pri java, uklju- ~u ju}i i one za ubistvo, poku{aj ubistva i nasilni~ko pona{anje. [u{kalo se u gra- du, a u medi jima i javno, jo{ od 2009, da je Naser Keljmendi jedan od najve}ih trgovaca drogom na Balkanu. Sve ovo poznato je i SIPA. U prezentaci ji pod na- zivom “Zlo~ina~ka organizaci ja Naser Keljmendi” - ko ja je predstavljena na sas- tanku Generalnog sekretari jata Interpola u Lionu, u Francuskoj, 2008. SIPA na- vodi da je Keljmendi na ~elu jedne od najbolje organizovanih zlo~ina~kih grupa, ne samo u BiH ve} i u regionu, ko ja je umi je{ana u kri jum~arenje droge i ciga- reta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelena{enje. U istom je izvje{ta ju SIPA na- vela da je Radon~i} Keljmendi ju odmah uz sinove: danas Radon~i} tvrdi da mu se SIPA, tj. njezin tada{nji direktor Mirko Lu ji} izvinio!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->