P. 1
Shura në Kuran, në Traditën profetike dhe te dijetarët muslimanë & Ndërmjet Shuras dhe Demokracisë

Shura në Kuran, në Traditën profetike dhe te dijetarët muslimanë & Ndërmjet Shuras dhe Demokracisë

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:
Përktheu nga origjinali: Justinian Topulli
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj

© Copyright “Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë”

Të gjitha të drejtat e botimit të rezervuara
Përktheu nga origjinali: Justinian Topulli
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj

© Copyright “Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë”

Të gjitha të drejtat e botimit të rezervuara

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
 1
Shura në Kuran, në Traditën profetike dhete dijetarët muslimanë
Ndërmjet Shuras dhe Demokracisë
 
Dr. Muhamed Ibn Ahmed Es-salihPërktheu nga origjinali: Justinian TopulliRedaktor gjuhësor: Edison Çeraj
© Copyright “Lidhja e Hoxhallar 
ëve t
ë Shqipërisë”
 Të gjitha të drejtat e botimit të rezervuara
 
 2
Shura në Kuran, në Traditën profetike dhe te dijetarët muslimanë
Dr. Muhamed Ibn Ahmed Es-salihLavdërimi i takon Allahut, Atij i Cili i vulosi mesazhet qiellore me fenë islamedhe e përmbylli vargun e të dërguarve dhe profetëve me prijësin e njerëzve tëdevotshëm dhe më fisnikun ndërmjet tyre. Uratat më të mira dhe bekimet më të lartaqofshin për Muhamedin, për familjen dhe ndjekësit e tij deri në Ditën e Kiametit!Feja islame, çdo çështje të kësaj bote, me gjithë shumëllojshmërinë e tyre, e katrajtuar ose nëpërmjet parimeve të saj të përgjithshme, ose në mënyrë të hollësishme dhetë detajuar. Duke u bazuar në këtë fakt, Islami ka sistemuar edhe aspektin politik tëshoqërisë dhe ka vënë për të baza dhe parime, përmes të cilave sigurohen të drejtat eindividëve në një shoqëri islame.
1
  Një nga parimet themelore Islami e ka rrënjosur dhe e ka mbështetur fort,është edhe
 shura
. Këtë parim, Allahu e ka obliguar për mbarë muslimanët në të gjitha punët e tyre.
Shura
është një nga bazat e Ligjit Islam, një nga normat më të rëndësishmedhe një krenari e Islamit, një element me të cilin muslimanët edukohen me frymën ediskutimit dhe dialogut, ku ata shkëmbejnë mendimet dhe opinionet rreth çështjeve tëveçanta dhe të përgjithshme.Ajo që nuk mund të vihet në dyshim është fakti se
 shura
konsiderohet një rregull bazë i detyrueshëm për individin dhe shoqërinë. Kjo gjë është përmendur në Kuran qartëdhe thjeshtë, kur Allahu i drejtohet Profetit të Tij duke i thënë:
“dhe këshillohu me atapër çështje të ndryshme”
2
,
dhe gjithashtu:
“dhe këshillohen për punët e veta me
njëri-
tjetrin”
3
 Çështjen e
 shura-
s Allahu e ka miratuar në Kuran, ndërsa i Dërguari i Allahut(alejhi salatu ue selam) e ka vënë në praktikë me sjelljen, edukatën dhe gjatë jetës së tij,e pas tij edhe shokët e tij fisnikë, dhe në këtë rrjedhë kanë ecur edhe besimtarët e mirë,në çdo kohë dhe në çdo vend.
4
 
Shura
është një nga tiparet e shoqërisë islame, një nga cilësitë e saj të pandashme, është një prej parimeve të përgjithshme të Islamit, pas të cilit duhet të kapenmuslimanët, individë qofshin apo grupe, shtete apo organizata, duke vënë kështu në jetëurdhrin e Allahut të Lartësuar dhe duke ndjekur Traditën e Profetit (alejhi salatu ueselam), të shokëve të tij dhe të gjithë atyre që fort mirë i kanë ndjekur ata, deri në Ditëne Kiametit.I Dërguari i Zotit ishte shembulli më i mirë në zbatimin e kësaj norme, kur aigjykonte çështje të ndryshme të kësaj bote. Ai këshillohej me shokët e tij për shumëngjarje. Kështu vepruan edhe Kalifët e drejtë pas tij, të cilët mblidhnin krerët e popullitdhe konsultoheshin me ta për ato çështje që nuk gjenin tekst të drejtpërdrejtë në Kurandhe në Sunet.
5
 
1
 
 Esh-shura uel demukratije el-garbije
, Ali Muhamed Shemis f. 4-5.
2
 
Al-Imran, 159.
3
 
Esh-Shura, 38.
4
 
 Esh-shura fi sijak et-tasil uel muasaret 
, Isam Ahmed El-beshir.
5
 
 En-nedherijat es-sijasije el-islamije
, Muhamed Dijau Er-reis.
 
 3
Shura
është rruga e drejtë për të njohur mendimin më të saktë, për të arritur tevërtetësia dhe realiteti i një çështjeje, sepse mendjet janë si llambat, sa më shumë qëmblidhen, aq më shumë bëjnë dritë, dhe po aq qartë e ndriçojnë rrugën.
Shura
është njëtregues i barazisë dhe lirisë së mendimit, është rruga drejt njësimit të Umetit islam, drejtnjësimit të ndjesive të përbashkëta; kjo vjen pikërisht nëpërmjet shpalosjes së problemeve të përgjithshme dhe shkëmbimit të opinioneve dhe dialogut.
1
 Verdikti i një njeriu të vetëm për të vendosur për çështje publike, që kanë të bëjnë me të gjithë, duke mos marrë parasysh mendimet e të tjerëve, pa dyshim që është padrejtësi dhe paragjykim ndaj tyre. Ky veprim i veçuar përmban vetvete edhe njëlloj mendjemadhësie, despotizëm në mënyrën e të menduarit dhe nënvleftësim të tëtjerëve, madje konsiderohet si tradhti ndaj amanetit dhe përgjegjësisë. Ai që i druhetAllahut, patjetër që duhet të konsultohet me njerëzit për çështje që ka të bëjë me jetën etyre, në mënyrë që gjykimi të jetë i drejtë, i bazuar në paanësi dhe larg çdonjëanshmërie, që më pas njeriu të mos e mbajë i vetëm përgjegjësinë e çdo gabimi apoçdo padijeje dhe harrese.
2
 Me të drejtë thuhet se
 shura
është më e pranishme në jetën e muslimanëve sesanë sistemin politik të një shteti, ajo ë
shtë në natyrën thelbësore të të gjithë bashkësisë.”
3
  Nëse do ta krahasonim
 shura
-n me demokracinë, me të cilën krenohet Perëndimidhe shtiren edhe disa shtete arabe dhe muslimane, pa dyshim që krahu i peshores kundodhet
 shura
do të jetë më i rëndë. Kjo sepse
 shura
, është një sistem që e ka vendosur vetë Allahu për krijesat e Tij dhe tek e cila ata gjejnë të mirën e kësaj bote dhe të fesë sëtyre, ndërsa demokracia është një produkt i mendjes njerëzore. Për këtë arsye edhedemokracia shfaqet si një sistem shkëlqyer në teori, por i errët në praktikë, gjë e cila dotë sqarohet edhe në këtë studim. E lusim Allahun e Lartësuar të na mësojë atë që është e dobishme e të na japëfryte nga ajo që dimë, dhe këtë vepër ta konsiderojë të sinqertë për hir të Tij! Me tëvërtetë Ai është Përkrahësi dhe Ndihmëtari ynë më i madh.Rijad 1/1/1420 h.17/4/1999Prof. Dr. Muhamed Ibn Ahmed Es-Salih
1
 
 Esh-shura ue etheruha fi ed-demukratije
, Abdulhamid Ismail El-ensari.
2
 
 El-hukumetu el-islamije
, Ebu El-Ala El-Meududi.
3
 
 Fi dhilal el-Kuran
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->