Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 4 - Well Pleased (Luke 3:1-38)

Part 4 - Well Pleased (Luke 3:1-38)

Ratings: (0)|Views: 291 |Likes:
Published by Derick Parfan
We desperately want to please other people. In order to do that, we project an identity - an identity wrongly rooted on our desire to please others. Here in the story of John's ministry and the baptism of Jesus, let's look at our identity without Christ and our new identity in Christ.
We desperately want to please other people. In order to do that, we project an identity - an identity wrongly rooted on our desire to please others. Here in the story of John's ministry and the baptism of Jesus, let's look at our identity without Christ and our new identity in Christ.

More info:

Published by: Derick Parfan on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
Part 4: Well Pleased (3:1-38)
July 28, 2013
The Story
Ang batang si Juan, na anak ni Zacarias, ay lumaki at lumakas saespiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimulasiyang mangaral sa mga Israelita.Nang siya ay 30 taong gulang na, sa panahong si Tiberius angemperador ng Roma, dumating ang salita ng Diyos kay Juan doonsa ilang. Si Pilato noon ang gobernador ng Judea at si Herodes(Antipas na anak ni Herod the Great) naman ang pinuno saGalilea. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas.Nilibot ni Juan ang mga lugar sa magkabilang panig ng Ilog ngJordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilangmagpabautismo (o magpalubog sa tubig) para ipakitangpinagsisisihan na nila ang kanilang mga kasalanan paramapatawad sila ng Diyos.Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isaiah:
"Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi: 'Ihandaninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang mga landasna kanyang daraanan! Matatambakan ang mga mababang lugar 
 
at mapapatag ang mga kabundukan. Matutuwid ang mga liku-likong daan at maaayos ang mga baku-bakong daan. At makikitang lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." 
Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo.Sinabi niya sa kanila,
"Kayong lahi ng mga ahas! Sino ang nagsabisa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa mga kasalanan n'yo, ipakita n'yoang bunga nito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipingmaliligtas kayo dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaann'yo: kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na mgaanak ni Abraham. Ang mga punong hindi namumunga ng mabutiay puputulin at itatapon sa apoy." 
Tinanong siya ng mga tao,
"Ano ang dapat naming gawin?" 
 Sumagot si Juan,
"Kung meron kayong dalawang damit, ibigay n'yo ang isa sa walang damit. Kung may pagkain kayo, bigyann'yo ang walang makain. Kayong mga maniningil ng buwis,sumingil kayo nang tama. Kayong mga sundalo, huwag kayongmangingikil. Makuntento kayo." 
Inakala ng mga tao na baka si Juan ang Cristo (Mesias) nahinihintay nila. Pero sabi ni Juan,
"May parating na masmakapangyarihan sa akin. Hindi nga ako karapat-dapat namaging alipin man lang niya. Babautismuhan niya kayo sa Banal na Espiritu at apoy. Ang gagawin niya'y tulad ng paghihiwalay ngmga ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa'y susunugin niya sa apoy na hindi namamatay." 
Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sapagpapahayag ng Magandang Balita. Sa kabila noon, ibinilanggosiya ni Herodes dahil napagsabihan siya ni Juan sa kanyang mgakasalanan. Kinasama kasi ni Herodes ang asawa ng kanyangkapatid.Isang araw, bago mabilanggo si Juan, nagpabautismo din si Jesussa kanya. At habang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit,at bumaba sa kanya ang Banal na Espiritu na tulad ng isangkalapati. At may boses mula sa langit na narinig,
"Ikaw angminamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan." 
 Tatlumpung taon si Jesus nang magsimula siya sa kanyangministeryo. Akala ng maraming tao ay anak siya ni Jose. Pero angkatunayan, anak siya ni David, anak siya ni Abraham, anak siyani Adan, Anak siya ng Diyos.
 
Our Problem
We are desperate to please other people.
Lalo na ang tatayat nanay natin. Hindi ba noong bata tayo siyempre gusto natinnatutuwa sa atin ang mga magulang natin. Nasasabihan tayong magagandang bagay. Gusto natin napapansin tayo,pinaglalaanan tayo ng sapat na atensiyon. Lahat sa atin,natural na people-pleasers tayo. Kung tutuusin wala namangmasama kung ganoon ang gusto ng bata, siyempre may needstayo na dapat tugunan ng mga magulang.Pero isang malaking problema ang pumapasok kapag sa tinginnatin o nararamdaman nating hindi natin napiplease angparents natin. Iyon bang hindi na sila natutuwa sa atin. Iyonbang masabihan kang bobo o tanga, tumatatak sa isip natiniyon. O kaya ay iniwan ka ng tatay mo o palaging wala siya sabahay mo, ang feeling mo hindi ka karapat-dapat sa oras at atensiyon niya. Anong response natin dun?
We project an identity to please other people.
Siyempre sasimula itry mo munang maplease ang parents mo. Magpapaka-good boy o nice girl ka ngayon. Kasi ang kapatid monapapansin, ikaw hindi. Susubukan mong maging good student para makuha ang atensiyon nila. Kung hindi pa rin, ang ibanagrerebelde mapansin lang. O ibabaling na sa iba, sa mgakaibigang pumapansin sa kanila. Ang iba dadaanin sa churchministries para marecognize ng ibang tao. We project anidentity para mapansin tayo ng ibang tao. Identity na pinilinatin o ipinilit sa atin. Ang iba dahil sinabihan silang "bakla"pinangatawanan na. Ang iba sinabihang walang kuwenta, salot ng lipunan, iyon na nga ang naging tatak sa kanya hanggang sapagtanda.Ang nagiging problema ngayon natin sa buhay ay dahil maliang pinaghuhugutan natin ng identity natin. We wronglydefine our identity. Ito yung kung paano natin ipiniprisentaang sarili natin sa iba. Para ba maganda ang tingin nila sa atin,para ba maganda ang sasabihin nila tungkol sa atin, para bamaganda ang iisipin nila tungkol sa atin.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Derick Parfan added this note
Listen or download sermon audio here: http://wp.me/po4gZ-1kj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->