Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 1-2, decembar 2010.]

Sveske za javno pravo [broj 1-2, decembar 2010.]

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 1-2, decembar 2010.]
Sveske za javno pravo [broj 1-2, decembar 2010.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici prvog dvobroja: mr. Faris Vehabović, Inja Hadžialić-Bubalo, Nedim Kulenović,Mirza Korajlić, Sanel Karađuz, Rifat Zlomužica, Emina HasanagićGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin ŠarčevićRedakcija: Centar za javno pravo, Čekaluša 52, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
1-2
2010.Str. 1-881. godišteDecembar 2010.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
O Sveskama za javno pravo ..................................
Manfred
D
auster 
,
Ustav BiH: Nesavršena država .............................
 N.
ulenović
, I.
H
aDžialić
-B
uBalo
, M.
orajlić
,
 Presuda Sejdić/Finci .............................................
 
1
 3
18
36 
556578Faris
v
eHaBović
,
 Zašto neće doći do sistemat-
 skih ustavnih promjena ........................................
Sanel
arađuz
,
 Reforma penzionog sistema ................................
.
Rifat
z
lomužica
,
 Zakon o javnim nabavkama .................................
Emina
H
asanagić
,
 Repetitorij: Procedure pred 
entitetskim ustavnim sudovima — pregled ...........
* Autor je vanredni profesor javnog prava na Pravnom fakultetuUniverziteta u Leipzigu i predsjednik FCJP.
ISSN 2232-7320
Sveske za javno pravo
donose analize javnopravnih pro- blema i procedura koje ulaze u javno pravo. Analize sunastale u okviru Fondacije Centar za javno pravo. Fon-dacija je osnovana uz podršku Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, Pakta za stabilnost u jugoistočnojEvropi. Centar se u svom radu fokusira na region (Hr-vatska, Srbija, Crna Gora), ali se težištem analiza orijen-tira na Bosnu i Hercegovinu. Jer, ovdje javnopravni insti-tuti i, generalno, regulacija javnopravnog karaktera pred-stavljaju najozbiljniju zapreku društvenom napretku.Takve analize su danas neophodne, budući da se javno pravo u cijeloj regiji nalazi u fazi reformi. One su višeuslovljene internacionalnim diktatima i zahtjevima prav-nih integracija nego nacionalnim projekcijama potreba.U Bosni i Hercegovini se sve bitne osobine ove tendencije pokazuju, na jednoj strani, u formi pritiska Vijeća Evropei pravnih zahtjeva iz odluka ESLJP u predmetu Sejdić/Finci, a na drugoj strani, u formi zahtjeva Evropske unijeda se reformira pravni sistem.Takav zahtjev podrazu-mijeva, iznad svega, reformirano ustavno pravo kao i pri-lagođavanje političkog sistema internacionalno priznatimstandardima javnog prava.Danas je jasno da se ovaj proces, bar u Bosni i Hercegovini,
neće odvijati prema logici samorazumljive nužnosti i
da
neće biti proveden bez poteškoća. To se najbolje pokazalou vanskupštinskim i skupštinskim procedurama koje su pratile dosadašnje pokušaje da se ustavno pravo Bosne iHercegovine prilagodi potrebama ekasnije organizacijedržavne vlasti. One su provođene uz asistenciju inter na-cionalnih posrednika i njihov neuspjeh ne može biti redu-ciran samo na internacionalno prisustvo u jednom eksklu-zivno nacionalnom području. Bitni razlozi za neuspjeheleže, ipak, u snažnom institucionalnom srastanju polit-ičkih elita i birokratskih strukutra sa postojećim ustavnimmodelom. Suviše je naivno očekivati da će birokratija i politička nomenklatura, koja se bez vidnog do prinosa so-ci jalnom napretku već godinama provlači parlamentarnim procedurama, dokinuti ustavni sistem od kojeg živi. Doustavnih promjena, koje bi na postojećim premisama
E
din
 
Š
arčević
*O
 Sveskama za javno pravo
 
2
 bosanskohercegovačku državu uvodile u političku praksustaranja o uspostavljanju socijalnog blagostanja, zasi-gurno neće doći. Reformski put je zatvoren vladavinomu ime naroda koja državni prostor prevodi u nesinhro-niziranu konkurenciju “narodnih volja” i blagostanje jednog naroda vezuje za obespravljenje drugog.U prvom dvobroju je u fokusu predstojeća reforma us-tavnog prava Bosne i Hercegovine.
Manfred Dauster
analizira opšti ustavni okvir i “meke tačke” ustavnestruk ture koje se u usporedbi sa normiranim pravnim principima pokazuju kao pravne nedosljednosti. Slijedi prikaz “modeliranja” ustava prema premisama odlukeSejdić/Finci sa popisom propisa koji će se moratiizmijeniti u prvom krugu; autori su saradnici FCJP
Nedim Kulenović
,
Inja Hadžialić-Bubalo
i
Mirza Ko-rajlić
. Analiza
Farisa Vehabovića
je fokusirana na prob-lem kompatibilnosti programskih ciljeva političkih par-tija sa izmjenama ustava. Pokazaće se da politčke partijeu načelu ne podržavaju one promjene ustavnih odredbi bez kojih reforma ne može biti provedena. Problem re-forme penzionog sistema (
Sanel Karađuz
) i analizaslabih mjesta Zakona o javnim nabavkama, posebno u pogledu njegove usklađenosti sa Zakonom o upravnom postupku (
Rifat Zlomužica
) sljedeći su temati. Posljednjatema je zamišljena kao repetitorij:
Emina Hasanagić
 
izdvaja najbitnije organizaciono-tehničke karakteristike pravosudnog uređenja i podsjeća na opšta mjesta nad-ležnosti entitetskih sudova.Priložene analize ne nude konačna rješenja. One upućujuna slaba mjesta javnopravnog ustrojstva i ukazuju na za-htjeve koje pred javnopravnu reformu postavljaju pravnistandardi. No, ne smije se zaboraviti ni najvažniji efekt pravnih analiza: izgradnja kulture pravnog diskursa iz-među ideološki suporostavljenih (političkih) blokova.Centar za javno pravo rukovodi se ideološki neutralnimekspertizama javnopravnih fenomena. On na pitanja kojaimaju javnopravni karakter nudi normativno usmjereneodgovore koji se rukovode isključivo standardima mo-der ne pravne znanosti i priznatim javnopravnim steče-vinama. Analize koje objavljujemo na ovim stranicmaizlaze u susret takvim zahtjevima.Budući da je osnovni zadatak Centra za javno pravo us- postavljanje naučnih kriterija kao mjerila prema kojimase mora uobličavati javno pravo, prilika je za poziv nasaradnju: naše stranice i institucionalni okviri su otvoreniza saradnike koji se žele okušati u dogmatski utemeljnimi pravno usmjernerim analizama akutnih problema jav-nog prava iz naše regije. Rado ćemo staviti na raspolaganjenaše resurse analitičarima iz država u regionu koji se os- jećaju pozvanim i žele se upustiti u diskurs o javnopravnim problemima.Centar za javno pravo je ujedno i mjesto za individualnai grupna savjetovanja i za pravne ekspertize. Prvi dvobroj
Sveski za javno pravo
ilustrira izbor analiza koje mogu poslužiti kao uzor zainteresiranim strankama. Naši eks- perti daju stručne odgovore na pitanja organizacije dr-žavne vlasti i državne uprave, na pitanja sadržaja i pri-mjene propisa Evropske unije i međunarodnopravnihstandarda, na pitanja ustavotvorstva i tumačenja ustavnog prava, kao i na sve srodne probleme parlamentarnog pra-va, izbornog prava, upravnog prava i prava evropskihintegracija.
 
3
1. Propädeutika: Wieso und warumunvollkommener Rechtsstaat nach 15 Jahren seitInkrafttreten der Verfassung
Wer im Jahr 2010 über die Verfassung von Bosnien undHerzegowina vom 14. Dezember 1995, die zusammenmit dem Friedensvertrag von Dayton am Ende der seit1992 andauernden kriegerischen Auseinandersetzungenin diesem Staat des westlichen Balkans steht, spricht,kommt unweigerlich auf ihre Unzulänglichkeiten zusprechen. Denn ganz grob gesprochen stellt sie nur einunvollkommenes Organisationsstatut dar, das zum einenden Minimalkonsens der bosnischen Kriegsparteien über das, was der Gesamtstaat Bosnien und Herzegowina seinsollte, wiedergibt und zum anderen auch den Zeitdruck widerspiegelt, unter welchem in Rambouillet und Daytondie Friedensverhandlungen geführt wurden. Eine dieser Unzulänglichkeiten besteht im vollständigen Schweigender Verfassung zur rechtsprechenden Gewalt, zu ihrer Organisation und Aufgaben, über die Richter und ihreUnabhängigkeit und im Fehlen von individuellenJustizgrundrechten. Das macht die Grundaussage desArt. I par. 2 der Verfassung, Bosnien und Herzegowinasei ein Rechtsstaat unvollkommen. Was die weiterenUnzulänglichkeiten der Verfassung anbelangt, ist hier 
Dr. jur. Manfred Dauster, Richter am Oberlandesgericht Münchenund Richter an den Landesberufsgerichten für Heilberufe, für dieArchitekten und für die Mitglieder der Bayerischen Ingenieure-Kammer-Bau, Mitglied des Landesjustizprüfungsamts imStaatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, ehemaliger Richter des Staatsgerichts Bosnien und Herzegowina.
1. Propedeutika: zbog čega nedovršena pravnadržava nakon petnaest godina od stupanja
Ustava na snagu
Ko još u 2010. godini govori o Ustavu BiH od 14.12. 1995, o ustavu koji datira sa kraja ratnih sukobau ovoj zapadnobalkanskoj zemlji i kojim se okončavamirovni ugovor iz Daytona, ne može zaobići njegovunesavršenost. Kazano grubim jezikom, on predstavljasamo organizacionopravni statut koji na jednojstrani izražava minimalni konsens strana u bosnaskom ratu o tome šta bi zajednička država BiHmorala biti i na drugoj strani odražava vremenskitrenutak u kojem su u Rambouilletu i Daytonuvođeni mirovni pregovori. Jedan od njegovihnedostataka se sastoji u potpunoj ustavnoj šutnji osudskoj vlasti, o njenoj organizaciji i zadacima, osudijama i njihovoj nezavisnosti, kao i u nepostojanju,idividualnih garancija prava na zakonskog sudiju.Tako se ključni stav iz čl. I/2 Ustava BiH, da je BiH pravna država, pokazuje kao nepotpun. Što se tičeostalih nedostataka ovdje o njima ne može biti riječi, posebno ne o hipertročnoj politici koja parališe
Dr. iur. M. Dauster, sudija Višeg zemaljskog suda München,sudija Zemaljskog suda za liječnička zanimanja, za arhitekte i začlanove Bavarske inženjerske komore; član Zemaljske komisije za polaganje državih ispita pri Ministarstvu pravde i zaštite potrošača, bivši sudija državnog suda BiH.
 Inhaltsverzeichnis
:1. Propädeutika: Wieso und warum unvollkommener Rechtsstaat nach 15 Jahren seit Inkrafttreten der Verfassung ......................................................................2. Prälimina: Verlust von Rechts- undVerfassungskultur ...........................................................3. Ein kurzer, aber erforderlicher Exkurs in eineAuslegungsmethode .......................................................4. Art. I par. 2 der Verfassung „Der Rechtsstaat“ inseinen verfassungsrechtlichen Konturen ........................5. Programmverwirklichung durch einfaches Recht ......
3
59916
3
59916Sadržaj:1. Propedeutika: zbog čega nedovršena pravnadržava nakon petnaest godina od stupanja na snaguustava .............................................................................2. Preliminarija: gubitak pravne iustavne kulture ...............................................................3. Kratak ali neophodan ekskurs u jednu metodutumačenja .......................................................................4. Čl I/2 Ustava: „pravna država“ u svojimustavnopravnim konturama ............................................5. Ostvarenje programa posredstvom običnog prava .....
M
anfrEd
 
d
austEr 
*
 Die Verfassung von Bosnien und Herzegowina: Unvollkommener Rechtsstaat  — Ein Diskurs
M
anfrEd
 
d
austEr 
*
Ustav Bosne i Hercegovine: Nesavršena država — diskurs

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->