Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 4, maj 2011.]

Sveske za javno pravo [broj 4, maj 2011.]

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 4, maj 2011.]
Sveske za javno pravo [broj 4, maj 2011.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Manfred Dauster, Goran Marković, Zlatan Meškić, Ljubomir Ožegović, VesnaRakić-Vodinelić, Maja Sahadžić, Sevima Sali-TerzićGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević. Ovaj broj je uređen u saradnji sa Sevimom Sali--Terzić i Enom GotovušaRedakcija: Centar za javno pravo, Čekaluša 52, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
4
2011.Str. 1-
XX
2. godišteMaj 2011.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj .................................
Manfred
D
auster 
,
Vrhovni sud za Bosnu i Herce- govinu: razmišljanja o njegovoj neophodnosti .....
Maja
s
ahaDžić
,
Uspostavljanje Vrhovnog suda BiH. Aktualna pravna misao o teoretskoj nedo- sljednosti u praksi .................................................
Vesna
akić
-v
oDinelić
,
Da li je Bosni i Hercego-vini potreban jedan vrhovni sud............................
 
1
 4
1528
39 
4553
66
Ljubomir 
o
žegović
,
Treba li BiH jedan vrhovni sud? .......................................................................
Sevima
s
ali
-t
erzić
,
Vrhovni sud Bosne i Hercegovine: odgovor na problem ili još jedan
 projekat u kontinuiranim reformama pravosuđa ...
Zlatan
M
eŠkić
,
Osnivanje Vrhovnog suda Bosne
i Hercegovine kao uslov za članstvo u Evropskoj
uniji ........................................................................
Goran
M
arković
,
Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud: prilog raspravi
........................
ISSN 2232-7320
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud? Pitanjenema samo akademski ili politički značaj. Ono je prijesvega pitanje žive pravničke prakse i ostvarivanja pravdeu postupku sudskog izricanja presuda. No, na njega u postojećoj konstelaciji nije moguće dati
 jedan
odgovor.Analize koje slijede pokazuju samo noseće argumente.Oni nisu poopćivi i nemaju karakter pravnih zapovijesti.
 Za održavanje postojećeg stanja
: Protiv uspostavljanja jednog vrhovnog suda govori ustavna konstrukcija iraspodjela nadležnosti između države i entiteta — ovo jeopšti pravni okvir koji zagovornicima održavanja postojećeg ustrojstva daje siguran ustavni osnov. Uz ovajdolazi, unekoliko nategnut, argument da je Ustavni sudBiH u sadašnjoj formi pravna instanca koja moženadoknaditi nedostatak jednog vrhovnog suda svojomapelacionom nadležnošću. Akcesorni argument je da senjime uspostavlja suvišna sudska instanca koja bi se u
Should Bosnia and Herzegovina have one Supreme Court?This is not just a question of academic or political importance.It is, rst of all, a question of active juridical practice andachievement of justice in the process of juridical verdicts pronouncement. However, in the existing constellation, it isnot possible to give
one
answer to that question. The analysesthat follow show only the supportive arguments. They can-not be generalized and have no character of legal orders.
Towards maintaining the current situation:
What standsagainst establishing one Supreme Court is the constitutionalstructure and distribution of competences between the stateand the entities – this is the general legal framework  providing those advocating for the maintenance of theexisting construction with safe constitutional basis. Alongwith this one, there is a somewhat streched argument, thatthe Constitutional Court in its current form is a legal instancethat can compensate for the lack of one Supreme Court withits appellate jurisdiction. Accessory arguments is that the
 
2
 pogledu nadležnosti, profesionalnog sastava, nansiranjai mogućnosti ujednačavanja sudske prakse entitetskihsudova vrlo teško „nazubila“ u postojeće ustrojstvosudske vlasti.
 Protiv održavanja postojećeg stanja
: Za uspostavljanje jednog vrhovnog suda govore argumenti pravnesigurnosti, jednakosti građana pred zakonom, konkretnije,usaglašavanje sudske prakse i tumačenja zakona, zatim, prevođenje Ustavnog suda BiH u „superrevizionu in-stancu“ koja vodi prema izigravanju njegove ustavno- pravne pozicije, preporuke međunarodne zajednice,uporednopravna iskustva federalnih država kao i ar-gument članstva u Evropskoj uniji, koji u osnovi cilja na postupak prethodnog odlučivanja. Akcesorni argumentisu: osiguranje jedinstvenog tržišta na državnom prostoruizvan predmeta koji su u apelacionoj nadležnosti Us-tavnog suda, ispunjenje Kopenhagenških kriterija za pristup evropskim integracijama, posebno, osiguranjeekasne primjene prava Evropske unije u smislu „pravnedržave“, ispunjenje „klauzule o harmonizaciji“ iz čl. 70Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i načelniargumenti da takav sud predstavlja jedan od elemenatadržavnosti i da njegovom uspostavljanju važeće ustavno pravo ne postavlja prepreku.Opšti pregled analiziranih aspekata navodi na zaključak da se kao vladajuće pravno mišljenje formirao stav da je jedan vrhovni sud za BiH neophodno rješenje ili, bar, pravno utemeljen zahtjev. Priložene analize mogu poslužiti kao ilustracija takvog mišljenja. No, iz njih sene vide jasno izdiferencirani prijedlozi o konkretnimrješenjima u pogledu organizacije, nansiranja, personalai nadležnosti takvog vrhovnog suda. Na jednoj strani se prećutno ili izričito zagovara zasebna ustanova vrhovnogsuda, na drugoj se spominje uspostavljanje takve instanceu okviru postojećeg Ustavnog suda. Oba prijedlogaostaju, međutim, na načelnom nivou i ne zahvataju ukonkretne organizacione-aspekte.Čak i ako se prihvati da su ovdje skupljene analize ponudile solidan osnov za „opšti pravni stav“ ne možemo biti sigurni da su one reprezentativne. Naime, CJP je uBiH od početka suočen sa jednim problemom koji se dou detalje iskristalizirao povodom ove teme. Možemo ga,ilustracije radi, nazvati
„entitetskom pravnom pameću“
.
Riječ je o fenomenu čiju suštinu opisuje činjenica da pravnici koji rade u pravnoj situaciji entiteta, u jednakojmjeri jursidikcija i jurisprudencija, ne pokazuju spremnostda se upuste u raspravu o pravnim problemimakorištenjem pravnih kriterija i pravno orijentiranihmetoda. Na naše upite, molbe i detaljna pojašnjenjasrazmjerno uzak krug pravnika iz Republike Srpskeodlučio se analizirati ovaj temat. Tipičan razlog zanegativan stav je objašnjenje da je pozicija koju obavljajunespojiva sa iznošenjem stručnih mišljenja o postavljenom problemu. Na drugoj strani, nesrazmjerno visok broj pravnika iz Federacije BiH je pokazao interes da se
establishing one supreme court would mean creating aredundant judicial instance which, in terms of competences, professional structure, nancing and the possibility of unication of the entities’ court practice would be verydifcult to “t into” the current judicial structure.
 Against the maintaining the current situation:
In favor of establishing one Supreme Court are the arguments of legalsecurity, equality before the law, concrete harmonization of  judicial practice and interpretation of the law, then, thetransformation of Constitutional Court of BiH into “extra-review” instance which conducts the exclusion of itsconstitutional position, recommendations of the internationalcommunity, parallel legal experiences of federal states aswell as an argument of the European Union membership,which in its basis, aims at the prior decision-making process.Accessory arguments are: ensuring a single market at thestate area, out of cases which are in appellate jurisdiction of the Constitutional Court, fullling the Copenhagen’s criteriafor accession to European integrations, particularly, ensuringthe efcient application of the law of European Union in thesense of “rule of law”, fullling of the “clause onharmonization” of Article 70 of the Agreement onstabilization and integration, but, also the principalarguments that Court represents one of the elements of statehood and that the current constitutional law does nothinder its establishment.General overview of the analyzed aspects leads to theconclusion that the prevalent legal opinion resulted informing the position that one Supreme Court in BiH is anecessary solution or at least, a legally justied demand.Enclosed analysis can serve as an illustration of suchopinion. But, they do not show clearly differentiatedsuggestions for concrete solutions with regard toorganization, funding, personnel and competences of suchSupreme Court. On one side, there is a tacit or explicit,advocating for a separate institution of the Supreme Court,and on the establishing of such instance within the existingConstitutional Court is mentioned. Both proposals,however, remain at the principal level and do not affect theconcrete organizational aspects.Even if it is accepted that the analysis compiled here haveoffered a solid basis for the “general legal opinion” wecannot be certain that they are representative. Namely, sinceits establishment, CJP in B&H has been faced with a problem which has become clear in details with relation tothe topic. For the purpose of illustration, we can name it
entity’s legal brain
”. It is a phenomenon the essence of which is described by the fact that the lawyers who work ina legal situation of an entity jurisdiction and jurisprudenceto the equal extent, do not show readiness to engage intodiscussion on legal issues by using the legal criteria andlegally oriented methods. Upon our inquiries, requests anddetailed clarications, considerably small number of lawyers from the Republic of Srpska decided to analyze thistopic. Typical reason for their negative position is explained by the fact that their current function is incompatible with presenting expert opinions on the issue. On the other hand,disproportionately large number of lawyers from theFederation of B&H has shown interest in this topic. It
 
3
 posveti ovoj temi. Pokazalo se, međutim, da je samouzak krug bio u stanju da vlastitu argumentacijuusredsredi na pravno relevantne probleme i da odustaneod rada sa političkim oskulama. I jedno i drugo može biti indicija za mjeru nezavisnosti bosanskohercegovačkih pravnika od političkih, često nacionalistički inspiriranihtrendova, odnosno, pokazatelj u kojoj su mjeriosposobljenost da politički neutralno i na pravnoutemeljen način analitički savladaju problem vrhovnogsuda u BiH. Postojanje neuporedivo većeg broja pravnika,koji bez ikakvih ograda zagovaraju jedan Vrhovni sud,može uz fenomen „entitetske pravne pameti“ poslužitikao jasan dokaz da je osigurana baza pravnih stavova izkoje se bez poteškoća mora izvesti pravni pledoaje zauspostavljanje jednog vrhovnog suda.Poseban problem predstavlja angažman kompetentnih pravnika iz regiona i iz inozemstva. Ovdje se vidi da jekontakt sa bosanskohercegovačkim modelom sudskevlasti i općenito sa pravnim sistemom BiH izgubljen. Niko se ne usuđuje upuštati u ovaj konstrukt zbog„komplicirane i nepregledne situacije“. To što dolazi uformi ekspertiza podsjeća više na pravnu esejistiku kojaostaje na načelnom apsolviranju problema. Analize kojeobjavljujemo, premda u dobroj mjeri prevazilaze svenavedene slabosti, pažljivom čitaocu još uvijek moguilustrirati opisani fenomen.Upravo zbog toga se pitanje vrhovnog suda za BiH morarješavAti dijalogom domaćih pravnika i angažmanomdomaćih stručnjaka. On mora biti ideološki neutralan irasterećen „entitetske pravne pameti“. Ovaj broj
Sveski
 
shvatamo kao doprinos kulturi stručnog dijaloga i snestrpljenjem očekujemo stručne reakcije.
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
appeared, however, that only a small number of them wasable to focus their own argumentation on the legally relevant problems and to forsake working with political rant platitudes. Both can be a clue for some level of independenceof the B&H lawyers from political and often nationalisticallyinspired trends, that is, an indicator of the extent to whichthey are capable of analytically resolving the issue of theSupreme Court in B&H in a politically neutral and legally based manner. The existence of incomparably large number of lawyers, who, without any constraints, advocate for asingle Supreme Court can serve along with the phenomenonof “entity’s legal brain” as a clear evidence that there has been ensured the base of legal positions form which, withoutany difculty, a legal plea for the defense for theestablishment of one Supreme Court must be derived.Particular problem is the engagement of competent lawyersfrom the region and from abroad. Here it becomes obviousthat the contact with the B&H model of judicial authorityand with the B&H legal system in general has been lost. Nobody dares to get involved in this construct because of “complex and unclear situation”. What we receive in theform of expertise has more resemblance to the legal essayswhich rest on the basic absolution of problems. Analysisthat we publish, though they greatly overcome all mentionedweaknesses, can still illustrate the described problem to acareful reader.Precisely because of that, the issue of the Supreme Court of B&H must be resolved by dialog between domestic lawyersand by the engagement of domestic experts. It has to beideologically neutral and un-ballasted by the “entity’s legal brain”. We see this number of Volume as a contribution tothe culture of expert dialogue and we look forward eagerlyto receiving the expert’s reactions.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->