Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
107. - 1

107. - 1

Ratings: (0)|Views: 211|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
 Nacrt
PRIJEDLOG ZAKONA O SAVJETIMA MLADIHZagreb, srpanj 2013.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanka 2. stavka 4.,podstavak 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
 II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUPREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
I1.
 
Ocjena stanja
Hrvatski sabor je u velja
č
i 2007. godine usvojio Zakon o savjetima mladih kao prvinormativni akt u Republici Hrvatskoj kojim se definira osnivanje i rad savjeta mladih kaosavjetodavnih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave. Zakonom osavjetima mladih (
„Narodne novine“, broj 23/07
) normirano je osnivanje savjeta mladih,njihov djelokrug, na
č
in izbora
č
lanova savjeta mladih te druga pitanja od zna
č
enja za radsavjeta mladih. U šestogodišnjem razdoblju primjene Zakona pokazalo se da on u potpunostine ispunjava svoju funkciju osiguravanja modela za savjetovanje predstavni
č
kog tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave s mladima pri donošenju odluka odzna
č
aja za mlade te predmetni Zakon nije zaživio kao osnova za osiguravanje zastupljenostimladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade na razini jedinica lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave.Postoje
ć
i zakonski okvir nije pomno odredio svrhu postojanja savjeta mladih i njihovuulogu u životu i radu lokalne zajednice. Uslijed toga te uslijed manjkavosti u primjenipredmetnog Zakona, dionici iz redova samih predstavnika osnovanih savjeta mladih, udrugamladih i za mlade te mnogih jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave, ve
ć
su uprvim godinama primjene Zakona o savjetima mladih pokretali rasprave i isticali prijedlogeza izmjenu Zakona o savjetima mladih. Manjkavosti u odredbama predmetnog zakona te unjegovoj primjeni uo
č
ilo je i tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijskesolidarnosti te je 2010. godine osnovalo Stru
č
nu radnu skupinu za izradu prijedloga Zakona oizmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih koja je, uz izradu stru
č
ne podloge, izradilai Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, koji je upu
ć
en namišljenje tijelima državne uprave i raspravljen na sjednici Savjeta za mlade Vlade RepublikeHrvatske. Tijekom postupka prikupljanja mišljenja i rasprave u Savjetu za mlade, ve
ć
inadionika izrazila je nezadovoljstvo prijedlogom zakona, a jedan od naj
č
ć
ih prijedloga bio jeda se pristupi izradi novog Zakona.Unato
č
 
č
injenici da je Zakon o savjetima mladih na snazi ve
ć
šest godina, premapodacima jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave do sada je osnovano 19 od 21mogu
ć
ih županijskih savjeta mladih, 98 od 127 mogu
ć
ih gradskih savjeta mladih i 143 od 429mogu
ć
ih op
ć
inskih savjeta mladih. Podaci se odnose na one jedinice lokalne i podru
č
ne
 
 3(regionalne) samouprave u kojima je donesena odluka o osnivanju savjeta mladih, a ne na oneu kojima je savjet konstituiran i aktivan.Uz navedeno, utvr
đ
eno je da brojne jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne)samouprave nisu kroz postupak izbora prikupile dovoljan broj kandidata te da je izbornaprocedura u aktualnom Zakonu o savjetima mladih bila je nedore
č
ena i ostavljala je punoprostora za heterogenost postupaka.Tako
đ
er je utvr
đ
eno da su mnoge jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne)samouprave, protivno Zakonu, odre
đ
ivale
č
lanovima naknadu za rad u savjetima mladih iomogu
ć
avale savjetima projektnu djelatnost pa
č
ak i raspodjelu sredstava za projekteudrugama.Slijedom svega navedenog pristupilo se okon
č
anju procesa izmjene Zakona osavjetima mladih. Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo je opsežne konzultacije u
č
etiri najve
ć
a grada u Republici Hrvatskoj, uklju
č
ivši savjete mladih, jedinice lokalne ipodru
č
ne (regionalne) samouprave te udruge mladih i za mlade i druge zainteresirane aktere.Kao predložak za konzultacije korišten je aktualni Zakon o savjetima mladih i PrijedlogZakona o izmjenama i dopunama koji je pripremila stru
č
na radna skupina. Rezultat procesakonzultacija su brojne preporuke, mišljenja i prijedlozi koji su ugra
đ
eni u Prijedlog Zakona osavjetima mladih.Uo
č
eno je da je potrebno jasnije definiranje pojma, uloge i djelokruga savjeta mladih,postupka osnivanja i na
č
ina izbora te jasnije definiranje ovlaštenih predlagatelja kandidata za
č
lanove i zamjenike
č
lanova savjeta mladih, jasnije definiranje odnosa izme
đ
u savjeta mladihi jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave, djelokruga, prava i dužnosti temogu
ć
nosti utjecaja na donošenje odluka, administracije i osiguranja sredstava za rad savjeta,suradnje me
đ
u savjetima i mogu
ć
nosti osnivanja zajedni
č
kih savjeta te uvo
đ
enje odredaba opra
ć
enju provedbe Zakona od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.Budu
ć
i da je usporedbom uo
č
enih potreba sa aktualnim Zakonom o savjetima mladihutvr
đ
eno da se radi o opsežnim promjenama, Ministarstvo je odlu
č
ilo u proceduru uputitiprijedlog novog Zakona o savjetima mladih jer bi Zakon o izmjenama i dopunama sadržavaoizmjene proporcionalno brojnije od 30% aktualnog Zakona.Predloženi tekst rezultat je dugotrajnog usuglašavanja sa dionicima i ima za ciljunaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj)razini.
2.
 
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
Ovim prijedlogom Zakona propisuju se osnovne odredbe o savjetima mladih i njihovadefinicija, navodi se cilj donošenja Zakona i definira dobna skupina mladih kao ciljanaskupina Zakona o savjetima mladih.Zakonom o savjetima mladih ure
đ
uje se:-
 
osnivanje i sastav savjeta mladih,-
 
izbor
č
lanova savjeta mladih i trajanje njihova mandata,-
 
konstituiranje savjeta mladih,-
 
djelokrug i na
č
in rada savjeta mladih,-
 
suradnja me
đ
u savjetima mladih,-
 
osiguravanje sredstava za rad savjeta mladih,-
 
odnos savjeta mladih sa predstavni
č
kim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->