Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23743, 17.1.2013]

Oslobođenje [broj 23743, 17.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by Tiskarnica
Oslobođenje [broj 23743, 17.1.2013]
Oslobođenje [broj 23743, 17.1.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 17. 1. 2013.
Godina LXIX 
Broj 23.743Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Zakonsko rje{enje u Republici Srpskoj
^IJA SU VJERSKA GROBLJA
2. strana
BMW-omUDARIORUDAREDOK SU^EKALIAUTOBUS
U stravi~noj nesre}i uHaljini}ima kod Kaknjapoginuo Mustafa Deli}
13. strana
PODR@AVAMOPUT SRBIJE U EU
14.strana
ZATOPLJAVANJE ODNOSA:Milanovi} posjetio Beograd
NOVI DIREKTORSAFET BRADARAC
24. strana
HADEN SA najve}idioni~ar kompanije?
Bosnalijek obilje`io 62 godine uspje{nog rada
3. strana
Foto: D`enanKRIJE[TORAC
Tihi} i Izetbegovi} postigli kompromis
KONVENCIJA UMJESTOKONGRESA
HASAN BA[I] PODNIOOSTAVKU NA MJESTOVD DIREKTORA GRASA
Ukoliko Glavni odbor SDA prihvati prijedlog Predsjedni{tva stranke, Konvencija }e bitiodr`ana 9. februara
4. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
17.
 januar/sije~anj2013.
2
U @I@I
VIJESTI
SLU^AJ NTF
Deltagrip jo{razmatra prijedlog 
Odgovor londonske firme Delta- grip Tradin LLP na pri jedlog spora- zuma iz Naftnih terminala Plo~e (NTF) o~eku je se jo{ od utorka, a prema ri je~ima Rasima Kadi}a, ge- neralnog direktora Terminala Fede- raci je Sara jevo (TF), iz Deltagripa su  javili da su im potrebne konsultaci-  je sa pravnicima, te da }e se izjasniti nakon toga. - Izvi jestio sam sve nadle`ne o ovoj informaci ji iz Lon- dona, kazao je Kadi} ju~er. Deltagrip je u utorak imao sjednicu nadzornog odbora u Londonu na ko joj su nadle`ni trebali da odlu- ~e o pri jedlogu sporazuma iz NTF-a. NTF Deltagri- pu predla`e vansudsku nagodbu ko ja bi podrazumi-  jevala pet mjeseci odgode pla}anja 15 miliona KM duga, sa ura~unatom kamatom, presu|enog u apri- lu na Arbitra`nom sudu me|unarodne trgova~ke ko- more u Parizu (ICC). Tako|er, NTF predla`e i obro~ne akontativne upla- te do pravomo}nosti pomenute presude ICC-a u Repu- blici Hrvatskoj. Podsjetimo da su se Deltagrip i NTF spo- rili zbog prekida rani jih ugovora za na jam skladi{ta u Plo~ama. Sredinom novembra pro{le godine Sud u Sis- ku priznao je presudu ICC-a i pokrenuo ovrhu blokirav- {i ra~une NTF-u.Pravni zastupnici su se `alili na ta rje{enja, a Viso- ki trgovinski sud u Zagrebu jo{ ni je odlu~io po `albi NTF-a na priznanje presude, tako da ona jo{ ni je pravomo}na. NTF, u ko jem radi 80-ak radnika, bilje`i dobro poslova- nje u 2012. godini, kroz ko je ostvaru je i vi{ak prihoda od oko 300.000 KM mjese~no.
M. \. R.
Klub Bo{njaka u Vi je}u naroda RS-a, nakon pokretanja postupka za{tite vitalnog nacionalnog inte- resa po vodom izglasa vanja Zako- na o grobljima i pogrebnoj djela- tnosti u Narodnoj skup{tini RS-a, na  ju~era{njoj sjednici Vi je}a naroda do`i vio je satisfakci ju jer }e se usa- gla{a vanjem na za jedni~koj ko- misi ji i}i ka boljem rje{enju pome- nutog zakona. To bi trebalo da os- ta vi vjerska groblja u RS-u u nadle- `nosti vjerskih za jednica.
Tehni~ko rje{enje
Ovim zakonom bilo je pre- dvi|eno da i vjerska groblja budu stav ljena pod uprav ljan je jedinica lokalne samoupra ve, s ~im se Bo- {njaci nisu slagali. Stoga je Klub Bo- {njaka reago vao, a na ju~era{njoj sjednici Vi je}a naroda Klub Hrva- ta je podr`ao Bo{njake, dok su Srbi bili suzdr`ani. Ono {to sli jedi  jeste usagla{a vanje pred za jedni- ~kom komisi jom sa NSRS-om. Predsjeda va ju}i Kluba Bo{njaka Mu jo Had`iomero vi} ka`e da regu- lisanje svih pitanja ne mo`e biti is- klju~i va nadle`nost jedinica lokal- ne samoupra ve, ko je bi propisi va- le na~in sahrane, izgled nadgrobnih spomenika, kao i op{tu sliku groba- lja - mezar ja. Pomenutim zakonom se ne vodi ra~una o grobljima u vla- sni{tvu vjerskih za jednica i da je se potpuna sloboda lokalnoj za je- dnici za izmje{tanje te uprav ljan je grobljima ko ja, prema mi{ljen ju Kluba Bo{njaka, ima ju trajnu vri je- dnost i predstav lja ju dio kultur- nog nasli je|a konstituti vnih na- roda i ostalih u BiH. Iz Kluba Bo- {njaka su zamjerili predlaga~u, Ministarstvu prostornog ure|enja RS-a, {to je zanemario institut va- kufa, te do veo u pitanje status i pra-  va vjerskih za jednica. - Ovo je jedno tehni~ko rje{enje i prvi put smo do`i vjeli satisfakci-  ju kao Klub Bo{njaka. U diskusi ja- ma na sjednici Vi je}a naroda su nas prakti~no svi podr`ali. Ova mate- ri ja je preosjetlji va, a predlaga~ je oti{ao predaleko u smislu vlasni- {tva, jer su odredili da, bez obzira na to {to su takva groblja vlasni{tvo  vjerskih za jednica, njima uprav lja lokalna za jednica, ka`e Had`iome- ro vi}, te doda je kako je na Vi je}u naroda dogo voreno da }e za je- dni~ka komisi ja sastav ljena od predsta vnika iz NSRS-a i Vi je}a naroda i}i na pribli`a vanje aman- dmana, jer posto ji volja da se oni ispo{tu ju.- Jednosta vno re~eno, posto ji  volja da groblja ko ja su u vlasni{tvu  vjerskih za jednica i ostanu u njiho-  voj nadle`nosti. Ovo je satisfakci ja Klubu Bo{njaka nakon de vet godi- na. Mi smo se uvi jek trudili da bu- demo taj neki korekti vni faktor i to smo do`i vjeli, jer smo na dana{njoj sjednici dobili pohvale i ~estitke iz drugih klubo va, kazao nam je ju~er Had`iomero vi}.
Pod okriljem urbanizma
- Bo{njaci kao konstituti vni na- rod i islam kao na{a vjeroispo vi jest ne mogu dopustiti, a smatramo da takav stav ima ju i druge religijske za jednice, da se pod okriljem urba- nisti~kih dokumenata zatiru na{a kulturna i istorijska nasli je|a, tra- dici ja i narodni obi~a ji u ovoj vrlo osjetlji voj oblasti, s obzirom na to da je ovakvih primjera u no vi joj is- tori ji bilo u Sara je vu, Banjoj Luci, is- to~noj Bosni i {ire, dodao je Had`i- omero vi}.No, kona~no zakonsko rje{enje o statusu vjerskih grobalja u RS-u bi}e poznato nakon usagla{a vanja za jedni~ke komisi je.
M. \UROVI] RUKAVINA
Zakonsko rje{enje u RS-u
^IJA SU VJERSKA GROBLJA
Predlaga~ je oti{ao predaleko u smislu vlasni{tva, jer je odredio da i grobljima u vlasni{tvu vjerskihzajednica upravlja lokalna zajednica
Had`iomerovi}:
SatisfakcijaKlubu Bo{njaka
Podr{ka MRV-a
Posebno va`no u ci jeloj pri~i o Zakonu o grobljima i pogrebnoj dje- latnosti je to {to je amandmane Kluba Bo{njaka podr`alo Me|ure- ligijsko vi je}e na nivou BiH. - To je posebno va`no, jer je to na neki na~in odredilo druge klu- bove da ozbiljni je pristupe ovom pitanju i da ju nam podr{ku, ista- kao je Mu jo Had`iomerovi}.
 Vlada Federaci je ju~er je odr`ala nasta vak pro{losedmi- ~ne sjednice, ali se ni je dotica- la pri jedloga za izglasa vanje ne- po vjerenja ko ji je zvani~no zatra- `en i u oba doma Parlamenta Fe- deraci je.  Vlada Federaci je BiH ju~er je usvo jila Program mjera za pre-  venci ju korupci je u visokom obrazo vanju u FBiH, ~i ji je osno-  vni moto transparentnost, zako- nitost i po{ti vanje procedura za bolje visoko obrazo vanje. Nakon {to je Radna grupa usaglasila do- kument, odr`ane su ja vne ras- pra ve na ~etiri ja vna i dva pri va- tna uni verziteta u FBiH. Pro- gram ut vr|uje 66 konkretnih mjera ko je bi, u naredne tri go- dine, trebala poduzeti minis- tarstva obrazo vanja (Federalno i kantonalna), sve visoko{kolske ustano ve, studentske organiza- ci je, dr`a vna re vizi ja, kantonal- ni sudo vi, te Agenci ja za razvoj  visokog obrazo vanja i osiguranje kvaliteta BiH.
Gradnja biblioteke
Podr`ana je inici jati va delega- ta Zahida Ba{i}a, ko jom je od  Vlade FBiH tra`io da se osigura-  ju sredstva za pomo} u izgradnji centra za djecu u autisti~nom spek tru na teritori ji Tuzlanskog kantona. Vlada FBiH je s tri ju~e- ra{nje odluke dala saglasnost upra vi BH Telecoma na promo- ti vne usluge u oblasti sporta, KK  Bosni 65.000 KM, KSBiH 250.000KM i N/FSBiH 1,3 miliona KM. Vlada je podr`ala je inici jati vu da se obezbi jede grant-sredstva kod Fonda Kralje vine Saudijske Ara- bi je za razvoj od 82,5 miliona sa- udijskih ri jala, {to je oko 15 mili- ona eura, za realizaci ju pro jekta izgradnje uni verzitetske bibliote- ke, u okviru Kampusa Uni verzite- ta u Sara je vu. Ju~er su na pri jedlog Unsko-sanskog i Zeni~ko-doboj- skog kantona razri je{eni du`nos- ti ~lano vi UO KCUS-a Samir Mu- mino vi} i Mirsad [arano vi}. Umjesto njih su imeno vani D`e- nis [abuli} i Ante Jeli}, a u ovaj UO  je imeno vana i Tihana Mladina -  Valjan iz Srednjobosanskog kan- tona. U UO Klini~ke bolnice Mos- tar imeno van je Ned`ad Had`i} iz Srednjobosanskog kantona, saop- {teno je iz Vlade FBiH.
Inicijativa i Domu naroda
I predsjeda va ju}em Doma na- roda Parlamenta FBiH Rado ju  Vido vi}u ju~er je upu}en pri je- dlog za izglasa vanje nepo vje- renja Vladi FBiH, ko ji je potpisa- lo 35 delegata ~lano va no ve par- lamentarne ve}ine, ja vila je Fe- na. Podsjetimo da je pro{le se- dmice isti pri jedlog sa potpi- som 56 poslanika dostav ljen predsjeda va ju}em Predsta vni- ~kog doma. Osim isticanja da sa- da{nji saziv Vlade ni je u skladu sa parlamentarnom ve}inom i u Domu naroda, 35 delegata Vla- di, izme|u ostalog, zamjera {to ne prisustvu je sjednicama Par- lamenta FBiH, ne u~estvu je u parlamentarnoj debati, “~ime se de val vira va`na usta vna ulo- ga Parlamenta FBiH kao zakono- da vne vlasti”, a ministrima iz SDA, HSP-a i NS Radom za bo-ljitak {to opstruira ju rad Vlade, ne dolaze}i na sjednice. No vu parlamentarnu ve}inu od juna u Federaci ji ~ine SDP, SBB i dva HDZ-a, nakon {to je SDP iza{aoiz tada vlada ju}e koalici je ko ju  je ~inio sa SDA, HSP-om i NS Ra-dom za boljitak.
M. \. R.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
SET MJERA PROTIV KORUPCIJENA UNIVERZITETIMA
 Vlada, kojoj izglasavanje nepovjerenja tra`i 35 delegata i 56poslanika, ju~er je odr`ala sjednicu na kojoj je donijela nizodluka i zaklju~aka
NOVI ^LANOVI U UO KCUS-a ^lano vi UO KCUS-a Samir Mumino vi} i Mirsad  [arano vi} su razri je{eni, a umjes to njih su imeno vani D`enis
 
 [abuli} i An te Jeli}. U ovaj UO je imeno vana i Tihana Mladina - Valjan iz SBK-a
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
17.
 januar/sije~anj2013.
3
JERKO IVANKOVI] LIJANOVI]
Zaustaviti Avazovu hajku
U povodu orkestrirane medijske hajke ko ju u po- sljednje vri jeme provodi Dnevni avaz, Ured za odnose s javno{}u federalnog Ministarstva poljopri- vrede, vodoprivrede i {umarstva, obavje{tava javnost da }e ministar i dopremi jer Jerko Ivankovi} Li jano- vi} pokrenuti sudski proces protiv Dnevnog avaza. Posljednji navodi u pomenutoj dnevnoj novini objavljeni u izdanju od 16. 1. 2013. godine, uistinu su odraz upravo tendenciozne medijske hajke ko ja za cilj ima poku{aj degradiranja i omalova`avanja dopremi-  jerove i ministrove bespo{tedne borbe za boljitak po- ljoprivredne proizvodnje, pobolj{an ja uvjeta za proi- zvodnju i sistema ko ji tu oblast ure|uje, te omalova- `avanje jasnih i vidljivih rezultata ko je taj anga`man producira. Kao prilog ovom saop{tenju, javnosti dostavljamo sporazum ko ji je postignut 14. 1. 2013. izme|u predstavnika poljoprivrednika i ministra, a ko-  ji na jasan na~in demantu je la` iz naslova “Li janovi} di jeli 68 miliona KM svo jim udru`enjima”. Kako sto-  ji u pomenutom sporazumu, a {to je i prezentirano u ministrovom obra}anju javnosti nakon potpisa is- tog, jasno je navedeno kako se pri jedlogom Progra- ma za 2013. godinu ukida ju izdva janja za udru`enja, zadruge i saveze poljoprivrednika. Na ovaj na~in, mi- mo tendencioznog i la`nog naslova, ovo potvr|uje i ~injenicu da “tajnog sasta janja ministra i poljoprivre- dnika”, kako pominje novinar ove dnevne novine, uis- tinu ni je bilo. U prilog ovome ide i ~injenica da je ka- binet ministra uredno na javio obra}anje javnosti na- kon sastanka sa poljoprivrednicima, na osnovu ~e- ga su se predstavnici medi ja i odazvali ovom pozivu. Koristimo priliku da ponovimo kako je ~injenica da su sva izdva janja dostupna javnosti, odnosno potica-  ji za poljoprivrednike, te da navod da niko ne zna gdje  je 25 miliona KM, tako|er predstavlja dio pomenute haj- ke protiv ministra i dopremi jera Ivankovi}a Li janovi}a.
TOMISLAV NIKOLI]
Izetbegovi} dobrodo{ao kao gost ili kao doma}in
Predsjednik Republike Srbi je Tomislav Nikoli} izja- vio je ju~er u Beogradu, prilikom pri jema za novina- re stranih medi ja ko ji izvje{tava ju iz Srbi je, kako o~e- ku je da }e se sastati sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em. - Izetbegovi} je dobrodo{ao kao gost ili kao do- ma}in, samo neka ka`e kada treba to da se desi, rekao je predsjednik Srbi je. Na konstataci ju dopisnika Anadoli je iz Beograda da se u posljednje vri jeme mogu ~uti pomirljivi to- novi, kako iz Sara jeva, tako i iz Beograda, i na pos- tavljeno pitanje o tome da li bi bilo mogu}e odr`a- vanje trilateralnog sastanka na vrhu BiH - Turska - Srbi ja, Nikoli} je odgovorio da nikada rani je taj su- sret ni je bio zakazan, ali da je rani je na java tog su- sreta odgo|ena zbog bolesti predsjednika Turske. Srbi janski predsjednik je tako|er kazao kako su odnosi izme|u Srbi je i Turske dobri i da }e po~et- kom narednog mjeseca boraviti u zvani~noj posje- ti Ankari.Nikoli} je rekao da Turska mo`e da investira u Srbi-  ji i da bi Bo{njaci u, kako je rekao, Ra{koj oblasti ili Sand`aku mogli da budu kohezioni faktor u odno- sima dvi ju zemalja, javlja Anadoli ja. Srbi janski predsjednik je tako|er izrazio zadovolj- stvo posto janjem pri jateljskih odnosa dvi ju zemalja, ali je naglasio i kako ima indici ja da Turska promo- vi{e nezavisnost Kosova. - To ni je dobro. To {to sam ~ovek ko ji otvoreno ka- `e, ako sam mogao da ka`em dr`avnom sekretaru SAD- a, mogu to bilo kome kazati, rekao je Nikoli}. Pri jem za novinare stranih medi ja ko ji izvje{tava-  ju iz Srbi je odr`an je u zgradi Predsjedni{tva Srbi-  je u Beogradu.
Ned`ad Poli}, direktor Bosnali je- ka, izrazio je bo jazan da se ovoj kompani ji, mo`da, sprema scenarij srbi janske Galenike ko ja je od veoma uspje{ne frme u kratkom vremenu do vedena do uni{tenja. On pre- tpostalja kako je nakon najsvje`i jih berzanskih transakci ja o~eki vano da naj ve}i po jedina~ni dioni~ar Bo- snali jeka postane, za njih jo{ anoni- mni, luksembur{ki HADEN SA sa  vlasni{tvom ve}im od 23 posto dioni- ca. Poli} je ovo, izme|u ostalog, re- kao ju~er na konerenci ji za no vina- re, organizo vanoj po vodom obilje- `a van ja 62. ro|endana Bosnali jeka.
Tiho preuzimanje
Poli} je rekao da se paralelno sa lanjskim koniktom dioni~ara Bo- snali jeka tiho odvi jao i proces kupo-  vine dionica od in vestitora HADEN, ko ji je do ponedjel jka imao vi{e od 16 posto dionica, ali da je ju~er na Sa- ra jev skoj berzi (SASE) obav ljena no va trgo vina od 6,7 posto dionica Bosnali jeka. U ovoj frmi sumnja ju da je i ovaj put kupac HADEN.- Dok se ba vimo poslo vnim tran- sakci jama ko je su stare pet-{est godina i ko je danas nema ju nika- kav utjecaj na kompani ju, de{a va se ovo tiho i bez jasnih moti va, bar nama kao predsta vnicima Bosna- li jeka, preuzimanje zna~ajnog udjela u dionicama kompani je, kazao je Poli}.On je naglasio da je ci jena dioni- ce najno vi je berzanske trgo vine bi- la 14 KM, {to im ukazu je da se radi o {pekulaci jama. - Znamo da neko, ko sto ji iza toga, zna da ova kompani ja vri jedi puno vi- {e od dionica na berzi. Ukoliko se uzme u obzir {ta mo`emo realno na- pra viti u narednih nekoliko godina, bez problema se mo`e ut vrditi da di- onica Bosnali jeka vri jedi duplo vi{e od ovog koliko vri jedi na berzi. Ako se dogodi scenarij da je ne~i ji motiv  zaista nekorektan, a mi ne znamo, kao {to niko ne zna, ni je problem izvu}i no vac iz kompani je i ne brinu- ti o njenoj dugoro~noj budu}nosti. Mi se `elimo boriti za dugoro~ne intere- se Bosnali jeka, vi{e zapo{lja vati i bi- ti lider na tr`i{tu, a ako do|e neko ko- me to ni je interes, zna}ete da se de- {a va ne{to {to se sad de{a va sa bren- dom Galenike. Galenika je bila deset puta ve}a od Bosnali jeka, a sad pra-  vi prihod manji od na{eg. Kompani-  ju je veoma te{ko uni{titi, te{ko je vo- diti i razvi jati kroz ove izazo ve tr`i{ta, kazao je Poli}, podsjeti{i na va`an kontrolni mehanizam ko ji ima dr`a-  va u ci jeloj ovoj pri~i. On je naglasio da je odluka o to- me da se pri ja vi za direktora Bosna- li jeka njego va li~na odluka, te da politika s tim nema nikakve veze. Pot vrdno je odgo vorio na pitanje no vinara da li je ta~no da je za sa-  vjetnika anga`o vao biv {eg kon- tro verznog i dugogodi{njeg dire- ktora Bosnali jeka Edina Arslanagi- }a, ali je demanto vao da Arslana- gi} za taj posao ima 10.000 KMmjese~ne naknade.
Upis u registar
Predsjednik Nadzornog odbora Bosnali jeka Veljko Tri vun kazao je da ~lano vi NO uskoro o~eku ju presudu Kantonalnog suda u Sara je vu po njiho voj tu`bi, a u vezi sa mi{ljen jem i preporukama Komisi je za vri jedno- sne papire ko ja je ljetos odbila upi- sati no voizabrani NO, {to je proizve- lo i to da se u registar jo{ ne mo`e upi- sati ni no vi direktor. - Komisi ja je tada preuzela ovlas- ti ko je nema i mi smo mogli zatvo- riti frmu i 800 ljudi poslati na ulicu ili nasta viti raditi. Nadamo se skoroj sudskoj presudi, kazao je Tri vun.
M. \UROVI] RUKAVINA
Bosnalijek obilje`io 62 godine uspje{nog rada
HADEN SA najve}idioni~ar kompanije?
Dok se bavimo poslovnim transakcijama starim pet-{est godina, kojedanas nemaju nikakav utjecaj na kompaniju, de{ava se tiho i bez jasnihmotiva preuzimanje zna~ajnog udjela u dionicama, kazao je Poli}
Cifre uspjeha
Bosnali jek je u 2012. godini ostva- rio ukupan prihod od proda je od 111,8 miliona KM, od ~ega je izvoz 65,4 mi- liona KM, a u odnosu na 2011. proda-  ja je porasla za 5,3 miliona maraka. U~e- {}e ruskog tr`i{ta u ukupnom prihodu od proda je iznosi 40 posto. Lanjski pro- fit Bosnali jeka je 6,55 miliona KM. Bo- snali jek ima 806 zaposlenih u BiH, te 174 u inostranstvu. Lani su zaposlene  jo{ 43 osobe, a u ovoj godini bi}e otvo- reno novih 66 radnih mjesta.
Isplata dividende
Ned`ad Poli} je na javio da je du- goro~no opredjel jen je Bosnali jeka to da }e 30 posto od dobiti kompani-  je biti ispla}ivano kao dividenda, a 70 posto }e i}i za razvoj poslovanja.
Finansijski izvje{taji i istrage
Na samom po~etku izlaganja, Poli} se osvrnuo na aktualnu pri~u o izvje{ta-  ju Finansijske polici je FBiH ko ji je upu}en nadle`nom tu`ila{tvu, a ko ji obilu je podacima o nepropisnom poslovanju Bosnali jeka tokom 2006. godine. - ^udno mi je da Finansijska polici ja nama ni je predala nikakav materi jal. Bi- tno je da su svi ti poslovi ko ji su predmet istrage obavljani davno, svi su zaklju~e- ni i, neovisno od njihovog finalnog epiloga, ne mogu proizvesti neku dodatnu po- sljedicu po Bosnali jek. Takvih posredni~kih ugovora na inotr`i{tu sada nemamo, kazao je Poli}, zamoliv{i medi je da objektivno i korek tno izvje{tava ju o ovoj temi.
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Investicijeod 90 miliona
Belma Abazovi}, izvr{na direkto- rica za razvoj i proizvodnju, na javi- la je plan investici ja te`ak 90 mili- ona KM za narednih nekoliko godi- na, a on podrazumi jeva izgradnju pogona za proizvodnju te~nih i ~vrstih nesterilnih formi li jekova, te okon~anje izgradnje objekta za kontrolu kvaliteta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->