Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Musical Show

Musical Show

Ratings: (0)|Views: 17,431|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/01/2013

 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 1
musical show
 ා ඉනන ෑ. ෙා ැන අදක ව ෙො.අ ා
musical show
එක ඒ න ගහන ය  සදන.ඒක
play

sunflower band
එ.අප අොන
sunflower band
එ  ආෙොත ොො න ො. ෙ්ෙ තා ෙැ  ා එා ා.එනන ා ැකය. තන අෙ අන ෙ ෙල  නගා නත ා තා.ෙ ය ා නා වය  ඉනන.ඒ ා ාානත එක න ා.අප නය නගා නය
show
එ
ground
එ ගා.
 
අප ැන
show
එ  ා ඉනො ෙ ලා නක අප ප්න හා.ඒ ලා අපත එක වහ   ය හ. හන හඒ ලා අ ංගා න යන ාෙ ා.ඒත ඒ එ ල ක ටෙො ෙේ ැො.අ ංගා නය ා නය ාක ෑඅත ලත එක වහ  
show
එ ො.අ ල  ො
අකා ොො ඉෙන ඉනෙ ා. ඇො ොක ා.අ ලො
husband
ැෙ ොො ඉනෙ ා.ෙ ො  අඔො ඉන ො ෑ.අඡත ල අො
husband
ො ා.ො ො ැත ච ල ඉනෙ ා.එා අො ා ැක පන ෑෙ ඇ  ා. ො ා න එා  ෑ
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 2
ො ා.ැන අ ාෙ එන එන
sex
ැත ැො.අංගත  ද ාන ඉනො. ැ ෙකෙත ෑ.ඊ ්අ ල ේඋහ් උන අ ා.උහ් මො.ඒ අ ේ ් ැතත තෙ ා.එාේ ා ෙ ත ැඟ ඇව්සා ා ද ැෙහ.අ ාන ව ේ ංගත ෑක ැෙ ෙ ා.එාතආාෙ ැා ංගත ා.ත ඉන ද ැෙ ඉනො.ෙාෙන අඡත ල ො ාා නා අ ංගා නා ා ය අප ො ො . ඇො ොො ා
 
hotel
ොා.ඒෙයන එ  ො. ො ො හය  ත ඉන ැෙය ා.ආය ො ැන  ඉන ෑ.ොො  න ඕ ාො.ැන ත ැක ඕය ඒත න වක ෑ. ො ර ෙාෙ ෙ එන ා
telephone no
එත නා.ා  ැක එ න ේ උහ් මො. 
vest
එක ඇා ැ ා
bra
එක  ා අන අො. ෙාෙ  අන ඇෑා ේඋහ් ෙ ො  ො.අප  ෙාෙක
show
එ න ඉා
10
ව  එන ආො.
 
අප  ආ ැ ෙේ ා නා  ා.ඒ එක ෙේ
call
අො.අඡත ල.ං ක ාා
answer
ා.අකක  ඉන ෑ  එනා ඇො.ඒ ෙොත ත න අෙශාෙ ැා න.ඒ ා එන ා ො.ො ටොත එක  ො ඇා.ඒ එකඅඡත ලය අ අත ලා නත හ  ඉනො.ඒ ෙො ඇන හ
nighty
වය.
overcoat
එ ඇන හ ෑ.ේ ඇනෑන ාක ඒ ඇන ො.ඒ ෙේ ඒ ඒ ුල ඒ ාඇා ෑ ෙේ ය ඉන. ඉ් යට එ
off
ා අඡත වකඇ තා. ඇො ඇය අ නෙත එකන ආ ා.එොො අඡත  එාෙ ඇා එන වක න ෑ ා.ෙ ොඑාත අකක  ෙේ අාෙන ඉනන ා.එාත
chance
එක ා ො.ෙ ො අප නො එ ැ ා  ාඇො. ඒ වද ා. ො අඡත ඇල ාක නා නා.අ අත ලා න ාන ඇවත ොෙා ඉන ා.හා න ෑ ං ැ.ඒ ෙො ේ ංගත නන ැ ැවත ැ ො එා
juice
ො. ොය එත ා ාඉන ා ො ොක ා ඇවලා
husband
army
එනැ
comdom
ැට ත තා.ාා ොෙේ අ ා නනැ ා.
 
 ා ග ැ අඡත ාෙ ඇ 
kiss
නනතා. ඉන ොවෙසලන හ ා එා ල ෝට එක ෙව
kiss
ා.එා ේ
nighty
නා අන ේ
breast kiss
න න තා.එා එ
kiss
ද එාේ අත අ ේ ංගෙන ො.ඒ ෙද ත ෑන
juice
ගහන  හනා එා ේ
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 3
අගලක ේ හ ඇ ගා.එා ඇගල ඇ ා ෙො.ේආාෙ ෙැ  ෑෙො.එා ේ ංගෙ ්න තා.එා හඇ ෙ ා න ඇගලන ො. ො ඇ ෙ් ඇ ැන න ා.එා  නා ලෙ  නා
kiss
න ා.ඒෙදත ඒ ෑන ාෙත ෙය න. ඒ  අන
kiss
න තා.ඒ
kiss
ා ඉෙ ෙා  එා
condom
එ ඇනො.ඊ්එා  ඇද   න ා
dogy style
එ නතා.ඒ  න ේ ල
breast
මන තා.එා ඒ වවා
5
ව ා.ඊ ්ඇද උපලන අ ෙා ේ ල එාේ  තා.ැන ේ හ ො ල ෙා ෙේ  ැො.එාේාෙ ේ හ   ා.ඒ  ා එා න නතා.එා  නන  ොක වා ෙන න  අනහල ා හා ෙේ.ැන ත අාය එා ඒ ව ද.එාල  බ ඇෑා
normal
ව න තා.එා ෙැ ෙාෙකන ැ වත  ැා. ෙ ක උ  ා එාේ  ෙන ෝට එක නා.එා ේ හ ඇත ැ්ස ැ්ස  ගා එා ෙාෙක ාෙ ා ඉා ැගා ගා.
 
ඊ ආ න ල.එා න ආ  ෝ.එා ආන ේ
breast
ඉඹන තා.එා  ෙාෙෙත ෑකේක ැා ෑ ෙේ ය ම ම
kiss
ල.එා  ත  ්සකන එා න
kiss
ා ඉෙෙා එාේ ොල  නා ්න ඒ  අන උන තා.එාේ එ ෙැ ෙාෙක 
kiss
නන ෑ එා  ගා. ඇ  ගා.එා ො
sorry
අකක.ය   ක  ඵෙ ෙාෙ ා ො. ෙ ක එාේොල
kiss
ා ආය ේා තා. ැන ෙන  ොලෙ  ඕැ ා න. ො ැන ේ ත නා  ොෙන ා.මා  ාා ේ හ ෙ න නතා.අ ලෝ ෑ ො ෙේ ෙ ඇ ා ෙ න න තා.තඉන මේ  එ ා  න හා. ෙද ම ආයො ැා. ආය  ො  නන ැ ා ඇද ාෝා ොල න න තා.එාේ ය ාා එක ඒ ා  එචආල එක ඇතත ෑ. තා මා ඇ වත.ඒ නන ආය න ය. ෙ ක යන ය ඇ ඔ ඔ   තා.ඒඑක ම  ගා.ැන ර එ ව ෙා.න ල එ බ නෙැා.
 
ැන  ො නසය. ඩෂට එක  තන ඇ ගාා.එා ඇැ ඇ ඉනො.එා ං  ආො.ඇවත 
lips kiss
ා ො අක ැන නස ඇන ගහන ඇ ෝ එන ා.
bathe -room
එ ගහන
wash
එක අන එද ්ස ැතන දකඅහා  ගා ඒ ැත.ො අ ල ත ො.එා ත ත

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->