Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZE-DO eko [broj 27, jesen 2012.]

ZE-DO eko [broj 27, jesen 2012.]

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Tiskarnica
ZE-DO eko [broj 27, jesen 2012.]
ZE-DO eko [broj 27, jesen 2012.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
GODINA VII
l
Broj 27
l
Jesen 2012.
ČASOPIS O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 
Izlazi tromjesečno
POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZDK 
CIJENA 1 KM
Centrala: 032/445-520; 445-221
 Vrandučka bb (Pečuj) Tel.: 032/456-350; Fax: 456-346Benzinska pumpa 446-040
 
ZE-DO eko:
Časopis o zaštiti životne sredine, Izlazi tromjesečno;
IZDAVAČ:
NIPD „Naša riječ“,d.o.o. Zenica;
ZA IZDAVAČA:
Sajto Ćehović, direktor;
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
 Sajto Ćehović;
UREDNICA IZDANJA:
Lejla Sarajlić;
REDAKCIONI ODBOR:
Mr. Raif Seferović,predsjednik, prim.dr.sci. Smajil Durmišević, Sajto Ćehović, Branimir Muidža, Nermin Mandra, MuberaPezo, prof.dr. Jovan Sredojević, Emir Zukić, Šahbaz Velispahić, Senaid Šabanović;
REDAKCIJA:
ElviraŠaćirbegović, Lejla Sarajlić, Elmedin Bašić, Dunja Novalić, Nejra Bradarić, Adem Mecavica, Neven Krajišnik;
FOTOGRAFIJE:
Jasmin Imamović;
GRAFIČKO OBLIKOVANJE:
Mirsad Handžar;
RAČUNARSKAPRIPREMA:
Studio „Naša riječ“;
ŠTAMPA:
“Graforad” Zenica;
ZA ŠTAMPARIJU:
Pero Letić
U ekološkom kalendaru 11. ok-
tobar je datum označen kaoMeđunarodni dan borbe protivprirodnih katastrofa. Iz godineu godinu prirodne katastrofe susve češće i razornije, ne birajupodneblja i ne mare za gospo
-
darski razvoj, uništavaju živote iinfrastrukturu. Još su nam svježasjećanja na potrese na Haitiju,Čileu, Kini, Turskoj, Italiji, nasnažne oluje u Europi i snježnemećave u SAD-u, na poplave
›››
IZ EKOLOŠKOG KALENDARA
Dan borbe protiv prirodnihkatastrofa – 11. oktobar
u Brazilu i Pakistanu, na razor 
-
ne požare u Rusiji, vulkanskeerupcije na Islandu. A onda sedogodio Japan, kojeg je pogo
-
dio najjači potres u posljednjihstotinjak godina, uzrokovavširazorni tsunami te oštećenja nu
-
klearne elektrane. Svijet se digaona noge, aktivirale humanitarneorganizacije i službene instituci
-
je, pružala se pomoć, dopiralose do unesrećenih. Solidarnost idostojanstvenost su bile na dje
-
lu... Projekcije povećanja brojaljudi koji će biti izravno pogođeniprirodnim katastrofama u nared
-
nim godinama su vrlo zabrinja
-
vajuće. Prema podacima OxfamInternationala oko 375 milionaljudi bit će ugroženo prirodnimkatastrofama. U odgovoru naprijetnje, koje katastrofe donosezajednici te odbranu od njih, svi
-
jet se opredijelio za zajedničkodjelovanje. Tako se 70 zemalja usvijetu, a u Evropi 22, priključilostvaranju nacionalne platforme,kao središnjeg foruma s ciljemrazmjene informacija, iskustavai mišljenja u smanjenju rizika odkatastrofa, usmjeravanja razvo
-
ja u svim segmentima društva,uključivanja politike u smanjenjerizika od katastrofa i podizanjasvijesti i kulture sigurnog ponaša
-
nja, prvenstveno kroz edukaciju.Godišnje se na Planeti dogo
-
di na stotine elementarnih nepo
-
goda. Prema podacima Svjetskemeteorološke organizacije i UN- a, poplave su zastupljene sa37%, oluje sa 28%, suše čine 9%, zemljotresi oko 8%, lavine 6%,požari i ekstremne temperatureoko 5% , dok vulkanske erupciječine 2%.
SVIJET 2
ZE-DO eko
Jesen 2012.
 
3ZE-DO ekoKANTON
Nedavno su vijećnici OV Zenicausvojili Prijedlog za kupovinu zemlji
-
šta na Boračkom jezeru za potrebeSaveza izviđača općine Zenica. Kakoje poznato, Općina Zenica je još2005. godine, uz prethodnu sugla
-
snost OV, za potrebe izviđača kupilazemljište u neposrednoj blizini Borač
-
kog jezera, površine 6.235 metarakvadratnih. Bila je planirana kupovi
-
na još jedne parcele, površine 4.329metara kvadratnih, no njen vlasniku tom trenutku nije je želio prodati.U posljednjih nekoliko mjeseci ovegodine obavljeno je niz preliminar 
-
nih razgovora predstavnika OpćineZenica i vlasnika te parcele, koji jena kraju pristao na prodaju, po cije
-
ni od 25 KM po metru kvadratnom,tako da je ukupna cijena ove parceleoko 108 hiljada KM. Inače, ova par 
-
cela sastavni je dio sportskih terenazeničkih izviđača, poput igrališta zaodbojku, nogomet... U kupovini oveparcele participira i Vlada ZE - DOkantona, o čemu je zeničke vijećnikeizvijestio
 
mr. Raif Seferović, ministar za prostorno uređenje, promet i ko
-
munikacije i zaštitu okoline.
- Mi smo ovu odluku donijeli u inte-
resu najmlađih, omladine, boračke
populacije i u cilju afirmacije spor-
ta... U kupovini parcerle učestvovatćemo sa jednom trećinom sredstava,
Nedavno je Vlada ZE-DO kantona,na sjednici, a na prijedlog Mini
-
starstva za prostorno uređenje, pro
-
met i komunikacije i zaštitu okoline,donijela zaključak o odobravanjusredstava u iznosu od 3.500 KMza realizaciju projekata nevladi
-
nih organizacija, u čijem su fokusuekološke aktivnosti. Ovo su sredstvakantonalnog Fonda za zaštitu okoli
-
ne, opredijeljena za ovu godinu zaekološke aktivnosti NVO-a. SredstvaPremijer ZE-DO kantona mr. FikretPlevljak i ministar Ekrem tuka podržalisu najveću volontersku akciju čišće
-
nja divljih deponija, koja se, kako jepoznato, pod nazivom Let’s do it (oči
-
stimo Zemlju za jedan dan), koja se,kako je poznato, u svim bh, pa tako iu gradovima ZE-DO kantona održala9. septembra. Premijer i ministar su sedružili u Zenici sa mladima iz brojniheko pokreta i organizacija, zahvaljuju
-
ći čijem čišćenju je Zenica zablistala,uostalom kao i drugi gradovi u ZDK.
Postrojavanje izviđača na Boračkom jezeru
 Zeničkim izviđačima
financijska podrška Vlade ZDK 
odnosno sa 36 hiljada KM. Ova sredstva bit će operativna čim sepotpiše ugovor o prodaji, a iznaćićemo mogućnost i dodatnog finan
-
ciranja Izviđačkog kampa na Bo
-
račkom jezeru -
kazao je Seferović,istakavši da je Vada ZDK Izviđačkikamp na Boračkom jezeru prepo
-
znala kao kantonalni brand, čija jetradicija duga 60 godina.
 Za aktivnosti NVO-a 3.500 KM
 SR „Bosna“ Zenica – Mala škola u prirodi naProkoškom jezeru
za implementaciju svojih projekatadobili su: UG Eko Kakanj iz Kaknja,za čišćenje izletišta i rekreacionogcentra Bare, Sportsko-rekreativ
-
ni klub „Bosna“ Zenica, za projektMala škola u prirodi, Ekološko druš
-
tvo „20. mart 1990“ Breza, za re
-
ciklažu ambalaže i ambalažnog ot
-
pada, UG Nova vizija Olovo za ekoakciju „Pozitivna reakcija“, Karateklub „Mladost“ Zenica, za čišćenjeizletišta Smetovi, Eko mladi Tešanj,za akciju prikupljanja PET ambala
-
že i UG Eko Klek Zavidovići, za Ekobaštu Kovači.
-Svaka od ovih sedam nevladinihorganizacija dobit će po pet stotinaKM za ekološke projekte. U odnosuna ranije godine ukupan transfer zaNVO iz kantonalnog Eko fonda jemanji, ali sredstva diktira sveukupna
ekonomska situacija. Nadamo se da
ćemo slijedeće godine biti u priliciekološkim pokretima i organizacija
-
ma odob riti više sredstava –
kažeSead Čizmić, pomoćnik ministra zazaštitu okoline u resornom kanto
-
nalnom Ministarstvu.
Premijer Plevljak 
podržao akciju
Let’s do it
3
ZE-DO eko
Jesen 2012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->