Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 55; 15.7.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 55; 15.7.2013]

Ratings: (0)|Views: 85 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 55; 15.7.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 55; 15.7.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
 
По
700
На
 
осни
 
Херцегов
81/06, 76/07,5.
и
6.
Одлуутврђивање
 
права
 
и
 
обаДистрикта
 
имовином
("
и
70/05),
Ссједници
 
од
О
 
ИЗМЈЕКО
У
 
Одлимовину
("
С
13/13)
у
 
чла
"
е
)
Мзаједничке
 
пОва
 
Ообјављује
 
се
 
СМ
 
бр
3.
априла
 
Са
 Na osnHercegovine
Годинедјељак
, 15.
САВЈЕТ
 
ОСНЕ
 
И
 
ву
 
члана
17.
не
("
Службен
81/07, 94/07
ке
 
о
 
оснивањи
 
 расподјелувеза
 
Босне
 
и
 
осне
 
и
 
ХерцСлужбени
 
главјет
 
министажаној
3.
апри
О
И
 
ОДЛУКЕ
 
ИСИЈЕ
 
ЗА
 
ци
 
о
 
именовалужбени
 
гласу
1.
тачка
 
е
)
ИРХА
 
ИСАослове
 
инститдлука
 
ступа
 
у
"
Службено ј
137/20132013.
године
 
 рајево
 vu
č
lana 17.("Službeni gla
 
а
XVII
 јула
2013.
го
МИНИСТЕРЦЕГО
акона
 
о
 
Савјеи
 
гласник
 
Би
24/08),
а
 
у
 
в
 
Комисије
 
за
 
државне
 
имХерцеговине
 
еговине
 
у
 
упсник
 
БиХ
",
бра
 
Босне
 
и
 
ла
2013.
годи
ЛУКУ
 
О
 
ИМЕНОВРЖАВНУ
 
 Члан
1.
у
 
чланова
 
Кик
 
БиХ
",
бр
.
ијења
 
се
 
и
 
глОВИЋ
-
ЖИГуција
 
Босне
 
и
 
 Члан
2.
на
 
снагу
 
д
 
гласнику
 
БиПрСавјет
Вјекос
 akona o Vijesnik BiH", br.
ин
e
РА
 
ИНЕ
 
ту
 
министара
 ",
бр
. 30/03,
ези
 
са
 
чланом
 
државну
 
имоовине
,
одређ
 
ентитета
 
и
 
ављању
 
држ
. 10/05, 18/05,
ерцеговине
,
е
,
донио
 
 је
 
ЊУ
 
ЧЛАНМОВИНУ
 
омисије
 
за
 
др
61/07, 3/08, 4
си
:
А
-
СлужбХерцеговине
,
ном
 
доноше
".
едсједавајућиа
 
министара
 
Б
ав
 
Беванда
,u ministara B30/03, 42/03,
Број
/Broj
55
 
осне
 2/03,6.
ст
.
вину
,
вање
 
 рчко
 
вном
 69/05
а
44.
ВА
 
авну
 /10
и
 
а
 
за
 "
ња
 
и
 
иХ
 
с
.
 р
.osne i81/06,76/0Odluraspi Heupra10/0Hercdonij
O
imo13/1 poslse uHerc76/0Odluutvr obveHercglas
Poned
, 81/07, 94/07ke o osnivanjudjelu državnecegovine, entitljanju državn, 18/05, 69/egovine, na 44elo je
IZMJENI OKOMIS
U Odluci o iinu ("Služben) u
č
lanu 1. ta"e) MIRHAve institucijaOva Odluka sSlužbenom gl VM broj 137/. aprila 2013.Sarajevo Na temelju
č
legovine ("Služ, 81/07, 94/07ke o utemeljivanje i raspoza Bosne i Her egovine u upik BiH", br. 1
Godin jeljak, 15. jul
ISSNISSNISSNi 24/08), a uKomisije za dmovine, odre
đ
eta i Br 
č
ko Dism imovinom5 i 70/05),. sjednici odr 
ODLU
LUKE O IMJE ZA DRŽ
Č
lan 1menovanju
č
lglasnik BiHka e) mijenja sSANOVI
Ć
-ŽIosne i Herceg
Č
lan 2upa na snagusniku BiH".013odinenka 17. Zakon beni glasnik Bi 24/08), a uenju Povjere jelu državne icegovine, entitavljanju drža/05, 18/05, 69
 a XVII/srpnja 2013.
1512-7508 -1512-7486 -
б
1512-7494 -
х
vezi sa
č
lanožavnu imovinivanje prava itrikta Bosne i("Službeni glaVije
ć
e minisanoj 3. aprila
U
NOVANJUVNU IMOVI
.anova Komisij", br. 61/07,e i glasi:GA - Službavine,".anom donošePredsjedVije
ć
a mini
Vjekoslav B
 a o Vije
ć
u miiH", br. 30/03,svezi s
č
lankostva za držamovine, odre
đ
eta i Br 
č
ko Dinom imovino05 i 70/05), V
godine
српски
 
 језиксански
 
 језик рватски
 
 језик
6. st. 5. i 6., utvr 
đ
ivanje i baveza Bosneercegovine unik BiH", br.tara Bosne i2013. godine,
LANOVAU
e za državnu3/08, 43/10 iza zajedni
č
ke ja i objavljujevaju
ć
istara BiH
vanda
, s. r.istara Bosne i42/03, 81/06,6. st. 5. i 6.nu imovinu,ivanje prava itrikta Bosne im ("Službeni je
ć
e ministara
 
Број
55 -
Страна
2
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Понедјељак
, 15. 7. 2013.Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici održanoj 3. travnja 2013.godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU
Č
LANOVAPOVJERENSTVA ZA DRŽAVNU IMOVINU
Č
lanak 1.U Odluci o imenovanju
č
lanova Povjerenstva za državnuimovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 61/07, 3/08, 43/10 i13/13) u
č
lanku 1. to
č
ka e) mijenja se i glasi:"e) MIRHA ISANOVI
Ć
-ŽIGA - Služba za zajedni
č
ke poslove institucija Bosne i Hercegovine,"
Č
lanak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".VM broj 137/20133. travnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
701
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 30/03, 42/03,81/06, 76/07, 81/07, 94/07
и
24/08),
а
 
у
 
вези
 
са
 
чланом
9.
став
 (4)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12),
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
51.
сједници
,
одржаној
 28.05.2013.
године
,
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ФОРМИРАЊУ
 
КОМИСИЈЕ
 
ЗА
 
КУПОВИНУ
 
ОБЈЕКАТА
 
ЗА
 
СМЈЕШТАЈ
 
ДИПЛОМАТСКО
 
КОНЗУЛАРНИХ
 
ПРЕДСТАВНИШТАВА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
У
 
БЕОГРАДУ
 
И
 
ЗАГРЕБУ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)(1)
Овом
 
Одлуком
 
формира
 
се
 
Комисија
 
за
 
куповину
 
објеката
 
за
 
смјештај
 
дипломатско
 
конзуларних
 
представништава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
Београду
 
и
 
Загребу
(
у
 
даљем
 
тексту
:
Комисија
).
 Члан
2.(
Задаци
 
Комисије
)(1)
Комисија
 
ће
 
провести
 
све
 
потребне
 
процедуре
 
у
 
вези
 
куповине
 
објеката
 
за
 
смјештај
 
дипломатско
 
конзуларних
 
представништава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
Београду
 
и
 
Загребу
,
сачинити
 
извјештај
 
о
 
свом
 
 раду
 
и
 
дати
 
приједлоге
 
најповољнијих
 
понуда
 
на
 
основу
 
којих
 
ће
 
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
донијети
 
коначне
 
одлуке
 
о
 
куповини
 
објеката
.(2)
По
 
потписивању
 
купопродајних
 
уговора
,
Комисија
 
 је
 
дужна
 
поднијети
 
коначан
 
извјештај
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
3.(
Састав
 
Комисије
)(1)
У
 
Комисију
 
се
 
именују
:
а
)
Селма
 
Ужичанин
,
Министарство
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
  b)
Вељко
 
Обреновић
,
Министарство
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
с
)
Мариофил
 
Љубић
,
Правобранилаштво
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 d)
Влатка
 
Ловрић
 
Вукоја
,
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 (2)
За
 
техничког
 
секретара
 
Комисије
 
именује
 
се
 
Ивана
 
Марић
-
Грујић
,
Министарство
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.(3)
Радом
 
Комисије
 
ће
 
координирати
 
Селма
 
Ужичанин
,
Министарство
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
4.(
Накнада
 
за
 
 рад
 
Комисије
)
Накнаду
 
за
 
 рад
 
члановима
 
и
 
техничком
 
секретару
 
Комисије
 
утврђује
 
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
посебном
 
одлуком
.
 Члан
5.(
Рокови
 
за
 
 рад
)(1)
Комисија
 
 је
 
дужна
 
до
30.
септембра
2013.
године
 
поднијети
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
приједлог
 
најповољније
 
понуде
 
за
 
куповину
 
објеката
 
за
 
дипломатско
 
конзуларна
 
представништва
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
Београду
 
и
 
Загребу
 
са
 
информацијом
 
о
 
проведеним
 
процедурама
 
и
 
 реализованим
 
задацима
.(2)
Комисија
 
ће
 
поднијети
 
коначан
 
извјештај
 
о
 
свом
 
 раду
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
по
 
закључењу
 
купопродајних
 
уговора
.
 Члан
6.(
Ступање
 
на
 
снагу
)(1)
Ова
 
Одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".(2)
Ступањем
 
на
 
снагу
 
ове
 
Одлуке
 
престаје
 
да
 
важи
 
Одлука
 
о
 
формирању
 
Комисије
 
за
 
куповину
 
објеката
 
за
 
потребе
 
амбасада
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
Београду
,
Загребу
 
и
 
Берлину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 13/11).
СМ
 
број
138/1328.
маја
2013.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
.  Na osnovu
č
lana 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
č
lanom 9. stav (4)Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vije
ć
e ministara Bosne iHercegovine, na 51. sjednici, održanoj 28.5.2013. godine,donijelo je
ODLUKU
О
FORMIRANJU KOMISIJE ZA KUPOVINUOBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKOKONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE IHERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU
Č
lan 1.(Predmet Odluke)(1) Ovom Odlukom formira se Komisija za kupovinuobjekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu iZagrebu (u daljem tekstu: Komisija).
Č
lan 2.(Zadaci Komisije)(1) Komisija
ć
e provesti sve potrebne procedure u vezikupovine objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu iZagrebu, sa
č
initi izvještaj o svom radu i dati prijedlogenajpovoljnijih ponuda na osnovu kojih
ć
e Vije
ć
e ministara
 
Понедјељак
, 15. 7. 2013.
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Број
55 -
Страна
3Bosne i Hercegovine donijeti kona
č
ne odluke o kupoviniobjekata.(2) Po potpisivanju kupoprodajnih ugovora, Komisija jedužna podnijeti kona
č
an izvještaj Vije
ć
u ministara Bosnei Hercegovine.
Č
lan 3.(Sastav Komisije)(1) U Komisiju se imenuju:a) Selma Uži
č
anin, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovine b) Veljko Obrenovi
ć
, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovinec) Mariofil Ljubi
ć
, Pravobranilaštvo Bosne iHercegovined) Vlatka Lovri
ć
Vukoja, Ministarstvo finansija itrezora Bosne i Hercegovine(2) Za tehni
č
kog sekretara Komisije imenuje se Ivana Mari
ć
-Gruji
ć
, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne iHercegovine.(3) Radom Komisije
ć
e koordinirati Selma Uži
č
anin,Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Č
lan 4.(Naknada za rad Komisije) Naknadu za rad
č
lanovima i tehni
č
kom sekretaruKomisije utvr 
đ
uje Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.
Č
lan 5.(Rokovi za rad)(1) Komisija je dužna do 30. septembra 2013. godine podnijeti Vije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine prijedlognajpovoljnije ponude za kupovinu objekata zadiplomatsko konzularna predstavništva Bosne iHercegovine u Beogradu i Zagrebu sa informacijom o provedenim procedurama i realizovanim zadacima.(2) Komisija
ć
e podnijeti kona
č
an izvještaj o svom raduVije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine po zaklju
č
enjukupoprodajnih ugovora.
Č
lan 6.(Stupanje na snagu)(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka oformiranju Komisije za kupovinu objekata za potrebeambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu, Zagrebu iBerlinu ("Službeni glasnik BiH", broj 13/11).VM broj 138/1328. maja 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r.  Na temelju
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s
č
lankom 9. stavak (4)Zakona o Prora
č
unu institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vije
ć
e ministara Bosne iHercegovine, na 51. sjednici, održanoj 28.5.2013. godine,donijelo je
ODLUKU
O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA KUPOVINUOBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKOKONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE IHERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)(1) Ovom Odlukom formira se Povjerenstvo za kupovinuobjekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu iZagrebu (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
Č
lanak 2.(Zadaci Povjerenstva)(1) Povjerenstvo
ć
e provesti sve potrebne procedure u svezikupovine objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu iZagrebu, sa
č
initi izvješ
ć
e o svom radu i dati prijedlogenajpovoljnijih ponuda na osnovu kojih
ć
e Vije
ć
e ministaraBosne i Hercegovine donijeti kona
č
ne odluke o kupoviniobjekata.(2) Po potpisivanju kupoprodajnih ugovora, Povjerenstvo jedužno podnijeti kona
č
no izvješ
ć
e Vije
ć
u ministara Bosnei Hercegovine.
Č
lanak 3.(Sastav Povjerenstva)(1) U Povjerenstvo se imenuju:a) Selma Uži
č
anin, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovine b) Veljko Obrenovi
ć
, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovinec) Mariofil Ljubi
ć
, Pravobraniteljstvo Bosne iHercegovined) Vlatka Lovri
ć
Vukoja, Ministarstvo financija itrezora Bosne i Hercegovine(2) Za tehni
č
kog tajnika Povjerenstva imenuje se IvanaMari
ć
-Gruji
ć
, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne iHercegovine.(3) Radom Povjerenstva
ć
e koordinirati Selma Uži
č
anin,Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Č
lanak 4.(Naknada za rad Povjerenstva) Naknadu za rad
č
lanovima i tehni
č
kom tajnikuPovjerenstva utvr 
đ
uje Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.
Č
lanak 5.(Rokovi za rad)(1) Povjerenstvo je dužno do 30. rujna 2013. godine podnijetiVije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine prijedlognajpovoljnije ponude za kupovinu objekata zadiplomatsko konzularna predstavništva Bosne iHercegovine u Beogradu i Zagrebu sa informacijom o provedenim procedurama i realiziranim zadacima.(2) Povjerenstvo
ć
e podnijeti kona
č
no izvješ
ć
e o svom raduVije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine po zaklju
č
enjukupoprodajnih ugovora.
Č
lanak 6.(Stupanje na snagu)(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->