Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vaše tijelo vapi za vodom - Dr. Fereydoon Batmanghelidj

Vaše tijelo vapi za vodom - Dr. Fereydoon Batmanghelidj

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 6,437 |Likes:
Published by danielacupic
Niste bolesni - samo ste žedni
Niste bolesni - samo ste žedni

More info:

Published by: danielacupic on May 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

 
 
1
Dr. Fereydoon Batmanghelidj
VAŠE TIJELO VAPI ZA VODOM
Niste bolesni – samo ste žedni! 
Upozorenje
Informacije i preporuke o unosu vode koje su iznesene u ovoj knjizi temelje se naškolovanju, osobnom iskustvu, vrlo opsežnim istraživanjima, i drugim publikacijamaovog autora o metabolizmu vode u tijelu. Pisac ove knjige ne zagovara odbacivanjemedicinskih savjeta, niti propisuje uzimanje ili prestanak uzimanja bilo kojeg lijekakao dijela terapije bez konzultacije s nadležnim lije
č
nikom, bilo na izravan ilineizravan na
č
in.Isklju
č
iva namjera autora ove knjige - utemeljena na najnovijim spoznajama izmikroanatomije i molekularne fiziologije - je ponuditi informaciju o važnosti vode zaljudsku dobrobit i doprinijeti informiranju javnosti o štetnim utjecajima kroni
č
nedehidracije na tijelo, od djetinjstva do starosti.Nije namjera ove knjige zamijeniti dobar medicinski savjet lije
č
nika. Naprotiv, vrlo jepoželjno da s vašim lije
č
nikom podijelite informacije koje
ć
ete saznati u ovoj knjizi.Informacije i preporuke koje su ovdje iznesene svaki pojedinac može primijeniti navlastitu odgovornost. Ove se informacije moraju usvojiti u potpunom skladu suputama koje su ovdje iznesene. Teško bolesne osobe koje su i ranije bolovale odozbiljnih bolesti i nalaze se pod lije
č
ni
č
kim nadzorom, a posebno osobe koje bolujuod teških bubrežnih bolesti, ne bi smjele primjenjivati ovdje iznesene informacije bezsuglasnosti i nadzora svog lije
č
nika.Ni autor, ni izdava
č
, ni njihovi agenti ili zaposlenici ne jam
č
e za preporuke i postupkeiznesene u ovoj knjizi. Autor i izdava
č
odbacuju svaku odgovornost u vezi sprimjenom informacija koje sadrži ova knjiga.
Kroni
č
na stani
č
na dehidracija dovodi do bolne i prerane smrti.Njezine po
č
etne vanjske manifestacije dosad su smatrane bolestimanepoznatog podrijetla.
Jedan od o
č
iglednijih razloga zašto je medicina postala tako složena i skupa leži u
č
injenici da su istraživanja i proizvodnja lijekova - a na kraju i procjena njihovogdjelovanja na samog pacijenta - postali nevjerojatno skupi. Kako bi se potaknulaprodaja ovih proizvoda koji se redovito i napadno reklamiraju, ne samo da ihzagovaraju dobro pla
ć
eni predstavnici medicinske struke, ve
ć
su u njihovopromicanje uvu
č
eni i lije
č
nici kojima se nude odre
ñ
eni "postoci". Bolesnici ihnastavljaju uzimati jer bolesti ne nestaju.Uostalom, nije ni predvi
ñ
eno da bi ih izlije
č
ili! Oni se samo lije
č
e! To je idealan na
č
inza procvat tržišnih principa u medicini. Ovo, me
ñ
utim, nije jedina sramna stranamedicine.Tehnološki usmjeren napredak u medicini postao je mogu
ć
kao posljedicaproizvodnje besmislenih "korisnih naprava". I ovo, tako
ñ
er, pove
ć
ava medicinsketroškove. Bolnice za obuku i istraživa
č
ki instituti u potpunosti ovise o fondovimaindustrijskog dijela zdravstvenog sustava. Tako se istraživanja u medicini u praviluusmjeravaju u skladu sa željama vlasnika tvornica lijekova i medicinske opreme, kojiodobravaju sredstva za vlastite projekte koji im donose profit.
 
 
No, sada dolazi trenutak velikih promjena. Otkriveno je da ljudsko tijelo posjedujevelik broj složenih pokazatelja koji ukazuju na nedostatak vode - pokazateljadehidracije i že
ñ
i. Na nedostatak vode u tijelu ne ukazuju samo suha usta, nego ibrojni drugi pokazatelji. Najve
ć
a tragedija u povijesti medicine jest
č
injenica damedicinski stru
č
njaci nisu razumjeli velik broj razli
č
itih vapaja ljudskog tijela zavodom. Oni su u pravilu pribjegavali korištenju kemikalija i "tretmana" kako bi izlije
č
ilikroni
č
nu dehidraciju tijela.Nevjerojatna pogreška, ali i o
č
igledna
č
injenica!Najviše boli to što se ve
ć
i dio medicinske zajednice i dalje drži uhodanog na
č
ina izanemaruje nove spoznaje. Ovakvo temeljno nepoznavanje tjelesnih znakovadehidracije glavni je razlog visoke cijene zdravstvene zaštite u razvijenim društvima.Ujedno, nema izgleda ni da
ć
e do
ć
i do nekog poboljšanja u zdravstvenom sustavusve dok je organiziran na ovakav na
č
in - vrlo loše i tako da služi samo onima koji gavode, a ne onima kojima je potrebna zdravstvena skrb.Pro
č
itate li pisma koja sam razmijenio s Ameri
č
kim udruženjem lije
č
nika (AmericanMedical Association, AMA) i koja su objavljena na kraju knjige, vidjet
ć
ete da jemnogo prije objavljivanja ove knjige AMA bila pozvana da postane glasnikom dobrevijesti "niste bolesni, vi ste žedni", i da ju prenese javnosti. Njihova potpuna šutnja jasno razotkriva njihovu o
č
iglednu zloupotrebu povjerenja javnosti.Nacionalni institut za zdravlje (National Institute of Health, NIH), najnapredniji centarza medicinska istraživanja u svijetu, pokazao se u još gorem svjetlu. Prije svega,zašto nikada nisu pokrenuli prou
č
avanje medicinskih u
č
inaka vode? Zašto nisurazgrani
č
ili mogu
ć
e pozitivne utjecaje vode koja se uzima da bi se progutala tabletaod utjecaja samog lijeka? Zašto nisu prou
č
ili što se doga
ñ
a s
č
ovjekom koji ne pijeredovito vodu?To su njihove glavne pogreške. Zašto ih NIH nije popravio, umjesto da odbije mojestavove?U svibnju 1989. pisao sam dr. Jamesu Masonu, pomo
ć
niku ministra zdravstva,objašnjavaju
ć
i mu da bi promjena gledišta koja bi uzimala u obzir potrebe tijela zavodom raskrinkala mnoga "rješenja" za zdravstvene probleme našeg društva. Uzpismo sam mu poslao veliku koli
č
inu materijala koji potvr
ñ
uje moje stajalište, a kojeg je on predao dr. Johnu T. Kalbereru, NIH-ovom koordinatoru za unaprje
ñ
enje zdravljai prevenciju bolesti, kako bi ga on pregledao i popri
č
ao sa mnom.
Č
inilo se da je ovo pravi ured za procjenu mojih revolucionarnih gledišta utemeljenihna fiziologiji. Ali, do toga nije došlo! Doduše, bio sam pozvan na razgovor kod dr.Kalberera. Nakon jednosatne rasprave, dr. Kalberer me obavijestio da NIH nije umogu
ć
nosti baviti se mojim "širokim" medicinskim pogledima.Objasnio mi je da NIH može financirati isklju
č
ivo istraživanja u okviru sveu
č
ilišta.Spomenuo sam da sam kontaktirao dr. Masona i njega kako bih im objasnio da jedehidracija uzrok velikog broja degenerativnih bolesti, i kako bi NIH to mogao istražiti,a o rezultatima obavijestiti javnost. Odgovorio mi je da je NIH zainteresiran samo zamolekularne aspekte bioloških i farmaceutskih istraživanja.Ustvrdio je da su moja gledišta previše široka a da bi se mogla uklopiti u na
č
in na kojiradi ta istraživa
č
ka ustanova. Kad je shvatio moje nezadovoljstvo njegovom izjavom,savjetovao mi je da nastavim s radom i objavim svoja stajališta. Rekao mi je da je to jedini na
č
in da se za njih
č
uje.Nisam se predao. Kad god bi se u novinama pojavio
č
lanak utemeljen na izjavamanekoga iz NIH-a, napisao bih im pismo i izložio u
č
emu je osnovni problem. Pisaosam
č
ak i Uredu za znanstveni integritet NIH-a i požalio se na neke dezinformacijekoje
ć
e dovesti do u
č
vrš
ć
enja samo odre
ñ
enih proizvoda na medicinskom tržištu.
 
 
Odgovora nije bilo, i izgleda da je to pitanje palo u zaborav, no fotogeni
č
niglasnogovornik i dalje je nastavio organizirati tiskovne konferencije.Neko sam vrijeme polagao nadu u
č
injenicu da je dr. Bernadine Healy postaladirektoricom NIH-a. Izgledalo je da je ona prava osoba koja bi mogla donijetipromjene u NIH. Kao lije
č
nici i znanstvenici, moralo joj je biti jasno ono o
č
emu samgovorio. Uputila me na dr. sci. Stephena Grofta koji je upravo postao privremenipredsjednik novootvorenog Ureda za alternativnu medicinu, dok se ne prona
ñ
elije
č
nik koji
ć
e biti trajni direktor. Stekao sam dojam da je vrlo iskren
č
ovjek. Nakondugog razgovora i nakon što sam mu dao neke od svojih objavljenih materijala,pozvao me da održim kratku prezentaciju na prvoj Konferenciji alternativne medicinekoju je NIH trebao uskoro sazvati. Njegov privremeni položaj bio je previše privremenda bi mogao napraviti neki pozitivni pomak. Mjesto je preuzeo dr. Joseph Jacobs,lije
č
nik indijanskog podrijetla odrastao pod utjecajem indijanske kulture. Siguran samda mu je dr. Groft prenio moje informacije i materijale.Sljede
ć
u konferenciju alternativne medicine sazvali su dr. Jacobs i njegov zamjenik, idr. Groft me tada trebao upoznati s obojicom. Naravno, dr. Jacobs u tom trenutku nijeimao vremena za ozbiljniju raspravu. Dogovorili smo se da
ć
e on pogledati što samposlao Uredu i da
ć
emo se uskoro ponovno vidjeti. Prilikom našeg sastanka unjegovom uredu upitao sam ga je li pogledao materijale koje sam im ranije bioposlao. Po
č
eo se ispri
č
avati i opravdavati nedostatkom vremena i time što su ume
ñ
uvremenu selili ured pa nije imao prilike pogledati što sam mu poslao. Rekaosam mu da je taj sastanak gubljenje njegovog i mog vremena ukoliko nije pro
č
itaomaterijale koje sam mu poslao, i da bismo ga trebali odgoditi dok se on ne upozna stim informacijama. Ustao sam, namjeravaju
ć
i oti
ć
i. Morao sam svladati njegov "stavprimadone". Rekao mi je da
ć
e pogledati to što sam mu poslao, ali budu
ć
i da smoobojica inteligentni profesionalci, sigurno nema mnogo toga što se ne bi moglorazjasniti u sat vremena razgovora. Pozvao me da sjednem i izložim svoja gledišta.Pristao sam. Prije nego što sam otišao, zamolio me za još jedan komplet popratnogmaterijala. Imao sam ih u torbi i dao sam mu ih.Me
ñ
u materijalima koje sam mu ostavio bio je i primjerak prvog izdanja ove knjige.Objasnio sam mu da te informacije postaju poznate javnosti. Pozvao sam ga da zbogdobrobiti društva i napretka medicinske znanosti zapo
č
ne s prou
č
avanjem ovogpodru
č
 ja u okviru svog Ureda.Nisam
č
uo ni vidio dr. Jacobsa sve do sljede
ć
e Konferencije alternativne medicine.Na programu rada nije bilo ni
č
ega o kroni
č
noj dehidraciji.
Č
ak ni kad je pukovnikRobert Sanders, koji je dobro upu
ć
en u ovu temu, održao petominutno filozofskoizlaganje o dehidraciji, nisu poduzeti nikakvi koraci da se ova tema stavi predsavjetodavni odbor.Postalo je jasno da Ured za alternativnu medicinu ima svoj vlastiti raspored, a dainteres javnosti nije bio na popisu njegovih prioriteta.
Po Riti Mae Brown "definicija ludila je
č
initi istu stvar stalno iznova i o
č
ekivatida
ć
e rezultati biti razli
č
iti".
Netko bi mogao re
ć
i da sam, u skladu s tom definicijom, i ja jedan od lu
ñ
aka.
Č
estosam sebi izgledam naivan. Pitam se zašto trošim vrijeme i vlastita sredstva da bihpokrenuo na znanstvenim na
č
elima utemeljenu preobrazbu medicine, i to baš uAmerici?U sljede
ć
em se trenutku tješim razmišljanjem o tome kako raspolažem spoznajomvažnom za ljudsko zdravlje i dobrobit, i da te informacije moraju do
ć
i do nevinih ljudipunih povjerenja koji se razbole, ne znaju
ć
i da im ustvari nedostaje vode.S tom mišlju
č
inim sljede
ć
i korak na svom napornom putu.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
vujas64 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Igor Vasilev liked this
Ljilja Zovko liked this
ssza1 liked this
Vlado Vujnovic liked this
pravosudni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->