Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OMFP 1013/2013 pt aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30iunie2013 a operatorilor economici,

OMFP 1013/2013 pt aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30iunie2013 a operatorilor economici,

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by Felice Wenger
Ordinul 1013 din 18 iulie 2013
Ordinul 1013 din 18 iulie 2013

More info:

Published by: Felice Wenger on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
1
 
Ordinul
 
ministrului
 
finan
ț
elor
 
publice
 
nr.
 
1013
 
din
 
18
 
iulie
 
2013
 
pentru
 
aprobarea
 
Sistemului
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
a
 
operatorilor
 
economici,
 
publicat
 
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
nr.
 
455
 
din
 
24
 
iulie
 
2013
 
 În
 
baza
 
art.
 
10
 
alin.
 
(4)
 
din
 
Hot
ă
rârea
 
Guvernului
 
nr.
 
34/2009
 
privind
 
organizarea
ş
i
 
func
ț
ionarea
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
 în
 
temeiul
 
prevederilor
 
art.
 
4
 
alin.
 
(1)
ş
i
 
ale
 
art.
 
28
 
alin.
 
(2)
 
din
 
Legea
 
contabilit
ăț
ii
 
nr.
 
82/1991,
 
republicat
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
viceprim
ministrul,
 
ministrul
 
finan
ț
elor
 
publice,
 
emite
 
prezentul
 
ordin.
 
ART.
 
1
 
Se
 
aprob
ă
Sistemul
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
a
 
operatorilor
 
economici,
 
cuprins
 
 în
 
anexa
 
care
 
face
 
parte
 
integrant
ă
din
 
prezentul
 
ordin.
 
ART.
 
2
 
(1)
 
Sistemul
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
a
 
operatorilor
 
economici
 
prev
ă
zut
 
la
 
art.
 
1
 
se
 
aplic
ă
persoanelor
 
c
ă
rora
 
le
 
sunt
 
incidente
 
Reglement
ă
rile
 
contabile
 
conforme
 
cu
 
Directiva
 
a
 
IV
a
 
a
 
Comunit
ăț
ilor
 
Economice
 
Europene,
 
parte
 
component
ă
a
 
Reglement
ă
rilor
 
contabile
 
conforme
 
cu
 
directivele
 
europene,
 
aprobate
 
prin
 
Ordinul
 
ministrului
 
finan
ț
elor
 
publice
 
nr.
 
3.055/2009,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
ş
i
 
care
 
 în
 
exerci
ț
iul
 
financiar
 
precedent
 
au
 
 înregistrat
 
o
 
cifr
ă
de
 
afaceri
 
mai
 
mare
 
de
 
220.000
 
lei.
 
(2)
 
Sistemul
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
a
 
operatorilor
 
economici
 
prev
ă
zut
 
la
 
art.
 
1
 
se
 
aplic
ă
,
 
de
 
asemenea,
 
societ
ăț
ilor
 
c
ă
rora
 
le
 
sunt
 
incidente
 
Reglement
ă
rile
 
contabile
 
conforme
 
cu
 
Standardele
 
interna
ț
ionale
 
de
 
raportare
 
financiar
ă
,
 
aplicabile
 
societ
ăț
ilor
 
comerciale
 
ale
 
c
ă
ror
 
valori
 
mobiliare
 
sunt
 
admise
 
la
 
tranzac
ț
ionare
 
pe
 
o
 
pia
ță
reglementat
ă
,
 
aprobate
 
prin
 
Ordinul
 
viceprim
ministrului,
 
ministrul
 
finan
ț
elor
 
publice,
 
nr.
 
1.286/2012,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
ş
i
 
care
 
 în
 
exerci
ț
iul
 
financiar
 
precedent
 
au
 
 înregistrat
 
o
 
cifr
ă
de
 
afaceri
 
mai
 
mare
 
de
 
220.000
 
lei.
 
(3)
 
Pentru
 
 întocmirea
 
raport
ă
rilor
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013,
 
 încadrarea
 
 în
 
criteriul
 
prev
ă
zut
 
la
 
alin.
 
(1)
ş
i
 
(2)
 
se
 
efectueaz
ă
pe
 
baza
 
indicatorilor
 
determina
ț
i
 
din
 
situa
ț
iile
 
financiare
 
anuale
 
ale
 
exerci
ț
iului
 
financiar
 
precedent,
 
respectiv
 
a
 
balan
ț
ei
 
de
 
verificare
 
 încheiate
 
la
 
finele
 
exerci
ț
iului
 
financiar
 
precedent.
 
Acelea
ş
i
 
prevederi
 
se
 
aplic
ă ş
i
 
 în
 
cazul
 
entit
ăț
ilor
 
care
 
au
 
optat
 
pentru
 
un
 
exerci
ț
iu
 
financiar
 
diferit
 
de
 
anul
 
calendaristic,
 
potrivit
 
Legii
 
contabilit
ăț
ii
 
nr.
 
82/1991,
 
republicat
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare.
 
(4)
 
Persoanele
 
care
 
fac
 
obiectul
 
prezentului
 
ordin
 
sunt
 
denumite
 
 în
 
 în
ț
elesul
 
acestuia
 
entit
ăț
i.
 
ART.
 
3
 
Pentru
 
asigurarea
 
informa
ț
iilor
 
destinate
 
sistemului
 
institu
ț
ional
 
al
 
statului,
 
prevederile
 
prezentului
 
ordin
 
se
 
aplic
ă ş
i
 
subunit
ăț
ilor
 
deschise
 
 în
 
România
 
de
 
societ
ăț
i
 
rezidente
 
 în
 
state
 
apar
ț
inând
 
Spa
ț
iului
 
Economic
 
European,
 
indiferent
 
de
 
exerci
ț
iul
 
financiar
 
ales,
 
 în
 
condi
ț
iile
 
legii.
 
Subunit
ăț
ile
 
deschise
 
 în
 
România
 
de
 
societ
ăț
i
 
rezidente
 
 în
 
state
 
apar
ț
inând
 
Spa
ț
iului
 
Economic
 
European
 
verific
ă
 încadrarea
 
 în
 
criteriul
 
prev
ă
zut
 
la
 
art.
 
2
 
pe
 
baza
 
indicatorilor
 
determina
ț
i
 
conform
 
raport
ă
rii
 
anuale
 
la
 
31
 
decembrie
 
2012.
 
ART.
 
4
 
 
2
 
Operatorii
 
economici
 
prev
ă
zu
ț
i
 
de
 
Ordonan
ț
a
 
de
 
urgen
ță
a
 
Guvernului
 
nr.
 
79/2008
 
privind
 
m
ă
suri
 
economico
financiare
 
la
 
nivelul
 
unor
 
operatori
 
economici,
 
aprobat
ă
cu
 
modific
ă
ri
ş
i
 
complet
ă
ri
 
prin
 
Legea
 
nr.
 
203/2009,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
vor
 
asigura
ş
i
 
respectarea
 
prevederilor
 
acesteia.
 
ART.
 
5
 
Institu
ț
iile
 
de
 
credit,
 
institu
ț
iile
 
financiare
 
nebancare,
 
definite
 
potrivit
 
reglement
ă
rilor
 
legale,
 
 înscrise
 
 în
 
Registrul
 
general,
 
institu
ț
iile
 
de
 
plat
ă ş
i
 
institu
ț
iile
 
emitente
 
de
 
moned
ă
electronic
ă
,
 
definite
 
potrivit
 
legii,
 
care
 
acord
ă
credite
 
legate
 
de
 
serviciile
 
de
 
plat
ă ş
i
 
a
 
c
ă
ror
 
activitate
 
este
 
limitat
ă
la
 
prestarea
 
de
 
servicii
 
de
 
plat
ă
,
 
respectiv
 
emitere
 
de
 
moned
ă
electronic
ă ş
i
 
prestare
 
de
 
servicii
 
de
 
plat
ă
,
 
Fondul
 
de
 
garantare
 
a
 
depozitelor
 
 în
 
sistemul
 
bancar,
 
precum
ş
i
 
entit
ăț
ile
 
autorizate,
 
reglementate
ş
i
 
supravegheate
 
de
 
Autoritatea
 
de
 
Supraveghere
 
Financiar
ă
vor
 
depune
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
raport
ă
ri
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
 în
 
formatul
ş
i
 
 în
 
termenele
 
prev
ă
zute
 
de
 
reglement
ă
rile
 
emise
 
de
 
Banca
 
Na
ț
ional
ă
a
 
României,
 
respectiv
 
de
 
Autoritatea
 
de
 
Supraveghere
 
Financiar
ă
pentru
 
domeniul
 
asigurare,
 
asigurare
reasigurare
ş
i
 
reasigurare,
 
pentru
 
domeniul
 
pensiilor
 
private
ş
i
 
pentru
 
domeniul
 
pie
ț
ei
 
de
 
capital.
 
ART.
 
6
 
La
 
data
 
intr
ă
rii
 
 în
 
vigoare
 
a
 
prezentului
 
ordin
 
se
 
abrog
ă
:
 
art.
 
IV
 
din
 
Ordinul
 
ministrului
 
finan
ț
elor
 
publice
 
nr.
 
2.869/2010
 
pentru
 
modificarea
ş
i
 
completarea
 
unor
 
reglement
ă
ri
 
contabile,
 
publicat
 
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
al
 
României,
 
Partea
 
I,
 
nr.
 
882
 
din
 
29
 
decembrie
 
2010;
 
Ordinul
 
viceprim
ministrului,
 
ministrul
 
finan
ț
elor
 
publice,
 
nr.
 
879/2012
 
pentru
 
aprobarea
 
Sistemului
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2012
 
a
 
operatorilor
 
economici,
 
publicat
 
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
al
 
României,
 
Partea
 
I,
 
nr.
 
427
 
din
 
27
 
iunie
 
2012.
 
ART.
 
7
 
Prezentul
 
ordin
 
se
 
public
ă
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
al
 
României,
 
Partea
 
I.
 
Viceprim
ministru,
 
ministrul
 
finan
ț
elor
 
publice,
 
Daniel
 
Chi
ț
oiu
 
Bucure
ş
ti,
 
18
 
iulie
 
2013.
 
Nr.
 
1.013.
 
 
3
 
ANEXA
 
1
 
SISTEMUL
 
de
 
raportare
 
contabil
ă
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
a
 
operatorilor
 
economici
 
CAPITOLUL
 
I
 
A.
 
Norme
 
metodologice
 
privind
 
 întocmirea
ş
i
 
depunerea
 
raport
ă
rilor
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
1.
 
Generalit
ăț
i
 
1.1.
 
Entit
ăț
ile
 
care
 
 îndeplinesc
 
condi
ț
iile
 
prev
ă
zute
 
la
 
art.
 
2
 
din
 
ordin
 
au
 
obliga
ț
ia
 
s
ă
 întocmeasc
ă ş
i
 
s
ă
depun
ă
raport
ă
ri
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice,
 
indiferent
 
de
 
forma
 
de
 
organizare
ş
i
 
forma
 
de
 
proprietate.
 
1.2.
 
Pentru
 
asigurarea
 
informa
ț
iilor
 
destinate
 
sistemului
 
institu
ț
ional
 
al
 
statului,
 
prevederile
 
pct.
 
1.1.
 
se
 
aplic
ă ş
i
 
subunit
ăț
ilor
 
deschise
 
 în
 
România
 
de
 
societ
ăț
i
 
rezidente
 
 în
 
state
 
apar
ț
inând
 
Spa
ț
iului
 
Economic
 
European,
 
indiferent
 
de
 
exerci
ț
iul
 
financiar
 
ales,
 
 în
 
condi
ț
iile
 
legii.
 
1.3.
 
(1)
 
Entit
ăț
ile
 
depun
 
raport
ă
rile
 
contabile
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice,
 
 în
 
format
 
hârtie
ş
i
 
 în
 
format
 
electronic
 
sau
 
numai
 
 în
 
form
ă
electronic
ă
pe
 
portalul
 
www.e
guvernare.ro,
 
având
 
ata
ş
at
ă
o
 
semn
ă
tur
ă
electronic
ă
extins
ă
.
 
(2)
 
Formatul
 
electronic
 
al
 
raport
ă
rilor
 
contabile
 
depuse
 
pe
 
internet
 
sau
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
const
ă
 într
un
 
fi
ş
ier
 
PDF
 
la
 
care
 
este
 
ata
ş
at
 
un
 
fi
ş
ier
 
xml.
 
(3)
 
Entit
ăț
ile
 
pot
 
depune
 
raport
ă
rile
 
contabile
 
la
 
registratura
 
unit
ăț
ilor
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
sau
 
la
 
oficiile
 
po
ş
tale,
 
prin
 
scrisori
 
cu
 
valoare
 
declarat
ă
,
 
potrivit
 
prevederilor
 
Hot
ă
rârii
 
Guvernului
 
nr.
 
627/1995
 
privind
 
 îmbun
ă
t
ăț
irea
 
disciplinei
 
depunerii
 
bilan
ț
urilor
 
contabile
ş
i
 
a
 
altor
 
documente
 
cu
 
caracter
 
financiar
contabil
ş
i
 
fiscal,
 
de
 
c
ă
tre
 
operatorii
 
economici
ş
i
 
al
ț
i
 
contribuabili
 
sau
 
numai
 
 în
 
form
ă
electronic
ă
pe
 
portalul
 
www.e
guvernare.ro,
 
având
 
ata
ş
at
ă
o
 
semn
ă
tur
ă
electronic
ă
extins
ă
.
 
(4)
 
Entit
ăț
ile
 
depun
 
raport
ă
rile
 
contabile
 
la
 
registratura
 
unit
ăț
ilor
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
sau
 
la
 
oficiile
 
po
ş
tale,
 
prin
 
scrisori
 
cu
 
valoare
 
declarat
ă
,
 
pe
 
suport
 
magnetic,
 
 împreun
ă
cu
 
raport
ă
rile
 
contabile
 
listate
 
cu
 
ajutorul
 
programului
 
de
 
asisten
ță
elaborat
 
de
 
Ministerul
 
Finan
ț
elor
 
Publice,
 
semnate
ş
i
ş
tampilate,
 
potrivit
 
legii.
 
2.
 
Prezentarea
ş
i
 
modul
 
de
 
completare
 
a
 
raport
ă
rilor
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
2.1.
 
(1)
 
Entit
ăț
ile
 
prev
ă
zute
 
la
 
art.
 
2
 
alin.
 
(1)
 
din
 
ordin
 
 întocmesc
ş
i
 
depun
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
raport
ă
ri
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
care
 
cuprind
 
urm
ă
toarele
 
formulare,
 
prev
ă
zute
 
la
 
cap.
 
II
 
lit.
 
A:
 
a)
 
situa
ț
ia
 
activelor,
 
datoriilor
ş
i
 
capitalurilor
 
proprii
 
(cod
 
10);
 
b)
 
contul
 
de
 
profit
ş
i
 
pierdere
 
(cod
 
20);
 
c)
 
date
 
informative
 
(cod
 
30).
 
(2)
 
Entit
ăț
ile
 
prev
ă
zute
 
la
 
art.
 
2
 
alin.
 
(2)
 
din
 
ordin
 
 întocmesc
ş
i
 
depun
 
la
 
unit
ăț
ile
 
teritoriale
 
ale
 
Ministerului
 
Finan
ț
elor
 
Publice
 
raport
ă
ri
 
contabile
 
la
 
30
 
iunie
 
2013
 
care
 
cuprind
 
urm
ă
toarele
 
formulare,
 
prev
ă
zute
 
la
 
cap.
 
II
 
lit.
 
B:
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->