Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Narmada

Narmada

Ratings: (0)|Views: 30,120|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/02/2014

 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 1

 

 
න
 
න
 

 

 
න
 

..
අප
 

 

 

.

 
ර
 
න
 
ප
 
න
 
අ
 

`
 

 
න
 

 
ඳ
 
අ
 
න
 

 

 

.
ඒ
 

 

 
ර
 
අ
 

 

 
අරන
 
අ
 
රප
 
ආ
.

 

 
පන
 

 
ආර
.

 

 

 

 

 
න
.

 

 

 

.

 

 

 
න
 
ඕන
 

 
රන
 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 
ර
 
න
 

.

 

 
ප
 
නන
 
අ
 

 

.

 
අරර
 

 

 
න
 
ප
 

 
න
.
අ
 

 

 
ර
 
අ
 

 
පර
 

 

.

 

 
න
 
ප
 
ර
 
න
 
අ
 

 
න
.
න
 

 
න
 

 

 

 
න
 
න
.

 
අ
 
ඇර
 
න
 

 

 
ප
 

 

 

˜

 
න
 
න
 

 

 

.
ඒ
 

 

 

 
රන
 

 

 

 
න
 
න
.

 
න
 

.
ආ
 

 

 

 
න
 

.
අ
 

 

 
ර
 

 
න
˜
 

 

 
අ
 

.

 
න
 

 

 

 

˜

 

 

 

 
ඇ
 
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 2

.

 

 
රන
 

 

 
`
 
ඇ
 
න
.

 

 
ඒ
 
රන
 

 

 
ආ
.

 

 

 

 
න
 
අ
 

 

 
ර
.
ඊ
 
ප
 

 
රන
 

.

 
ඒ
 

 
ආ
.
ර
 

 

 

 
න
 

 
රන
.
රන
 
අර
 

 
න
 

 
ර
 

 
න
 
න
 

 

 
න
 
ඇ
 

.
ඒ
 
න
 

 

`
ඵ
 
න
 

 

 
ප
 
ර
 

 
ර
 

 

 

˜
 

 

 
න
 

 
න
 

 

 
න
 

 

.
ඕන
 

 
පර
 

 
න
 
න
 
ඇ
 

 
න
.
ංප
 

 
ර
 

 
ඇ
 
ඇ
.
 
අර
 

 

 

 
න
 
න
 

 

 

 

 

 

.

 
ඇ
 

 

 
න
 

˜

.

 

 

 

 

 
ඒ
 

 

 
ඇ
 
උඹ
 
ඊ
 

˜
 

 
අර
 

 

 
ඇ
 

 
ඳ
 
ඇ
.

 
න
 

 
න
 

 
රර
˜

 

 

 
අරන
 
ඇ
 

.

 
රන
 
රන
 

 

 
පර
 

 
අර
 

 
ඇ
 

 

 .

 

 

`
 
රන
 

 

 

 

.

 

 

 

 

 
න
 
න
 

 

 
න
.

 

 
ර
 
ආ
 

 

 
අර
.
න
 

 

 

 
ප
`
 
න
 

 

 

 

 
න
.

 
න
 
`
ඵ
.

 

 

 
ඳන
 

 

 
න
 
න
 

˜
 

 

 

 

 

 
න
 

 

 
න
.

 

 

 

 

 

 
න
 

.
ඒ
 

 

 
න
 

 
න
 

 
ප
.

 
රන
 

 

 

 

 

 
ආ
.

 

 
න
 

 

.

 
අර
 
අ
 

 
ර
 

 
න
 

 

 

 

 

.

 

 
ර
 

 

 

 
රන
 
උන
 

 
න
.
ඒ
 

 

 

 

.

 
ර
 
ර
 

 
න
 
ර
 
ර
 

 

 
රන
 

 

 
න
 

 

 

 
රන
 
පන
.

 
අ
 

 

 

 

 
ඇ
 
න
 
න
.

 

 

 
න
 
න
 
න
.

 
අන
 

 

 
`
ඵ
 

 

 
න
 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 
ර
 
න
 

 

 
ඇ
 
ඇඳ
 
න
 

 

 
න
 
න
 

 

 

.
 
 http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 3
ඳ
 

 
න
 
න
 
ප
.

 

 

 

 
ර
 
අ
 
රන
˜

 

 

 

 
න
 

 
න
.

 
අර
 
ර
 

 

 

 

 
න
 

 

 

 
රන
 

.
න
 
න
 

 

 

 
රන
 

 
න
 
න
.

 

 

 
ර
 

 

 

 

 

 

 
රන
 

.
ඒ
 

 

 
න
 

 
න
.

 
න
 
න
.

 
ර
 
ප
`
ඵන
 
න
.

 

 

 

 
රන
 
න
 
නන
˜

 

 

 

.

 

 
අ
 
ර
 
අ
 

.

 

 

 

 

 
අර
 
ඇ
 
න
.

 

 
ප
 
ං ර
 

 
න
 

 

 

 

 

 

 

 
ර
 
ර
 
අ
 

 
ර
 
ර
 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 
අර
 

 

 

 
ර
 

 
න
 
න
 
රන
.

 

 

 

.
ර
 
න
 
ඒ
 

 

 
ඇන
 

 
න
 
න
 

 

 

 

 
න
 

 

 

 

 
රන
 

 

 

 

 

 
න
 

 

 

 
ඇ
 

 

 

 
න
 

?
ඇ
 
න
 
න
˜

.

 

 

 
අර
 

 
න
 
ඇ
.
න
 

 

 
රන
 

˜

 

 

 

 

 
න
 

 
රන
 

.

 
න
 

 
අන
 
ප
.

 

 
රන
.

 
ආ
 
අ
 
න
˜

.

 
ර
 
අන
 
න
 
න
 

 
ඳ
.

 

 

 
න
 

.

 
නර
 

 

 

 

 
ර
 

 
න
 

 
ඕන
 

 
න
 

 

 

 

.

 

 
ර
 

 
ර
 
ඇඳ
 

.

 
ර
 
න
 
ර
 
අන
 

 

 

 
රන
 
ප
 

.
ර
 

 

 

 
න
 
අ
 
න
 

 
න
 

 
ර
 

.

 
අ
.

 
ර
 

 
ර
 

 
ඇඳ
 
න
.

 
ප
 

 
න
.
ආර
 
න
 
න
 
ර
 
ප
 
ප
 
රන
 

 
න
 
ඳ
 
න
˜
 

 

 
උ
 

 

 
අ
 

 

 

 
න
 
න
.

 
න
 

 
න
.

 
න
 

 

 
න
.

 

 

 

 
ර
 

 
අ
 
න
 
න
 

.
 

 

 
අ
 

 
න
 
ර
 
ප
 
රන
 

.

 

 
න
 
රන
 

 

 
න
 

.
ඕන
 

 

 

 
ර
 
ංර
.

 
ඒ
 

 
පර
 
ඳ
 

 

.
අ
 
න
 

 
ප
 

 
න
 
න
.

 

 
ආ
 
න
.

 

 

 
ර
 
න
.
ඕ
 
න
 

 

 
න
˜
ර
 

 

 

 
න
 
න
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->