Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CH13

CH13

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Krishnas

More info:

Published by: Krishnas on May 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2009

pdf

text

original

 
Km c TWUôjUú] SU:T§uêu\ôm Aj§VôVm
¸ûR«u BWmTj§úXúV §ÚRWôx¥Wu. ""Ng_Vú]! RoUúbj§WUô] ÏÚúbj§Wj§p ÙjRm ùNnÙm ®ÚlTjÕPu JußᥫÚdÏm GuàûPV ×j§WoLÞm Utßm TôiÓ®u ×j§WoLÞmGu] ùNn¡\ôoLs?@@ Guß úLs® úLh¥ÚkRôu, AkR úbj§WmGeúL CÚd¡\Õ? GuTûRl Tt± CÕYûW JußúU ùNôpXlTP®pûX,B]ôp. ULô×Ú`Wô¡V c¡ÚxQo. GkR úbj§Wj§p ÙjRm SPlTRôLdá±]ôúWô. AûRlTt± CkR Aj§VôVj§p ¾oUô²dÏm YûL«p.EiûU«p AkR úbj§Wm GeúL CÚd¡\Õ? GuTûRj ùR°YôL®[d¡VÚs¡\ôo,
cTLYôàYôfNCRm NÃWm ùL[kúRV úbjW ªjV©¾VúRHRj úVô úYj§ Rm lWôaþ: úbjWwO C§ Rj®R: (1)
Ïk§ ULú]! CkR EPúX JÚ "úbj§Wm@ BÏm, úUÛm. CRû]Vôo N¬Vô] Øû\«p A±kÕ ùLôs¡\ôúWô AYúW "úbj§WdOo@G]lTÓ¡\ôo, AYo A§p (EP-p) £d¡d ùLôi¥ÚdL®pûX, Uô\ôL.AYúW ARû] CVdÏTYo BYôo, CqYôß AkR RjÕYjûR A±kÕEQokR ULô×Ú`oLs áß¡\ôoLs,EPp Gu]úYô JußRôu, A§p RoU úbj§Wm GußmÏÚúbj§Wm Gußm CWiÓ úbj§WeLs GqYôß CÚdL Ø¥Ùm?EiûU«p CkR JúW EP-pRôu. ARu ALj§p ùNVpTÓm ARôYÕBrU]§p. JußdùLôuß úYßThÓf ùNVpTÓ¡u\ CWiÓ ®RUô]GiQúYôhPeLs GlúTôÕúU CÚkÕ YÚ¡u\], A§p JÚYûL.TWUôjUô®p ÖûZÜ ùTtßj RWYpX ×i¦VUVUô] GiQúYôhPmG]lTÓm ùRnÅLf ùNpYm (ùRnÅLd ÏQeLs) BÏm, Utù\ôÚYûL. AÑWf ùNpYm G]lTÓm AÑW ÏQeLs BÏm, ARôYÕ. Ït\mEs[ LiúQôhPjÕPu CûQkÕ ùNVp׬Ùm GiQúYôhPm BÏm, CÕ GlúTôÕúU A¯kÕ úTô¡u\. ¨ûXVt\. CkR EXLj§u ÁúRTtßRûXÙm Sm©dûLûVÙm HtTÓjÕ¡\Õ, GlùTôÝÕ. AÑWf ùNpYmG]lTÓm AÑW ÏQeLs Y-ûU ùTtß ®[eÏ¡u\]úYô. AlùTôÝÕ. CkR EPúX ÏÚúbj§WUôL Uôß¡\Õ, úUÛm. CúR EP-u BrU]§p.ùRnÅLf ùNpYm G]lTÓm ùRnÅL ÏQeLs Y-ûU ùT\j ùRôPe¡
 
384
cUjTLYj¸Rô: VRôojR ¸ûR
®hPôp. CúR EPpRôu RoU úbj§Wm Gußm AûZdLlTÓ¡\Õ, CkR CWiÓ ®RUô] ÏQSXuL°u Ht\Øm RôrÜm Uô±Uô± YkÕùLôiúP CÚd¡u\], B]ôp. RjÕYR¬£ ULô×Ú`¬u NWQNôu²j§Vj§p. ARôYÕ AYÚûPV NWQjûR AûPkÕ. GlùTôÝÕJÚYo ¨ûXjR Td§«u êXUôL Cû\ BWôRû]«p DÓTPBWm©d¡\ôúWô. AlùTôÝúR AYWÕ ALj§p CkR CWiÓ úYßThPGiQúYôhPeLÞdÏ CûP«p. Cߧ ùYt±ûV ¨oQ«d¡u\ ÙjRm ÕYeÏYRtLô] Y¯YûL ØÝûUVô] A[®p BWm©jÕ ®Ó¡\Õ, CkR ÙjRj§p. T¥lT¥VôL. ùRnÅLf ùNpYm ARôYÕ ùRnÅL ÏQeLsY-ûU ùTtßd ùLôiúP ùNuß AÑW ÏQeLs Aû]jÕm JhÓùUôjRUôL A¯dLlThÓ ®Ó¡u\], AÑWf ùNpYm ARôYÕ AÑWÏQeLs ØÝYÕUôL A¯Üt\ ©\ÏRôu Cû\Y²u úSW¥d Lôh£Gàm ¨ûX YôndLl ùTß¡\Õ, Cû\Yû] LiáPôL R¬£jRÕPuúNojÕ ùRnÅLf ùNpYm. ARôYÕ. ùRnÅL ÏQeLÞdÏm AY£Vm CpXôUp úTôn®Ó¡\Õ, G]úY. AûYLÞm RôUôLúY TWUôjUô®às CWiP\d LXkÕ Uû\kÕ ®Ó¡u\], Cû\Y¯Tôh¥p DÓTh¥ÚkRYÚmTWUôjUô®às ÖûZÜ ùTtß ®Ó¡\ôo, T§ú]ôWôYÕ Aj§VôVj§pAo_ý]u ùL[WYo TûP«]ûWj ùRôPokÕ TôiPYo TûP«u ÅWoLÞmáP úVôúLxYWÚdÏs ùNuß Uû\kÕ ®hPûRd LiPôu, CkRUôùTÚm AL BuÁL Id¡Vj§tÏl ©\Ï. BuU Y¥YUôLGg£«ÚlTYo GYúWô. AYúW úbj§WdOo G]lTÓ¡\ôo, úUÛmTôodLXôm,
úbjWwOm Nô© Uôm ®j§ ^oYúbjúW`þ TôWRúbjWúbjWwOúVôowOô]m VjRwOô]m URm UU (2)
Ao_ý]ô! ¿ GpXô úbj§WeL°Ûm (EPpL°Ûm) Eû\¡u\úbj§WdOÚm Sôú] Guß A±kÕ ùLôs, ARôYÕ. Sôàm úbj§WdOoBúYu,"GYo CkR EPp Guàm úbj§WjûR SuL±kRYúWô. AYúWúbj§WdOo BYôo@ GuTûR AkR úbj§WdOûW úSW¥VôL R¬N]mùNnÕ RjìTUôL A±kÕ ùLôiÓs[ ULô×Ú`oLs áß¡\ôoLs,úUÛm. "Sôàm úbj§WdOo BúYu!@ Guß c¡ÚxQÚm áß¡\ôo,ARôYÕ c¡ÚxQÚm JÚ úVôúLxYWúW BYôo, úbj§Wm Utßmúbj§WdOo. ARôYÕ ®LôWeLÞPu á¥V CVtûL (TûPl×) Utßm×Ú`u (Cû\Yu) B¡VYtû\j RjÕYjÕPu úNokÕ A±kÕ
 
T§êu\ôYÕ Aj§VôVm
385
ùLôsYúR Oô]UôÏm GuTúR GuàûPV EߧVô] LÚjRôÏm,ARôYÕ. Cû\Yû] úSW¥VôL R¬N]m ùNnÕ A±kÕ ùLôsYRtÏlùTVúW Oô]m BÏm, AÕ R®W ÅQô] YôR ®YôReLÞdÏl ùTVoOô]m CpûX,
RjúbjWm VfN VôjÚdN Vj®Lô¬ VRxfN Vj^ N úVô VjlWTôYxfN Rj^Uôú^] úU fÚÔ (3)
AkR úbj§Wm GjRûLVÕ? Utßm. GjRûLV ®LôWeLÞPuá¥VÕ? Utßm GkR LôWQjRôp AqYôß EiPô]Õ? úUÛm. AkRúbj§WdOo G]lTÓTYo Vôo? AYo GjRûLV YpXûU EûPVYo, CûY Aû]jûRÙm Gu²PªÚkÕ ÑÚdLUôLd úLs, ARôYÕ.úbj§Wm ®LôWeLÞPu á¥VÕ. HúRô LôWQjRôp AqYôß EiPô¡Es[Õ, B]ôp. úbj§WdOúWô CYt±tùLpXôm AlTôtThPYWôL.R²l ùTÚm YpXûUÙPu §LrTYo, CûR Sôu UhÓúU ùNôp¡ú\uGuTRuß úTfÑ, ¬µLÞm CûRúVRôu ùNôp¡\ôoLs,
Úµ©oTaþRô ¸Rm fNkúRô©o®®ûR : lÚRdlWyU^þjWTûRxfûNY úaÕUjl©o®¨xf£ûR: (4)
 CkR úbj§Wm Utßm úbj§WdOo Gàm RjÕYUô]Õ ¬µL°uêXUôLl TpúYß ®ReL°p TôPlThÓ Es[Õ, TpúYß Øû\L°púYReLû[ AX£ BúXô£jRRu êXUôLj R²jR²VôL ©¬jÕlùTôÚÞQojRlThÓs[Õ, úUÛm. ªLÜm £\lTô] Øû\L°pEߧùNnVlThÓ. Ùd§Ls APeLlùTt\ ©WmU ãj§W Yôd¡VeLsêXUôLÜm CûYLú[ ®[dLlThÓs[], ARôYÕ. úYRôkRm. UL¬µLs.©WmU ãj§Wm Utßm "Sôu@ (c¡ÚxQo) Guß Aû]YÚúU JúWLÚjûRjRôu ùNôpX ®ûZ¡ú\ôm, CYoLs Aû]YÚm á±VûRúVc¡ÚxQÚm áß¡\ôo, CkR EPp (úbj§Wm) GuTÕ SmØûPVF]d LiLÞdÏj ùRuTÓYÕYûW UhÓmRô]ô Gu]? CÕTt±dáß¡\ôo,
UaôéRôuVaeLôúWô ×j§WqVdRúUY NCkj¬Vô¦ RûNLm N TgN úNkj¬VúLôNWô (5)
Ao_ý]ô! TgN ULôéReLs (éª. ¿o. ùSÚl×. Lôtß. BLôVm)ALeLôWm. ×j§. Utßm £jRm (£jRm Guß ùNôpXôUp AûRúV."×Xu EQoÜdÏ AlTôtlThP (AqVdR) TWô ©W¡Ú§@ Guß

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->