Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
107. - 12.c

107. - 12.c

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 
PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodnenovine, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj__________2013. godine donijela
U R E D B Uo izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Č
lanak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br.32/2012 i 67/2012, 124/2012 i 78/2013),
č
lanak 29. mijenja se i glasi:„Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stru
č
ne poslove koji se odnose napredlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa, pripremu i izradunacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapre
đ
enja poreznog sustava i u
č
inkovitijegubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja, prikupljanje i obradu podataka outvr
đ
enim i napla
ć
enim porezima i doprinosima za obvezna osiguranja, danim oslobo
đ
enjimai olakšicama; prikupljanje i obradu podatka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa zaobvezna osiguranja utvr
đ
uje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obveznaosiguranja i o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja, o osnovi osiguranja i datumupo
č
etka i prestanka obveze doprinosa; koordiniranje i nadziranje rada podru
č
nih ureda iispostava podru
č
nih ureda te pra
ć
enje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa ipropisa koji ure
đ
uju prikupljanje doprinosa; fiskalizaciju; lokalne poreze i ostala javnadavanja; oporezivanje poreza na promet nekretnina; kontrolu postupaka utvr
đ
ivanja i naplateporeza svih vrsta; koordiniranje provo
đ
enja i provo
đ
enje poreznog nadzora i nadzoraobra
č
unavanja doprinosa za obvezna osiguranja, sprje
č
avanje, suzbijanje i otkrivanje poreznokaznenih djela, borbu protiv prijevara u PDV-u; koordiniranje provo
đ
enja ovršnog postupka,odlu
č
ivanje o prihva
ć
anju planova financijskog restrukturiranja u postupcima predste
č
ajnihnagodbi; rješavanje po zahtjevima za sklapanje sporazuma u skra
ć
enim postupcimapredste
č
ajnih nagodbi; obradu predmeta redovnih postupaka predste
č
ajne nagodbe te izradurješenja u predmetima predste
č
ajne nagodbe; sustavno pra
ć
enje primjene poreznih propisa ipropisa koji ure
đ
uju prikupljanje doprinosa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka uprimjeni poreznih propisa i propisa koji ure
đ
uju prikupljanje doprinosa za obveznaosiguranja; pružanje stru
č
ne pomo
ć
i podru
č
nim uredima i ispostavama podru
č
nih ureda radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; osiguravanje me
đ
unarodne pravne pomo
ć
i,prou
č
avanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnju sme
đ
unarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima, suradnju i sudjelovanje u radu iradnim skupinama u tijelima Europske unije; pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanjudvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene me
đ
unarodnih ugovora iz podru
č
 ja poreza;izgradnju, razvijanje i korištenje poreznoga informacijskog sustava, te koordiniranje sustavaservisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza poreznihobveznika; organiziranje stru
č
nog usavršavanja službenika Porezne uprave; radno pravni
 
2status službenika i namještenika Porezne uprave; prethodne i naknadne kontrole; strateškoplaniranje, organizaciju, upravljanje programima i promjenama, upravljanje rizicima ipra
ć
enje u
č
inkovitosti; davanje odobrenja za prire
đ
ivanje igara na sre
ć
u, zabavnih i nagradnihigara, te koordiniranje provo
đ
enja i provo
đ
enje nadzora nad prire
đ
ivanjem igara na sre
ć
u,zabavnih i nagradnih igara; koordiniranje me
đ
uinstitucionalne suradnje razmjenom podatakao imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osobau cilju pra
ć
enja pravilnog utvr
đ
ivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza;koordiniranje razmjene podataka o osobama putem uspostavljenog sustava elektroni
č
kogpristupa podacima upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima. U Središnjem uredu Porezne uprave, ustrojavaju se:1. Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose1.3. Služba za kontrolu samooporezivanja1.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja1.5. Služba za op
ć
i porezni zakon, porezni postupak, nekretnine i prekršaje1.6. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima1.7. Služba za elektroni
č
ke servise i publikacije1.8. Služba – Pozivni centar1.9. Služba za igre na sre
ć
u1.10. Služba za zabavne i nagradne igre2. Sektor za poslovne procese utvr
đ
ivanja poreza i razvoj informacijskog sustava2.1. Služba za utvr
đ
ivanje poreza2.2. Služba za porezne evidencije2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješ
ć
ivanje2.4. Služba za registre i druge op
ć
e podatke2.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja2.6. Služba za održavanje i unaprje
đ
enje rada sustava2.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja
 
32.8. Služba za uvo
đ
enje u rad i pomo
ć
korisnicima3. Sektor za nadzor3.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješ
ć
ivanje3.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost3.3. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose3.4. Služba za nadzor poreza na dobit i ra
č
unovodstva3.5. Služba za borbu protiv prijevara u PDV-u3.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela4. Sektor za naplatu4.1. Služba za naplatu4.2. Služba za ovrhu4.3. Služba za ste
č
ajeve i likvidacije4.4. Služba za uskla
đ
ivanje i ujedna
č
avanje rada ovršnog postupka5. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove5.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima5.2. Služba za razvoj i stru
č
no usavršavanje ljudskih potencijala5.3. Služba za op
ć
e poslove5.3.1. Odjel – Pisarnica5.4. Služba za pravne poslove5.5. Služba za ra
č
unovodstvene poslove5.6. Služba za javnu nabavu6. Sektor za europske poslove i me
đ
unarodnu suradnju6.1. Služba za europske poslove6.2. Služba za me
đ
unarodnu razmjenu informacija6.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja7. Sektor za strategiju i razvoj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->