Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDIN ANRMAP 509 2011

ORDIN ANRMAP 509 2011

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: cristasocum_trans1758 on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
 Anul 179 (XXIII) — Nr. 687Miercuri, 28 septembrie 2011
SUMAR
PaginaNr.PaginaDECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALEDecizia nr. 851 din 23 iunie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) dinLegea nr. 9/1998 privind acordarea de compensațiicetățenilor români pentru bunurile trecute înproprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatuluidintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la7 septembrie 1940......................................................2–4Decizia nr. 853 din 23 iunie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 4 și 6din Codul de procedură civilă....................................4–5Decizia nr. 956 din 12 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a prevederilor art. 1—3 și art. 14din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie1945—22 decembrie 1989, precum și a Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în modabuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie1989, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr. 250/2007..............................................................6–7Decizia nr. 963 din 12 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2
1
) dinLegea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului deproprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fonduluifunciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997..............8–9Decizia nr. 964 din 12 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a prevederilor art. 1020, art.1021,art. 1429 pct. 2 și art. 1439 din Codul civil................9–11Decizia nr. 971 din 12 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a prevederilor art. 966 și 968din Codul civil............................................................11–12Decizia nr. 995 din 14 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (1) dinOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deprocedură fiscală........................................................13–14Decizia nr. 1.001 din 14 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 șiale art. 317 din Codul de procedură civilă..................14–15Decizia nr. 1.009 din 14 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) tezaa doua din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite............16–17Decizia nr. 1.018 din 14 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 dinCodul de procedură civilă..........................................17–19Decizia nr. 1.025 din 14 iulie 2011 referitoare la excepția deneconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1)pct.2 din Legea nr. 31/1990 privind societățilecomerciale ................................................................19–20HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI891.— Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintreGuvernul României și Guvernul Georgiei cu privire lacooperarea economică, științifică și tehnică, semnat laBucurești la 2 iunie 2010............................................21 Acord între Guvernul României și Guvernul Georgiei cu privirela cooperarea economică, științifică și tehnică..........21–22 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE509.— Ordin al președintelui Autorității Naționale pentruReglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publiceprivind formularea criteriilor de calificare și selecție....23–32
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 687/28.IX.201123
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
ORDINprivind formularea criteriilor de calificare și selecție
 Având în vedere prevederile:— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor deconcesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;— Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizițiepublică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completărileulterioare,luând în considerare:— necesitatea fluidizării și perfecționării sistemului achizițiilor publice, pentru îmbunătățirea gradului de absorbție afondurilor comunitare alocate României;— necesitatea standardizării documentației aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuțiilor cu Comisia Europeană;— prevenirea apariției erorilor și combaterea fenomenului corupției în domeniul achizițiilor publice;— prevenirea aplicării de posibile corecții financiare de către Comisia Europeană;— faptul că, în sensul unei abordări unitare din partea tuturor părților implicate în procesul atribuirii contractelor de achizițiepublică — respectiv, pe de o parte, autorități contractante și operatori economici, iar, pe de altă parte, instituțiile implicate în procesulverificării modului de atribuire și derulare a acestor contracte —, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a conceput și structurat o listă a criteriilor de calificare și selecție ce pot fi impuse, fără a fi restrictiveși limitative, astfel încât invitațiile/anunțurile de participare, precum și documentațiile de atribuire să poată fi validate, respectivacceptate;— faptul că legislația aplicabilă prevede dreptul autorității contractante de a solicita operatorilor economici să facă dovadasituației personale, a capacității de exercitare a activității profesionale, a situației economice și financiare, a capacității tehniceși/sau profesionale, precum și a standardelor de asigurare a calității;— faptul că limitările în acest sens sunt de ordin general, esențial fiind ca stabilirea cerințelor minime de calificare șiselecție să nu conducă la restricționarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire sau la încălcarea principiuluiproporționalității, în temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentruReglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,
președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
emite următorul ordin: Art. 1. (1) Criteriile de calificare și selecție stabilite deautoritatea contractantă trebuie să aibă legătură concretă cuobiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerințelor minime solicitate prin documentația de atribuire, precum șidocumentele care probează îndeplinirea lor se vor limita numaila cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare acontractului.(2) Stabilirea cerințelor minime de calificare și selecțierămâne la latitudinea autorității contractante, aceasta avândobligația de a ține cont de complexitatea, volumul, durata,valoarea și natura contractului de achiziție publică care urmeazăa fi încheiat.(3) În sensul alin. (1), nu se vor impune condiții ce nu prezintărelevanță sau sunt disproporționate în raport cu ceea ceurmează a se achiziționa.(4) Atunci când stabilește termenele-limită de depunere acandidaturilor/ofertelor, autoritatea contractantă va asiguraoperatorilor economici perioade de timp suficient de mari pentrupregătirea acestora.(5) Pentru exemplificarea prevederilor alin. (1) a fostelaborată anexa nr. 1. Art. 2. (1) Reducerea termenelor-limită de depunere aofertelor, aferente procedurilor de licitație deschisă și restrânsă,ca urmare a transmiterii unui anunț de intenție, este posibilănumai în măsura în care se respectă condițiile impuse de legeși numai dacă la nivelul acestuia se regăsesc toate cerințeleminime de calificare și selecție solicitate de autoritateacontractantă pentru acea procedură, cerințe minime ce se vor regăsi în mod obligatoriu și în viitorul anunț de participare.(2) În cazul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasădin punct de vedere economic”, în cuprinsul anunțului de intențiese vor detalia și factorii de evaluare, în măsura în care aceștiase cunosc la momentul transmiterii anunțului respectiv.(3) Reducerea de termen este posibilă numai în măsura încare criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul deatribuire publicate la nivelul anunțului de intenție se regăsesc și în anunțul de participare. Art. 3. În vederea accelerării procedurilor de licitațierestrânsă, respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unuianunț de participare, există obligația încărcării în sistemulelectronic a unei justificări menite să susțină situația de urgențăce impune reducerea termenelor în cauză, situație de urgență cenu a fost generată de o acțiune sau inacțiune a autoritățiicontractante.
 
 Art. 4. — (1) Autoritatea contractantă, în vederea desemnăriicâștigătorului/câștigătorilor procedurii de atribuire, va avea învedere două aspecte distincte:a) criteriile de calificare și selecție, din care rezultăcapacitatea ofertantului ca firmă, organism, entitate juridică dea duce la îndeplinire viitorul contract;b) factorii de evaluare, care, în cazul criteriului de atribuire„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”,evidențiază avantajele fiecărei propuneri tehnice și financiare.(2) În sensul exemplificării prevederilor alin. (1) au fostelaborate anexele nr. 2 și 3. Art. 5. — (1) Operatorii economici se pot implica în paralel înderularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce vaobliga autoritățile contractante să solicite și să permitădepunerea documentelor în oricare dintre formele:— original;— copie legalizată;— copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.(2) Vor putea fi solicitate în formă originală acele acte emisede societăți de asigurări, societăți bancare sau alte instituțiifinanciare acreditate, acte ce nu pot fi emise, și, implicit, folositedecât în scopul demonstrării anumitor cerințe legate deprocedura de atribuire pentru care au fost solicitate.(3) Toate documentele întocmite/emise de cătrecandidat/ofertant cu scopul participării la procedurile inițiate învederea atribuirii contractelor de achiziție publică se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al terțului/terților susținător(i). Art. 6. Autoritatea contractantă va prevedea îndocumentația de atribuire, pentru situația participării laprocedură cu ofertă comună, care dintre criteriile de calificare șiselecție urmează a fi îndeplinite de fiecare dintre ofertanțiiasociați, precum și cele care pot fi îndeplinite doar de către aceiacare urmează a executa acele părți din contract avute în vederela stabilirea criteriilor de calificare. Art. 7. (1) În cazul în care se impune, la criteriul decalificare „capacitatea de exercitare a activității profesionale”,autorizarea Autorității Feroviare Române (AFER), AutoritățiiNaționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor subPresiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entități juridice, în cazul unui grup de operatori economici care depunofertă comună, cerința este considerată îndeplinită dacă unuldintre asociați — respectiv subcontractantul, dacă este cazul deține autorizarea solicitată și numai cu condiția ca acesta săexecute integral partea din contract pentru care este solicitatăautorizarea respectivă.(2) Terțul nu poate susține, prin prezentarea unei astfel deautorizații, un operator economic ofertant, din considerentul căacest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu,nefiind o resursă transferabilă. Art. 8. (1) În cazul în care se impune, la criteriul decalificare „capacitatea tehnică și/sau profesională”, autorizarea AFER, ANR, ISCIR etc. pentru personalul implicat, îndeplinireacerinței se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune ofertă comună sau pecele ale subcontractantului, cu condiția ca cel care dispune deresursele umane autorizate să realizeze partea din contractpentru care se impun autorizările solicitate.(2) Terțul poate susține un operator economic prin punereala dispoziția sa a resurselor umane/tehnice autorizate cu carese va realiza ulterior partea din contract pentru care acesteautorizări se impun. Art. 9. (1) Cerințele referitoare la obligațiile de plată aimpozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale cătrebugetele componente ale bugetului general consolidat suntconsiderate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatoriieconomici prezintă înlesniri la plată de genul eșalonărilor saucompensărilor, aprobate de către organele competente îndomeniu.(2) Raportarea se va face la inexistența datoriilor față debugetul general consolidat, la o dată corelată cu termenul legalal scadenței de plată și nu la termenul de valabilitate aldocumentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.(3) În situațiile de la art. 11 alin. (4) și (5) din HotărâreaGuvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizițiepublică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiunede servicii, cu modificările și completările ulterioare, autoritateacontractantă va lua în considerare, la verificarea îndepliniriicerinței de calificare privind plata de către ofertant a impozitelor,taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, atât declarația pepropria răspundere prin care se confirmă îndeplinirea cerinței,cât și acele certificate de atestare fiscală prezentate de ofertant în urma solicitării primite din partea autorității contractante, chiar dacă acestea sunt emise de autoritățile competente ulterior dateide deschidere a ofertelor și, eventual, atestă lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Art. 10. — Autoritățile contractante nu vor solicita cerințe decalificare și selecție precum: ISO OHSAS 18001:1999 — sistemde management al sănătății și securității ocupaționale, respectivcertificat SA 8000. Art. 11. (1) În cazul atribuirii contractelor de achizițiepublică pentru care sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) dinHotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările șicompletările ulterioare, sau în cazurile prevăzute la art. 122 lit.j),respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completăriprin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completărileulterioare, autoritățile contractante vor stabili atât cuantumulgaranției de participare, cât și criteriile de calificare și selecțieprin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează afi încheiat și nu la valoarea estimată totală, ce ține seama și deeventualele suplimentări.(2) În aceste situații autoritățile contractante au obligația ca în momentul completării invitației/anunțului de participare menționeze atât valoarea estimată totală, cât și pe cea acontractului inițial. Art. 12. Solicitarea unei cerințe minime de calificare șiselecție referitoare la prezentarea unui contract similar defurnizare/prestare/execuție, semnat/încheiat și/sau început înultimii 3, respectiv 5 ani, devine restrictivă din considerentul căexistă posibilitatea ca un operator economic să fisemnat/încheiat și/sau să fi început un astfel de contract în urmăcu mai mult de 3 sau 5 ani, dar să poată prezenta experiențasimilară realizată în perioada solicitată. Art. 13. (1) Prin formula „servicii duse la bun sfârșit” se înțeleg:— servicii recepționate parțial;— servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestăriinu presupune expirarea perioadei de garanție).(2) În condițiile în care autoritatea contractantă utilizează înmod exclusiv formula „servicii duse la bun sfârșit”, aceasta areobligația de a accepta și de a considera cerința îndeplinită dacăoperatorul economic prezintă ca experiență similară oricarevariantă din cele de la alin. (1). Art. 14. — (1) Prin formulele „lucrări executate și duse la bunsfârșit” și „contract de lucrări finalizat” se înțelege:— lucrări recepționate parțial care sunt însoțite de proces-verbal de recepție parțială; sauMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 687/28.IX.201124

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->