Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toan_bo_giao_trinh_mon_hoc_PTHD_KD

Toan_bo_giao_trinh_mon_hoc_PTHD_KD

Ratings: (0)|Views: 171 |Likes:
Published by tu ngoc dung

More info:

Published by: tu ngoc dung on May 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
1
PHAÀN LYÙ THUYEÁT
 
 
2
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAÙT VEÀ PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNGKINH DOANH
1.1.
 
NOÄI DUNG PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH1.1.1.
 
Khaùi nieäm
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh (Operating activities analysis) laø moân hoïcnghieân cöùu quaù trình saûn xuaát kinh doanh, baèng nhöõng phöông phaùp rieâng, keáthôïp vôùi caùc lyù thuyeát kinh teá vaø caùc phöông phaùp kyõ thuaät khaùc nhaèm ñeán vieäcphaân tích, ñaùnh giaù tình hình kinh doanh vaø nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeánkeát quaû kinh doanh, phaùt hieän nhöõng quy luaät cuûa caùc maët hoaït ñoäng trong doanhnghieäp döïa vaøo caùc döõ lieäu lòch söû, laøm cô sôû cho caùc döï baùo vaø hoaïch ñònhchính saùch.Ñeå quaûn lyù doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng nhö hieän nay, ñoøi hoûicaùc doanh nghieäp khoâng nhöõng phaûi toå chöùc haïch toaùn kinh doanh moät caùchchính xaùc maø coøn phaûi tích cöïc toå chöùc coâng taùc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh.Cuøng vôùi keá toaùn vaø caùc khoa hoïc kinh teá khaùc, phaân tích hoaït ñoäng kinh laø moättrong nhöõng coâng cuï ñaéc löïc ñeå quaûn lyù vaø ñieàu haønh coù hieäu quaû caùc hoaït ñoängcuûa doanh nghieäp.Tieàn thaân cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng vieäc coù tính xem xeùtñôn giaûn moät soá chæ tieâu toång quaùt döïa treân döõ lieäu cuûa baûng toång keát taøi saûn –coøn goïi laø phaân tích keá toaùn hay keá toaùn noäi boä. Do söï ñoøi hoûi ngaøy caøng caocuûa nhu caàu quaûn lyù, söï môû roäng veà quy moâ cuõng nhö xu höôùng ñi vaøo chieàu saâuvaø chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp, phaân tích hoaït ñoäng kinh doanhvôùi noäi dung, ñoái töôïng phaïm vi vaø phöông phaùp nghieâu cöùu rieâng bieät, taát yeáutrôû thaønh moät khoa hoïc ñoäc laäp vaø ngaøy caøng hoaøn chænh.
 
 
3
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh höôùng ñeán thò tröôøng khoâng phaûi nhaèm xaâydöïng nhöõng keá hoaïch moät caùch maùy moùc, cöùng nhaéc maø laø coâng cuï phuïc vuï chonhöõng quyeát ñònh ngaén haïn vaø daøi haïn, ñoøi hoûi chuû ñoäng, linh hoaït ngay caû ñoáivôùi caùc maët hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa doanh nghieäp. Muïc tieâu cuûa phaân tích hoaïtñoäng kinh doanh vì theá töông ñoàng vôùi caùc moân hoïc môùi xuaát hieän chöøng vaøithaäp nieân trôû laïi ñaây – chuû yeáu ôû caùc nöôùc phaùt trieån, nhö: keá toaùn quaûn trò –management accounting; phaân tích baùo caùo taøi chính – the analysis of financialstatements, quaûn trò taøi chính – financial management.
1.1.2.
 
Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh
Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø quaù trình kinh doanh vaøkeát quaû kinh doanh –
töùc söï vieäc xaûy ra ôû quaù khöù
; phaân tích,
maø muïc ñích cuoáicuøng laø ñuùc keát chuùng thaønh quy luaät ñeå nhaän thöùc hieän taïi vaø nhaém chuùng ñeántöông lai
cho taát caû caùc maët hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp.Caùc nhaø phaân tích tìm caùch löôïng hoaù nhöõng taùc ñoäng ñeán keát quaû kinhdoanh. Ñoù laø nhöõng yeáu toá cuûa quaù trình cung caáp, saûn xuaát, tieâu thuï vaø mua baùnhaøng hoaù, thuoäc lónh vöïc saûn xuaát, thöông maïi, dòch vuï. Ñoàng thôøi cuõng caàn phaûinghieân cöùu tình hình söû duïng caùc nguoàn löïc: voán, vaät tö, lao ñoäng vaø ñaát ñai;nhöõng nhaân toá noäi taïi cuûa doanh nghieäp hoaëc khaùch quan töø phía thò tröôøng vaømoâi tröôøng kinh doanh, ñaõ tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa caùc maët hoaïtñoäng doanh nghieäp.Do vaäy, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khoâng phaûi laø caùc soá lieäu chung chung maø phaûi ñöôïc löôïng hoaù cuï theå thaønh caùc chæ tieâu kinh teá vaøphaân tích caàn höôùng ñeán vieäc thöïc hieän caùc chæ tieâu ñoù ñeå ñaùnh giaù.Ví duï:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
khongNO liked this
thanhthanhtrade liked this
tyunechow liked this
tyunechow liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->