Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Tri Nguon Nhan Luc

Quan Tri Nguon Nhan Luc

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 
1
 
N
i dung
 
Khái ni
m Qu
n tr 
ngu
n nhân l
c; vaitrò, m
c tiêu c
a QTNNL.
 
Các ch
c n
ă
ng c
ơ 
b
n c
a QTNNL; Ch
cn
ă
ng c
a b
ph
n tác nghi
 p chuyên môn – QTNNL.
 
Các mô hình QTNNL áp d
ng trong doanhnghi
 p.
 
Môi tr 
ườ 
ng QTNNL; Xu h
ướ 
ng, thách th
cc
a QTNL.
 
M
c tiêu H
ướ
ng d
n h
c
 
Hi
u
đượ 
c vai trò quan tr 
ng c
a y
ế
u t
 con ng
ườ 
i trong s
n xu
t kinh doanhc
ũ
ng nh
ư
trong m
i m
c tiêu ho
t
độ
ngc
a xã h
i và t
m quan tr 
ng c
a m
c
độ
thành công trong qu
n tr 
con ng
ườ 
i.
 
Hi
u
đượ 
c th
c ch
t QTNNL là gì, m
ctiêu, ý ngh
 ĩ 
a và vai trò c
a QTNNL
đố
iv
ớ 
i s
t
n t
i và phát tri
n c
a doanhnghi
 p trong môi tr 
ườ 
ng c
nh tranhkh
c nghi
t.
 
Hi
u
đượ 
c khái quát v
các ch
c n
ă
ngc
ơ 
b
n c
a QTNNL trong m
t t
ch
cdoanh nghi
 p, nh
ng xu h
ướ 
ng và tháchth
c và m
t s
mô hình QTNNL
đượ 
cáp d
ng.
Th
i l
ượ
ng h
c 
 
5 ti
ế
t
 
H
c viên c
n
đọ
c tài li
u trong 3 gi
ờ 
nghiên c
u thêm lý lu
n chung v
Qu
n tr 
 h
c khi ti
ế
 p c
n bài này.
 
Tham kh
o các thông tin trên các kênhkhác nhau (tài li
u tham kh
o, m
ng internet)v
nh
ng v
n
đề
liên quan t
ớ 
i qu
n tr 
conng
ườ 
i trong t
ch
c, doanh nghi
 p.
 
Tìm hi
u t
i sao v
n
đề
ngu
n l
c conng
ườ 
i
đượ 
c
đề
cao và công tác QTNNLcó vai trò vô cùng quan tr 
ng trong m
tt
ch
c.
 
Bí quy
ế
t: h
c viên có th
 
đặ
t ng
ượ 
c v
n
đề
 n
ế
u m
t t
ch
c hay doanh nghi
 p b
quaho
c xem nh
công tác qu
n tr 
ngu
n nhânl
c thì v
n
đề
s
x
y ra (lo
i b
d
n cácn
i dung t
nghiên c
u m
c tiêu
đế
n th
chi
n các ch
c n
ă
ng QTNNL, ch
th
thamgia, các y
ế
u t
môi tr 
ườ 
ng… s
giúp h
cviên t
gi
i thích và hi
u sâu h
ơ 
n v
n
đề
.
BÀI 1: T
NG QUAN V 
 Ề
QU
 Ả
N TR 
NGU
N NHÂN L
Ự 
C
 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 
2
TÌNH HU
NG KH
Ở 
I
ĐỘ
NG BÀI
Tình hu
ng d
n nh
p
 
“M
t th
ươ 
ng gia làm ch
m
t h
th
ng c
a hàng
ă
n nhanhn
i ti
ế
ng, vi
c làm
ă
n khá phát
đạ
t. Có m
t th
ờ 
i gian, vi
ckinh doanh h
th
ng c
a hàng b
ng tr 
ở 
nên sa sút, trong khingày càng có nhi
u h
th
ng c
a hàng
ă
n nhanh xu
t hi
nkh
 p n
ơ 
i. Ông ta phát hi
n ra r 
ng, sau thành công ban
đầ
u,các v
qu
n tr 
viên tr 
ở 
nên ch
quan và quan liêu trong qu
nlý, ch
ng
i
trong phòng ch
 
đạ
o t
xa mà không
đ
i sâu vàoth
c t
ế
ho
t
độ
ng c
a c
a hàng.
Độ
i ng
ũ
nhân viên không
đượ 
c qu
n lý sát sao, tính t
ch
c và thái
độ
ph
c v
khách hàng kém d
n, m
t s
nhân viên,
đầ
u b
ế
 p gi
i l
n l
ượ 
t xin thôi vi
c, do v
y mà vi
c kinh doanh
ở 
các chi nhánh tr 
ở 
nên bê tr 
,kém hi
u qu
, khách hàng m
ớ 
i
đế
n thì ít, khách quen b
 
đ
i thì nhi
u.V
th
ươ 
ng gia này r 
t th
t v
ng và ph
n n
, ông
đị
nh tri
u t
 p cu
c h
 p ch
t v
n, ch
trích cácv
qu
n tr 
viên này. Suy
đ
i tính l
i, ông th
y v
n
đề
không ph
i các v
Giám
đố
c chi nhánhkhông
đủ
n
ă
ng l
c, h
ơ 
n n
a, chính h
có công t
o nên thành công c
a h
th
ng trong giai
đ
o
n
đầ
u. Ông ta ngh
 ĩ 
ra m
t cách: Ngày hôm sau, các chi nhánh nh
n
đượ 
c m
nh l
nh tr 
c ti
ế
 p t
ông ch
,
đ
ó là tháo b
ph
nl
ư
ng gh
ế
t
a c
a các Giám
đố
c. H
t ng
c nhiên không hi
u t
i sao l
i có m
nh l
nh k 
qu
c
đ
ó nh
ư
ng vì
đ
ó là m
nh l
nh nên h
v
n ph
i ch
 p hành. Qua vài ngày làm vi
c v
ớ 
i cái gh
ế
 không có l
ư
ng t
a, h
gi
t mình nh
n ra thông
đ
i
 p c
a ông ch
”.
Câu h
i
 
1.
 
H
th
ng c
a hàng kinh doanh trên
đ
ã g
 p ph
i v
n
đề
gì?
2.
 
Vai trò c
a các nhà qu
n tr 
trong tình hu
ng trên c
n
đượ 
c nh
n m
nh nh
ư
th
ế
nào và chútr 
ng
ở 
khâu nào?
 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 
3
 
1.1.
 
Khái ni
m, vai trò c
a qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c1.1.1.
 
Khái ni
m qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c (QTNNL)1.1.1.1.
 
Ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 Ngày nay, s
thành công c
a doanh nghi
 p trênth
ươ 
ng tr 
ườ 
ng
đ
ã ch
ng minh y
ế
u t
 
đầ
u tiên vàquan tr 
ng nh
t giúp doanh nghi
 p thành côngchính là con ng
ườ 
i trong doanh nghi
 p. Y
ế
u t
 
đầ
utiên và quan tr 
ng nh
t trong doanh nghi
 p chính làcon ng
ườ 
i. Con ng
ườ 
i – ngu
n nhân l
c c
a doanhnghi
 p s
quy
ế
t
đị
nh v
n m
nh c
a doanh nghi
 p,có th
t
o ra t
t c
nh
ư
ng c
ũ
ng có th
phá h
y t
tc
. M
t trong nh
ng khó kh
ă
n l
ớ 
n nh
t c
a nhàqu
n tr 
là qu
n tr 
con ng
ườ 
i. Nhà qu
n t
luôn
đặ
t ra câu h
i: Làm th
ế
nào
để
tuy
n d
ng
đượ 
c nh
ng con ng
ườ 
itài n
ă
ng, trung thành và t
n t
y? Làm th
ế
nào
để
gi
 
đượ 
c nh
ng ng
ườ 
i tài trongdoanh nghi
 p? Làm th
ế
nào
để
h
phát huy t
t nh
t n
ă
ng l
c? Làm th
ế
nào
để
xâyd
ng
đượ 
c n
n v
ă
n hóa doanh nghi
 p lành m
nh, ti
ế
n b
, tr 
ở 
thành n
n t
ng v
ngch
c cho s
phát tri
n v
ng m
nh c
a doanh nghi
 p? Nghiên c
u khoa h
c QTNNL và th
c hành QTNNL trên c
ơ 
s
ở 
h
c h
i s
thànhcông, rút kinh nghi
m t
nh
ng th
t b
i c
a các t
ch
c, doanh nghi
 p s
giúp nhàqu
n tr 
có k 
n
ă
ng, kinh nghi
m
ở 
l
 ĩ 
nh v
c này. Ngu
n nhân l
c c
a m
t t
ch
c
đượ 
c hi
u theo ngh
 ĩ 
a bao g
m t
t c
các cá nhânnhân (ng
ườ 
i lao
độ
ng cùng v
ớ 
i
n
ă
ng, kinh nghi
m, trình
độ
 
đ
ào t
o, n
l
c,…c
ah
) có vai trò khác nhau,
đượ 
c liên k 
ế
t v
ớ 
i nhau theo nh
ng m
c tiêu nh
t
đị
nh, thamgia th
c hi
n các ho
t
độ
ng c
a m
t t
ch
c.
Để
xác
đị
nh ngu
n nhân l
c, doanh nghi
 p ph
i xác
đị
nh các thông tin v
 
đị
nh l
ượ 
ng
đị
nh tính d
ướ 
i nhi
u khía c
nh khác nhau. C
th
doanh nghi
 p ta ph
i xác
đị
nhquy mô c
a l
c l
ượ 
ng này và c
ơ 
c
u theo các
đặ
c
đ
i
m khác nhau nh
ư
gi
ớ 
i tính trình
độ
chuyên môn nghi
 p v
, ngành ngh
, theo các
đặ
c
đ
i
m v
kinh nghi
m, k 
n
ă
ng vàngoài ra còn có nh
ng mô t
v
s
t
n tâm, ti
m n
ă
ng… c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng.
1.1.1.2.
 
Qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
QTNNL (Human Resource Management) là thànht
quan tr 
ng c
a ch
c n
ă
ng qu
n tr 
và là ch
cn
ă
ng qu
n tr 
c
t lõi, liên quan
đế
n các chính sáchnhân s
, cùng các th
c ti
n và h
th
ng qu
n tr 
tác
độ
ng
đế
n l
c l
ượ 
ng lao
độ
ng.QTNNL cung c
 p s
n ph
m và d
ch v
cho t
 ch
c: ho
ch
đị
nh nhân s
, tuy
n d
ng, phân tích &thi
ế
t
ế
công vi
c,
đ
ào t
o và phát tri
n,
đ
ãi ng
,
độ
ng viên, khen th
ưở 
ng,
đề
b
t…
1.1.2.
 
 Vai trò qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
QTNNL là m
t trong nh
ng l
 ĩ 
nh v
c ch
y
ế
u trong qu
n tr 
doanh nghi
 p. T
m quantr 
ng c
a QTNNL ngày càng t
ă
ng trên toàn th
ế
gi
ớ 
i trong m
y th
 p
g
n
đ
ây khi
Ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 
Qu
n tr
ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->