Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الأربعون النووية

الأربعون النووية

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by smkas
الاربعون النووية
الاربعون النووية

More info:

Published by: smkas on May 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

 
 ﻟﺍ
 
ﻊﻣﺎﺟﻆﻔﺤﻠﻟ
 
ﻥﻮﺘﻤ ١
 
٣٩
ﺔﻳﻭﻮﻨﻟﺍ
 
ﻦﻴﻌﺑﺭﻷﺍ
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ
 
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ
 
ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ
 
ﺐﺟﺭ
 
ﻦﺑﺍ
 
ﺓﺩﺎﻳﺯ
 
ﻊﻣ
 
،
 
ﻱﻭﻮﻨﻟﺍ
 
ﻡﺎﻣﻺﻟ
 
ﻒﺼﻟﺍﺔﻌﺟﺍﺮﻤﻟﺍﻭ
 
ﺝﺍﺮﺧﻹﺍﻭ
 
ﺔﺒﻌﺷﻲﻔﻟﺰﻟﺎﺑ
 
ﺕﺎﻴﻟﺎﺠﻟﺍ
 
ﺔﻴﻋﻮﺗ ٤٢٣٤٤٦٦
 
٠٦
 
 
 ﻌﺑﺭﻷﺍ ﻴ  ﻨﻟﺍ
 
ﻦ ﺔﻳﻭﻮ 
 
٤٠
ﺔﻳﻭﻮﻨﻟﺍ
 
ﻦﻴﻌﺑﺭﻷﺍ
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ
 
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ
 
ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ
 
ﺐﺟﺭ
 
ﻦﺑﺍ
 
ﺓﺩﺎﻳﺯ
 
ﻊﻣ
 
،
 
ﻱﻭﻮﻨﻟﺍ
 
ﻡﺎﻣﻺﻟ
 
ﻝﻭﻷﺍ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ
ﺺﻔﺣ
 
ﰊأ
 
ﲔﻨﻣﺆﳌا
 
ﲑﻣأ
 
ﻦﻋٍ ِْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َِِ ِِ،بﺎﻄﳋا
 
ﻦﺑ
 
ﺮﻤﻋِ ِ ﱠ ْ َ ْََُ
 ـ
 ـ
 ﻗ َ ـلﺎ  َ
:
 ﻤﺳِَ ـﺖﻌ  ُْ ﺳر
 
 ُ َ ـلﻮ  َِﷲا
-
-
 ﻘﻳ ُ َ ـلﻮ  ُ
:
))
ﲈﻧإ َ ﱠ ﻨﻟﺎﺑ
 
لﲈﻋﻷا ﱢِُَْَْ ـإو
 
،تﺎﻴ ِ َِﻦﻤﻓ
 
،ىﻮﻧ
 
ﺎﻣ
 
ئﺮﻣا
 
ﻞﻜﻟ
 
ﲈﻧْ َ َ َ ْ َ  َ ُ ٍ ِِَ
 
ﱃإ
 
ﻪﺗﺮﺠﻫ
 
ﺖﻧﺎﻛ َُ ْ ُ ْ َ َِَِﷲاﻪﻟﻮﺳرو
 
ِِُ ََ،ﱃإ
 
ﻪﺗﺮﺠﻬﻓ َ َ ُ ْ ُ َِِﷲا
 
ةأﺮﻣا
 
وأ
 
ﺎﻬﺒﻴﺼﻳ
 
ﺎﻴﻧﺪﻟ
 
ﻪﺗﺮﺠﻫ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﻦﻣو
 
،ﻪﻟﻮﺳروٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َْ ُ ُ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ْ َ
 
ﺎﻬﺤﻜﻨﻳ َُِْ َ،ﻪﻴﻟإ
 
ﺮﺟﺎﻫ
 
ﺎﻣ
 
ﱃإ
 
ﻪﺗﺮﺠﻬﻓِْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُِ
((
.
ور ََ ﻣﺎﻣإ
 
ها َ َِُ ﺑأ
 
ﲔﺛﺪﺤﳌا
 
ﺎ  ََِ ﱢَُ ُ ـﻦﺑ
 
ﻢﻴﻫاﺮﺑإ
 
ﻦﺑﻞﻴﻋﲈﺳإ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤﳏِﷲا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻮ ِ ِ ِ َ ْ ْ ُ ْَِ ِ َُَُ
 
ﻲﻔﻌﳉا
 
يرﺎﺨﺒﻟا
 
ﻪﺑزدﺮﺑ
 
ﻦﺑ
 
ةﲑﻐﳌا ﱡ ْِ ِ ِْ ُ َ َ ُْ ُْِَْَ،
)
ﻢﻗر
:
١
(
 ﺑأو
 
 َ َ ُ ـﲔﺴﳊا
 
ﻮ ِْ َُْيرﻮﺑﺎﺴﻴﻨﻟا
 
يﲑﺸﻘﻟا
 
ﻢﻠﺴﻣ
 
ﻦﺑجﺎﺠﳊا
 
ﻦﺑﻢﻠﺴﻣ ُ ُِ ِ َْ ْ ْ ُ ٌ ْ ُ ﱠَُْِ ِ َ،
)
ﻢﻗر
:
١٩٠٧
(
 ُﷲا
 
ﴈر َِَﺔﻔﻨﺼﳌا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﺢﺻأ
 
ﺎ ُ ﳘ
 
ﻦﻳﺬﻠﻟا
 
ﲈﻬﻴﺤﻴﺤﺻﰲ
 
ﲈﻬﻨﻋ
 
ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُِُْََ ْِَ َِِُ
.
 
 ﻟﺍ
 
ﻊﻣﺎﺟﻆﻔﺤﻠﻟ
 
ﻥﻮﺘﻤ ١
 
٤١
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ
 
ﺮﻤﻋ
 
ﻦﻋ ََُ َْ
،لﺎﻗ
 
ﺎﻀﻳأ َ َًْ َ
:
ﺪْﻨﻋ
 
سﻮﻠﺟ
 
ﻦﺤﻧ
 
ﲈَﻨﻴﺑ َ َِٌ ُ ُ ْ ْَ ُَ
 
لﻮﺳرِُ َِﷲا
-
-
ﻞﺟر
 
ﺎَﻨﻴﻠﻋ
 
ﻊﻠﻃ
 
ذإ
 
،مﻮﻳ
 
تاذ
 
 ٌ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْَ ََ َٍﺪﺷ
 
،بﺎﻴﺜﻟا
 
ضﺎﻴﺑ
 
ﺪﻳﺪﺷِ ِ َ َِ ِ َ ََ ﱢُىﺮﻳ
 
ﻻ
 
،ﺮﻌﺸﻟا
 
داﻮﺳ
 
ﺪﻳ َ َ ُ ْ َ َِِُﺪﺣأ
 
ﺎﱠﻨﻣ
 
ﻪﻓﺮﻌﻳ
 
ﻻو
 
،ﺮﻔﺴﻟا
 
ﺮﺛأ
 
ﻪﻴﻠﻋ ٌَ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ُ َ َ َِ ِ َُَ
.
ﺲﻠﺟ
 
ﻰﺘﺣ َ َ َ َ
 
ﻲﺒﱠﻨﻟا
 
ﱃإ ﱢِَ
،
ﻊﺿوو
 
،ﻪﻴﺘﺒﻛر
 
ﱃإ
 
ﻪﻴﺘﺒﻛر
 
ﺪَﻨﺳﺄﻓ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ﻔﻛ ﱠ َ ـ ﺨﻓ
 
ﲆﻋ
 
ﻪﻴ ِ ِ ََ َْ ـ ﻗو
 
،ﻪﻳﺬ  َ َ َ ْِ ـلﺎ  َ
:
))
ﻦﻋ
 
ﲏﱪﺧأ
 
ﺪﻤﳏ
 
ﺎﻳْ َِْِْ ُ ََ َُﻹاِْمﻼﺳِَْ
((
.
لﻮﺳر
 
لﺎﻘﻓ ُ َ ََ ُ َِﷲا
:
))
ن
 أ
 
مﻼﺳﻹاْَُ ْ َِْ
 
ﻻ
إ
 
ﻪﻟإ
 
ﻻ
 
ن
 أ
 
ﺪﻬﺸﺗ ﱠ َ َ َْََ َ َْ ُﷲا،لﻮﺳر
 
اﺪﻤﳏ
 
ن
 أو ُُ َ
 ً
َُ َ َِﷲا،
 
،
ن
ﺎ 
 ﻀ 
 ﻣر
 
مﻮﺼﺗو
 
،ةﺎﻛ
ﺰ 
 ﻟا
 
ﰐﺆ 
 ﺗو
 
،ةﻼﺼﻟا
 
ﻢﻴﻘﺗو َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ َِَِﺖﻌ 
 ﻄ 
 ﺘﺳا
 
ن
إ
 
ﺖﻴﺒﻟا
 
ﺞﲢ
و َ َ َْ َ َ َْ ْْْُ َﻼﻴﺒﺳ
 
ﻪﻴﻟإ
 
 ً
ِَ ْِَ
((
.
 ﻗ َلﺎ  َ
:
))
ﺖﻗﺪﺻ َ َْَ
((
.
ﻪﻗﺪﺼﻳو
 
ﻪﻟﺄﺴﻳ
 
ﻪﻟ
 
ﺎَﻨﺒﺠﻌﻓ
 
 ُ َ ُَ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ﱢَْِ
.
لﺎﻗ َ َ
:
))
ن
ﲈﻳﻹا
 
ﻦﻋ
 
ﲏﱪﺧ
 ﺄ 
 ﻓِ ِ َ َِْ ِْ َْْَ
((
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->