Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cum Sa Ne Vindem Mai Bine

Cum Sa Ne Vindem Mai Bine

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 641|Likes:
Published by BOCANET TRAIAN
http://www.jobsbacau.ro/
http://www.jobsbacau.ro/

More info:

Published by: BOCANET TRAIAN on May 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
2
 
4
Bi
COVER STORY 
GHID SALARIAL
Cutii mari, mici, cutii albastre, verzi, transparen-te, de carton, de lemn, de plastic dur, deschise, \nchise… Imagina]i-vi-le. Pe care a]i alege-o?Fiecare are farmecul dar [i neajunsurile ei… V`e greu? Atât de greu \i este [i unui recruiter s`aleag` pe cel mai bun. De multe ori, [i anga-jarea cuiva, ca [i testarea unui produs nou,ambalat frumos, este o loterie. Interviul structuratnu este \ntotdeauna cheia… Referin]ele cu atâtmai pu]in. Din ce \n ce mai des se pune accentpe compatibilitatea candidatului cu organiza]ia[i cultura acesteia. Dar [i aici avem de-a face cuun aspect dinamic, respectiv incert. Exist` oserie de aspecte care pot cataliza luarea deciziei \n procesul de evaluare, iar acestea sunt, oricâtpare de ciudat, la \ndemâna fiec`ruia dintre noi.Pentru a v` pune \n valoare nu trebuie s` \nghi]iti“pastile” oferite peste tot, \n pia]`, brute [iinadecvate, ci s` v` r`spunde]i la o serie de \ntreb`ri adaptate cazului vostru personal:
CINE SUNT?
Sinceritatea fa]` de tine este cheia succesului.Pentru ca s` adaugi valoare unei companii, tre-buie s` po]i vinde acea valoare, dar mai \ntâi esteobligatoriu s` [tii ce vinzi. Trebuie s` ai o imaginede sine clar`, limpede, adev`rat` despre atuurile[i neajunsurile tale, pentru c` dac` nu cuno[tiacest lucru, nu te po]i pune \n valoare, respectivnu po]i lucra asupra aspectelor care te dezavan-tajeaz`. A nu fi str`in de tine este ceea ce \]ipoate conferi \ncrederea necesar` pentru a teprezenta \n fa]a unui evaluator care va apreciamai mult o abordare direct` din partea ta decâtuna ascuns`, re]inut` \n a oferi informa]ii.
CE |MI DORESC?
 Aspectele care te motiveaz` trebuie clarificate [iavute ca linii directoare. Trebuie s` [tii unde do-re[ti s` ajungi [i prin ce mijloace. Trebuie s`-]ifie foarte clar ce anume cau]i la respectiva com-panie, \n respectivul post. F`r` aceste clarific`ri,ai putea s` descoperi peste luni (chiar ani) c`locul t`u nu este acolo. Acesta este motivul pen-tru care sunt \ncurajate \ntreb`rile punctuale \ncadrul interviului de evaluare. Nu uita c` oriceinterviu de acest gen trebuie s` se constituie \ntr-un dialog, nu \ntr-un monolog.
CE VÂND?
Po]i vinde experien]`, diplome, prestan]`,pove[ti de success, proiecte realizate conformplanului sau target-uri dep`[ite. Dac` e[ti impli-cat \ntr-un process de evaluare, este foarteimportant s` te raportezi la ceva stabilit la \nceputul perioadei pentru care se face evalu-area. |n mod normal, vorbim despre un set deobiective stabilite la \nceputul fiec`rei perioadede evaluare [i criteriile de evaluare asociateacestora, criterii care trebuie s` fie SMART.Orice negociere salarial` se porne[te de la ce airealizat, \n anul care a trecut sau \n carier` (dac`e[ti la un interviu de angajare). Este singurulreper stabil pe care \l po]i folosi ca baz` dediscu]ie. Folose[te cât mai multe reperem`surabile (procente, sume, bugete, num`r deangaja]i, cifre, \n general).
CUM VÂND?
 Aminte[te-]i c` tot ceea ce \]i propui s` vinzipoate s` devin` un e[ec dac` nu ai o atitudinepotrivit`. Orice evaluator poate comite erori gen-erate de atitudinea ta, mai ales dac` aceastaeste ostil`, pesimist`, arogant`, mincinoas`,viclean` sau intolerant`, pu]in sau delocdeschis` la negocieri. Fii degajat [i mai alesautentic. Sinceritatea te poate salva \n multesitua]ii [i chiar de la a face gre[eala de a accep-ta un angajament \ntr-o companie care nu-]i vaoferi ce cau]i sau, de asemenea, gre[eala de ar`mâne \n cadrul unei companii care nu te apre-ciaz` corect. Nu uita c` o atitudine autentic`,original` poate face diferen]a \n cazul t`u, maiales c` evaluatorii caut` s` descopere nu numai \n ce form` te-ai conformat normelor stabilite,dar [i \n ce m`sur` po]i tu ad`uga valoare prinmodul t`u unic de a fi [i de a ac]iona.
CUM M~ PREZINT?
“Ambalajul” cutiei conteaz`. Poart` un costumbun [i o pereche de pantofi potrivi]i momentului,dar nu merge \mbr`cat ca la nunt` sau ca laplaj`. O ]inut` profesional` e cea care \]i ofer`prestan]`. Sunt evaluatori care neutralizeaz`efectul hainelor pe care le por]i, dar aceia suntpu]ini. Po]i s`-]i imaginezi cum te raportezi tu lao cutie foarte frumos, elegant ambalat`. Primulgând ar fi c` produsul din cutie te-ar costa mult.Ce-i drept, te \ncânt`, dar te mai gânde[ti dac` \l cumperi sau nu. Exist` angajatori (ca [icump`r`tori) care sunt incita]i de ideea de a luaceva foarte scump, pentru c`, gândesc ei: esteimposibil s` nu fie [i bun. Exist` \ns` angajatoricare sper` s` g`seasc` un produs mai modest,dar la fel de bun. Ace[tia sunt optimi[tii.Concluzia este c` o aparen]` curat`, echilibrat`[i profesional` este ceea ce te va avantaja.
CU CÂT VÂND?
Cutia cost`. Unele cutii sunt vândute cu un dis-count semnificativ. Altele sunt oferite spretestare [i se a[teapt` plata mai târziu. Unii din-tre noi \[i permit, al]ii \[i asum` o perioad` deprob`, pe care o consider` o investi]ie \n carieralor. Atunci nu este primordial s` negociezipachetul salarial. Scopul este s` acumuleziexperien]` valoroas` pentru drumul t`u. Apoi,po]i fi \n postura s` oferi [i s` prime[ti “cifre” [ide asemenea \n postura s` discu]i de pe pozi]iede egalitate cu evaluatorul t`u. Ai \ns` maturi-tatea s` iei \n calcul [i faptul c` evaluatorii pro-fesioni[ti deschid cutia.
Lavinia }ânculescu este consultant \n cadrul diviziei de Human Capital a Deloitte. De forma]ie psiholog, ea are o experien]` de peste 5 ani de zile \n HR.
Cum s`te vinzicât mai bine
Pentru a avea un succes garantat atunci când ai \n vedere ob]inerea unei cre[teri salariale, renun]`
la "re]ete"[i \ncearc` s` adaptezi principiile de ba
 
z` ale negocierii modului t`u propriu de a fi
DE L
 
AV 
 
INIA
}ÂNCULESCU
GHID
 
DELOITTE
LAVINIA }ÂNCULESCU
 OT   O :  V I   S T  
 
2
 
6
Bi
Departamentul administrativ 
Cl
 
e
 
aner10
 
0-150 euro{of
 
er 25
 
0-300 euroR
 
ec
 
ep]
 
ionist25
 
0-350 euroSec
 
r
 
etar`2
 
0
 
0-300 euroEx
 
ec
 
ut
 
iv
 
e Sec
 
r
 
etar
 
y5
 
0
 
0-600 euroFa
 
c
 
ilit
 
ies Sup
 
e
 
r
 
v
 
is
 
or/Manage
 
r8
 
0
 
0-1.000 euro
Cerin]e:
Experien]` \ntre 1 [i 3 ani \ntr-o func]ie similar`, cu-noa[terea unei limbi str`ine, calific`ri specifice func]iilor,cuno[tin]e operare PC.
Departamentul financiar
Cas
 
ie
 
r25
 
0-3
 
5
 
0 euroCo
 
ntab
 
il5
 
0
 
0-700 eur
 
o Analist f
 
in
 
a
 
n
 
c
 
iar6
 
0
 
0-
 
800 euro{ef contab
 
il7
 
0
 
0-900 euroFinanc
 
ial Co
 
ntroll
 
e
 
r8
 
0
 
0-1.500 euroDi
 
r
 
e
 
cto
 
r f
 
in
 
anc
 
iar1.5
 
0
 
0-3.500 euro
Cerin]e:
Experien]` similar` de minimum doi ani, cuno[tin]esolide \n domeniul financiar-contabil, cunoa[terea legisla]ieispecifice; operativitate, gândire structurat`, matematic`,cuno[tin]e de raportare interna]ional`.
Departamentul de logistic`
War
 
e
 
house w
 
or
 
k
 
e
 
r25
 
0-300 euroCustoms Of
 
fi
 
cer3
 
0
 
0-500 euroWar
 
e
 
house Off
 
ic
 
e
 
r 25
 
0-350 euroLo
 
gistic
 
s Sup
 
e
 
rvis
 
or5
 
0
 
0-700 euroLogist
 
ic
 
s
 
 / 
 
Pu
 
r
 
c
 
ha
 
s
 
in
 
g Man
 
ag
 
e
 
r70
 
0-1.000 euroWar
 
e
 
house Manage
 
r 7
 
0
 
0-1.000 euro
Cerin]e:
Experien]` de minimum doi ani \ntr-un post similar,disponibilitate, cunoa[terea legisla]iei, abilit`]i de gestiune aechipei, bun organizator, cuno[tin]e operare PC, experien]`anterioar` \n operarea softurilor de gestiune.
Departamentul de IT
 Adm
 
inistrato
 
r r
 
e]
 
ea7
 
0
 
0-9
 
00 e
 
uro Adm
 
inistrato
 
r baz` de d
 
at
 
e7
 
0
 
0-9
 
00 e
 
u
 
roIT Mana
 
ger9
 
0
 
0-1.2
 
00 e
 
u
 
ro
Cerin]e:
Disponibilitate fa]` de colegi, cunoa[terea instru-mentelor de lucru, experien]` \ntr-o pozi]ie similar`, studii despecialitate, o permanent` informare \n ceea ce prive[tenout`]ile specifice domeniului.
Departamentul de marketing/vânz`ri
Sales Re
 
pr
 
esentat
 
iv
 
e3
 
0
 
0-
 
4
 
00 e
 
u
 
roMar
 
keting Spec
 
ia
 
list4
 
0
 
0-5
 
00 e
 
uroPro
 
duct S
 
pec
 
iali
 
st4
 
0
 
0-5
 
00 e
 
u
 
roB
 
us
 
iness De
 
ve
 
lop
 
ment Manager1.0
 
0
 
0-1.5
 
00 e
 
uro Ar
 
e
 
a Sal
 
es Manage
 
r4
 
0
 
0-
 
6
 
00 e
 
u
 
roPro
 
duct
 
 /Brand Manage
 
r8
 
0
 
0-1.3
 
00 e
 
u
 
roMar
 
keting M
 
an
 
a
 
ger2.0
 
0
 
0-2.5
 
00 e
 
uroSales Ma
 
n
 
ager9
 
0
 
0-1.5
 
00 e
 
u
 
roB
 
us
 
iness U
 
n
 
it Manag
 
e
 
r8
 
0
 
0-1.
 
2
 
00 e
 
u
 
ro
Cerin]e:
Gândire sintetic`, abilit`]i de comunicare, negociere[i prezentare, cunoa[terea pie]ei, a tehnicilor specifice dederulare a activit`]ii, cuno[tin]e operare PC. Este necesar unbun control al nivelului de motivare.
Departamentul de resurse umane
HR As
 
si
 
sta
 
nt3
 
0
 
0-
 
4
 
00 e
 
u
 
roTrain
 
ing a
 
n
 
d Dev
 
el
 
o
 
pment Sp
 
e
 
c
 
ial
 
ist4
 
0
 
0-
 
6
 
00 e
 
u
 
roRe
 
cr
 
ui
 
te
 
r4
 
0
 
0-5
 
00 e
 
u
 
roHR Sup
 
e
 
r
 
vis
 
or5
 
0
 
0-7
 
00 e
 
u
 
roHR Manag
 
er8
 
0
 
0-1.
 
2
 
00 e
 
u
 
ro
Cerin]e:
Cuno[tin]e de legisla]ia muncii, foarte buneabilit`]i de comunicare [i rela]ionare, cunoa[terea uneilimbi str`ine, o permanent` informare asupra domeniului,cuno[tin]e operare PC.
La vârsta de 25 de ani, Valentin Duminic` este, demai bine de un an, consultant de vânz`ri pentruma[inile Jaguar, \n cadrul Premium Auto (Dis-tribuitor General Jaguar [i Land Rover), cea mainou` companie a grupului }iriac Auto. Valentin a \nceput s` lucreze \nc` din perioadastuden]iei: "Am ocupat posturi pe care le-amprivit ca solu]ii de moment, dar care m-au aju-tat s` acumulez cuno[tin]e atât despre activi-tatea de marketing, cât [i s`-mi pun bazele \nceea ce prive[te vânz`rile [i rela]iacu clien]ii. |n ultimul an de facultate,m-am angajat la Chrysler JeepImport, pe atunci distribuitorgeneral al m`rcilor Chrysler [iJeep \n România. Am lucrat tot \n domeniul vânz`rilor de auto-turisme [i am realizat c`aceast` activitate m` define[te[i c` \mi doresc s` continuu \n acest domeniu". Angajarea \n compania unde lucreaz` \n momen-tul de fa]` a fost cea mai mare provocare profe-sional` a sa de pân` acum. Experien]a \n vânzareade autoturisme l-a ajutat s` treac` u[or pesteobstacolele unui nou \nceput de drum. "|miplace sistemul din cadrul companiei, care m` \ncurajeaz` [i m` determin` s`-mi \mbo-g`]esc experien]a, \mi place echipa cât [iatmosfera de lucru. Motivante sunt [i training-urile de specialitate. |n primul rând \mi placeceea ce fac.” Valentin spune c`, \ndomeniul s`u, este foarte important s`ai o atitudine pozitiv`, s` fii comunica-tiv [i \ntotdeauna cu zâmbetul pebuze \n rela]ia cu clien]ii, s` aidisponibilitate pentru un programflexibil [i nu \n ultimul rând s` fiipasionat de ma[ini.
"|n România, industria auto este re-prezentat` mai pu]in de companii im-plicate \n produc]ie, [i mai pregnantde companii care import`, comercia-lizeaz` [i promoveaz` autovehicule[i piese auto", arat` Andreea T`nase- human resources consultant - [i Andreea Dima - senior humanresources consultant la AIMSHumanCapital România. Totu[i, acestedou` categorii de companii careactiveaz` \n aceast` industrie deter-min` \n mod diferit climatul, cultura [icariera \n aceste entit`]i. Importatoriiauto au \n general o structur` careacoper` dou` centre de profit: vân-zare [i postvânzare, deservite de de-partamente ca: marketing, comer-cial, financiar, service, administra]ie[i resurse umane, care se reg`sescla o scar` restrâns` [i \n cadrul re]e-lelor de dealeri sau concesionari aiimportatorilor sau reprezentan]elorauto. "O mare parte a companiilorcare import` [i comercializeaz` au-tovehicule [i piese auto sunt afaceride familie, \n care structura a crescuto dat` cu cre[terea pie]ei \n acestdomeniu [i pozi]iile cheie din compa-nii au fost ocupate pe criterii de \ncre-dere mai degrab` decât competen]eadaptate organiza]iei [i evolu]ieiacesteia. Pentru restul pozi]iilor seprefer` angajarea de personal cu unanumit nivel de experien]` pe post \ns` nu neap`rat din industrie, pentrucare fie se apeleaz` la anun]uri \npres`, fie, \n cazul celor care au ostructur` de resurse umane solid`,se adreseaz` companiilor derecrutare pentru posturi de speciali[tisau la cele de Executive Search pen-tru pozi]ii de management", arat`consultan]ii companiei AIMS. Nuexist` o regul` \n ceea ce prive[tepromovarea intern`, aceasta f`-cându-se atât pe vertical`, de pepozi]ii de coordonator pe pozi]ii demanager, de exemplu, cât [i \n zig-zag, când apar oportunit`]i de dez-voltare a unor centre auxiliare deprofit pentru care se consider` c`experien]a \n companie poate fi unavantaj, \n ciuda lipsei de experien]`propriu-zis` pe noul aspect al afacerii(exemplu: marketing piese deschimb, autovehicule de ocazie).
CUM FACI CARIER~ |NSECTORUL AUTO
Sectorul auto
NIVELURI DE SALARIZARE |N
PROFIL DE CARIER~
VALENTIN DUMINIC~,
CONSULTANT DE VÂN
 
Z
 
~RI, PREMIUM AUTO
SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET
F                O               T                O               :          V                I               S                T                 A               

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
danydanyely liked this
emilianicleanu liked this
Mitroescu Claudia liked this
blanaru liked this
rettty15a3494 liked this
opilconst5644 liked this
opilconst5644 liked this
aaaeusebio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->