Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza e Investimeve II

Analiza e Investimeve II

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,393|Likes:
Published by Veton Sopjani
Nga libri
Nga libri

More info:

Published by: Veton Sopjani on May 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2015

pdf

text

original

 
ANALIZA E INVESTIMEVE
Nga libri[Pjesa e dytë]
[Pick the date][Type the company name]Vetoni,
 
ANALIZA E INVESTIMEVE
ANALIZA FINANCIAREAnaliza financiare ne programin investiv fillon me percaktimin e vellimit tenevojshem te mjeteve financiare per realizimin e projekteve te caktuar – vellimin einvestimeve.Planifikimi i autputeve te projektit investiv na ben te mundur te llogarisim teardhurat dhe shpenzimet e tij si dhe rezulltatet e afarizmit , nje planifikim te bilancitte suksesit , bilancit te gjendjes dhe rrjedhes se paras.Ne baz te kesaj mund te vlersohet dhe planifikohet levizja e pasuris, cilsia e kesajpasurie dhe aftesia e likuiditetit te projektit.
Planifikimi I vellimit te investimeve
Planifikimi I vellimitte investimeve behet sipas struktures se tyre dhe perfshin:asetet fiksa, asetet e xhiros, dhe investimet tjera.Parimi eshte se shuma e te ardhurave neto pozitive eshte me e madhe se shuma ete ardhurave neto negative.
Investimet ne asetet fikse
Investimet ne asetet fikse perfshijn parasegjithash:1. Investimet per truallin,objektet ndertimore, infrastrukturen.2. Investimet ne paisje ( teknologjike, ndihmse, transport) me specifikim te te gjithashpenzimeve deri ne transport, dogana, deri te montimi.3. Investimet themeluese dhe ne pronsi industrial ( projektet, patentet, licencxat,know how )4. Vellimi dhe dinamika e investimeve ne mjetet themelore duhet te percaktohen nevarsi te zgjedhjes teknologjike dhe te planit te termineve. Tek planifikimi I investimeve ne mjetet themelore duhet perfshir vleren blerse tepaisjeve sipas fatures, doganes, shpenzimeve te transportit, shpenzimeve tesigurimit, shpenzimet e montimit dhe shpenzimet tjera eventuale.
Investimet ne asetet e xhiros
Planifikimi I aseteve te xhiros duhet te behet me kujdes me te madh sepse mungesae tyre ndikon ne mosshfrytzimin e kapaciteteve, por edhe teprica e tyre ndikon neangazhimin joracional te mjeteve.Madhesia e mjeteve te nevojshme per investimet ne mjetet e xhiros eshte specifikedhe ndryshon shum varsisht nga natyra e projektit.Gjate planifikimit te investimeve ne asetet e xhiros duhet te merret parasysh vellimidhe asortimenti I prodhimit, karakteristikat e prodhimit, karakteristikat e tregur tefurnizimit, kushtet e pageses se furnitorve, kushtet e sigurimit te pagesave ngablersit.Llogaritja e aseteve te xhiros behet duke percaktuar nevojat vjetore per:1. Lendet e para, material riprodhues, material ndihmes (lpm ).2. Vleren e prodhimit ne vijin ( vp )3. Vleren e stoqeve te produkteve te gatshme ( st )4. Obligimit ndaj furnitorve ( of )5. Kerkesat nga blersit ( kbl )6. Qarkullimin ne xhirollogari ( xhll )
 
7. Amortizimin ( Am )8. Te ardhurat bruto personale ( apb )9. Obligimet nga fitimi ( ob )Vellimi I investimeve ne asetet e xhiros percaktohet duke pasur parasysh nevojatdhe koeficientin e xhirimit per secilen nga kategorit e caktuara, perkatsisht numrine diteve kur mjetet jane te imobilizuara. Te dhenat per llogaritjen e kategorive te caktuara te mjeteve te xhiros jane neanalizen tekniko-teknologjike ne perjashtim te amortizimit.Amortizimi llogaritet duke pasur parasysh afatin e perdorimit te mjeteve themelore,I cili varet nga karakteristikat fizike dhe teknike te tyre, por edhe nga zhvillimiteknologjik dhe kerkesat e tij per progres teknik.
Konstrukti financiar - burimet e mjeteve
Burimet e nevojshme te mjeteve financiare duhet te analizohen ne menyr qe tesigurohet qmimi optimal I kapitalit per financimin e projektit investiv.Burimet siq dihet mund te jene
vetanake
dhe te
huazuaraBurimet vetanake
jane mjetet e lira financiare qe invetitoret jane te gatshem te Iangazhojn ne realizimin e projekteve , te cilat jane konstatuar me rastin e analizesse aftesis se investitorit.
Burimet e huazuara
te mjeteve financiare mund te jene kredit afatgjata te jashtme dhe te brendshme, kredit per paisje, kredit afatshkurtra per asete te xhiros( vetem ne raste te nevojave te domosdorshme).Burimi I mjeteve financiare per realizimin e projektit investiv ne kushtet efunksionimit te tregut te letrave me vler eshte edhe emertimi I aksioneve dheletrave tjera me vler.
Simulimi I rezulltateve te afarizmit – bilanci I suksesit
Analiza dhe rezulltatet e kerkimeve profesionale dhe shkencore ne kapitujt emeparshem te studimit investiv, bejne te mundur planifikimin e rezulltateve teafarizmit te projektit investiv perkatsisht simulimin e tyre.Llogaritja e te ardhurave te pergjithshme behet ne baze te plasmanit te planifikuardhe qmimeve te planifikuara qe jane si produkt final I analizes se tregut.Shpenzimet e afarizmit ( shpenzimet materiale, jomateriale te ardhurat personalebruto ) jane llogaritur ne analizen tekniko-teknologjike.Shpenzimet tjera mund te sistemohen ne shpenzimet e jashtezakonshme, kurse nekushtet e inflacionit te lart duhet bere rivlersimi I mjeteve per lartsin e normes seinflacionit per te ruajtur pasurin nga zhvlersimet.
Fitimi neto eshte vlere neto qe e rrit pasurin e nderrmarjes dhe paraqetburim te rritjes dhe zhvillimit te saj ne te ardhmen.
Qmimi i kostos kalkulohet sipsa ketyre elementeve:1. Shpenzimet material ( shm )2. Amortizimi ( am )3. Pagat ( te ardhurat personale bruto – apb )4. Shpenzimet tjera te amortizimit ( shtj )5. Obligimet per tatimin e taksave ( tt )

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nasip Zeka liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Gezim Haxhija liked this
Gezim Haxhija liked this
Shpati Ismaili liked this
Njomza Kadriu liked this
sasarem liked this
Vullnet Sejdiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->