Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adnan Ersan _ Güldüren Soğuk Bilmeceler

Adnan Ersan _ Güldüren Soğuk Bilmeceler

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by lionklans

More info:

Published by: lionklans on Aug 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
Hazırlayan: Ayhan Hocha
 
Güldüren So
 ğ 
uk Bilmeceler - Adnan ERSAN 
1
Adnan Ersan _ Güldüren So
ğ
uk BilmecelerAdnan ErsanGüldüren So
ğ
uk BilmecelerARKADA
Ş
YAYINEV
İ
GÜLMECE D
İ
Z
İ
S
İ
: 1ISBN 975 - 509 - 003 -7ARKADA
Ş
YAYINEV
İ
 Mithatpa
ş
a Cad. 28/D Yeni
ş
ehir-AnkaraTel: 134 46 24 {4hat)Fax: 134 38 52P.K. 410 Yeni
ş
ehir-AnkaraDa
ğ
ı
t
ı
m:ANKARA: Ada
ş
da
ğ
ı
t
ı
m 134 46 24
İ
STANBUL: Cemmay 527 01 53Kapak ve Çizgiler: Cemalettin GÜZELO
Ğ
LUDizgi: ARTI Ltd.
Ş
ti. - 118 63 80 ANKARABask
ı
: Elif Matbaas
ı
- 341 40 13 ANKARAFilm Montaj: Fim Ofset - 135 17 08 ANKARA© Bu yay
ı
n
ı
n tümü ya da bir bölümü Arkada
ş
Yay
ı
nevinden izinal
ı
nmaks
ı
z
ı
n hiçbir biçimde ço
ğ
alt
ı
lamaz, bas
ı
l
ı
p yay
ı
nlanamaz.
 
 Karikatürler - Selçuk ERDEM 
2
ÖNSÖZ
F
ı
kra insan zekas
ı
n
ı
n ça
ğ
da
ş
bir ürünüdür. Toplumsal ili
ş
kileringeli
ş
mesiyle önem kazanm
ı
ş
t
ı
r. F
ı
kralar bir toplumun özünü yans
ı
t
ı
r. Ya
ş
am felsefesini gösterir. Bu nedenle f
ı
kralar
ı
ntoplumsal i
ş
levi göz ard
ı
edilemez.F
ı
kralar birçok deneyimlerin sonucu ortaya ç
ı
km
ı
ş
lard
ı
r. Çarp
ı
kolaylar
ı
, bir iki sözcükle en iyi biçimde özümlerler. Bu bak
ı
mdanf
ı
kralar
ı
n e
ğ
itici vebaz
ı
olgular
ı
de
ğ
erlendirici yan
ı
yads
ı
namaz.F
ı
kralar, günümüzde her ki
ş
inin günlük ya
ş
am
ı
na girmi
ş
tir. Yerigeldikçe anlat
ı
lan her f
ı
kra fikirleri etkinle
ş
tirmekte, savlar
ı
dahada peki
ş
tirmektedir. Bu nedenle ça
ğ
ı
m
ı
z insan
ı
n
ı
n f
ı
kra olay
ı
ndansoyutlanmas
ı
ş
ünülemez.F
ı
kralar ayn
ı
zamanda genel kültürün de bir uzant
ı
s
ı
n
ı
olu
ş
turur.F
ı
kra hazinesi geni
ş
olan ülkelerin ya
ş
am ve kültür düzeylerinin de yüksek oldu
ğ
u ortadad
ı
r.Say
ı
s
ı
bilinmeyen yerli ve yabanc
ı
f
ı
kralar
ı
n derlenmesi, sistematikhale getirilmesi, elbette ki önemli bir u
ğ
ra
ş
t
ı
r. Adnan ERSANdostumuzun bu alandaki çal
ı
ş
malar
ı
oldukça ilgimizi çekmi
ş
tir. Dahaönce yay
ı
mlad
ı
ğ
ı
"SAÇMASAPAN" adl
ı
kitab
ı
 yla f
ı
kralara yeniboyutlar kazand
ı
rm
ı
ş
ve vitamin haplar
ı
özelli
ğ
inde okuyucununbe
ğ
enisine sunmu
ş
tu. Al
ı
ş
ı
lm
ı
ş
ı
n d
ı
ş
ı
na ç
ı
karak yeni bir düzenleme yapmas
ı
, bu kitab
ı
n
ı
oldukça ilginç hale getirmi
ş
ti.Elinizdeki bu son kitab
ı
nda da ERSAN dostumuz bu yenili
ğ
ini dahade
ğ
i
ş
ik biçimde sürdürüyor. Titiz bir çal
ı
ş
man
ı
n ürünü olan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->