Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pedagogie_tmi-tme_an2_s1

pedagogie_tmi-tme_an2_s1

Ratings: (0)|Views: 226|Likes:
Published by celamarc

More info:

Published by: celamarc on May 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

 
1
Modulul IIITEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII1. Instruirea ca expresie a relaiei predare-învăare-evaluare
1.1. Procesul de învăământ – obiect de studiu al teoriei şi metodologiei instruirii (lector univ.dr. GabrielaC. CRISTEA)1.2. Obiectivele procesului de învăământ (lector univ.dr.Gabriela C. CRISTEA)1.3. Modele de instruire: modelul behaviorist, modelul cognitivist, modelul constructivist etc. (drd. AncaANDRONIC)
2. Stiluri de interaciune didactică
(lector univ.dr. Adela Mihaela ĂRANU)2.1. Relaia profesor-elev în contextul situaiilor educaionale2.2. Stiluri de învăare2.3. Stiluri de predare2.4. Eficientizarea interaciunii elev-profesor 
3. Metodologia instruirii
3.1. Delimitări conceptuale. Modele şi forme de organizare a instruirii (lector univ. dr. Nadia-MirelaFLOREA)3.2. Metode şi tehnici de formare/instruire – funcii, tipologii, descrierea unor metode cu caracter activ şiinteractiv (lector univ.dr. Adela Mihaela ĂRANU)
4. Proiectarea didactică
4.1. Proiectarea pedagogică a activităilor la nivelul procesului de învăământ (lector univ.dr.Gabriela C.Cristea)4.2. Etapele leciei (lector univ.dr. Nadia-Mirela FLOREA)4.3. Proiectarea curriculară a activităilor educative (lector univ.dr.Gabriela C. Cristea)
5. Normativitatea didactică
(lector univ.dr. Răzvan-Lucian ANDRONIC)
 Modulul IVTEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII
(lector univ.dr. Nadia-Mirela FLOREA)
 
1. Evaluarea rezultatelor şcolare – aciune componentă a procesului de învăământ
1.1. Delimitări conceptuale1.2. Funciile evaluării şcolare1.3. Impactul evaluării asupra proceselor de predare-învăare
2. Caracteristicile demersurilor evaluative
2.1. Evaluarea iniială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă2.2. Evaluarea normativă şi evaluarea criterială2.3. Argumente pentru promovarea diferitelor strategii de evaluare a rezultatelor şcolare
3. Metodologia evaluării rezultatelor şcolare
3.1. Metode de evaluare. Repere în elaborarea testelor – tipuri de itemi; etape şi norme de elaborare3.2. Determinări ale relaiei obiective – predare-învăare – evaluare3.3. Evaluarea formativă şi metodologia reglării proceselor de predare-învăare
4. Efectele aprecierii (notării) rezultatelor şcolare
4.1. Sisteme şi criterii de apreciere a rezultatelor şcolare4.2. Distorsiuni în aprecierea rezultatelor şcolare. Modalităi de reducere a subiectivismului în aprecierearezultatelor şcolare4.3. Valorificarea evaluărilor privind rezultatele şcolare pentru ameliorarea procesului didactic
Teste de autoevaluareBibliografie recomandată
 
2
Modulul IIITEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII
 Scopul modulului:
analiza procesului de învăământ (structură, funcionalitate, proiectare, normativitatedidactică)
Capitolul 1
INSTRUIREA CA EXPRESIE A RELAIEIPREDARE-ÎNVĂARE-EVALUARE
1.1. PROCESUL DE ÎNVĂĂMÂNT – OBIECT DE STUDIUAL TEORIEI ŞI METODOLOGIEI INSTRURII
Teoria şi metodologia instruirii
are calitatea unei ştiine pedagogice fundamentale, care esteinclusă – de regulă sub numele de
didactica generală 
– în structura
 pedagogiei generale
(alături de
 fundamentele pedagogiei
şi de
teoria
 
educaiei
– privită în sens restrâns, ca teorie a coninuturilor /dimensiunilor, laturilor generale ale educaiei).
 Procesul de învăământ 
– obiect de studiu specific didacticii generale (teoriei generale a instruirii) – reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăământ. Reprezentând latura
dinamică a sistemuluide învăământ 
,
 
 procesul de învăământ include activităi specifice proiectate, îndeosebi, în mediulşcolar/universitar la nivel de educaie/instruire formală, cu deschideri spre diferite forme deeducaie/instruire nonformală.
Componentele principale ale procesului de învăământ 
:1.
Obiectivele
 2.
 Agenii
 
aciunii
 3.
Coninuturile
– 4.
Mijloacele de învăământ şi materialul didactic
”,5.
 Formele de organizare
– 6.
Câmpul relaional 
 
7. Timpul disponibil Structura de aciune a procesului de învăământ 
 
vizează activitatea de instruire proiectată de profesor şi cea de învăare, realizată de elev, ca efect direct şi indirect al instruirii. Relaia complexă existentă între profesor şi elev, realizabilă pe diferite planuri la nivelul procesului de învăământ, implică prezenaurmătoarelor aciuni principale:
 predarea
,
învăarea
,
evaluarea
.
Modelele de predare
, identificabile din
 perspectiva proiectării curriculare
, respectă caracteristicileenunurilor axiomatice care solicită profesorului: a) anticiparea valorică a rezultatelor definite la nivelul
obiectivelor 
; b) selecionarea
coninuturilor-ancoră 
care asigură structura de bază a mesajului pedagogic(respectiv a comunicării pedagogice); c) organizarea corelaiilor optime dintre aciunile de
 predare-învăare-evaluare
, care pot fi reglate-autoreglate prin flexibilitatea şi adaptabilitatea
metodologiilor 
  propuse (strategii, metode, procedee, mijloace de
 predare-învăare-evaluare
).
1.2. OBIECTIVELE PROCESULUI DE ÎNVĂĂMÂNT
lector univ.dr.
Gabriela C. CRISTEA
Obiectivele procesului de învăământ 
reprezintă orientările valorice ale activităilor organizate înacest cadru, la nivel general, specific, concret.
 Analiza obiectivelor procesului de învăământ 
.
Taxonomia obiectivelor procesului de învăământ 
 
reprezintă o clasificare realizată pe criterii riguroase şi specifice domeniului ştiinelor educaiei(
taxonomia
sau
taxinomia
– ştiina clasificărilor; în limba greacă,
taxis
- ordine;
nomos
- lege). Înrealizarea unor taxonomii aplicabile în cadrul procesului de învăământ sunt valorificate analizele la caream făcut referină, raportabile la nucleul funcional-structural definitoriu pentru explicarea şi înelegereaobiectivelor la nivelul unui concept pedagogic fundamental.
Taxonomiile proiectate
 
după criteriul gradului de generalitate
exprimat la nivelul procesului deînvăământ sunt elaborate pe baza unui model ierarhic care include, de regulă, trei categorii de obiective:a)
obiective generale
; b)
obiective specifice / intermediare
; c)
obiective concrete / operaionale
.
 
3
Taxonomiile proiectate
 
după criteriul rezultatelor 
,
aşteptate
la diferite intervale de timp, includ
obiective
exprimate în termeni de
 performane
(realizabile pe termen scurt) şi de
competene
(pe termenlung – mediu). Modelele de analiză propuse, în acest sens, pot fi interpretate ca taxonomii orientate prioritar în direcia definirii: 1) unor obiective ale instruirii; 2) unor obiective psihologice.1)
Obiective
definite prioritar din
 perspectiva instruirii
 a) obiective de
 stăpânire a materiei
de
transfer operaional 
; obiective de exprimare b) obiective care vizează dobândirea unor:
deprinderi intelectuale
;
 strategii cognitive
;
atitudinicognitive / faă de cunoaştere şi de învăare
2)
Obiective
definite prioritar din
 perspectivă psihologică 
:a)
obiective cognitive
  b)
obiective afective
c)
obiective psihomotorii
 Structura obiectivelor operaionale / concrete
 1)
definirea sarcinii concrete
a elevilor în termeni de comportament observabil şi evaluabil până lasfârşitul activităii, în raport de anumite criterii (calitative – cantitative), prezentate explicit la începutulactivităii;2)
 stabilirea resurselor pedagogice
necesare pentru îndeplinirea sarcinii: coninuturi (cunoştine-capacităi – de bază şi speciale) – metodologie (metode, procedee, mijloace) – condiii deinstruire/învăare (externe – interne);3)
 precizarea
 
tehnicilor de evaluare
(iniială, continuă, finală), aplicabile pe tot parcursul activităii,în general, şi la sfârşitul activităii, în special (finalizate prin decizii comunicate elevilor).
Referine bibliografice:
***Dicionar de pedagogie
, 1979, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;Bloom, B.S.,
Taxonomy of Educational Objectifs
, New York, 1971Călin, Marin, C.,
 Procesul instructiv-educativ. Instruirea şcolară. Analiză multireferenială 
,1995 Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti,Cerghit, Ioan, coordonator,
 Perfecionarea leciei în şcoala modernă 
, Editura Didactică şiPedagogică, Bucureşti, 1983Cerghit, Ioan; Vlăsceanu, Lazăr, 1988,
Curs de pedagogie
, Universitatea BucureştiCristea, Sorin, 2000,
 Dictionar de pedagogie
, Litera, Chişinău
 De Landsheere, Viviane; De Landsheere, Gilbert,
 Definirea obiectivelor educaiei
, EdituraDidactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979Ionescu, Miron; Radu, Ion, coordonatori,
 Didactica modernă 
, 1995, Cluj, Editura DaciaMager, R.F.,
Comment définir les objectifs pédagogiques?,
Gauthier, Villars, Paris,1972 Neacşu, Ioan, 1999,
 Instruire şi învăare
, Editura Didactică şi pedagogică R.A., BucureştiSalade D., (coord.) ,
 Didactica
, Bucuresti, EDP,1982Schaub, Horst/Zenke, Karl G.:
 Dictionar de pedagogie
. Iasi: Polirom 2001
1.3. MODELE DE INSTRUIRE – MODELUL BEHAVIORIST, MODELUL COGNITIVIST,MODELUL INTEGRATIVIST
Drd.
Anca ANDRONIC
Teoria condiionării operante.
 
Prin această teorie B.F.Skinner arată importana factorului de
“întărire a comportamentului" 
intervenit după obinerea răspunsului pozitiv. Aparinând modelului behaviorist, teoria sa este o dezvoltare în principal a ideilor referitoare la învăarea prin selecionare şiasociere sub aciunea legii efectului Din această teorie a condiionării operante s-a desprins o “soluie pedagogică” denumită
"teoria instruirii programate",
care s-a vrut o alternativă/model de instruire care sădepăşeased limitele modelelor clasice de instruire. Teoria instruirii programate elaborate de B.F.Skinner reprezintă, în esenă, un model de instruire care se bazează pe principalele achiziii ale psihologiei dinvremea sa, respectiv, pe: legea efectului (Ed. L.Thorndike), conexiunea inversă şi feedback-ul operativ, posibilitatea de a dirija şi controla învăarea în direcii prestabilite pe baza unor programe, deci de atransforma învăarea în instrucie.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
komygy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->