Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 8, juni 2012.]

Sveske za javno pravo [broj 8, juni 2012.]

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 8, juni 2012.]
Sveske za javno pravo [broj 8, juni 2012.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Srđan Arnaut, Dario Đerđa, Aida Hunček-Pita, Aleksandra Jozić-Ileković, Amela Kadrić, Anđa Karlović, Nives Kopajtich-Škrlec, Miomir Matulović, ZlatanMeškić, Tamara Mirković-MatulovićGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcija: Centar za javno pravo, Radićeva 5, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
8
2012.Str. 1-803. godišteJuni 2012.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj ..............................
Dario
Đ
erĐa
,
Upravni ugovor u hrvatskome pravnom sustavu ...............................................
Tamara
M
irković
-M
atulović
 
i M.
M
atulović
,
Uknjižba prava vlasništva RH na nekretninamakoje koriste jedinice lokalne samouprave
.........
 Nives
opajtich
krlec
,
Područno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj, problemi i perspektiva ......
Aleksandra
j
ozić
-i
leković
,
 Kako una prijediti
izbornu administraciju u Hrvatskoj?.................
 
1
 3
121727
38 
51
63
7077Anđa
arlović
,
Utjecaj odluka Europskog  suda za ljudska prava na formiranje procesnih pravila parničnog postupka uz poseban osvrt 
na hrvatsko zakonodavstvo i praksu
.................
Amela
adrić
,
 Medijski sporovi u BiH: Deset  godina sudske prakse u sporovima za zaštituod klevete ..........................................................
Srđan
a
rnaut
,
Komisija za raseljena lica iizbjeglice (CRPC) – pravno nasljeđe ...............
Zlatan
M
eŠkić
,
 Jurisdikcija Suda EU u praksiSuda BiH ...........................................................
Aida
h
unček 
-p
ita
,
Umijeće nelogičnog  zaključivanja. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine U-2/11 .............................
ISSN 2233-0925
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
„Today is a historic day for Croatia and the European
Union“(
 
José Manuel Barroso, President of the Euro- pean Commission). This sentence is not only courtesyattitude that July of 2013 determines as the deadlinefor the Croatian entry to European integration, but presenting an accurate description of the nal balanceof years of negotiations of Croatian membership in the
community of rights and values. „Historic day“, on the
 
one hand, for Croatia could be revolutionary break-through from post-war ethno-populistick public lawculture into culture of the public law. Its balance sheetincludes Croatian separation from the region in whichwas integrated, not only linguisticly, but also legally.On the other hand, the „historic day“ for the European“Danas je historijski dan za Hrvatsku i Evropsku uniju”
(
 José Manuel Barroso
, predsjednik Evropske komi-sije). Ova rečenica nije samo kurtoazni stav kojim se juli 2013. određuje kao rok za pristup Hrvatske ev-ropskim integracijama, nego predstavlja tačan opis za-vršnog bilansa višegodišnjih pregovora o članstvuHrvatske u zajednici prava i zajednici vrijednosti.“Historijski dan”, na jednoj strani, može za Hrvatsku predstavljati revolucionaran iskorak iz postratne etno- populističke državnopravne kulture u kulturu pravnedržave. U njen bilans ulazi i odvajanje Hrvatske odregije u koju je bila integrirana, ne samo jezički, negoi pravno. Na drugoj strani, “historijski dan” se za Ev-ropsku uniju ogleda u trogodišnjoj krizi eura. Unija će
 
2
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
sa hrvatskim članstvom ući u četvrtu godinu krize kojase mora okončati, ili ukidanjem zajedničke valute, iliuspostavljanjem nove evropske federacije. Centralnatema ovog broja su izabrani aspekti hrvatskog javnog prava. Time
Sveske za javno pravo
ne želim fokusiratina otvorene probleme integracije, nego naglasiti otvo-rena pitanja nacionalnog prava, dakle, pitanja koja ne-će moći biti riješena supranacionalnim pravom. Za područje Hrvatske ostajemo, prema tome, na tlu nacio-nalnog prava: donosimo analize koje se koncentrirajuna poteškoće u primjeni upravnog ugovora, na uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u društvenoj svojini,zatim na područno ustrojstvo Hrvatske, na unapređenjaizborne administracije i, konačno, analizu jednog pro- blema koji objedinjuje javnopravne i privatnopravneaspekte. Naime, pitanje značaja jurisdikcije Evropskogsuda za ljudska prava za nacionalno uobličavanje pro-cesnih pravila parničnog postupka.Bosanskohercegovački temat obuhvata nekoliko pri-godnih analiza; centralni dio se odnosi na jurisdikcijunajviših sudova, na prikaz dvije odluke: jedne SudaBiH i druge Ustavnog suda BiH. Najprije upućujem nadesetogodišnjicu primjene Zakona o zaštiti od klevete.Tim povodom objavljujemo analizu bilansa sudske prakse nastale u području primjene ovog zakona i ana-lizu njegovih slabosti. Uz to dolazi prikaz pravnih posljedica zbog prestanka rada Komisije za imovinskezahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica. Ova analizaskreće još jednom pažnju na sudbinu otvorenih i ne-riješenih predmeta iz nadležnosti Komisije.
Sveske
za-ključujemo prikazom odluka bosanskohercegovačkihsudova. U jednoj odluci (Ustavni sud BiH) se analizirafalsikatorski postupak Ustavnog suda BiH u pogleduvlastite prakse, u drugoj se armiše praksa Suda BiHkoji u području primjene prava konkurencije direktno preuzima praksu Evropskog suda i Evropske ko-misije.
Sveske za javno pravo
idu dalje, čitaocima želimugodnu lektiru.Union is reected in the three-year euro crisis. TheUnion, along with Croatian membership, will get inthe fourth year of the crisis, which must be ended,either with the abolition of the common currency, or establishing a new European federation. The centralissue of this Volume are selected aspects of the Croatian public law. By this,
 Public Law Volumes
do not wantto focus on open problems of integration but to empha-sise the open issues of national law, i.e. issues thatcould not been resoved by supranatinal law. For re-gional structure of Croatia, we remain on the groundof national law: we provide analyzes that are focusingon the difculties in applying the administrative con-tract, the registration of ownership rights in socialownership, then the Croatian territorial organization,improving election administration and nally an ana-lysis of a problem which consolidate aspects of publiclaw and private law. The question of the importance of  jurisdiction of the Court of the Justice of the EuropeanUnion for the shaping the rules of procedure of civil procedure.Concerning issues of Bosnia and Herzegovina, the
Volume
includes a several number of appropriateanalyses; the central part is related to the jurisdictionof the highest courts, i.e. overview of two decisions:one of the Court of Bosnia and Herzegovina and other of Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.First of all, we are addressing to the tenth anniversaryof the Law on Defamation. On this occasion we have published an analysis of the balance of case law arising by implementing of this Law as well as an analysis of its weaknesses. Additionally, there is overview of thelegal consequences of the termination of the Com-mission for Real Property Claims of Displaced Personsand Refugees. Once again this analysis draws attentionon the fate of open and pending cases under the jurisdiction of the Commission. We conclude this Vo-lume by overview of decisions of Bosnia and Herze-govina courts. In one decision (Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina) is analyzed adulterated pro-cedure of the Constitutional Court with regard to their own practice, in the other, the practice of the Court of Bosnia and Herzegovina has been afrmed that theeld of rights of the competition directly takes over the practice of the Court of Justice of the EuropeanUnion as well as European Commission.
 Public Law Volumes
will continue and we wish our readers a pleasant reading.
 
3
D
ario
Đ
erĐa
*
Upravni ugovor u hrvatskome pravnom sustavu — regulacija i prostor za poboljšanje
34
55
6
7
8
1010
* Autor je doktor pravnih znanosti, izvanredni profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetuu Sveučilišta u Rijeci.
Sadržaj:1. Uvod ..................................................................2. Dvojbe o pravnom uređenju upravnogugovora ..................................................................3. Stranke upravnog ugovora ................................4. Predmet upravnog ugovora ...............................5. Sklapanje upravnih ugovora .............................6. Izmjena odredbi upravnog ugovora ..................7. Jednostrani raskid upravnog ugovora ...............8. Pravna zaštita u svezi s upravnim ugovorima ...9. Zaključak ..........................................................
1. Uvod
Stupanjem na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku 1. siječnja 2010. upravni ugovori po prvi su puta normativno uređeni u Republici Hrvatskoj
1
. No,unatoč njihovom ne tako davnom pravnom uređenjunikako se ne može ustvrditi kako su upravni ugovori uHrvatskoj novi pravni institut. Još od 1990. u hrvatskoj pravnoj praksi sklapali su se određeni ugovori koji susvojim obilježjima odgovarali upravnim ugovorima izusporednoga prava, kao što su primjerice ugovori okoncesiji, koji se sukladno tadašnjem Zakonu o kon-cesijama u Hrvatskoj sklapaju još od 1990. godine
2
,ugovori o javnoj nabavi, koji se sukladno tadašnjojUredbi o javnoj nabavi sklapaju od 1995. godine
3
,ugovori o javno-privatnom partnerstvu sklapanje kojih je od 2008. propisano Zakonom o javno-privatnom partnerstvu
4
, ali i ugovori propisani nekim drugimzakonima kojima se uređuju posebna upravna područja,kao primjerice Zakonom o lovstvu
5
, Zakonom o zdrav-stvenoj zaštiti i sl.
6
. Međutim, zbog nedostatka speci-čnog pravnog uređenja ovih ugovora u hrvatskom pravnom sustavu na njih su se primjenjivala općagrađanskopravna pravila ugovornog prava te su se unormativnom shvaćanju poistovjećivali s ugovorima privatnog prava
7
. Stoga se može ustvrditi kako su up-ravni ugovori u Hrvatskoj stupanjem na snagu novogZakona o općem upravnom postupku, konačno dobilii svoj normativni pravni oblik.Uvođenje upravnih ugovora u hrvatsko opće upravno- postupovno pravo za hrvatsko zakonodavstvo veliki jekorak unaprijed, unatoč činjenici da ova materija sadr-žajno ne bi trebala ući u opseg Zakona o
 
općem uprav-nom postupku u užem smislu riječi
8
. Potreba za
1
Zakon o općem upravnom postupku,
 Nar. nov
. br. 47/09.
2
Prvi Zakon o koncesijama u Hrvatskoj,
 Nar. nov
. br. 18/90.i 61/91, donesen je 1990. godine. Zamijenjen je Zakonom okoncesijama,
 Nar. nov
. br. 89/92, a koji je važio do kraja2008. godine. Dana 1. siječnja 2009. godine na snagu jestupio novi Zakon o koncesijama,
 Nar. nov
. br. 125/08, koji je i danas na snazi.
3
Javna nabava u Hrvatskoj je prvi puta uređena 1995. godineUredbom o postupku nabave roba i usluga i ustupanjuradova,
 Nar. nov
. br. 13/05. U sljedeće dvije godine izmi- jenjena je istoimenim uredbama objavljenim u
 Narodnimnovinama
br. 25/96. i 33/97. Ove uredbe 1997. godine za-mijenjene su
 Zakonom o nabavi roba
,
usluga i ustupanjuradova, Nar. nov. br.
142/97. i 32/01. Republika Hrvatskazatim je donijela više zakona koji uređuju postupak javnenabave: Zakon o javnoj nabavi,
 Nar. nov
. br. 117/01. i 92/05,iz 2001. godine koji je zamijenjen Zakonom o javnoj nabavi,
 Nar. nov
. br. 110/07. i 125/08. iz 2007. godine. Od 1. siječnja2012. godine na snazi je novi Zakon o javnoj nabavi,
 Nar.nov
. br. 90/11.
4
Zakon o javno-privatnom partnerstvu,
 Nar. nov
. br. 129/08.
5
Zakon o lovstvu,
 Nar. nov
. br. 140/05. i 75/09.
6
Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
 Nar. nov
. br. 150/08, 155/09,71/10, 139/10, 22/11. i 84/11. i sl. O pravnoj prirodi ovihugovora više vidi u izlaganju Borkovića, Rasprava, pitanja iodgovori,
 Pomorsko dobro: Društveni aspekti upotrebe ikorištenja
, Rijeka, 1996, ss. 171-173, u izlaganju Dike, Ras- prava, pitanja i odgovori,
op. cit.
, s. 173, zatim u D. Đerđa,Pravni režim ugovora o koncesiji u hrvatskom pravu,
Up-ravno pravo — aktualnosti upravnog sudovanja i upravne
 prakse
, Zagreb, 2007, ss. 195-220, V. Seršić, Ugovor o kon-cesiji kao tipičan upravni ugovor,
 Aktualnosti upravnog su-dovanja i upravne prakse – 2009
, Zagreb, 2009, s. 407 te ss.424-425. i sl.
7
O ovome vidi V. Gorenc,
Trgovačko pravo — ugovori
, Za-greb, 2000, s. 205, A. Eraković, Koncesije,
 Računovodstvo i nancije
, vol. 12, 1997, s. 92, te M. Žuvela,
 Hrvatska pravna
revija
, br. 1/2001, str. 107.
8
Upravni ugovori sukladno pravnoj regulaciji sadržanoj učlanku 150 ovog Zakona sklapaju se po završetku upravnog postupka, pa baš kao niti izvršenje ne čine integralni dioupravnog postupka. Stoga ne bi bilo pogrešno niti da se ovamaterija ipak na detaljniji način uredila posebnim za-konom.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->