Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
107. - 12.a

107. - 12.a

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
1
 PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 63. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“broj: 150/11, 12/13) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ………………2013. godine donijela
UREDBUO UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVASOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
I. OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.
Ovom se Uredbom odre
đ
uje unutarnje ustrojstvo Ministarstva socijalne politike i mladih(u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva injihov djelokrug, na
č
in upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnihslužbenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, na
č
inplaniranja poslova, kao i druga pitanja od osobitog zna
č
aja za rad Ministarstva.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
Č
lanak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljede
ć
e unutarnjeustrojstvene jedinice:1. Kabinet ministra2. Glavno tajništvo Ministarstva3. Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade4. Uprava za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova5. Uprava za financije, prora
č
un i ugovaranje s pružateljima usluga6. Samostalni sektor za pravne poslove7. Samostalna služba za unutarnju reviziju
1.KABINET MINISTRA
Č
lanak 3.
Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva u kojoj seobavljaju administrativni i stru
č
ni poslovi za ministra, zamjenika ministra i pomo
ć
nikeministra; protokolarni poslovi; poslovi davanja smjernica za izradu godišnjeg plana radaMinistarstva i stvaranje podloge i smjera za izradu ciljeva i mjera u ostalim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz organizaciju odre
đ
enih doga
đ
aja iz djelokruga radaMinistarstva, poslovi vezani uz informiranje javnosti iz djelokruga Ministarstva, poslovevezane uz objavu informacija na mrežnim stranicama Ministarstva, poslove vezane uzodnos Ministarstva sa Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ostalimministarstvima i drugim tijelima državne uprave te s pravnim osobama koje imaju javneovlasti iz djelokruga Ministarstva; poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošteupu
ć
ene ministru, zamjeniku ministra i pomo
ć
nicima ministra; poslovi u vezi sevidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslovi publiciranja i distribucije tiskanih
 
2
materijala u vezi s djelokrugom rada Ministarstva; poslovi vezani uz pribavljanjedokumentacije i materijala od unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva iosiguravanje pravodobne dostave materijala i drugih dokumenata iz djelokrugaMinistarstva Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru i njihovim tijelima; drugistru
č
ni i administrativni poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanjaministra, zamjenika ministra i pomo
ć
nika ministra; davanje smjernica za izradustrateškog plana ministarstva i definiranje strateških ciljeva; donošenje smjernica zadugoro
č
ni i srednjoro
č
ni razvoj. 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Č
lanak 4.
Glavno tajništvo ministarstva posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva kojaobavlja upravne, stru
č
ne i administrativne poslove vezane za osiguranje u
č
inkovitosti uradu i tehni
č
ko uskla
đ
ivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva;priprema i izra
đ
uje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova radauprava i drugih ustrojstvenih jedinica, koordinira i uskla
đ
uje poslove pra
ć
enja iostvarivanja plana rada Ministarstva, izra
đ
uje nacrte prijedloga propisa o unutarnjemustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih ustrojstvenih jedinicaMinistarstva, obavlja strateške i stru
č
ne poslove vezane uz sve segmente upravljanjaljudskim potencijalima Ministarstva, osigurava u
č
inkovitost sustava upravljanja ciljevimai izvršenja zadanih mjera za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, a na njihov prijedlog iuz njihovo sudjelovanje, obavlja poslove javne nabave i pra
ć
enja ugovornih obveza naprijedlog i uz sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica, vodi brigu o pra
ć
enju ugovornihobveza iz svoje nadležnosti, vodi jedinstveni registar svih ugovora koje Ministarstvosklapa s fizi
č
kim i pravnim osobama, vodi postupke objedinjene javne nabave zaustanove socijalne skrbi, a na prijedlog Sektora za prora
č
un i financije, obavlja poslovenadzora i uskla
đ
ivanja provo
đ
enja mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekataMinistarstva; obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovinei sredstava za rad, nadzor i uskla
đ
ivanje provedbe obrambenih i sigurnosnih mjera;obavlja stru
č
ne poslove vezane uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzorobavljanja tehni
č
kih i pomo
ć
nih poslova, nadzor i uskla
đ
ivanje obavljanja stru
č
nih iadministrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte; obavlja nadzor radasustava informati
č
ke podrške i sigurnosnih poslova za Ministarstvo; brine da svakirashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvr
đ
en prethodnom kontrolom te obavlja idruge poslove stavljene u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.U Glavnom tajništvu ministarstva ustrojavaju se:2.1. Služba za ljudske potencijale2.2. Služba za op
ć
e poslove2.3. Služba za javnu nabavu2.4. Služba za informati
č
ku podršku
2.1. Služba za ljudske potencijale
 
Č
lanak 5.
Služba za ljudske potencijale je unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Glavnogtajništva ministarstva koja obavlja upravne i stru
č
ne poslove u vezi s provedbom zakona idrugih propisa iz podru
č
 ja radnopravnih odnosa, organizira i provodi postupak prijma u
 
3
državnu službu službenika i namještenika, provodi postupak prijma osoba na stru
č
noosposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo, obavlja poslove vezane zaraspored, premještaj i prestanak državne službe službenika, statusna prava državnihslužbenika i prava iz radnog odnosa namještenika Ministarstva i poslove u vezi s drugimpravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, pruža stru
č
nu podrškuslužbenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i u
č
inkovitosti državnih službenika,pruža stru
č
nu podršku rukovode
ć
im službenicima u planiranju i upravljanju ljudskimpotencijalima u Ministarstvu te prati razvoj i napredovanje djelatnika; osiguravau
č
inkovitost sustava upravljanja ciljevima i izvršenja zadanih mjera za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, a na njihov prijedlog i uz njihovo sudjelovanje, provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika i pruža podršku u izradi osobnihplanova izobrazbe državnih službenika; provodi postupak izrade vježbeni
č
kih Iprilagodbenih programa za državne službenike primljene u državnu službu; pripremarješenja i ugovore o svim radnopravnim pitanjima državnih službenika i namještenika,priprema prijedloge rješenja po žalbama podnijetim protiv rješenja kojima se odlu
č
uje opravima i obvezama državnih službenika, obavlja poslove vezane za provo
đ
enjepostupaka utvr
đ
ivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti,obavlja administrativne poslove vezano za polaganje državnih stru
č
nih ispita; vodipropisane evidencije i osobne o
č
evidnike i izdaje potvrde iz tih evidencija, vodielektronske evidencije iz podru
č
 ja svoje nadležnosti, izra
đ
uje nacrte pravilnika, naputakai drugih podzakonskih akata iz svoje nadležnosti; sura
đ
uje s drugim tijelima državneuprave te ostalim subjektima iz svoje nadležnosti, priprema podatke iz svoje nadležnostiu svrhu informiranja javnosti, podnosi izvješ
ć
a o u
č
injenom u kvantitativnom ikvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvr
đ
enprethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz podru
č
 ja upravljanjaljudskim potencijalima, daje prijedloge i sudjeluje u provo
đ
enju postupaka javne nabaveiz nadležnosti Službe, sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planirakratkoro
č
ne i srednjoro
č
ne radne zadatke Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona idrugih propisa iz svog djelokruga, izra
đ
uje izvješ
ć
a iz podru
č
 ja rada te postavlja iostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti, vodi registre o svim postupanjima isklopljenim ugovorima iz svog djelokruga, sudjeluje u planiranju državnog prora
č
una;obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.U Službi za ljudske potencijale ustrojavaju se:2.1.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima2.1.2. Odjel za radnopravne poslove i službeni
č
ke odnose
2.1.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima
Č
lanak 6.
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima unutarnja je ustrojstvena jedinica u sklopuSlužbe za ljudske potencijale koja organizira i provodi postupak prijma u državnu službuslužbenika i namještenika, provodi postupak prijma osoba na stru
č
no osposobljavanje bezzasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo, prati uspješnost ostvarivanja zadanih ciljevasukladno strateškom dokumentu Ministarstva, brine o uskla
đ
enju administrativnihkapaciteta s potrebama službe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i predlaže mjere zaisto, prati propise iz svog djelokruga rada, pruža stru
č
nu podršku rukovode
ć
imslužbenicima u planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu, prati i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->