Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mage Girl Friend

Mage Girl Friend

Ratings: (0)|Views: 18,291|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/12/2014

 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 1

 
 
-

 

 

 
න
 
න
..

 

 
ඩවත
 

 

 
නගය
..

 
වයස
 

24
..
 
 
ය
 

 

 

 
ග
 
..

 
එ
 
යට
 

 

 

 
න
 

 
ස
 
එ
 
ගන
 
එ
..
ස
 
ව
 
ව
 
ය
 
ය
 
 
 
න
..
ඔය
 

 
ත
 
ට
 

 
 
ස
..
එයට
 

.19
..

 

 

..
ත
 

 
ව
 
ව
 

 
ඇග
 
තන
 
ව
 

 

..

 
ව
..
ස
 
ව
 
ඇග
 

..
ව
 
ග
32
..
ස
 
ත
 
ස
..
ඒ
 
ගනට
 
තට
 
න
 
යනව
..
වය
 
තට
 
න
 
න
..
සසට
 
ත
 
ව
 
න
 
ය
..

 
එ
 
ග
 

 
ස
..

 
න
 
යන
 

 
එ
...

 
න
 
ය
 

 
යව
 
ගය
..

 
ග
 
වවට
 

 

..

 
ස
 
යන
 

 

 
එ
 
ඇ
 
යන
 
සසන
 
යන
 
ඔ 
 
න
..

 
ය
 
ව
 
ත
 
ස
5
 
ත
..

 
එ
 

 
නව
,

 
එ
 
න
 
යනව
,
ත
 

,
ගය
 
වට
 
එය
 
ට
 
වව
 
එය
 
ය
 
ඇට
 
ත
 
න
 

 
න
..

 

 

 
ගන
 
ය
 
න
..

 
ත
 
ස
5
 

..
 
 
ය
 
ට
 
ග
2011

 
ස
 
වස
..
එ
 
වස
 

 
න
 
ව
 

 
එට
 
ය
 
ග
 

..

 
එ
 
එ
 

 

 

..

 

 
න
 

 

 

 
න
 
ග
 

 
එයට
 
ව
 

 
ත
 

 

..
එය
 
ත
 
ව
 
ට
 
ස
 
එ
 
න
 
ඩ
 
නට
 
එය
 
එ
 
ත
 
න 
 

 
ය
 
ට
 

..
 
 

 

 

 

 
ව
 
ව
..

 
ස
 

 
වය
 

 
න
 
ව
..
න
 
න
 
න
..

500/-
1000/-

 
එ
 

 
න
 
ඇ
 
ඇනව
..
ට
 

 
 ට
 
වන
 
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 2

 
නව
 

 
න
 
ය
..

 

 
එන
 

 

 
එ
 

 
න
 
ය
..
ඊට
 
වස
2
ට
 
ත
 
සස
 

 
එය
 
ඩය
 
න
 
එට
 
 

 
එ
 
න
 

 
ගන
 
ය
 
යන
..

 
එ
 
ව
..
ඒත
 
ත
2
 

 
න
 
එය
 
ස
 

..
යන
 
න
 

..

 
ව
..??

..
 
..
 
..
න
..

 
 
..

 
ඔයට
 

 
එ
 
ගන
 

..
ඒ
 
ව
 

..

 
ව
 
ව
 
වනවන
 
ඊට
 

 
ට
 

 
එ
 
එන
 
එ
..

 
න
 
ඒ
..
ඒ
 
ඩය
 
එ
 
ගන
..
ය
 
 
 
ය
 
ත
 
න
..
ට
 

 
යට
 

 

 
එ
 

..
ය
 

 
න
 

..
ය
 

 
ට
 
ව
 
ව 
..

 

 

 

 
න
 
ඔ 
 
න
..

 

 
න
 
න
...
ට
 
 
ය
 
 
 
ට
 
න
 

 
ගනව
..

 
ගව
 

 

4
 
ත
 
ව 
 
යන
 

 
නව
 
එ
 
ව
..
එස
 
එ
 

 
ගත
 

 
එ
 
 ට
..

 
ගව
 
 
 
න
 
එව
 
න
..

 
එ
 
ඔ
..

..
එ
 
වන
 

..
ඒ
 
ට
 
ඇ
 

 

..
ය
 
ත
 

 

 
ගත
..
යට
 
2.05
 

 
ස
 
එට
 
ත
 
ව
 
ඇ
..
එස
 

 
එට
..
ඔය
 

?
ය
 
ඒ
 
සට
 
ව
 

..
ට
 
 
ය
 
 
 
න
 
න
 
වට
 

 
නව
..

 

 
එ
 
යව
 
එය
 
ට
 
න
 
ට
 

 

 

 

 
න
 

 
ග
 
න
 
න
 
එ
 

 
එ
 
ව
 
ස
 

 
න
..

 
එ
 
ය
..
ට
 

 
න
 
ස
 

 
එ
 
ව
..
ට
 

 

 
වනස
 

 
ව
..

 
න
 

 

 
යගව
 
ව
 
ය
 

..
ඇ
 
 
..

 
ග
 
න
 
එ
 
එ
 
ටස
 
නව
..
ස
 
ගනව
..

 

 

 
ව
..
ඒ
 

 

 

..
එ
 
වස
 
ස
 
එට
 
න
 

 
සස
 
නග
 

 
සස
 
නග
..
එ
 
යට
 
සනග
..

 
සසට
 
ය
 

 

 

 

 

 
සස
 

 

 
නව
..

27
 
ත
 
න
 

 
ස
 
ට
 
ත
 
වන
 

 
නනව
..
 
ස
 

 

 

 

 
නව
..

 
න 
 
ව
 
ව 
..
එ
 

 
ව 
 
සනග
 
ස
 
න
 
න
 
 
ය
..
න
 

..
 ට
 

 

 
න
 
ඔ 
..

 

 
එ
 
ගත
..
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 3
ඊට
 
සස
 

 
යව
 
ස
 

 
එය
 
එව
 
ස
 

 
ගට
 
නව
..

-

 
න
 
ය
 
න
..
ඔය
..

-

 
ගන
 
නට
 
ඔයට
??

-
නගන
 

..
ඇ
 
එ
?
ඔයට
 
යන
 
යන
..

 
ස
 
න
 
න
..

 
ව
 
ය
..

 
ව
 
 
 
වඩ 
 
තය
 
ය
..
න
..
ග
 
 නනව
..

-
ඔය
 

?

 

 
න 
 

..

 
න
 
ය
 
ගව
 

-
එ
..
සන
..
ඔය
 
ස
 
ඇ
 
ස
 
එ
 

..
ඔයග
 
න 
 
ව 
..

-
ඔය
 

 
එ
......

 
එ
 
ව
 
ස
 
එ
 
වටන
 
ය
 
ගත
 
ය
?
ට
 

 
ස
 
එ
..

-
න
 

..

 
ව
 
ත
..

-
ත
 

 
න
 

..
එ
 
ඔය
 

 
ව
 
ත
 

 
ඇව 
..
ට
 
යට
 

..
ඒ
 

 
ට
 

 

 

 
ව
..

-
නන
 
ඔය
 
වටනව
 
ය
..
ව
 
ව
 
ඔය
 
වන
..

-

 
ඇ
 
ඔය
 

 
න 
 
ව 
??

-
න
 

 
ඔය
 
සසට
 

 

 
න
...

-
ඇ
 
ට
 

 
න
??

-
නට
 
ව
 
එට
 

 
ඇ
?
ඒ
 

 
එ
 
ව 
..

-
ට
 
ත
 

 
න
 

..

 
ත
 
ග
..

 
එ
 
නව
..
ට
 
තව
 
යන
 
ය
 
න
..
 
 

 
ට
 
ය
..
ට
 

 
ගඩ
 
ව
 
ටට
 
ය
 
න
..

 
ත
 
ගත
..

-
න
 

 
ඔයග
 

 
ය
 
න
?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->