Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 19, broj 88; 17.10.2012]

Službene novine FBiH [godina 19, broj 88; 17.10.2012]

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by Tiskarnica
Službene novine FBiH [godina 19, broj 88; 17.10.2012]
Službene novine FBiH [godina 19, broj 88; 17.10.2012]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 
Go
2257
 Na osnBosne i Her 1/94, 8/95, 5Federacije08.03.2010.63. sjednici o
O DAVABH TELESREDSTATOKO"BOSNA
Daje seSarajevo ousluga tokotakmi
č
arskojSaglasn predvi
đ
ena TSarajevo za2012. godine poslovne 201Obavez2012. i 2013Vlade Feder 08.03.2010.ove odluke.Sastavnd.d. Sarajevoo odobravanj
dina XIX - Br
VLADABOSNE I
ovu
č
lana 19.egovine ("Slu/02, 19/03, 2/0osne i Her odine, Vladadržanoj 09.10.
O
JU SAGLASCOM D.D. SA ZA NABAAKTIVNOS" U TAKMI
saglasnost naodobravanju s
 
m aktivnostisezoni 2012/2ost iz ta
č
ke I.rogodišnjim pl period 2012-2iznos od 35.3. godine 65.0uje se BH Tel. godinu donecije Bosne iodine, premai dio ove odlu, broj 00.1-1.2u sredstava.
oj 88
EDERACERCEGO
stav 2. Zakonžbene novine6 i 8/06) i ta
č
egovine V.ederacije Bos012. godine,
LUKU
OSTI NA ORAJEVO OKU PROMOI KOŠARK ARSKOJ SEODINA
I.Odluku Upraedstava za nKošarkaškog13. godina.II.ove odluke oanom poslova014. godina i00,00 KM (b0,00 KM (bezIII.com d.d. Sarase odluke u sHercegovineripadaju
ć
im sIV.ke je Odluka- 9074-3/12 o
SrijedS
JEINE
o Vladi Fedederacije Bie 1. Zaklju
č
ka broj 168/201e i Hercegovionosi
LUKU UPR DOBRAVATIVNIH USLŠKOG KLUBONI 2012/20
e BH Teleco bavku promokluba "Bosdnosi se na sr  ja BH Telecoto u toku poz PDV-a), aPDV-a). jevo da za posladu sa Zaklj. broj 168/20edstvima iz ta prave BH Te10.07.2012. g
 
, 17. 10. 2012.A R A J E V
racije", br.Vlade0 od
 
ne, na
VEJUUGAA3.
d.d.tivniha" uedstvad.d.lovnetokulovnu
č
kom10 od
č
ke IIlecomodine,miniTeleu "Sl09društ29.0godiDruš"Bos"BosPDVTrogza p26.1spondire pro(35.0godimara65.0
godineO
Za realizacijtarstvo promeom d.d. SarajeOva odluka stužbenim novinV. broj 1305/. oktobra 2012Sarajevo Na osnovu
č
lva BH TELEC.2010. godinee i broj 00.1-1tva, na 88. sjed
O ODOBREROMOTIVNKOŠAR TAKMI
Odobravaju sena Agent" d.o.na" u takmi
č
a-a) 100.000,00Sredstva zaodišnjim planoeriod 2012.-2.2011. godinorstva, kao icije za razvojotivne aktiv00,00 KM)od
č
ega je fine. 35.000,00ka) i finansijsk 0,00 KM (šez
I
V.ove odluk a i komunikavo.VI. pa na snagu nama Federacije012. godinena 79. stav (3OM Sarajevo,, broj 00.1-1..2-17254/11 oici održanoj 1
ODLU
JU SREDSTH USLUGAAŠKOG KLARSKOJ S
I.sredstva za nao., vezano za askoj sezoni 2KM (stohiljadII.realizaciju om poslovanja14. godina, b, strana 49,Planom i pr poslovanjaosti za 201ansijski raspolKM (tridei raspoloživo uesetpethiljada
SN 1512-707
e zadužuje
 
cija i organi uarednog danaBiH".Prem
Nermin N
 ) ta
č
ka e) Stat broj 00.1-2.1-2-6005/11-2 o29.08.2011.0.07.2012. god
U
AVA ZA NAOKOM AKTBA "BOSNZONI 2012/2
 bavku promotiktivnosti Koša012/2013., u ikonvertibilnive
о
dluke sBH Telecomaroj 00.1-8.2-2dio C6 trošk ogramom aktia 2012. godi2. godinu, soživo u toku psetpethiljadatoku poslovnekonvertibilnihse Federalnoravljanja BHd dana objave
 
ijer 
kši
ć
, s. r.ta Dioni
č
kog13898-8/10 odd 03.06.2011.odine, Upravaine, donosi
AVKUIVNOSTI" U13
nih usluga odrkaškog klubanosu od (bezmaraka). predvi
đ
enad.d. Sarajevo3670-7/11 odvi reklame inosti Izvršnenu, izdaci zatavke: 3.1.1.oslovne 2012.konvertibilnih2013. godine.maraka).
 
Broj 88 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.III.Za realizaciju ove odluke zadužene su Izvršna direkcija zarazvoj poslovanja - Služba promocije i Izvršna direkcija zaekonomsko finansijske poslove.IV.Rok za realizaciju ove odluke je 31.12.2013. godine.V.Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 02.3.-5.1-9074/2 - 11 RH od 02.07.2012. godine.VI.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat
ć
e se danom pribavljanja saglasnosti od VladeFederacije Bosne i Hercegovine.Broj 00.1-1.2-9074-3/1210. jula 2012. godineSarajevoGeneralni direktor Mr.
Nedžad Rešidbegovi
ć
, s. r. 
Predmet: Obrazloženje Prijedloga odlukeUprave Društva o nabavci usluga putemsponzorskih aranžana od "Bosna agent" d.o.o.Sarajevo, a vezano za aktivnosti Košarkaškogklub "Bosna"
BH Telecom
ć
e u sljede
ć
oj godini za promotivni cilj imatiunapre
đ
enje ugleda i imidža kompanije u cjelini,
č
ijemostvarenju bi doprinijela realizacija ovog ugovora. Za pojedina
č
ne usluge prioritetni promotivni ciljevi koji bi setrebali posti
ć
i realizacijom ovog ugovora bili bi generalno promotivno pra
ć
enje dinamike uvo
đ
enja pojedinih servisa iunapre
đ
enja ponude u skladu s njihovim timingom, a za pojedine mreže u skladu s planom poslovanja.U vremenima prenatrpanosti medija reklamama izagušenja marketinških komunikacija, kompanije se sve višeokre
ć
u poslovnoj praksi saradnje sa sportskim kolektivima, pojedincima, odnosno daje se prednost indirektnom u odnosuna direktno "ubje
đ
iva
č
ko" reklamiranje. Javnost to prepoznaje i pozitivno cijeni. Ime BH Telecom se "veže" za uspješansportski kolektiv, popularan i omiljen, poznat po fer play-u,sportskom duhu i neincidentnom navijanju publike. Ovo svedoprinosi i stvaranje pozitivne slike javnosti prema kompanijikoja nastupa kao partner jednog takvog kolektiva.Ovo o
č
ekujemo i povodom realizacije ugovora u vezi saaktivnostima KK "Bosna". Pozitivni o
č
ekivani efekti su prvenstveno pove
ć
anje ugleda BH Telecoma, sticanje pozitivnog imidža u javnosti podržavanjem sporta, indirektniefekti pove
ć
anja plasmana naših usluga kroz realizaciju programa marketinga, te "podršku" realizaciji brandingstrategija, upoznavanje tržišta sa nazivima novih usluga,kreiranje njihove prepoznatljivosti.BH Telecomu su kroz ovaj projekat ponu
đ
ene razli
č
itereklamno - propagandne usluge. Prvenstveno, klub bi u svomnazivu sadržavao ime BH Telecom.- Reklama sa logom i zaštitnim znakom BH Telecomna prednjoj strani dresa- Reklama s promotivnim porukama BH Telecom naled displajima na utakmicama koje KK "Bosna" igra kaodoma
ć
in i to okrenute prema TV kamerama.- Reklama sa logom ili zaštitnim znakom BH Telecomna zidu iznad klupa igra
č
a doma
ć
eg i gostuju
ć
eg tima nasuprotTV kamera- Logo BH Telecom na godišnjim ulaznicamaUsluge se odnose na sve oficijelne utakmice KK Bosna.U slu
č
aju ugovaranja saradnje sa BH Telecomom, ID zarazvoj poslovanja bi, u skladu sa definisanom
 strategijom
 
nastupa
 
 BH 
 
Telecoma
 
na
 
tržištu
 
u
 
narednom
 
 periodu
inavedeni sponzorski ugovor sa Teniskim savezom BiHiskoristio za promociju tk usluga /proizvoda/ ure
đ
aja u svojoj ponudi.Broj 02.3.-5.1-9074/2 - 12 RH02. jula 2012. godineIzvršni direktor ID za razvoj poslovanjaMr.
Hamdo Katica
, s. r.  Na temelju
č
lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i to
č
ke 1. Zaklju
č
ka VladeFederacije Bosne i Hercegovine V. broj 168/2010 od08.03.2010. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVEBH TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJUSREDSTAVA ZA NABAVKU PROMOTIVNIH USLUGATIJEKOM AKTIVNOSTI KOŠARKAŠKOG KLUBA"BOSNA" U NATJECATELJSKOJ SEZONI 2012/2013.GODINA
I.Daje se suglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnihusluga tijekom aktivnosti Košarkaškog kluba "Bosna" unatjecateljskoj sezoni 2012/2013. godina.II.Suglasnost iz to
č
ke I. ove odluke odnosi se na sredstva predvi
đ
ena Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecom d.d.Sarajevo za razdoblje 2012-2014. godina i to u toku poslovne2012. godine iznos od 35.000,00 KM (bez PDV-a), a u toku poslovne 2013. godine 65.000,00 KM (bez PDV-a).III.Obvezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da za poslovnu2012. i 2013. godinu donese odluke sukladno Zaklju
č
ku VladeFederacije Bosne i Hercegovine V. broj 168/2010 od08.03.2010. godine, prema pripadaju
ć
im sredstvima iz to
č
ke II.ove odluke.IV.Sastavni dio ove odluke je Odluka Uprave BH Telecomd.d. Sarajevo, broj 00.1-1.2 - 9074-3/12 od 10.07.2012. godine,o odobravanju sredstava.V.Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalnoministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BHTelecom d.d. Sarajevo.VI.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objaveu "Službenim novinama Federacije BiH".V. broj 1305/201209. listopada 2012. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nikši
ć
, v. r.  Na osnovu
č
lana 79. stav (3) ta
č
ka e) Statuta Dioni
č
kogdruštva BH TELECOM Sarajevo, broj 00.1-2.1-13898-8/10 od29.09.2010. godine, broj 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.godine i broj 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, UpravaDruštva, na 88. sjednici održanoj 10.07.2012. godine, donosi
 
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 3
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKUPROMOTIVNIH USLUGA TOKOM AKTIVNOSTIKOŠARKAŠKOG KLUBA "BOSNA" UTAKMI
Č
ARSKOJ SEZONI 2012/2013
I.Odobravaju se sredstva za nabavku promotivnih usluga od"Bosna Agent" d.o.o., vezano za aktivnosti Košarkaškog kluba"Bosna" u takmi
č
arskoj sezoni 2012/2013., u iznosu od (bezPDV-a) 100.000,00 KM (stohiljada konvertibilnih maraka).II.Sredstva za realizaciju ove
о
dluke su predvi
đ
enaTrogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma d.d. Sarajevoza period 2012.-2014. godina, broj 00.1-8.2-23670-7/11 od26.12.2011. godine, strana 49, dio C6 troškovi reklame isponzorstva, kao i Planom i programom aktivnosti Izvršnedirekcije za razvoj poslovanja za 2012. godinu, izdaci za promotivne aktivnosti za 2012. godinu, stavke: 3.1.1.(35.000,00 KM)od
č
ega je finansijski raspoloživo u toku poslovne 2012.godine. 35.000,00 KM (tridesetpethiljada konvertibilnihmaraka) i finansijski raspoloživo u toku poslovne 2013. godine.65.000,00 KM (šezdesetpethiljada konvertibilnih maraka).III.Za realizaciju ove odluke zadužene su Izvršna direkcija zarazvoj poslovanja - Služba promocije i Izvršna direkcija zaekonomsko finansijske poslove.IV.Rok za realizaciju ove odluke je 31.12.2013. godine.V.Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 02.3.-5.1-9074/2-11 RH od 02.07.2012. godine.VI.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat
ć
e se danom pribavljanja saglasnosti od VladeFederacije Bosne i Hercegovine.Broj 00.1-1.2-9074-3/1210. jula 2012. godineSarajevoGeneralni direktor Mr.
Nedžad Rešidbegovi
ć
, s. r. 
Predmet: Obrazloženje Prijedloga odlukeUprave Društva o nabavci usluga putemsponzorskih aranžana od "Bosna agent" d.o.o.Sarajevo, a vezano za aktivnosti Košarkaškogklub "Bosna"
BH Telecom
ć
e u sljede
ć
oj godini za promotivni cilj imatiunapre
đ
enje ugleda i imidža kompanije u cjelini,
č
ijemostvarenju bi doprinijela realizacija ovog ugovora. Za pojedina
č
ne usluge prioritetni promotivni ciljevi koji bi setrebali posti
ć
i realizacijom ovog ugovora bili bi generalno promotivno pra
ć
enje dinamike uvo
đ
enja pojedinih servisa iunapre
đ
enja ponude u skladu s njihovim timingom, a za pojedine mreže u skladu s planom poslovanja.U vremenima prenatrpanosti medija reklamama izagušenja marketinških komunikacija, kompanije se sve višeokre
ć
u poslovnoj praksi saradnje sa sportskim kolektivima, pojedincima, odnosno daje se prednost indirektnom u odnosuna direktno "ubje
đ
iva
č
ko" reklamiranje. Javnost to prepoznaje i pozitivno cijeni. Ime BH Telecom se "veže" za uspješansportski kolektiv, popularan i omiljen, poznat po fer play-u,sportskom duhu i neincidentnom navijanju publike. Ovo svedoprinosi i stvaranje pozitivne slike javnosti prema kompanijikoja nastupa kao partner jednog takvog kolektiva.Ovo o
č
ekujemo i povodom realizacije ugovora u vezi saaktivnostima KK "Bosna". Pozitivni o
č
ekivani efekti su prvenstveno pove
ć
anje ugleda BH Telecoma, sticanje pozitivnog imidža u javnosti podržavanjem sporta, indirektniefekti pove
ć
anja plasmana naših usluga kroz realizaciju programa marketinga, te "podršku" realizaciji brandingstrategija, upoznavanje tržišta sa nazivima novih usluga,kreiranje njihove prepoznatljivosti.BH Telecomu su kroz ovaj projekat ponu
đ
ene razli
č
itereklamno - propagandne usluge. Prvenstveno, klub bi u svomnazivu sadržavao ime BH Telecom.- Reklama sa logom i zaštitnim znakom BH Telecomna prednjoj strani dresa- Reklama s promotivnim porukama BH Telecom naled displajima na utakmicama koje KK "Bosna" igra kaodoma
ć
in i to okrenute prema TV kamerama.- Reklama sa logom ili zaštitnim znakom BH Telecomna zidu iznad klupa igra
č
a doma
ć
eg i gostuju
ć
eg tima nasuprotTV kamera- Logo BH Telecom na godišnjim ulaznicamaUsluge se odnose na sve oficijelne utakmice KK Bosna.U slu
č
aju ugovaranja saradnje sa BH Telecomom, ID zarazvoj poslovanja bi, u skladu sa definisanom
 strategijom
 
nastupa
 
 BH 
 
Telecoma
 
na
 
tržištu
 
u
 
narednom
 
 periodu
inavedeni sponzorski ugovor sa Teniskim savezom BiHiskoristio za promociju tk usluga /proizvoda/ ure
đ
aja u svojoj ponudi.Broj 02.3.-5.1-9074/2 - 12 RH02. jula 2012. godineIzvršni direktor ID za razvoj poslovanjaMr.
Hamdo Katica
, s. r. 
На
 
основу
 
члана
19.
став
2.
Закона
 
о
 
Влади
 
Федерације
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службене
 
новине
 
Федерације
 
БиХ
",
бр
. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06
и
8/06)
и
 
тачке
1.
Закључка
 
Владе
 
Федерације
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
В
.
број
168/2010
од
08.03.2010.
године
,
Влада
 
Федерације
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
63.
сједници
 
одржаној
09.10.2012.
године
,
доноси
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ДАВАЊУ
 
САГЛАСНОСТИ
 
НА
 
ОДЛУКУ
 
УПРАВЕ
 
БХ
 
ТЕЛЕЦОМ
 
Д
.
Д
.
САРАЈЕВО
 
О
 
ОДОБРАВАЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ЗА
 
НАБАВКУ
 
ПРОМОТИВНИХ
 
УСЛУГА
 
ТОКОМ
 
АКТИВНОСТИ
 
КОШАРКАШКОГ
 
КЛУБА
"
БОСНА
"
У
 
ТАКМИЧАРСКОЈ
 
СЕЗОНИ
 2012/2013.
ГОДИНА
 
I
Даје
 
се
 
сагласност
 
на
 
Одлуку
 
Управе
 
БХ
 
Телецом
 
д
.
д
.
Сарајево
 
о
 
одобравању
 
средстава
 
за
 
набавку
 
промотивних
 
услуга
 
током
 
активности
 
Кошаркашког
 
клуба
"
Босна
"
у
 
такмичарској
 
сезони
2012/2013.
година
.II
Сагласност
 
из
 
тачке
I
ове
 
Одлуке
 
односи
 
се
 
на
 
средства
 
предвиђена
 
Трогодишњим
 
планом
 
пословања
 
БХ
 
Телецом
 
д
.
д
.
Сарајево
 
за
 
период
2012-2014.
година
 
и
 
то
 
у
 
току
 
пословне
2012.
године
 
износ
 
од
35.000,00
КМ
(
без
 
ПДВ
-
а
),
а
 
у
 
току
 
пословне
2013.
године
65.000,00
КМ
(
без
 
ПДВ
-
а
).III
Обавезује
 
се
 
БХ
 
Телецом
 
д
.
д
.
Сарајево
 
да
 
за
 
пословну
 2012.
и
2013.
годину
 
донесе
 
одлуке
 
у
 
складу
 
са
 
Закључком
 
Владе
 
Федерације
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
В
.
број
168/2010
од
 08.03.2010.
године
,
према
 
припадајућим
 
средствима
 
из
 
тачке
II
ове
O
длуке
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->