Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.1. Concepto de “palabra”

1.1. Concepto de “palabra”

Ratings: (0)|Views: 142 |Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Luz Varela Armas on May 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1. A palabra como constituínte sintáctico 
1.Concepto de “palabra
1.1.Introdución: as unidades lingüísticas e as funcións sintáctico-semánticas
As
unidades
 
oración
e
 frase
están constituídas por 
funcións sintácticas
(constituíntes) que, á súa vez, están desempeñadas por outras
unidades
(
 palabras
,
 frases
ou
oracións
). Así, unha
función
pode expresarse mediante
diferentesunidades
e unha
unidade
pode desempeñar 
diferentes funcións
.
Unidades
Oración
Funcións 
(desempeñadas por unidades:  palabras, frase ou oracións) 
Sintácticas
PSuxODCPrep AtrOICCCPvoCAx
SemánticasInformativas
Modalidade oracional 
Frase
Funcións 
(desempeñadas por unidades:  palabras, frase ou oracións) 
Desde a perspectiva da
sintaxe
, no
nivel máis alto
estaría a unidade
oración
, e a
 palabra
no
máis baixo
(a partir de comezaa o dominio damorfoloxía), pero
entre
elas pode haber 
 frases
e
oracións
de diferentes niveis xa quecada unidade ten unha
constitución funcional sintáctica constante
, pero os seus
constituíntes periféricos
poden estar desempeñados por 
unidades
de
clases
e
niveisdiferentes
.
En tanto non volvían, quedou como gardián da casa.
Estamos perante unha unidade sintáctica do nivel máis alto, é dicir,unha oración. Pero ademais, temos outra oración (
non volvían
1
) a outronivel.
1.2.Unidades lingüísticas: morfema e palabra
UnidadeslingüísticasSen significado
Unidades fónicas
FonemaCon significado
(gramatical ou léxico) 
Unidades“morfolóxicas”
MorfemaMorfemas
(significado gramatical)
Lexemas
(significado léxico)
UnidadessintácticasPalabraFraseOraciónUnidadescomunicativas
Texto
1
 
 En tanto
non forma parte da oración, senón que é un introdutor da mesma.
Morfoloxía galega
2008/2009USC1
 
1. A palabra como constituínte sintáctico 
Un dos sentidos de “palabra” é o de
palabra de discurso
, é dicir, a
unidade mínima libre
e a
unidade sintáctica mínima
, que pode estar 
constituída
 por un ou varios
morfemas
(
unidades significativas mínimas
). Así, o morfema é aunidade mínima con significado, e a palabra a unidade mínima do discurso. Osmorfemas que constitúen unha palabra poden ser:a)Libres (raíces): poden constituír unha palabra por si sós. b)Ligados ou dependentes : non poden constituír unha palabra por si sós.
 
Exemplos:
Xa · teño metido · o · azucreiro · en · o · lavalouza.En tanto · non volvían, quedou como gardián da casa.
Ademais, as palabras como unidades sintácticas poden ser 
clasificadas
segundo as súas características. Así, no exemplo anterior:
Xa
: palabra simple
Teño metido 
: perífrase (palabra composta)
: palabra simple
 Azucreiro 
: palabra simple e derivada
Lavalouza
: palabra composta (de dúas palabrasconstituíntes)
En tanto 
: palabra sintáctica composta por dúaspalabras constituíntes (locución conxuntiva quefunciona como introdutora da oración).
1.3.Outros sentidos de “palabra”
1)
Palabra gráfica
: cada unha das
secuencias de letras
separadas por espazos en branco ou signos de puntuación.
1
 palabra gráfica
= 1
 palabra do discurso 
1
 palabra gráfica
= 1 ou máis
 palabras do discurso 
2 ou máis
 palabras gráficas 
= 1
 palabra do discurso 
2)
Palabra base ou de dicionario
: é a
unidade virtual
base de todas as súas
palabras de discurso
, é dicir, o morfema ou morfemas que forman o
tema
dunha determinada
clase de palabras
con eventuais
categorías morfemáticas
(
diferentes acepcións asociadas
). Para isto tómase como
representativa
unhadas súas
palabras de discurso
, escollida convencionalmente para mencionar esa palabra base, é o que se denomina
forma de cita
que, no caso das
palabras gramaticais
, adoita ser a súa
caracterización gramatical
. Exemplo:
Palabra basePalabras de discurso
Meter 
teño metidometidometín
Morfoloxía galega
2008/2009USC2
 
1. A palabra como constituínte sintáctico 
Polo tanto, existe unha
relación
entre
palabra base
e
palabra dediscurso
: toda palabra do discurso ten unha palabra base e toda palabra base se realizaen palabras do discurso. Ademais, hai casos nos que a forma de ámbalas dúascoincide, pero aínda así estamos perante dous sentidos de palabra
(
 xa
é a palabra dediscurso que corresponde á palabra base
 xa
;
azucreiro
é unha palabra de discurso – masculino, singular  – que corresponde á palabra base
azucreiro
– non singularizada e sen connotacións de xénero –).
Cómpre sinalar que hai autores que empregan os termos
 palabra léxica
e
lexema
como
sinónimos
de
 palabra base
, porén este pode ser un uso ambiguo xa que palabra léxica ou lexema fai referencia ao
tipo de significado
(léxico) pero:a)Aínda que o
significado léxico
está no
tema
,
non
ten porque estar en
todo otema
(o significado léxico de
metín
está en
meti
), e
palabra base
faireferencia a todo o
tema
, polo que neste sentido non pode ser sinónimo de palabra léxica ou lexema. b)As
palabras base
tamén poden ser 
palabras gramaticais
e, polo tanto,
non
conteñen ningún tipo de
significado léxico
, polo que non poden ser lexemasou palabras léxicas.
Palabras dediscursoPalabras base
 
En tantoEn tantononnonvolvíanvolverquedouquedarcomocomogardiángardiándedeaartigo determinadocasacasaDispúxoseDispúxoseaaververcomocomoeraserporpordentrodentroasí queasí queabriuabriraaportaportaeeentrouentrarenenaartigo determinadoprimeiraprimeiroestanciaestancia Ao botarbotarunhaartigo indeterminadoolladaolladaao redorao redor
3)
Palabra constituínte
: fai referencia a
constituíntes
de
palabras de discursocomplexas
ou
compostas
, que se expresan mediante dúas ou máis palabrasgráficas ou un composto ortográfico. Coinciden con formas que poden ser  palabras de discurso por si soas noutras ocasións, polo que pode ser unhaacepción equivalente á de
morfema
.
Xa · teño · metido · o · azucreiro · no · lavalouza.
Morfoloxía galega
2008/2009USC3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->