Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Σαλπίσματα αληθείας, τεύχος 31

Σαλπίσματα αληθείας, τεύχος 31

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Δεκαπενθήμερη έκδοση του Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων.
Δεκαπενθήμερη έκδοση του Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων.

More info:

Published by: Ιερά Μητρόπολη Ιλίου on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
1
Ἡ 
 
Θεία Λεηνπξγία : Ἀληίθσλα 
 
Σά Δἰξλά νύ ἀλαθέξακε
 
ζηά ξνγνύκελα ηεύρ, εἶλα εἶδνο αἴηζο 
-
δέζο,ξνζεπρῆο 
 
ξόο ηόλ Θεό Παηέξα νύ ἀήγγειε
 
κέ ξπκό
 
αί ζνβαξόηηα ὁ
 
ιεηνπξγόο ἤ
 
 
 άνλνο.
 
Σώξα ὁ
 
λαόο 
 
ά γεκίζε
 
κέ ν὎ξάλνπο ἤρνπο,
 
ά Σνῦ
 
κιήζνπκε,
 
ά Σνῦ
 
ἀαγγείινπκε
 
ηνύο ὕκλνπο καο 
 
κέ ηήλ γιώζζα ηῶλ ἀγγέισλ, ὥζηε
 
λά γεκίζνπλ νἱ
 
αξδέο αηάλπμ
 
αί ἀγά.
 
«Ταῖο ξεζβείαο ηῆο Θενηόνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο» :
 
Μέ ηίο ξεζβείεο ηῆο Θενηόνπ 
 
αί ηίο δεήζεο ηο ζέ 
 
΢έλα ΢σηήξα, ζῶζε καο.
 
Σήλ ζύληνκ α὎ηή δέζ
 
ηήλ ιέε όηε ὁ
 
ἕλαο ρνξόο, όηε ὁ
 
ἄιινο, όηε ὁ
 
δεμόο, όηε ὁ
 
ἀξζηεξόο δαδνρά, ζάλ
 
λά ἀληθσλεῖ 
 
 
ἕλαο 
 
ξόο ηόλ ἄιινλ γ’ 
 
α὎ηό
 
αί ηά ςάικαηα α὎ηάιέγνληα Ἀληίθσλα. Μία ἄιι ἐδνρή έιε
 
λά κᾶο εῖ 
 
ὅη ὁ
 
ἀξζηεξόο ρνξόο ἀληθσλνῦζε ὡο 
 
ξόο ηήλ βάζ ηνῦ
 
ἤρνπ νύ ἔαλε ὁ
 
δεμόο. Σά Ἀληίθσλα εἶλα ηξία ζηήλ ζεξά,
 
αί ξίλ ἀόάε ἀληίθσλν ξννξεύεηα ζηίρνο δνμνινγηόο ηῶλ ςαικῶλ ηνῦ
 
 απΐδ.
 
 
ξῶηνο ζηίρνο νύ
 
ά ἀνύζνπκε ἀ’ 
 
ηόλ ρνξόκέηα
 
ηό Ἀκήλ ηῶλ Δἰξλῶλ,
 
εἶλα :
 
«
 
Εὐιόγε, ἡ
 
ςπρή κνπ, ηὸλ Κύξνλ αί, άληαηὰ
 
ἐληόο κνπ, ηὸ
 
ὄλνκα ηὸ
 
ἅγνλ αὐηνῦ·»
 
 νμνιόγζε ςπρή κνπ 
 
ηόλ Κύξν,
 
αί ὅιεο κνπ νἱ ἐζσηεξέο δπλάκεο, ὅιν κνπ 
 
ηό εἶλα, δνμνινγεῖηε 
 
ηό ὄλνκα Α὎ηνῦ 
 
ηό ἅγν.
 
Σήλ δεύηεξ θνξά άι ἀό
 
ηό
:
«Ταῖο ξεζβείαο ηῆο Θενηόνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο»
 
 Ἀνῦκε
 
ηόλ δεύηεξν ζηίρν ηνῦ
 
 ἴδνπ ςαικνῦ
:
«Εὐιόγε, ἡ
 
ςπρή κνπ, ηὸλ Κύξνλ αὶ
 
κὴ
 
ἐιαλάλνπ άζαο ηὰο ἀληανδόζεο αὐηνῦ·»
 
 νμνιόγζε ςπρή κνπ 
 
ηόλ Κύξν 
 
αί κή 
 
μερλᾶο ακά ἀ’ 
 
ηίο ε὎εξγεζίεο Σνπ ζέ 
 
ζέλα.
 
Καί ηήλ ηξίη θνξά ὁ ζηίρνο νύ
 
ξνγεῖηα :
 
«Κύξνο ἐλ ηῷ
 
νὐξαλῷ
 
ἡηνίκαζε ηὸλ ξόλνλ αὐηνῦ
 
αὶ
 
 
βαζιεία αὐηνῦ
 
άλησλδεζόε».
 
Ὁ Κύξνο 
 
ζηόλ ν὎ξαλό ζηεξέσζε 
 
αί ἐηνίκαζε 
 
ηόλ Θξόλν Α὎ηνῦ,
 
αί ἡ βαζιεία Σνπ δεζόε άλσ ζ’ ὅινπο 
 
ηνύο ιανύο 
 
αί ζ’ ὅινπο 
 
ηνύο αἰῶλεο.
 
Παιαόηεξα
 
ζηό ζκεῖν α὎ηό ἀνπγόηαλ ὁιόιξνο ὁ ςαικόο. Λόγν ξαηνί ἔρνπλζπληειέζε ὥζηε ζήκεξα
 
λά ἀαγγέινληα κόλν ηξεῖο ζηίρν.
 
Οἱ ζηίρν α὎ηνί νύ ἐξκλεύζακε ἀνύγνληα
 
ζηήλ Κπξαάη Θεία Λεηνπξγία. Ὅηαλἔρνπκε κεγάιεο ἑνξηέο ηνῦ Κπξίνπ καο, εζνηέο (Υξζηνύγελλα, Θενθάλεα, ι.) ἤ ηῆο Παλαγίαο καο, Θενκηνξέο (Κνίκζ ηο Θενηόνπ
-15
 
 Αὔγνπζην, Ὑααληή, Δἰζόδα ηῆο Θενηόνπ, ι.) ηόηε νἱ ζηίρν νύ ἀνύγνληα εἶλα ἄιιν, ζύκθσλα
 
κέ ηό λόκα ηῆο ἑνξηῆο.
 
 
2
Πάληα ὅκσο 
 
ηό ξῶην ἀληίθσλν εἶλα ζηαεξό :
 
«Ταῖο ξεζβείαο ηῆο Θενηόνπ, Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο»
 
 
Παλαγία καο. Ἡ Θενηόνο. «Ἡ Κπξία Θενηόνο»ὅσο ζπλήε
 
λά ηήλ ἀναιεῖ 
 
κέ ἄεξν ζεβαζκό ὁἍγνο Νεηάξνο. Σήλ ἐαινύκεα νιιέο θνξέο 
 
αίΣῆο ηᾶκε
 
λά αξέκβῃ
 
κέ ηίο δεήζεο Σο, ἀθνῦ εἶλαΜηέξα ηνῦ Κπξίνπ καο,
 
ὥζηε
 
λά ἰαλνννῦλ ηάαἰηήκαηά καο. Σό α὎ηί καο 
 
ἀνύε, ὁ λνῦο 
 
καο 
 
δεγείξεηα,
 
αί ηό βιέκκα
 
ξνζιώλεηα ἐεῖ 
 
ζηήλ ὨξαίαΠύι. Ἀξζηεξά ἡ εἰόλα ηῆο Παλαγίαο καο…
 
«Ταῖο ξεζβείαο ηῆο Θενηόνπ,…».
 εμά ἡ
 
εἰόλαηνῦ
 
Κπξίνπ καο…
 
«…Σῶηεξ ζῶζνλ ἡκᾶο».
 
 Ἀνινπεῖ 
 
ἀ’ 
 
ηόλ άνλν ἤ
 
ηόλ Ἱεξέα Μξά ΢πλαηή. Καί κξά, γαηί α὎ηή
 
αἴηζο ἔρε
 
ηῆο 
 
ἀξρῆο 
 
αί ιίγα ηνῦ
 
ηέινπο ηῆο κεγάιο δέζο ηῶλ Δἰξλῶλ, ὅνπ ξνεῖε
 
 
ἱεξέαο.
 
ιεγόκελ Μξά ΢πλαηή ἔρε
 
ηίο ἐμῆο δεήζεο :
 
«Ἔη αὶ
 
ἔη, ἐλ εἰξήλῃ
 
ηνῦ
 
Κπξίνπ δεῶκελ.»
Πάι 
 
αί άι 
 
κέ εἰξήλ ἄο αξααιέζνπκε 
 
ηόλ Κύξν.
 
Θέιε
 
λά ἐνλσλνῦκε καί Σνπ άι
 
αί άι, ἀιιά γά
 
νό
 
ξάγκα ;;…
 
«Ἀληιαβνῦ, ζῶζνλ, ἐιέζνλ αὶ
 
δαθύιαμνλ ἡκᾶο, ὁ
 
Θεόο, ηῇ
 
ζῇ
 
 ράξη.»…
 
…«Τῆο Παλαγίαο, ἀρξάληνπ, ὑεξεπινγκέλο, ἐλδόμνπ δεζνίλο ἡκῶλ, Θενηόνπαὶ
 
ἀεαξέλνπ Μαξίαο, κεηὰ
 
άλησλ ηῶλ Ἁγίσλ κλκνλεύζαληεο, ἑαπηνὺο αὶ
 
ἀιιήινπο αὶ
 
ᾶζαλ ηὴλ σὴλ ἡκῶλ Φξζηῷ
 
ηῷ
 
Θεῷ
 
αξαώκεα.»
 
Ὁ ιαόο, «΢νί Κύξε» ἐθξάνληαο 
 
ηήλ ἀόιπη ἐκζηνζύλ ηνπ
 
ζηόλ Κύξν. «΢έ
 
΢έλα Κύξε».
 
Καί ἀνῦκε
 
ηόλ ιεηνπξγό :
«Ὅη ζὸλ ηὸ
 
ξάηνο αὶ
 
ζνῦ
 
ἐζηλ ἡ
 
βαζιεία αὶ
 
 
δύλακο αὶ
 
 
δόμα, ηνῦ
 
Παηξὸο αὶ
 
ηνῦ
 
 Υἱνῦ
 
αὶ
 
ηνῦ
 
 Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, λῦλ αὶ
 
ἀεὶ
 
αὶ
 
εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ.»
 
 όη δή ΢νπ εἶλα ἡ 
 
ἰζρπξή ἐμνπζία 
 
αί δή ΢νπ εἶλα ἡ 
 
βαζιεία 
 
αί ἡ 
 
δύλακ 
 
αί ἡ 
 
δόμα ηνῦ 
 
Παηξόο 
 
αί ηνῦ 
 
Τἱνῦ 
 
αί ηνῦ 
 
 Ἁγίνπ Πλεύκαηνο.
 
Μέ
 
ηό
 
 Ἀκήλ ἀνῦκε
 
ηό Β’ Ἀληίθσλν ἐλαιιάμ άι ἀ’ 
 
ηνύο ςάιηεο 
 
κέ ἐθξαζηόηηα,ξνζδίδνληαο δύλακ
 
αί κεγαιεῖν.
 
«Σῶζνλ ἡκᾶο Υἱέ Θενῦ…»
,
ζῶζε καο Τἱέ ηνῦ 
 
Θενῦ 
 
«ὁ
 
ἀλαζηάο ἐ λεξῶλ, ςάιινληάο ζν ἀιιινύτα»
,
αώο ζνῦ 
 
ςάιινπκε αἰλεῖηε, ὏κλνινγεῖηε 
 
ηόλ Θεό.
 
Σή θξάζ «ὁ
 
ἀλαζηάο ἐ λεξῶλ»
 
ά ηήλ ἀνύζνπκε κόλν
 
ζηήλ Κπξαάη ιεηνπξγία,γαηί ἡ
 
Κπξαή εἶλα ἡκέξα Ἀλαζηάζεσο, ἡκέξα ραξκόζπλ, ἡκέξα Κπξίνπ. ΢ηίο ακεξλέο ἀνῦκε «ὁ
 
ἐλ Ἁγίνο απκαζηόο», διαδή ἐζύ νύ εἶζα απκαζηόο ἀό
 
ηνύο Ἁγίνπο ΢νπ, νύκεγαινύξγζαλ ράξ ζέ
 
΢έλα.
 
Νένο ηόλνο δνμνινγίαο ἀνύγεηα
 
ζηήλ άηκόζθαξα ηῆο Θείαο Λεηνπξγίαο αώο ἀληθσλά
 
αί άι
 
κέ ξπκό ξακβεπηό ἀνῦκε :
 
«Δόμα Παηξὶ
 
αὶ
 
 Υἱῷ
 
αὶ
 
 Ἁγίῳ
 
Πλεύκαη. Καὶ
 
λῦλ αὶ
 
ἀεὶ
 
αὶ
 
εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλαἰώλσλ. Ἀκήλ.» ,
… όμα ἄο εἶλα 
 
ζηόλ Παηέξα 
 
αί ζηόλ Τἱό 
 
αί ζηό Ἅγν 
 
Πλεῦκα 
 
αί ηώξα 
 
αί άληνηε 
 
αί ζηνύο ἀηειείσηνπο αἰῶλεο. Μαάξ 
 
λά γίλε 
 Ἀιῶο.
 
 Α὎ηό
 
ηό «όμα Παηξί» εἶλα κά
 
εἰζαγσγή ζ’ ἕλαλ ὕκλν
 
κέ ἱζηνξία
 
αί νιύ ενινγό ινῦην :
«Ὁ
 
κνλνγελὴο Υἱὸο αὶ
 
 Λόγνο ηνῦ
 
Θενῦ
 ,
ἀάλαηνο ὑάξρσλ αὶ
 
αηαδεμάκελνο δὰ
 
ηὴλ ἡκεηέξαλ ζσηξίαλ, ζαξσῆλα ἐ ηῆο ἁγίαο Θενηόνπ αὶ
 
ἀεαξέλνπΜαξίαο, ἀηξέησο ἐλαλξσήζαο ζηαπξσείο ηε, Φξζηὲ
 
 
Θεόο, αλάηῳ
 
άλαηνλ
 
3
αηήζαο, εἷο ὢλ ηῆο ἁγίαο Τξάδνο, ζπλδνμαόκελνο ηῷ
 
Παηξὶ
 
αὶ
 
ηῷ
 
 Ἁγίῳ
 
Πλεύκαη,ζῶζνλ ἡκᾶο.»
 
΢πγγξαθέαο ηνῦ
 
ὕκλνπ ηνύηνπ ζηεύεηα ὅη εἶλα ὁ
 
ε὎ζεβήο α὎ηνξάηνξαο ηνῦ
 
ΒπαληίνπἸνπζηλαλόο. Υίια εληαόζα ρξόλα, ἔρνπλ εξάζε ἀό ηόηε
 
αί ὁ
 
ὕκλνο α὎ηόο ἐμανινπεῖ 
 
ζέ
 
άε ιεηνπξγία
 
λά ηέξῃ
 
ηίο αξδέο 
 
αί λά ἑλώλε
 
ηό ιήνο νύ
 
ὁκόθσλα ἀεπύλεηα
 
ζηόλ
 
Κύξν
 
αί Σνῦ
 
ιέε :
«Κύξε ΢ύ εἶζα ὁ 
 
Μνλνγελήο Τἱόο 
 
αί Λόγνο ηνῦ 
 
Θενῦ· ΢ύ εἶζα ἀάλαηνο 
 
αί ὅκσο αηαδέρηεο γά 
 
ηήλ δή καο ζσηξία 
 
λά γίλεο ἄλξσνο ἀ’ 
 
ηήλ Ἁγία Θενηόν 
 
αί ἀεάξελν Μαξία. Ἔγλεο ἄλξσνο ἀιιά ἀηξέησο, δι. ρσξίο 
 
λά κεηαηξαεῖ  
 ,
 ρσξίο 
 
λά ράζε ἤ 
 
λά άε ηίνηα ἡ 
 
Θεία ΢νπ θύζ. Καί ἀθνῦ 
 
ζηαπξώεο Υξζηέ ὁ 
 
Θεόο,άηζεο 
 
κέ ηόλ άλαηό ΢νπ 
 
ηόλ άλαην 
 
αί ηόλ αηήξγζεο. ΢ύ Κύξε νύ εἶζα ἕλα ἀό 
 
ηά ηξία ξόζσα ηῆο Ἁγίαο Σξάδνο 
 
αί ζπλδνμάεζα 
 
κέ ηόλ Παηέξα 
 
αί ηό Ἅγν Πλεῦκα, άλε καο 
 
αί κᾶο ἀμίνπο ηῆο αἰσλίαο ζσηξίαο, ζῶζε καο.» 
 
Ἔηζ ηειεώλε
 
αί ηό β’ ἀληίθσλν
 
ξόο ηόλ Κύξν καο,
 
ηόλ ὁνῖν αξααινῦκε γα
 
ηό όζνπδαῖν έκα ηῆο σῆο καο,
 
ηό έκα ηῆο ζσηξίαο καο. Γαηί εἶλα
 
κόλνο ιπηξσηήο ηῶλςπρῶλ καο, ἡ
 
κόλ γή ζσηξίαο 
 
αί ἀιείαο.
 
Κύξε ζῶζνλ ἡκᾶο.
 
Μέ ἀγά
 
.Μλᾶο Ἀιεμάδο 
 
«Τό 
 
θσηελό ιεπό ξάζν» 
 
 
πξ Μαλώιο ἦηαλ ἤζπρνο ἄλξσνο. Ἀγαόο αί ιγά ἀθειήο. Δἶρε δέα ηέζζεξα ρξόλα λεσόξνο ζηνύο Ἁγίνπο Σαμάξρεο. Πξίλ ἦηαλ ζέ ἄιι ἐαξρία  ἦηαλ  ἐεῖ 
 
λεσόξνο,ἔηζ εἶρε εῖ 
.
Ὄρ ώο ἔλναε αί αλέλα… Ἦηαλ  ὁ
 
ἐθκέξνο νύ ηόλ ξνζέιαβε, ὁ
 
αα
-
Θενδόζο, ἄλξσνο ἄδνινο. Κάνα Κπξαή, μείλζε ὁ
 
λεσόξνο ξσί
-
ξσί γά ηόλ λαό.Θά εἶραλ κνπζαθξαίνπο αάδεο ἀό ἄιι Μηξόνι.
 
 εζόηο εἶρε ηήζε ἀό ηόλ αα
-
Θενδόζ λά ηνύο θινμελήζε ζπιιεηνπξγνύο ζηόλ λαό ηνπ.
 
 
ἀγαόο λεσόξνο ἔθηαζε ἀμκέξσηα ζηόλ λαό. Σό ξύνηζνπρηεξό. Καώο ἔαλε λά βάιε ηό ιεδί ζηήλ εἴζνδν,δέξλε ιίγν ἀόκεξα ζηό ζνηάδ άη λά λεῖηα. Σόλιζίαζε ἕλα αιιάξ ζηό κό ηνπ. Ἦηαλ δισκέλνο ἀό ηή ζηέξζ αί κειαλαζκέλνο ἀό ηό ξύν.Φνξνῦζε κνλάρα ηά ἐζώξνπρά ηνπ! Κύξνο νἶδε ζέ ηίεἶρε κιερηεῖ 
 
 
ἀό ηί εἶρε μεκιέμε…
 
 
ύξ Μαλώιο ηξόκαμε ἀξρά, ἀιιά κεηά ζάζηζε. «Σί ζπλέβ
 
ξέ αδί; Γαηί εἶζα ἔηζ;».
 
«Ἄζηα κάξκα… Ἔρεο ηίνηα λά κνῦ
 
δώζεο λά θνξέζσ;». «Πνῦ
 
λά βξῶ
 
ξέ αδί;…Κάηζε, ζηάζνπ. Ἔια κέζα…».
 
Μῆαλ ζηόλ ξόλαν. Ὁ
 
ύξ Μαλώιο, ρσξίο δεύηεξ νπβέληα, βγάε αλσθόξ,νπιόβεξ, νπάκζν, αληειόλ αί ηνῦ
 
ηά δίλε. ΢άζηζε ηώξα ὁ
 
λεαξόο. «Σί άλεο ἐεῖ 
 
ξέκάξκα;».
 
«Μή ζέ λνάε… ἖γώ θνξάσ ηό ξαζά κνπ άλσ ἀό ηά ξνῦρα  εἶλα καξύ, δέλ άθαίλεηα… Κ ὕζηεξα ἐδῶ
 
κέζα ά ἔρε έζη ζέ ιίγν… Μή ζέ λνάε… έλ άεζα  ἐζύ; Θάεζηαεῖο…».
 
 
λεαξόο εἶρε ἤδ γπξίζε ηήλ ιάη ηνπ αί αηέβαλε ηά ζαιά κέ ηά μέλα ξνῦραθνξεκέλα.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->