Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scrisoare Deschisa_30072013 - Copy

Scrisoare Deschisa_30072013 - Copy

Ratings: (0)|Views: 2,623 |Likes:
Published by astefanesei
Scrisoare Deschisa_30072013 - Copy
Scrisoare Deschisa_30072013 - Copy

More info:

Published by: astefanesei on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 
S C R I S O A R E D E S C H I S
Ă
 
privind rezultatele investiga
ț
iei jurnalistice ”MIT
Ă
ÎN FOTBAL!”ÎN ATEN
Ț
IA ORIC
Ă
ROR PERSOANE INTERESATE
Stimate doamne, stima
ț
i domni,Intact Media Group, în exercitarea libert
ăț
ii de exprimare consfin
ț
it
ă
de Conven
ț
ia European
ă
a DrepturilorOmului
ș
i de Constitu
ț
ia României,pentru asigurarea unei inform
ă
ri corecte asupra unui subiect extrem de important
ș
i careserve
ș
te interesului public, în considerarea faptului c
ă
a fost finalizat
ă
investiga
ț
ia jurnalistic
ă
derulat
ă
asuprasubiectului ”MIT
Ă
ÎN FOTBAL”, care a presupus analizarea cât mai am
ă
nun
ț
it
ă
, din punctde vedere jurnalistic
ș
i juridic, a faptelor
ș
i circumstan
ț
elor relevate de documente sau împrejur
ă
ri deja dezv
ă
luite publicului sau care pot fi accesate public conform legii,privind rela
ț
iile dintre RCS&RDS S.A., domnul IOAN BENDEI
ș
i al
ț
i membri dinconducerea
ș
i ac
ț
ionariatul RCS&RDS S.A. (ALEXANDRU OPREA, MIHAI DINEI, ZOLTANTESZARI etc.), pe de o parte
ș
i BODU S.R.L.
ș
i domnul DUMITRU DRAGOMIR,pre
ș
edintele LIGII PROFESIONISTE DE FOTBAL, pe de alt
ă
parte, dar
ș
i dintre RCS&RDSS.A., LIGA PROFESIONIST
Ă
DE FOTBAL
ș
i ANTENA TV GROUP S.A.,pentru relevarea unei imagini cât mai complete asupra subiectului
ș
i pentru ca fiecarepersoan
ă
interesat
ă
s
ă
poat
ă
trage propria concluzie atât asupra elementelor careanterior acestei scrisori au fost dezv
ă
luite publicului de alte surse decât cele ale IntactMedia Group, cât
ș
i asupra rezultatului acestei investiga
ț
ii jurnalistice,v
ă
prezent
ă
m urm
ă
toarele:
I.
 
SITUA
Ț
II DE FAPT
Ș
I CIRCUMSTAN
Ț
E RELEVANTE
(1)
 
La
08.04.2008
, între LIGA PROFESIONIST
Ă
DE FOTBAL (în continuare denumit
ă
 ” 
LPF
”), pe de o parte
ș
i consor
ț
iul format din TV ANTENA 1 S.A. (actual
ă
ANTENA TVGROUP S.A.)
ș
i RCS&RDS S.A., pe de alt
ă
parte, s-a încheiat Contractul de cesiune
 
 2
de drepturi de televiziune (în continuare denumit ” 
Contractul de cesiune dedrepturi TV
”), având ca obiect transmiterea drepturilor exclusive de televiziuneasupra meciurilor organizate de LPF în cadrul sezoanelor competi
ț
ionale 2008/2009,2009/2010
ș
i 2010/2011 ale Ligii I. Contractul de cesiune de drepturi TV prevedeac
ă
pre
ț
ul total de 84.999.999 EUR plus TVA s
ă
fie pl
ă
tit în tran
ș
e egale, de câte
28.333.333 EUR plus TVA
, pân
ă
la fiecare dintre urm
ă
toarele date:a.
 
15.05.2008, pentru sezonul competi
ț
ional 2008/2009;b.
 
15.05.2009
, pentru sezonul competi
ț
ional 2009/2010;c.
 
15.05.2010
, pentru sezonul competi
ț
ional 2010/2011.(2)
 
La
22.07.2008,
dup
ă
efectuarea primei pl
ăț
i c
ă
tre LPF conform Contractului decesiune de drepturi TV,
respectiv a sumei de 28.333.333 EUR plus TVA
pentrusezonul competi
ț
ional 2008/2009, între TV ANTENA 1 S.A. (actuala ANTENA TVGROUP S.A.), RCS&RDS S.A.
ș
i CAMINA TRUST S.R.L. s-a încheiat un contract deasociere pentru exploatarea efectiv
ă
a drepturilor de televiziune respective (încontinuare denumit ” 
Contractul de Asociere
”), mai exact prin intermediul postuluide televiziune GSP TV apar
ț
inând CAMINA TRUST S.R.L. Printre alte obliga
ț
iispecifice, esen
ț
iale erau
ș
i:a.
 
obliga
ț
ia asumat
ă
de p
ă
r
ț
i ca plata c
ă
tre LPF
 în baza Contractului decesiune de drepturi TV
s
ă
se efectueze de TV ANTENA 1 S.A.
(actualaANTENA TV GROUP S.A.), în acest sens
RCS&RDS S.A. obligându-se a pl
ă
tic
ă
tre TV ANTENA 1 S.A. câte
 
o suma de peste
 
24.000.000 EUROincluzând TVA/fiecare tran
șă
 
din
obliga
ț
ia total
ă
datorat
ă
c
ă
tre LPF, cucel pu
ț
in o s
ă
pt
ă
mân
ă
înainte de scaden
ț
a prev
ă
zut
ă
în Contractul decesiune de drepturi TV
;b.
 
potrivit Contractului de cesiune de drepturi TV, obliga
ț
iile contractuale (inclusivcele de plat
ă
) erau asumate în mod solidar, respectiv
c
ă
LPF putea în modnecondi
ț
ionat s
ă
urm
ă
reasc
ă
pe ORICARE dintre membrii consor
ț
iului(TV ANTENA 1 S.A. sau RCS&RDS S.A.) pentru executarea întocmai
ș
i înintegralitate a tuturor obliga
ț
iilor contractuale
.c.
 
pentru derularea în bune condi
ț
ii ale Contractului de cesiune de drepturi TV,
pentru garantarea obliga
ț
iilor de plat
ă
fa
ță
de LPF, TV ANTENA 1 SA
ș
i-aasumat obliga
ț
ii de plat
ă
suplimentare, ob
ț
inând o scrisoare de garan
ț
iebancar
ă
în valoare de aproximativ 16.000.000 RON în favoarea LPF
.(3)
 
Întrucât la data de
15.05.2009
trebuia efectuat
ă
c
ă
tre LPF
plata tran
ș
ei a doua
înbaza Contractului de cesiune de drepturi TV, respectiv suma de
28.333.333 EUR plus TVA
, RCS&RDS S.A., SUB SEMN
Ă
TURA domnului ALEXANDRU OPREA,
AINI
Ț
IAT LA DATA DE 13.04.2009
O CORESPONDEN
ȚĂ
SCRIS
Ă
CU
LPF
, adresat
ă
 pre
ș
edintelui DUMITRU DRAGOMIR, invocând criza financiar
ă
 
ș
i economic
ă
mondial
ă
,lipsa resurselor financiare proprii sau atrase
ș
i solicitând, printre altele, ca sumarespectiv
ă
s
ă
fie achitat
ă
în dou
ă
tran
ș
e egale, RESPECTIV JUM
Ă
TATE DIN SUM
Ă
LA
 
 3
DATA DE
15.05.2009
, IAR A DOUA JUM
Ă
TATE DIN SUM
Ă
LA
10.01.2010
.
A
Ș
ACUM SE VA AR 
Ă
TA MAI JOS, ACEAST
Ă
RESCADEN
Ț
ARE NU A FOSTACCEPTAT
Ă
NICIODAT
Ă
FORMAL DE C
Ă
TRE P
Ă
Ț
I (TV ANTENA 1 S.A.,RCS&RDS S.A.
ș
i LPF), ÎNS
Ă
INFORMAL A FOST AGREAT
Ă
ÎNTRE RCS&RDSS.A., ALEXANDRU OPREA
ș
i DRAGOMIR DUMITRU
ș
i EXPLOATAT
Ă
ÎNINTERESUL PROPRIU AL ACESTORA, CU PREJUDICIEREA TV ANTENA 1 S.A.
 (4)
 
În perioada 14.04.2009 – 29.04.2009
, pe fondul înc
ă
lc
ă
rii de c
ă
tre RCS&RDSS.A. a unor obliga
ț
ii contractuale, TV ANTENA 1 S.A.
ș
i CAMINA TRUST S.R.L. auadresat RCS&RDS S.A., în aten
ț
ia domnului ALEXANDRU OPREA, mai multe notific
ă
riprin care se solicita conformarea imediat
ă
cu prevederile contractuale
ș
i executareaintegral
ă
 
ș
i la termen a obliga
ț
iilor asumate, în special pentru a fi executateobliga
ț
iile de plat
ă
c
ă
tre LPF,
astfel încât s
ă
fie înl
ă
turat riscul rezilieriiContractului de cesiune de drepturi TV, pl
ăț
ii de penalit
ăț
i exorbitante, pl
ăț
iiintegrale numai de c
ă
tre TV ANTENA 1 S.A. a sumei totale r
ă
mase, de56.666.666 EUR plus TVA
ș
i execut
ă
rii scrisorii de garan
ț
ie bancar
ă
emis
ă
înfavoarea LPF la ordinul TV ANTENA 1 S.A
.
RCS&RDS S.A., A REFUZAT S
Ă
SE CONFORMEZE PREVEDERILOR CONTRACTUALE
.(5)
 
La 29.04.2009
,
pe fondul pozi
ț
iei adoptate de RCS&RDS S.A. conformparagrafului (4) de mai sus
ș
i în contextul deterior
ă
rii extreme aonorabilit
ăț
ii, corectitudinii
ș
i spiritului de competi
ț
ie real
ă
relative lafenomenul fotbalistic (ÎN PERIOADA RESPECTIV
Ă
AU FOST MEDIATIZATEPE LARG SITUA
Ț
II
Ș
I CONJUNCTURI PRIVIND CORUP
Ț
IA ÎN COMPETI
Ț
IILEFOTBALISTICE)
, în scopul de a asigura totu
ș
i derularea optim
ă
a Contractului decesiune de drepturi TV,
TV ANTENA 1 S.A. a adresat c
ă
tre LPF solicitarea de aaccepta ca plata unei sume de 2.000.000 EUR s
ă
fie realizat
ă
în sistembarter
,
cu contrapresta
ț
ia în servicii de promovare
ș
i publicitate oferite LPFde TV ANTENA 1 S.A., iar în cazul neaccept
ă
rii, s
ă
ia în considerare c
ă
TVANTENA 1 S.A. analizeaz
ă
exercitarea op
ț
iunii de a rezilia Contractul decesiune de drepturi TV
ș
i de a solicita desp
ă
gubiri de 56.600.000 EURO
.
FORMULA COMPENS
Ă
RII, PROPUS
Ă
DE TV ANTENA 1 S.A. ERA PERFECTLEGAL
Ă
 
Ș
I PERMIS
Ă
DE CONTRACTUL DE CESIUNE DE DREPTURI TV
.(6)
 
În perioada
29.04.2009 – 08.05.2009
, pe fondul continu
ă
rii înc
ă
lc
ă
rii obliga
ț
iilorcontractuale de c
ă
tre RCS&RDS S.A., societ
ăț
ile TV ANTENA 1 S.A.
ș
i CAMINA TRUSTS.R.L. au continuat s
ă
adreseze acesteia notific
ă
ri pentru conformarea cu prevederilecontractuale, demersuri care au rezultat în onorarea unora dintre obliga
ț
iile de plat
ă
 ale RCS&RDS S.A. c
ă
tre CAMINA TRUST S.R.L., respectiv plata unei sume de peste
2.700.000 RON
(la 05.05.2009), dar f 
ă
r
ă
a determina o conduit
ă
corect
ă
complet
ă
,
RCS&RDS S.A.
 
CONFIRMÂND PERMANENT ÎN R 
Ă
SPUNSURILE SALE C
Ă
VAÎNC
Ă
LCA OBLIGA
Ț
IILE CONTRACTUALE, MAI ALES C
Ă
ACEASTA AVEA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->