Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Trac Nghiem Kinh Te Vi Mo

Trac Nghiem Kinh Te Vi Mo

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
 
CÂU H
I TR
C NGHI
M MÔN KINH T
H
C
Nguy
n Hoài B
o
1
 
1
Gi
ng viên b
môn Kinh tê h
c -
Đạ
i h
c Kinh t
ế
TP.HCM biên so
n và dùng cho các l
ớ 
p ôn thi cao h
c kinh t
ế
 n
ă
m 2010. Nh
ng câu h
i
ở 
 
đ
ây ch
giúp ôn t
p ch
không ph
n
nh quan
đ
i
m c
a B
môn ho
c Tr
ườ 
ng mà tác gi
 
đ
ang làm vi
c, do v
y nh
ng sai sót n
ế
u có là trách nhi
m c
a chính tác gi
. Email:baohoai@gmail.com 
 
2
M
c l
c
 
M
c l
c ........................................................................................................................................... 2
 
GI
I THI
U KINH T
H
C VÀ KINH T
VI MÔ .................................................................... 3
 
TH
TR
ƯỜ
NG, CUNG, C
U,
ĐỘ
CO DÃN, VÀ CAN THI
P CHÍNH PH
............................ 7
 
L
Ự 
A CH
N C
A NG
ƯỜ
I TIÊU DÙNG .................................................................................... 13
 
DOANH NGHI
P: S
N XU
T, CHI PHÍ VÀ L
I NHU
N .................................................... 18
 
T
NG QUÁT V
KINH T
V
Ĩ
MÔ ........................................................................................... 27
 
S
LI
U KINH T
V
Ĩ
MÔ VÀ CÁC LIÊN K
T C
Ơ
B
N ....................................................... 29
 
CÂN B
NG TRONG TH
TR
ƯỜ
NG HÀNG HOÁ
NG
N H
N ......................................... 33
 
TI
N, HO
T
ĐỘ
NG NGÂN HÀNG VÀ TH
TR
ƯỜ
NG TI
N T
.......................................... 37
 
PH
I H
P GI
Ữ 
A TH
TR
ƯỜ
NG HÀNG HOÁ VÀ TI
N T
(MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42
 
Đ
ÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47
 
TÀI LI
U THAM KH
O ............................................................................................................ 48
 
 
3
GI
Ớ 
I THI
U KINH T
H
C VÀ KINH T
VI MÔ
 N 
i dung ph
n này ch
y
ế 
u là gi
ớ 
i thi
u môn kinh t 
ế 
h
c, m
t môn khoa h
c xã h
i nghiên c
ứ 
us
ự 
phân b
ổ 
các ngu
n l
ự 
c khan hi
ế 
m cho các m
c
đ 
ích s
ử 
ng có tính c
nh tranh nh
ằ 
m t 
ố 
i
ư 
uhoá l
ợ 
i ích cá nhân, t 
ổ 
ch
ứ 
c và xã h
i. T 
ừ 
s
ự 
khan hi
ế 
m nh
ư 
là m
t qui lu
t nên m
i l
ự 
a ch
nluôn
đ 
i kèm v
ớ 
i chi phí c
ơ 
h
i. Chính vì th
ế 
 , nh
ữ 
ng nhà kinh t 
ế 
th
ườ 
ng nói m
t cách cay
đắ 
ngnh
ư 
ng r 
ấ 
t th
ự 
c: “không có b
ữ 
a
ă
n nào là mi
ễ 
n phí” (there are no free lunch).
1.
 
Kinh t
ế
h
c có th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a là m
t môn khoa h
c nh
m gi
i thích:a.
 
T
t c
các hành vi c
a con ng
ườ 
i.b.
 
S
l
a ch
n trong b
i c
nh có s
khan hi
ế
m ngu
n l
c.c.
 
S
l
a ch
n b
quy
ế
t
đị
nh b
ở 
i các chính tr
gia.d.
 
Các quy
ế
t
đị
nh c
a h
gia
đ
 ình.2.
 
Chi phí c
ơ 
h
i là c
a m
t quy
ế
t
đị
nh là:a.
 
Chi phí 
để
ra quy
ế
t
đị
nh
đ
ó.b.
 
Chi phí c
a các c
ơ 
h
i khác.c.
 
T
ng l
ợ 
i ích khác b
m
t.d.
 
L
ợ 
i ích khác l
ớ 
n nh
t b
m
t khi ra quy
ế
t
đị
nh.3.
 
N
ế
u b
n mua m
t lon n
ướ 
c CocaColaa.
 
B
n và ng
ườ 
i bán cùng có l
ợ 
i.b.
 
B
n s
có l
ợ 
i còn ng
ườ 
i bán thì không n
ế
u b
n mua vào lúc n
a
đ
êm.c.
 
Ng
ườ 
i bán có l
ợ 
i còn b
n s
thi
t vì ph
i tr
ti
n.d.
 
Ng
ườ 
i bán s
có l
ợ 
i còn b
n ch
có l
ợ 
i khi tr
ờ 
i nóng.4.
 
M
t ví d
v
th
tr
ườ 
ng th
t b
i là khi:a.
 
M
t ng
ườ 
i bán ki
m soát th
tr
ườ 
ng b
ng cách gi
m s
n l
ượ 
ng làm giá g
o t
ă
ng.b.
 
Giá c
a g
o t
ă
ng do m
t mùa.c.
 
Ti
n l
ươ 
ng c
a công nhân xay g
o gi
m.d.
 
Lãi su
t tín d
ng cho nông dân vay t
ă
ng.5.
 
Phát bi
u nào bên d
ướ 
i xem là th
c ch
ng (positive)?a.
 
Ph
i chi Vi
t Nam m
ở 
c
a ngo
i th
ươ 
ng s
ớ 
m.b.
 
Vi
t Nam nên khuy
ế
n khích xu
t kh
uc.
 
Xu
t kh
u s
làm t
ă
ng th
ng d
ư
c
a nhà s
n xu
t trong n
ướ 
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->