Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 5, septembar 2011.]

Sveske za javno pravo [broj 5, septembar 2011.]

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 5, septembar 2011.]
Sveske za javno pravo [broj 5, septembar 2011.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Adnan Ćerimagić, Danilo Ćupić, Ena Gotovuša, Aida Hunček-Pita,Elvedin Jusufbašić, Emir Mehmedović, Ervin Mujkić, Branko Perić, Nurko Pobrić, AlenRajkoGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcija: Centar za javno pravo, Čekaluša 52, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
5
2011.Str. 1-1122. godišteSeptembar 2011.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj .........................
 Nurko
P
obrić
,
Treba li Bosni i Hercegovinivrhovni sud ....................................................
Branko
P
erić
,
Vrhovni sud BiH — između
 politike i prava ..............................................
Ena
G
otovuŠa
,
Pitanje državne imovine — 
 postoji li rješenje? ........................................
Emir 
M
ehMedović
,
 Državna imovina u
 Bosni i Hercegovini ......................................
Aida
h
unček 
-P
ita
,
Usvajanje budžeta RS za
2011: pitanje ustavnosti ................................
 
1
 4
13192738
46 
59737889Ervin
M
ujkić
,
Sistem zdravstva u Bosni i
 Hercegovini ...................................................
Elvedin
j
usufbaŠić
,
Organizacija skalne
 politike na nivou Bosne i Hercegovine
..........
Adnan
ć
eriMaGić
,
 Zatvorski sistem u BiH ieuropski zatvorski standardi
.........................
Alen
ajko
,
 Zaštita od drugih oblika postu- panja javnopravnih tijela u Hrvatskoj ..........
Danilo
ć
uPić
,
Garancija nezavisnosti i samostalnosti sudstva u Crnoj Gori ..............
ISSN 2232-7320
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
Uspostavljanje jednog vrhovnog suda u Bosni iHercegovini je i dalje tema političkog testiranja dokojih granica može ići entitetsko samoinstitu-cionaliziranje u državnopravnu zajednicu. Uvodneanalize o ovoj temi stoje izvan političkog diskursa iobrađuju je pravno usmjerenim postupkom: NurkoPobrić, analizom decita dejtonskog ustavnog kon-strukta, Branko Perić, analizom “nametnutih pravo-sudnih institucija” koje su otklonile nedostatkedejtonske strukture pravosuđa. Prvi zagovara uspo-stavljanje jednog vrhovnog suda i pokazuje ustavneosnove i jurisdikcione postulate za njegovu insti-Establishing a single Supreme Court in Bosnia andHerzegovina is still a matter of political testing howfar the Entities can go with self-institutionalizationinto a governmental community. Preliminary ana-lyses of this topic is out of the political discourseand is done through legally oriented procedure by: Nurko Pobrić, the analysis of the decit of Daytonconstitutional construct, Branko Perić, the analysisof “imposed judicial authorities” which haseliminated the absence of Dayton structure of the justice system. The rst author advocates theestablishment of a supreme court and shows the
 
2
tucionalizaciju, drugi dospijeva do stava da jedanvrhovni sud nije potreban budući da trenutno ne postoji problem funkcioniranja pravosuđa i da po-sto jeći sistem treba biti stabiliziran harmonizacijomentitetskih zakona. Obje analize zaslužuju pažljivulektiru i još pažljivije odmjeravanje suprostavljenihargumenata. Njihova provjera u kontekstu juris-dikcione prakse i zahtjeva jurisprudencije koji su prezentirani u prošlom broju
Svezaka
može dati pravni odgovor na pitanje potrebe, forme i nad-ležnosti jednog vrhovnog suda za BiH.Sudbina državne imovine je sljedeći temat: dvijeanalize pravnika mlađe generacije (Gotovuša iMehmedović) rekonstruišu historijat i političku pozadinu spora o državnoj imovini i ulaze u dog-matski zahtjevna pitanja ustavnosti Zakona o statusudržavne imovine koja se nalazi na teritoriju RS.Argumentacija i citirane činjenice pokazuju da je politika koja se vodi u ime entiteta RS nedvo-smisleno antidržavna, posebno u mjeri u kojoj svjes-no ignoriše i krši ustavno pravo BiH. U tom sekontekstu pokazuju dogmatski relevantni razlozizbog kojih je sporni Zakon neustavan. Faktograjai dogmatski osnov iz ovih analiza ne bi smjeli biti prešućeni ni u javnopravnom diskursu, ni u ustavno- pravnoj jurisdikciji. Preporučujem ih kao utemljenei dogmatski neutralno napisane analize pravnikamlađe generacije.Fokusiranje na probleme ustavnosti entitetskogzakonodavstva u ovom broju dopunjuje analiza pravnih nedostataka u postupku usvajanja budžetaRS i Zakona o izvršenju budžeta RS za 2011. go-dinu (Hunček-Pita). Sve je zaokruženo ukazivanjemna slabosti u pravnom sistemu organizacije zdravstvau BiH (Mujkić), sistema skalne politike u BiH(Jusufbašić) i zatvorskog sistema ( Ćerimagić). Oveanalize pokazuju da je pravna regulacija nekolikoključnih segmenata državnopravnog sistema BiH ufunkciji kompliciranja socijalnih i nansijskihodnosa i da je indirektno u funkciji podsticanjaneustavne političke prakse i stvaranja svojevrsnog pravnog haosa iz kojeg još sa pozitivnim bilansommogu izići samo određene poltičke strukture.constitutional grounds as well as jurisdictional po-stulates for its institutionalization; the other author concludes that one Supreme Court is not requiredsince currently the functioning of the system of  justice is not a problem and therefore the existingsystem should be stabilized with the harmonizationof entity laws. Both analyses deserve careful readingand even more careful comparison of opposingarguments. Reviewing the analysis in the context of  jurisdictional practice and the demand of juris- prudence that has been presented in the previousissue of 
Volumes
can give a legal answer to thequestion about needs, form and jurisdiction of aSupreme Court of BH.The following topic is future of state property: twoanalyses by lawyers of younger generation (Go-tovuša and Mehmedović) ofer reconstruction of history and political background of the dispute onstate property and discuss dogmatic issue of reviewthe constitutionality of the Law on the status of thestate property on the territory of RS. The argu-mentation and quoted facts show that the policywhich has been conducted on behalf of the entityRS is unambiguously anti-state, particularly in thedimension by which the RS consciously ignores andderogate the constitutional right of BiH. In thiscontext, dogmatic relevant reasons are presented toshow why the controversial law is not in order withConstitution. Factography and dogmatic basis of this analysis should not be suppressed in a public-law discourse, neither in the constitutional jurisdiction. I recommend them as established anddogmatically neutral analyses written by the lawyersof younger generation.In addition to focusing on issues of constitutionalityof entity legislation, this Volume also includes theanalysis of legal absence in the budget adoption procedure of RS and the Law on Budget Executionof RS for 2011. (Hunček-Pita). The discussion isrounded by pointing out the weaknesses in theorganization of health care legal system in BH(Mujkić), system of scal policy in BiH (Jusufbašić)and prison system (Ćerimagić). The analyses showthat the legal regulation of several key segments of the state legal system of BH are in the function of complicating social and nancial relationships, andtherefore indirectly in the function of encouraging political unconstitutional practices and creation of alegal chaos from which may come out only certain political structure even with a positive balance.
 
3
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
 Nije li to svojevrsan dokaz da je upravo “našastruka” u BiH podijeljena etničkom pravnom pa-meću, duboko involvirana u održavanje ovog ure-đenja i njegovu legitimaciju kao sistema prava. Ništa zahvalnije od nekritičkog pozitivima koji sehrani oskulom o pravniku kao “ustima” važećegzakona kako bi se održao u životu jedan normativnisistem koji uspostavlja mrežu neracionalnh pravnihrješenja i državu odmiče od njene primarne funkcije:umjesto da servisira građane i stara se o postizanjusocijalnog blagostanja ona postaje smetnja iinstitucionalna barijera socijalnom napretku.Sasvim drukčiji tematski kôd posjeduju analize izregije. U Hrvatskoj je od početka 2010. na snazinovi Zakon o upravnom postupku. U ovom brojudonosimo analizu reforme opšteg upravnog postupka(Rajko), koja posebno težište stavlja na zanimljivenovine: institut zaštite od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela iz čl. 156 hrvatskog ZUP-a.Crnogorski ustav je najmlađi u regiji. No, već se postavlja pitanje da li je ustavna garancija sudskenezavisnosti i njena konkretizacija u crnogorskomzakonodavstvu u skladu sa opšteprihvaćeni standar-dima i jurisdikcijom ESLJP. Analiza ovog pitanja(Ćupić) obuhvata nekoliko problema koji imajuuniverzalno značenje: uloga legislative u imenovanjusudaca, određivanja nadležnosti i sastava sudova, političke ovisnosti sudaca, zatim pitanje ustavnog jezika i institucionalnog okvira za realizaciju sudskesamostalnosti.
Sveske za javno pravo
idu dalje, našim čitaocimaželimo ugodnu lektiru. Nadam se da će objavljeneanalize podstaći etablirane pravne strukture na kri-tičko propitivanje cjeline pravnog uređenja i priželj-kujemo utemeljene reakcije.Isn’t it an obvious proof that exactly “our profession”in Bosnia and Herzegovina, divided by ethnic legalintellect, has been deeply involved in the maintenanceof this system and its legitimacy as a system of law? Nothing is more grateful than uncritical positivismthat feeds platitudes about the layer as a “mouth” of the law in force in order to maintain in the life a nor-mative system which establishes a network irrationallegal rulings and moves the state away from its primary function: instead to service the citizens andtake care of achieving social welfare, it becomes anobstacle, and institutional barriers to social pro-gress.The analysis from the region has totally differentsubject code. In Croatia a new Law on Administrative procedure is in force since beginning of 2010. Thisissue includes an analysis of administrative pro-cedure reform (Rajko), with emphatic attention ison interesting new issues: mechanism of protectionfrom other ways of treatment of public entitiesreferred in Art. 156 of Law of Administrative proce-dure. Montenegro’s Constitution is the youngest inthe region. But, the question is raised whether theconstitutional guarantee of judicial independenceand its concretization in the legislation of Mon-tenegro is in consistent with generally acceptedstandards of the ECHR. The analysis of this issue(Ćupić) includes several problems that have uni-versal meaning: the role of legislative in appointing judges, determining the jurisdiction and compositionof courts, political dependency of judges, and issueof the constitutional language and the institutionalframework for the realization of judicial inde- pendence.
 Public Law Volumes
will continue and we wish our readers a pleasant reading. I hope that the publishedanalysis will encourage the established legal struc-tures to critical examination of the whole legal sys-tem and also looking forward to well-basedreactions.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->