Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 7, mart 2012.]

Sveske za javno pravo [broj 7, mart 2012.]

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 7, mart 2012.]
Sveske za javno pravo [broj 7, mart 2012.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Ena Gotovuša, Aida Hunček-Pita, Vladan Joksimović, Nina Kara-đinović, Meddžida Kreso, Azra Miletić, Amra Ohranović, Sanja Salčić, Rifat ZlomužicaGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcija: Centar za javno pravo, Radićeva 5, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
7
2012.Str. 1-1043. godišteMart 2012.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj ..............................
Ena
G
otovuŠa
,
Zakoni o katastru Republike
Srpske: Političko poigravanje pravom na imo-
vinu ...................................................................
Vladan
J
oksimović
,
Restitucija imovine u Srbiji
Azra
m
iletić
,
Institut vremenskog važenja za-kona u predmetima ratnih zločina pred Sudom Bosne i Hercegovine .........................................
Sanja
s
alčić
,
 Neujednačenost sudske prakseu predmetima ratnih zločina u Bosni i Herce- govini.................................................................
 
1
 
414
2638
54
 
61707991 Nina
arađinović
,
 Probacija – put ka ekas-nijoj primjeni krivičnog zakonodavstva u BiH 
Meddžida
reso
,
 Institucionalna reformaapelacionog sistema na Sudu BiH i prijedlog 
 za osnivanje nove sudske instance u BiH ........
.
Amra
o
hranović
,
 Zaštita kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini .........................
Aida
h
unček 
-P
ita
,
 Migracija i azil u Bosni i Hercegovini ......................................................
Rifat
Z
lomužica
,
 Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt 
 Andrićgrad 
...................................................
ISSN 2233-0925
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
U bilans zemalja iz regiona za prvi kvartal 2012. ulazeubrzane pripreme Hrvatske za puno članstvo u EU,status kandidata i kontroverzni politički stavovi o mo-gućem članstvu Srbije u EU i nastavak blokada ustavnereforme u BiH. Rasprave o ustavnim promjenama i oreformi pravosuđa ostaju u BiH na nivou besplodnih političkih dogovora. U centru ove tendencije su anti-državne politike srpskih partija iz RS i hercegbosanskeambicije za stvaranje trećeg, hrvatskog entiteta obaHDZ-a. U radu Privremene zajedničke komisije obadoma Parlamentarne skupštine BiH, za provođenje presude Sejdić/Finci, nema ozbiljnih pomaka. Komisija je do početka ove godine napisala samo spisak par-tijskih želja.The balance of the countries in the region for the rstquarter of Year 2012 includes rapid preparations of Croatia for the EU membership candidacy and contro-versial opinion trends of possible Serbia membershipin the EU, and sustainably blocking the constitutionalreform in Bosnia and Herzegovina. Discussions aboutconstitutional amendments and judicial reform in Bo-snia and Herzegovina are remaining at the level of futile political agreement. In the center of this trend arethe subversive policies of Serbian anti-state of RS andherzegbosnian ambitions by both HDZ’s to create athird, Croatian entity. There is no serious progresswithin the Temporary joint committee of both Houses
 
2
Politička larma iz Republike Srpske je u potpunosti prigušila argumente pravne struke i stavoveobjektivne pravne znanosti. Insistira se na srpskomvlasništvu nad entitetom RS, na antisrpskomkarakteru ustavnih promjena, na vraćanju
izvornomDaytonu” zbog od brane RS kao
najvećeg uspjehasrpskog naroda od 1918”, odnosno
 jedinog, zasad postojećeg uspjeha u proteklom vijeku”, zatim naantisrpskom karakteru Tužilaštva i Suda BiH, naukidanju VSTV i državnih nadležnosti. Politička poruka iz RS je da se na osnovama odluke ESLJPSejdić/Finci
neće desiti masovne promjene Ustava”.Ovakav stav kalkulira sa izigravanjem više odlukaUstavnog Suda BiH i ESLJP kao i sa prekidanjem poslijeratnog civiliziranja bosanskohercegovačkogustavnog uređenja. Cilj je da se BiH vrati u rasno-naturalističke koncepcije i predratno stanje u kojemsvi pravni standardi padaju pred nacionalistički proliranom “narodnom voljom”.
Ustavno pravo BiH mora se civilizirati privođenjemustava i organizacije državne vlasti standardu pravnedržave. Pod tim podrazumijevam sposobnosti i voljugrađana, političkih partija koje ih reprezentiraju,masovnih medija i socijalnih elita da učine posljednjekorake za pristup evropskim integracijama tako što ćeosigurati efektivno funkcioniranje pravnodržavnihmehanizama. Taj se proces u bosanskohercegovačkim prilikama može shvatiti kao otklanjanje mentalnih i političkih blokada u napretku prema društvu blago-stanja korištenjem ustavnog prava. On podrazumijevasocijalno-političko sazrijevanje koje vodi prema mo-der nizaciji države putem političke kontrole i samo-kontrole etno-nacionalističkih politika. Na prvommjestu mora se pomisliti na političko sagledavanjezločinačkih premisa, na nefunkcionalnost i autokratski potencijal sadašnjeg ustavnog modela. Njegovo pre-oblikovanje u pravcu civiliziranja danas mora stajati uuskoj vezi sa učvršćivanjem višenacionalne Evropskeunije i svjetske zajednice. Time bi se standardiziraleforme vršenja političke vlasti i civilizirala bi se vla-davina uopšte. Presuda Sejdić/Finci sadrži impulseko ji bi morali poslužiti ovoj svrsi.Izgradnja ustavnog sistema, koji bez ikakve rezerve podstiče zaštitu ljudskih prava i pravne države, pod-razumijeva otklanjanje institucionalnih ostataka rata,razgradnju istitucionalnih barijera za zaštitu aps-of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herze-govina, for implementation of Sejdic/Finci Judgment.Until beginning of this year, commission has onlywritten a list of political aspirations.The political fuss from the RS has fully toned downthe arguments of the legal profession and attitudes of objective legal science. They insist on the Serbianownership of the RS entity, on the antiserbian characteof the constitutional amendments, on restoration of “the original Dayton”, because the defense of RS was“the greatest successes of the Serbian people since1918”, i.e. “a single, for now existing success achievedin the past century”, then the antriserbian character of The Prosecutor’s ofce of B&H and the Court of B&H, also on suspension of HJPC and state jurisdiction.The political message from the RS is that on the basesof the Sejdic/Finci Judgment of the ECHR, “will notinvolve massive constitutional amendments”, whatever that means. This attitude calculates to feign moredecisions of the Constitutional court of B&H andECHR as well as to break the postwar civilizing B&Hconstitutional system. The aim is to return B&H intoracial-naturalistic conceptions and pre-war situationwhere all legal standards are falling before thenationalist proled “national will”.Constitutional law of B&H, must be civilized byleading Constitution and government jurisdictionsmust be organized towards the standards of rule of law. By this we mean the ability and willingness of citizens, political parties that represent those people,mass media and social elites to do the last steps for access the European integration by ensuring theeffective functioning of state law mechanisms.In Bosnian situation this process can be understood asthe elimination of mental and political blocks regarding progress toward prosperity in society using theConstitutional law. It involves social and politicaldevelopment that leads to modernization of the countrythrough political control and self-ethno-nationalist politics. On the rst place the political considerationof criminal premise, on non-functional and potentialof current constitutional model must be taken inconsideration. Its transformation in the way of civilization today must stand in close relation withmultinational consolidation of the European Unionand the world community. This way, the forms of exercise of political power would be standardized andthe rule will be civilized in general. Sejdic/FinciJudgment contains impulses that should substantiatefor this purpose.Building of the constitutional system, that without anyreserve is encouraging the protection of human rightsand rule of law, is implying removal of institutionalremnants of war, the breakdown of barriers for 
 
3
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
traktnog čovjeka i dogradnju institucija koje osigu-ravaju prohodne zakonodavne procedure sa snažnimmehanizmima za kontrolu političke klase i državnihfunkcionera. Izgradnja takvog sistema se oslanja natekovine konkretnih država, članica Vijeća Evrope iEvropske unije. To su tekovine koje obavezuju i BiH.Analize iz ovog broja stavljaju u fokus probleme tret-mana imovine, problem vremenskog važenja zakona u predmetima ratnih zločina, neujednačenu sudsku prak-su i pitanje ekasnog izvršenja sankcija, zatim insti-tucionalnu reformu pravosuđa, problem pravne zaštitekulturnohistorijskog nasljeđa u BiH i jedan konrektanslučaj izbjegavanja entitetske vlasti da primijeni Zakono javnim nabavkama, kao i problem migracija i azila uBiH. Zajedničko im je da detektiraju mjesta na kojimase pravni sistem mora civilizirati uspostavljanjem us-tavnopravnog okvira države u kojoj se ne smije vladati prisvajanjem socijalnog produkta i imovine uime jed-nog naroda, kako bi se obespravio čovjek i drugi na-
rod.
Analize iz ovog broja treba uzeti kao doprinosciviliziranju javnog prava. protection of the abstract citizen and upgrading of institutions that provide passable legislative procedureswith powerful mechanisms to control the politicalclass and public ofcials. Building such system relieson the inheritance of concrete states, members of theCouncil of Europe and the European Union. Theseattainments are binding for B&H also.Analyses in this Volume put into focus the problems of treatment of assets, the problems of time validity of Law of war crimes, inconsistent case law and thequestion of effective enforcement of sanctions, then,the institutional judicial reform, the issue of legal protection of cultural-historical heritage of B&H, aswell as an applicable case of avoiding government of entity to apply the Law on Public Procurement, as wellas the issue of migration and asylum in B&H. Commonto them is to detect the spots where the legal systemmust be civilized by establishing the constitutionalframework of the state that should not rule by usurpingof the social product and property in the name of a people, disempowering human and other nation.Analyses in this Volume should be taken as acontribution to civilize public law.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->