Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caiet de Sarcini Lot 100

Caiet de Sarcini Lot 100

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by optimuuusss
carte
carte

More info:

Published by: optimuuusss on Aug 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
CAIET DE SARCINI
CONCESIONAREALOTULUI NR 100-TERENULUI IN SUPRAFATA DE504mp PENTRU CONSTRUIREA DELOCUINTA SI DATARI COMPLEMENTARE1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Obiectul prezentului caiet de sarcini este
concesionarea prin licitaţie publică
aterenului din punctul
T.21 ..A.140/47/20
.nr cadastral..
24359
 în suprafaţă de504 mp
1.1. Descrierea si identificarea bunului ce urmează să fie concesionat:
Bunul ce urmează să fie concesionat este un teren în suprafaţă de ....504mp, situat în comuna Tîrgşoru Vechi, sat ....STREJNICU ...................... aparţine domeniuluiprivat al comunei Tîrgşoru Vechi si este identificat la
 poziţia
.26 din anexanr. ..1...... HCL...33/ 18.10.2006... privind atestarea domeniului privat al comuneiTîrgşoru Vechi.Terenul are următoarele vecinătăţi:-conform studiu oportunitate:
 Lot –nr....100.
-Suprafaţa este .
..504...
mp.Vecinatati :
Nord
:lot 211-DRUM
Sud
 :-lot 94
Vest
:lot 99
Est
: -lot 101
 
Acest teren se afla in extravilanul localitatii Strejnicu, are categoria de folosintaarabil, iar destinatia (conform PUG_ului si RLU- documentatii aprobate), este conformcategoriei de folosinta.Lotul face parte din terenul studiat prin PUZ( in curs de avizare si aprobare).Locuinta ce se va realiza pe acest teren va respecta indicatorii urbanistici sireglementarile ce vor fi aprobate prin PUZ .NU SE VA INCEPE CONSTRUIREAPANA NU SE VA AVIZA SI APROBA PUZ-UL SI OBTINE AUTORIZATIA DECONSTRUIRE.
1.2. Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii
Terenul este neocupat, şi a fost înscris in PUZ ca teren pentru construcţii caselocuit,PUZ aflat in stadiu de avizare
1.3. Obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmărite deconcedent
Prin concesionarea acestui teren se urmăreşte:- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi prin atragereade venituri suplimentare la bugetul local;- să se asigure creşterea potenţialului economic al acestei zone.modernizarea zonei in care este amplasat terenul;  
Concesionarul va realiza următoarele
:
-
Realizarea unei locuinte si dotari complementare cu respectarea prevederilor PUZ-ului si regulamentului aferent si Legi 50/1991 republicata , privind autorizarea
 
executării lucrărilor de construcţii republicata, cu modificările si completărileulterioare- Menţinerea calităţii terenului.
2. Condiţii generale ale concesiunii
Lotul 100 din T21ce se va concesiona aparţine domeniului privat al ComuneiTirgsoru Vechi.Procedura de atribuire a contractului de concesionare este prin licitaţie publică.Legislaţia aplicată:- Legea 215/2001republicata privind administraţia publica locala republicata- Legea 50/1991 republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţiirepublicata, cu modificările si completările ulterioare
2.1.Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii
- In derularea contractului de concesiune ,concesionarul va utiliza bunuri de retur :terenul în suprafaţă de..504mp situat în punctul ....T21 PA 140/47/20.....
2.2. Obligaţiile privind protec
ţ
i
a mediului
Concesionarul are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţiamediului pe toată durata derulării contractului.Prin activitatea desfăşurată nu se va polua solul cu diverşi agenţi dăunători, nu vor fiinfestate apele freatice sau subterane. În acest scop concesionarul va avea îndotarea toate capacităţile necesare evitării unor astfel de situaţii.Concesionarul va deţine toate instalaţiile necesare recuperării, depozitării agenţilor poluanţi, deşeurilor ce rezultă din activitatea sa, în vederea reciclării acestora.Concesionarul are obligaţia de a încheia contracte cu agenţii economici autorizaţipentru reciclarea materialelor, precum si cu agenţii economici autorizaţi cudistrugerea celor care nu pot fi reciclate, conform legislaţiei în vigoare. Concesionarulare obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind nivelul zgomotului produs deactivitatea proprie desfăşurată în imediata apropiere a caselor locuite de cetăţeniAutoritatea publică locală va fi îndreptăţită să aplice legislaţia în domeniu, pentrucare are atribuţii, fără a se ţine cont că este parte contractantă.Obligaţiile de mediu trec în sarcina concesionarului începând cu data intrării învigoare a contractului de concesiune. Toate cheltuielile legate de realizareaobligaţiilor de mediu se vor efectua de către concesionar.
2.3. Obligaţia exploatării terenului concesionat
Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim decontinuitate si de permanenţă a terenului. Concesionarul are dreptul de a exploata înmod direct, pe riscul si pe răspunderea sa terenul concesionat. Toate avizele siacordurile (inclusiv documentaţiile necesare) cerute de prevederile normative silegislative în vigoare pentru realizarea obiectivelor necesare acreditării ISO 2000 side funcţionare în conformitate cu normele U.E., vor fi obţinute de concesionar pecheltuială proprie.
2.4. Subconcesionarea terenului
 
Se interzice subconcesionarea, în tot sau în parte, unei terţe părţi a terenului ce faceobiectul acestui contract. De asemenea se interzice închirierea, în tot sau în parte, aterenului concesionat.
2.5. Durata concesiunii:
Terenul în suprafaţă de....504mp, se concesionează pe o perioadă de 49 ani, înconformitate cu prevederile Legii 215/2001republicata si Legii 50/1991 republicata,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicata, cu modificările sicompletările ulterioare.Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, cu aprobarea Consiliului Local al comunei TîrgşoruVechi.
2.6. Nivelul redevenţei:
Conform raportului de evaluare / 20 iunie 2011 ,valoarea terenuluidin STREJNICU, T21 a fost stabilită la 7,2 euro/mp.
Redevenţa va fi stabilită în urma finalizării procedurii de concesiune prin licitaţiepublică.Redeventa concesiuni se va plati in cel mult 10 ani de la semnareacontractului de concesiune.Plata redevenţei se va face lunar/trimestrial/anual.Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor contractuale se datorează majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediaturmătoare termenului de scadenţă si până la data stingerii sumei datorate inclusiv,conform art. 136 din OG nr. 92/2003. Neplata redevenţei la termen autorizeazăproprietarul concedent la recuperarea creanţelor conform OG nr. 92/2003. În caz de neplată a 4 rate trimestriale consecutive sau a ratei anuale de cătreconcesionar, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără somaţie, punere în întârziere si cerere de chemare în judecată (pact comisoriu grad IV), PrimăriaTîrgşoru Vechi având dreptul să dezafecteze terenul concesionat de investiţiilerealizate si să dispună aducerea acestuia la starea iniţială, pe cheltuiala exclusivă aconcesionarului, indiferent cine realizează operaţiunea de dezafectare .In cazul in care dupa semnarea contractului de concesiune se descopera cabeneficiarul concesiuni a declarat fals ca nu detine alt imobil contractul deconcesiune se reziliaza automat cu obligatia concesionarului de a plati redeventacuvenita perioadei in care a fost beneficiarului concesiunii.
2.7. Cuantumul garanţiilor solicitate
2.7.1. Garanţia de bună execuţie a contractului de concesiune:
 În termen de cel mult 60 zile de la data încheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat să achite 10% din valoarea concesiunii , cu titlu degaranţie. Această sumă va fi stabilită la semnarea contractului de concesiune pebaza preţului rezultat din oferta declarată câştigătoare.
3. Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplineascăofertele:
3.1.
Ofertele se elaborează în limba română.Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Tîrgşoru Vechi, Comuna TirgsoruVechi , Star Strejnicu, Str Principala, nr 200 ,etaj 1,cam 13, compartiment urbanism.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->