Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Binder 1

Binder 1

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Pressa Tj

More info:

Published by: Pressa Tj on Aug 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
28
(1019) 11.07.13 (Оѓози нашр: марти 1992)
ЌАЗИЯИ ЗАЙД САИД ВА ЊОДИСАЊОИ ХОРУЃРУСТАМИ ЭМОМАЛЇ ВА МУЊСИН ДАРТАЛОШИ ЧЕМПИОНАТИ ЉАЊОН?
с. 2,9с. 23
чаро ќурбион паст шуд?бурди ондар чист?тањаммулпазирбуданддар моњиРамазон нархимањсулоти хўрокароарзон кунед!мўйи тифлинавзодњалокати сешањрванди Тољикистондар ин кишвараз раиси вилоятогоњї гирифтандсарбозипарчамбардорчаро духтаронамаз манрўй метобанд?
РублиРусияДонишкадаимолия ва иќтисодПайѓамбариИсломМањмадсаидУбайдуллоев:«Аќиќа
»
СурияТољирони«Панљшанбе»БадахшонПадар:
Дар ин шумора:
с. 2с. 3,21с. 8с. 12с. 12с. 13с. 7с. 4с. 7
МУРЃ НЕСТ, ТУХМ АЗ КУЉО МЕШАВАД?
Бардошт аз форуми мухолифин дар Маскав
 
с. 3,5
 Аз 26 узви Комиссияи ОштииМиллї аксар дар ќайди њаёт ња
-
станд ва билхоса, дар сурати дар
миён будани ин масъала шахси
-
ятњое чун Њољї Акбари Тўраљонзо
-
да, Иброњим Усмонов метавонис
-
танд иштирок ва ибрози андешакунанд. Аммо онњо ё љалб нашу
-
данд ё иштироки худро нолозим
донистанд. Ба њар далеле набошад,агар њадафи анљуман чунин буд ваба ин васила мехост таваљљуњи љо
-
миаи љањонї, билхоса Русияро бабартараф гаштани собиќ нерўњои
мухолифин дар идораи давлати
Тољикистон ва дигарбора сари ќу
-
драт баргардонидани онњо равона
созад, бенатиља буд. Гузашта аз
ин, эътибор ва таъсири анљуманро
коста гардонид ва то њадде онро
ноком сохт.
»» »
Гайдар Љ 
 
амолАнатолий АдамишинМуњиддин КабирїИззат Амон
 
 № 28 (1019) 11 июли соли 2013
ТОЉИКИСТОН
2
 
ЊАФТАЕ, КИ ГУЗАШТ
 WWW.Pressa.tj
ИлоловМањмадшо
Президенти АУ Тољикистон
МењмонБахтї
Раиси Итињодияинависандагон
ЌаюмовНуриддин
 Академик
ТемурЗулфиќоров
Нависанда
ЃаффоровУсмонљон
Таърихшинос
МасъудиМиршоњї
Раиси анљумани«Рўдакї»
ПировМањмадсаид
Мутахассиси синамо
МаъруфХољиев
Роњбари ожонсииёрии њуќуќи муњољирон дар Русия
ШарифЊамдамов
Раиси шўрои муассисонва мушовара
Иззатбек Идиев
И.В Муњаррир
Муассис:
 Њайати кормандони њафтанома Њафтанома дар Вазоратифарњанги Љумњурии Тољикис
-
тон тањти №0054/РЗ ба ќайдгирифта шуда, дар матбааи«Мега-print» ба чоп расидааст. Дар њафтанома матолибениз ба нашр мерасанд, ки ба мавќеи идораи он мувофиќатнамекунанд. Дар шумора аксњо аз шабакаиИнтернет истифода шудаанд.Матолиби хусусияти та
-
блиѓотидошта танњо бо пар
-
дохт нашр мешаванд. Масъ
-
 улияти маводњои хусусиятитаблиѓотидоштаро идора бадўш надорад.Барои дар дигар нашрияњо чопнамудани матолиб ва иќти
-
босњо аз «Тољикистон» иљо
-
 зати хаттии идора ва нишондодани сарчашма њатмист. Њуќуќи муаллифии њамаи ма
-
толиби шумора ба идораи њафтаномаи «Тољикистон»тааллуќ дошта, тибќи ќонун
-
гузории љории ЉТ ва байналми
-
 лалї њифз карда мешаванд.
РОБИТА:
Телефони идора: 238-54-51Почтаи электронї:
tojikiston-1992@mail.ru
tojikiston@pressa.tj
Шўъбаи эълону реклама:
238-78-78, 601-35-95
Почтаи электронї:
tayron@oila.tj
 Дафтари хабаргузорї дарвилояти Суѓд:Суроѓа:
к. К.Хуљандї 114 х. 15
6-75-23,92- 730-06-50
Шўъбаи фурўш:
93-445-26-12, 221-41-11
Њайатимушовара:
Расулзода тољирони«Панљшанбе»-ро огоњ кард
Доварони фестивали
панљуми театрї дар шањриНорини Ќирѓизистон Барзу Абдураззоќов, њунарманди
маъруфи тољикро коргар-
дони бењтарини сол дар инкишвар эълон карданд.
Ин љоиза дар њоле ба Аб
-
 дураззоќов дода шуд, ки рўзибистуми июни соли љорї на
-
моишномаи «Ќиёмат»-и ў азрўи асари Чингиз Айтматовнахустин бор дар Бишкек ба
намоиш гузошта шуд.Њоло ў ба Театри давлатии
академии ба номи Абдумо
-
мунови Ќирѓизистон даъватшудааст, то намоишномаеро
аз рўи асари Чингиз Айтматов-
«Пегий пес, бегущий краем
моря» рўи сањна орад.
Ќарор аст, ки моњи сентя
-
бри соли љорї бахшида ба 85
солагии Чингиз Айтматов,нависандаи маъруфи ќирѓиз, дар Ќирѓизистон як љашн
-
вораи вижае баргузор шавад.
Гуфта мешавад,ки ин намоиш
-
номањои Барзу Абдураззоќовмањз барои њамин фестивал
тањия мегарданд.
Барзу
коргардони бењтариндониста шуд
Бобобек Файзиддинов,судяи Суди ноњияи Панља-
кент дар пайи ошкор шу-
дани камбудињо дар фаъо-лияти корияш аз маќомашбарканор карда шуд.
 Дар ин бора Амирхон
Исњоќов, муовини аввали ра
-
иси Шўрои адлия зимни ни
-
шасти матбуотии ин нињод,
ки 8-уми июл баргузор шуд,иттилоъ дод.
Номбурда камбудињои
Файзиддиновро мушаххасаншарњ надод ва њаминро илова
намуд, ки дар 6 моњаи соли
равон дар фаъолияти ягон су 
-
 дя амалњои коррупсионї ба
ќайд гирифта нашудааст.
Бино ба иттилои манбаъ,
 Алимшоев Пироншоњ
, раисиСуди гарнизони шањри Хо
-
руѓ ва
Рустам Неъматов
, судяи
Суди ноњияи Истаравшан низ
 дар ин давра аз вазифа озод
карда шудаанд.
 Амирхон Исњоќов
иброз до
-
шт, ки Алимшоев ва Неъма
-
тов бо сабаби ба кори дигар
гузаштанашон, бо арзизаи худ
аз вазифа озод шудаанд.
Шўрои адлияи Тољикис
-
тон нисбати 3 судяи дигар-
Мирзохон Саидов
, судяи Суди
ноњияи Шўрообод,
Бурњон-хўља Ятимов
, судяи Судиноњияи Вахш ва
РаљабалїНаимов
, судяи Суди ноњияиШањритус муљозоти интизо
-
мї татбиќ намудааст.
Исњоќов ќайд намуд, ки
барои ошкор сохтани камбу 
-
 дињо дар фаъолияти судяњо
 дар Шўрои адлия гурўњи мах 
-
суси корї ташкил ёфтааст.
Ќоњир Расулзода, раисивилояти Суѓд аз тољироникалонтарин бозори шањри Хуљанд, бозори «Панљшан-бе», даъват ба амал овард,
ки дар моњи шарифи Ра-
мазон аз болобарии нархи
мањсулот худдорї намо-
янд.
Тавре Хадамоти матбуотии
раиси вилоят иттилоъ дод,
Ќоњир Расулзода бо маќсади
омўзиши вазъи бозор дар ара
-
фаи моњи шарифи Рамазон ба
ин бозор ташриф оварда, ба
коњиш додани нархи мањсу 
-
 лот таваљљўњи хоса зоњир кар
-
 дааст. Манбаъ мегўяд, њоло
нисбат ба рўзњои муќаррарї
нархи баъзе мањсулот, азљумла гўшт то 10 ва биринљ
то 15 фоиз арзон гардидааст:
«Зимни сўњбат, фурўшанда
-
гони бозори «Панљшанбе»изњор доштанд, ки пастша
-
вии нархи мањсулот аз њисоби
поёнравии њаќќи иљора, кироњбарияти бозор дар моњи
шарифи Рамазон барои иљо
-
рагирон пешбинї намудааст,сурат гирифт».Њамзамон роњбарияти бо
-
зори мазкур изњор доштаанд,ки дар арафаи моњи шарифи
Рамазон ба тамоми хоњиш
-
мандон аз шањру навоњии ви
-
 лоят, ки мехоњанд мањсулотихешро пешкаши мардум на
-
моянд, дўконњои худро барои
истифодаи ройгон вогузорхоњанд кард, ки ин ибтикораз љониби раиси вилоят бо
хушї пазируфта шуд.
Ќоњир Расулзода бароибењтар намудани вазъи са
-
нитарї, шароити кори фурў 
-
шандагони бозори сабзавоту 
полезињо, инчунин оид бамумфаршкунии роњњои до
-
хилии бозор ба роњбарияти
калонтарин фурўшгоњи вило
-
 ят - бозори «Панљшанбе» су 
-
поришњои мушаххас додааст.Њодисањои охири Хоруѓ, 10
000 доллар љарима бастани на
-
шрияи «Имрўз Нюс», даъвои
 додгоњии раиси Иттињодияиадибон алайњи хабарнигори«Азия Плюс» Олга Тутуба
-
 лина, ќазияи Зайд Саидов ва
амсоли инњо сару садоњои
зиёде ба бор оварда буданд ваимрўз њам мардум нисбати ин
ќазияњо назари мухталиф баён
мекунанд. Дар њамин замина10 июл дар нишасти Кумитаи
СММ оид ба њуќуќи башар дар
шаҳри Женева баррасии гузо
-
риши дуввуми давравии давла
-
ти Тољикистон дар робита баиљрои Паймони байналмила
-
 лии њуќуќи шањрвандиву сиёсї
шурўъ шуд. Барои муаррифии
гузориш њайати њукуматии
Тољикистон зери роҳбарии ва
-
зири адлия Рустам Менглиев дар Женева ќарор дорад.Баҳс аз гузориши Тољикис
-
тон дар бораи ҳаводиси Хоруѓоѓоз ёфт. Намояндаи давлатиТољикистон гуфт, гузоришҳо
 дар бораи кушта шудани то 100
нафар дар амалиёти моҳи ию
-
 ли соли 2012 дар Хоруѓ асоси
воқеї надорад. Ў зикр кард, ки
 дар ин ҳаводис њамагї 2 нафарѓайринизомї њалок гаштаанд. Яке аз онҳо субњи 24 июли со
-
 ли 2012 «аз тири дайду» кушта
шуда, дувумї, ба гуфтаи ў, рўзе
баъд, аз иллати қалб бо маргихуд мурдааст. Ба гуфтаи намо
-
 яндаи Душанбе, дар маљмўъ дар амалиёти Хоруѓ 21 нафа
-
ре, ки алайњи нерўњои давлатїмуқовимати мусаллаҳона ни
-
шон доданд, кушта шуданд.
Намояндаи дигари Кумитаи
ҳуќуќи башари СММ Ањмад Амин Фатњуллоњ боздоштиЗайд Саидовро мавриди бањс
ќарор дод ва гуфт, бо он ки ў ҳанўз соли 2007 аз маќоми ва
-
зири саноат рафт, ўро имсол бо
љинояти марбут ба даврони ва
-
зириаш ва он ҳам дар пешорўиинтихоботи президентї даст
-
гир карданд. Оќои Фатњуллоњ 
ҳамин тавр, масъалаи сабтиноми ҳизби «Тољикистони
нав»-и Зайд Саидовро пурсид,ки оё дар чї ҳол ќарор дорад?
Баталов ҳамчунин аз манъи
фаъолияти созмони «Ампаро»
 дар Хуљанд бо баҳонаи кўча
-
ки таѓйири нишониаш ёдоваршуд.
Ў ҳамчунин гуфт, банди34-уми Қонуни созмонњоиѓайридавлатии Тољикистон
ширкати намояндаи давлат дар
чорабиниҳои ин созмонҳоро
ҳатмї кардааст, ки ин, ба аќи
-
 даи ў, њуќуќи созмонњои ѓай
-
ридавлатиро маҳдуд мекунад.
Намояндаи Гурљистон дарКумитаи СММ КонстантинВадзелашвилї аз боби бан
-
 дњои тањќиру тўҳмат аз Қонуни
љиноии Тољикистон истиқбол
кард, вале гуфт, озодиҳои
сиёсї дар Тољикистон маҳдуд
боқї мондаанд. Вадзелашвилїаз ҳайати Тољикистон пирому 
-
ни ба фоидаи як нафаре, ки дар
Русия барои қочоқи маводимухаддир зиндонї шуда буд,
10 000 доллар љарима бастанинашрияи Имрўз Нюс», даъвои
 додгоҳии раиси Иттиҳодияиадибон алайҳи хабарнигори«Азия Плюс» Олга Тутуба
-
 лина ва қазияи Зайд Саидовташреҳ хост. Дар мавриди
Зайд Саидов ў пурсид, ки чаро журналистон ба додгоҳҳое, кипарвандаҳои афроди сиёсиромуҳокима мекунанд, роҳ доданамешаванд?
(Давомаш дар сањ.9)
Бањси ќазияи Зайд Саид,њодисањои Хоруѓ дар Кумитаињуќуќи башари СМММуљозоти Шўрои адлияба судяњо

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->