Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pk Pa 012003 internet

Pk Pa 012003 internet

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Roslina Hussain
Pk Pa 012003
tatacara penggunaan internet
Pk Pa 012003
tatacara penggunaan internet

More info:

Published by: Roslina Hussain on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 
KERAJAAN MALAYSIA
PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 1 TAHUN 2003
GARIS PANDUAN MENGENAITATACARA PENGGUNAAN INTERNETDAN MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN
 
JABATAN PERDANA MENTERIMALAYSIA28 November 2003
Dikelilingkan kepada:
Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanSemua Ketua Pengurusan Badan Berkanun PersekutuanSemua Y.B. Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan
 
 
  __________________________________________________________________________________________  JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIAKOMPLEKS JABATAN PERDANA MENTERIPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62502 PUTRAJAYA Telefon : 603-88881199Faks : 603-88883721 
Rujukan kami 
: UPTM 159/526/9 Jld.3(9)
Tarikh 
: 28 November 2003
 
Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanSemua Ketua Pengurusan Badan Berkanun PersekutuanSemua Y.B. Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan ____________ PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 1 TAHUN 2003
GARIS PANDUAN MENGENAITATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIKDI AGENSI-AGENSI KERAJAAN
TUJUAN
Pekeliling ini bertujuan untuk menyediakan garis panduan mengenai tatacara penggunaanInternet dan mel elektronik di agensi-agensi Kerajaan serta perkara-perkara berkaitan yangperlu diberi perhatian dan diambil tindakan oleh agensi-agensi Kerajaan.
LATAR BELAKANG
2. Kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan kecekapan dalam proses komunikasi dikalangan anggota-anggotanya dan juga di antara agensi Kerajaan dengan swasta dan orangramai. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membuka peluang kepadakomunikasi yang lebih cepat dan mudah. Salah satu kaedah komunikasi yang semakin luaspenggunaannya dalam sektor awam ialah Internet dan mel elektronik (e-mel). Selain daripadamemudah dan mempercepatkan komunikasi, kaedah ini dapat mengurangkan penggunaankertas dan akhirnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan kualiti perkhidmatan.3. Namun begitu, penggunaan Internet dan e-mel yang sistematik, cekap dan pantas ini jikatidak diuruskan dengan baik boleh menjejaskan keselamatan terhadap data, dokumen atausebarang maklumat melalui penghantaran media elektronik. Dengan itu, kawalan yang teraturdan perlindungan keselamatan ICT yang bersesuaian perlu diwujudkan supaya penggunaan
 
Internet dan e-mel bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan berkomunikasi, tetapi jugadapat menjamin keselamatan maklumat yang dihantar dan diterima.
TATACARA PENGGUNAAN
4. Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan ini dirumus bagi memenuhi keperluan penggunaan, langkah-langkahperlindungan dan penguatkuasaan, agar penggunaan Internet dan e-mel yang terkawal danperlindungan keselamatan yang lebih mantap dapat diwujudkan. Langkah ini akan dapatmengurangkan kesan negatif ke atas maklumat seperti pencerobohan, kecurian danpengubahsuaian data.
TANGGUNGJAWAB AGENSI
5.
Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki untuk mengambil perhatian kepada TatacaraPenggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan seperti yang dilampirkankepada Pekeliling ini. Bagi maksud ini, semua Ketua Jabatan adalah diminta melaksanakantanggungjawab yang ditetapkan dan mengambil tindakan-tindakan berikut:(a) memastikan seorang pentadbir sistem ICT dilantik dan bertanggungjawab dalammelaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana yang ditetapkan di dalam tatacaraini;(b) mengenal pasti pengurusan dan kawalan keselamatan ICT yang perlu diberiperhatian semasa penggunaan Internet dan e-mel, bergantung kepada tahapsensitiviti maklumat; dan(c) memastikan program-program kesedaran keselamatan ICT diberikan kepada semuapengguna agar penggunaan Internet dan e-mel dapat dilaksanakan dengan cara yangbetul dan selamat.
PEMAKAIAN
6.
 Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukanPekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak BerkuasaBerkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.
TARIKH KUAT KUASA
7. Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN
Ketua Setiausaha Negara 
ii
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->