Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ko Thet Htun Letter 1

Ko Thet Htun Letter 1

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Aung Htun

More info:

Published by: Aung Htun on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
 
ညေအာသ
 
-
သူငယ္ခ်င္းေရ
 
ေၾကာက္ မက္ ဖြ ယ္ေကာင္ းေလာက္ေအာင္
 
 တိ တ္ဆိ တ္ေနတဲ  ့ညရဲအသံ ကိ  ုၾကားရလား ၊
 
 လူေသအေလာင္းေကာင္ လိ  ုေအးစက္ လိ  ုေတာင္  ့ တင္ းလိ  ုေပါ့
 
 
အခု လိ  ုညဥ္  ့နက္နက္ေတြမွ ာ ေလထု ထဲပဲ  ့ တင္ထပ္ေနတဲ  ့အသံေတြ
 
 ၾကားမိသူ တိ  ုင္း ၾကက္သီ းေမြးသီ းထေစခဲ  ့ တဲ  ့အသံေတြ
 
ဘယ္ လိ  ု လု ပ္ေမ့ လိ  ုရနူ  ိင္ပ ။
 
 တခါတု  ံ းကေအာ္ ဟစ္သံ၊ ေၾကြ းေၾကာ္သံ၊ ေတာင္းဆိ  ုသံ၊ သီခ်င္ းသံ၊ ညီညြ တ္ တက္ ၾကြသံ
 
ငိ  ုေကၽြ းသံ၊ ပစ္ခတ္သံ၊ က်ဴံ း၀ါးသံ၊ မွ ာၾကားသံ၊ ေတာက္ေခါက္သံ၊ သစၥ ာျပဳသံ
 
ေသြ းေတြ စီးဆင္းသံ၊ မ်က္ရည္ေတြ တလိမ္  ့ လိ မ္  ့က်လာသံ၊ ခရီ းထြ က္လက္ ျပနု တ္
 
ဆက္သံ၊ သက္ ျပင္ းေမာရွည္ရွည္ေတြခ်လိ  ု က္သံ၊ မ်က္ ၀န္ းခ်င္း ဂတိ ျပဳစကားေျပာ
 
သံ
 
 လြ တ္ လပ္မွအမွ ်ေ၀ပါ ဆိ  ု တဲ  ့အသံ
-
ဒီ မိ  ု ကေရစီရမွအမွ ်ေ၀ပါ မွ ာခဲ  ့ တဲ  ့အသံ 
-
 
 
အသံေတြ၊ အသံေတြ၊ အသံေတြ
 
အဲဒီအသံေတြ ဟာ  လမ္ းမေတြေပၚမွ ာ အသက္ ၀င္ခဲ  ့ တယ္  ဒီ မိ  ု ကေရစီ ကိ  ုကိ  ု ယ္ စားျပဳခဲ  ့ တယ္
 
 ဖိႏွ  ိ ပ္သူ ကိ  ုတုန္လႈ ပ္ေစခဲ  ့တယ္
 
သမိ  ုင္ းတေခတ္ ကိ  ုဖြင္  ့ လွစ္ခဲ  ့ တယ္
 
ရာစု တခုရဲေလးပု  ံ တပံ  ုအၾကာမွ ာေတာ့
 
ေလရု  ိင္ းေတြရဲေအာ္သံ
 
 
 ျမစ္ တစင္ းရဲငိ  ုရိ  ႈ က္သံ
 
ေတာင္ တလု  ံ းရဲနာနာက်ည္ းက်ည္ း ေတာက္ေခါက္သံ
 
ေလွ ာင္ခ်ိဳင္  ့ ထဲ က လူ တေယာက္ရဲညီးျငဴသံ
 
 
 မတရားမႈေၾကာင္  ့ေပါက္ကြ  ဲသံ
 
 
 ကာရာအိ  ုေကဆိ  ုင္ က ေခတ္ လြန္သီခ်င္ းသံ
 
 
 စားေသာက္ဆိ  ုင္ ထဲ က ရမက္ခိ  ု းအျပည္  ့နဲ စကားသံ
 
 
အရိ  ု းအရင္ းကိ  ု က္ရလိ  ုေက်နပ္ မႈနဲအူ လု  ိ က္ တဲ  ့ေခြ းေလေခြ းလြင္  ့ရဲအသံ
 
 
ေစ်းမတူေပမဲ  ့အေပးအယူလု ပ္ေနတဲ  ့အသံ
 
 
ဘိန္ းစားခ်င္ းအတူ တူတမူ းပိ  ုရႈ လိ  ု က္ရလု  ိ ပလြ ားေနတဲ  ့အစ္ တစ္ တစ္အသံ
 
 
ေပးစရာအေျဖမရွ  ိ လိ  ုခပ္ေငါက္ေငါက္နဲ တု  ံ ျပန္ေနသံ
 
 
 ဤ ကိ  ု ကၽြ  ဲဖတ္ေနသူခ်င္း ေတြဆု  ံ ပြ  ဲ ကထြ က္ လာတဲ  ့လက္ခု ပ္သံ
 
 
 လု ပ္ စားေနတာ မဟု တ္ရတဲ  ့အေၾကာင္း
 
အာလု ပ္သံ ႀကီ းနဲရွင္ းျပေနတဲ  ့အသံ
 
အရက္ မေသာက္ ပဲဘယ္သူ မွဂရု မစိ  ု က္ဘူ းကြလိ  ု
 
ရပ္ ကြ က္ ကိ  ုစိ မ္ေခၚေနတဲ  ့အမူ းသမားတေယာက္ အသံ
 
 ဓါတ္ရွင္ ထဲ က ဂု ဏ္ ႀကီးရွင္ဟန္နဲဇာတ္ တူသားစားဖိ  ု က်ိဳးစားေနတဲ  ့
 
 မ်ိဳးမစစ္
 
ေဒါင္ းတေကာင္ရဲ မာန္ဖီေနတဲ  ့အသံ
 
 
ဗိ  ု က္ဆာလြန္ းလိ  ုေခြေခြေလးလဲေနတဲ  ့ခေလးတေယာက္ရဲ ထမင္ းေတာင္းသံ
 
ေဒးကလပ္ ထဲ က အနာဂါတ္ေတြရဲ ျပိဳက်ေနသံ
 
 မေသခ်ာဘ၀ေတြ မိ  ု
 
ေနစရာျပန္ေပးဖိ  ုေတာင္းဆိ  ုေနသံ
 
 စက္ရံ  ု ထဲ က စက္ရုပ္ရဲအူ ထဲ ကလာတဲ  ့တက်ဳတ္က်ဳတ္ မည္သံ
 
ေစ်းေပါင္ က်ိဳးေနျပီ လိ  ု မစားရ ၀ခမန္းဟစ္ေအာ္ေနသံ
 
အရပ္ တကာလယ္ ျပီ း မသာကိ  ုနံသာလိ မ္ းေပးထားတာ လွ ပါတယ္ လိ  ု  ့ေၾကာ္ညာေနသံ
 
သူ တိ  ုအတြ က္စိန္ရတု တိ  ုပတၱ ျမားရတု တိ  ုမလုပ္ေပးဖိ  ုေတာင္ းပန္ေနတဲ  ့အာဇာနည္
 
 ကုန္ းက သြ ားေလသူေတြရဲအသံ
 
ေရမေသာက္ရတာ ၾကာလိ  ုအာေခါင္ေျခာက္ေနတဲ  ့လယ္ ကန္သင္းရိ  ုးေတြရဲ ပက္ ၾကား
 
အက္သံ
 
ေလအေ၀ွ မွ ာ တကၽြ  ိ ကၽြ  ိနဲ ျပိဳက်လု လုအိ မ္အိ  ုအိ မ္ေဆြးႀကီ းကထြ က္ လာတဲ  ့အသံ
 
 
 
ေဆာင္ ၾကာျမိဳင္အသာျမဴးလိ  ုဘနဖူ းသိ  ုက္ တူ းေနသူရဲ
 
  ့အသံ
 
အခ်ိန္ ကကုစားလိ  ုေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့ တတ္သူရဲ တိ  ု က္ ပံ  ု ၀တ္သံ
 
သူခိ  ု းေသေဖာ္ညိရင္ း ခ်စ္သူ ကိ  ု မုန္ းသူ ျဖစ္ေစသူရဲ့အသံ
 
အသံေတြ၊ အသံေတြ၊ အသံေတြ
 
အဲဒီအသံေတြမွ ာ
 
 ျပဳျပင္ေျပာင္ းလဲေရးမပါဘူ း ၊
 
ငတ္ေနသူေတြအတြ က္စားစရာမပါဘူ း ၊
 
 မတရားမႈေတြအတြ က္ဥပေဒမပါဘူး ၊
 
ဒီ မိ  ု ကေရစီမပါဘူး ၊
 
 လူအခြင္  ့အေရးမပါဘူး ၊
 
ဒီ မိ  ု ကေရစီအေျခခံ တဲ  ့နု  ိင္ငံေရး၀န္ းက်င္
 
 တည္ေဆာက္ေရးမပါဘူး ၊
 
အနာဂါတ္အတြ က္စကားမပါဘူ း ၊
 
အဖိႏွ  ိ ပ္ခံေတြအတြ က္လြ တ္ေျမာက္ေရးမပါဘူး ၊
 
အသိအမွ တ္ ျပဳမႈမပါဘူး
 
 
 စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရသူအတြ က္ေမ်ာ္ လင္  ့ခ်က္ မပါဘူ း ၊
 
 ပံ  ု ပ်က္ေနတဲ  ့ကိ  ု ယ္ က်င္  ့ တရားေတြအတြက္အေၾကာက္ တရားမပါဘူ း ၊
 
 ျပိဳလုဆဲဆဲလူအဖြ  ဲအစည္ းအတြ က္စိ  ုးရိမ္ေၾကာင္  ့ က်မႈမပါဘူ း ၊
 
ငရဲ ျပည္ က က်မ္းစာအု ပ္ကိ  ုဖ်က္ဆီ းမဲ  ့အေၾကာင္ းမပါဘူ း ၊
 
ခေလးငယ္ေတြအတြ က္စာသင္ခန္ း မပါဘူ း ၊
 
 စာနာမႈေတြ မပါဘူ း ၊
 
အသိ တရားေတြ မပါဘူ း ၊
 
အရွ က္ တရားေတြမပါဘူး ။
 
ဒါေပမဲ  ့
 
 မေရရာတဲ  ့ညီညြ တ္ေရးပါတယ္
 
 ဟန္ေဆာင္ေဆြးေႏြ းပြ  ဲေတြ ပါတယ္
 
 ပြ  ဲ စားလု ပ္ငန္းႀကီ းထြ ားေစတဲ  ့ျငိမ္ းခ်မ္ းေရးဆိ  ု တာပါတယ္
 
ေရေပၚဆီ ျဖစ္ေစတဲ  ့ေဖာက္ ျပန္မႈေတြပါတယ္
 
 မယ္ေဘာ္ ျဖစ္သြ ားတဲ  ့ဟန္ေတြ ပါတယ္
 
 ၂၀၀၈ ကိ  ု ျခံဳအိ ပ္ေနသူေတြ
 
အထင္ မလြ  ဲေစဖိ  ု လုပ္ကြ က္ေတြပါတယ္
 
အခ်င္ းခ်င္း သင္ းသတ္ မႈေတြ ပါတယ္
 
ေနာက္ေက်ာ ဖေနာင္  ့နဲေပါက္ တဲ  ့အေရြေတြ ပါတယ္
 
ဥပေဒေရးစရာမလိ  ုတဲ  ့လြ တ္ေတာ္ လုပ္ တမ္း ကစားပြ  ဲေတြ ပါတယ္
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->