Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 9, septembar 2012.]

Sveske za javno pravo [broj 9, septembar 2012.]

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 9, septembar 2012.]
Sveske za javno pravo [broj 9, septembar 2012.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Maja Kapetanović, Savo Manojlović, Miomir Matulović, Nejra Orić,Vladan Petrov, Alen Rajko, Vesna Rakić-Vodinelić, Sevima Sali-Terzić, Edin Šarčević, IvanŠprajcGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcija: Centar za javno pravo, Radićeva 5, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
9
2012.Str. 1-1263. godišteSeptembar 2012.
Sadržaj:
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj ..............................
Vesna
akić
-v
odinelić
,
Reforma pravosuđa u
Srbiji ...................................................................
Vladan
P
etrov
,
 Novi Ustavni sud Srbije
 
(2006-2012) – reforma ustavnog sudstva na stranputici?
........................................................
Savo
M
anojlović
,
Ustavni osnov i procedure(re)izbora sudija u Republici Srbiji ....................
Maja
aPetanović
,
 Ispunjenost standarda o
nezavisnosti sudstva u slučaju Apelacionog 
odjeljenja Suda BiH .........................................
 
1
 323
314558
 
818797107122Ivan
Š
Prajc
,
 Zahtjev za izvanredno
 preispitivanje zakonitosti pravomoćne
 presude: Novo pravno sredstvo u hrvatskom Zakonu o upravnim sporovima
........................
Alen
ajko
,
 Moguća poboljšanja regulacijeradnih odnosa državnih i lokalnih dužnosnika
u Hrvatskoj .......................................................
 Nejra
o
rić
,
Pravna regulativa kvalikacija i
 zvanja u sistemu visokog obrazovanja BiH ......
Sevima
S
ali
-t
erzić
,
 Anonimizacija ili cenzura
 sudskih odluka? Problemi s Pravilnikom Suda BiH ....................................................................
Miomir 
M
atulović
,
Ustavni sud o
“građanskoj državi” i “državnom narodu” .....
Edin
Š
arčević
,
U susret popisu stanovništva
 BiH: diskriminacija popisnim obrascem? ........
ISSN 2233-0925
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
U bilans pokušaja da se poboljša regionalno pravosuđeulazi i ovaj broj
Sveski
. Autori iz Srbije analiziraju probleme reforme pravosuđa (Vesna Rakić-Vodinelić),reforme ustavnog sudstva (Vladan Petrov) i reizborasudija (Savo Manojlović). Bosanskohercegovačka per-s pektiva se koncentrira na problem nezavisnosti Ape-lacionog odjeljenja Suda BiH (Maja Kapetanović). Nastavljamo, dakle, sa analizama koje traže formuludobrog pravosuđa, sa analizama koje otvaraju ključno pitanje ustrojstva treće vlasti: kako uspostaviti pravo-suđe koje će odgovoriti potrebi građana na poštenosuđenje?
This
 
Volume is a part of efforts aimed to improve the
 
regional
 
 judiciary
.
Serbian authors
 
analyze the
 
issues
 
of judicial reform
 
(Vesna
 
Rakic-
Vodinelić),
con-stitutional
 
reform
 
 judiciary (
Vladan
Petrov
) and
re-election of 
 
 judges (
Savo
Manojlović
).
Bosnia’s
 
 pers- pective
 
focuses on the
 
issue
 
of independence
 
of theAppellate Division
 
of the Court
 
(
Maja
Kapetanović
).Therefore, the Volume
continues
 
with analyzes
 
thatare looking for formula of a good
 
Justice, and withthe
 
analyzes that
 
opens
 
a
 
key
 
issue of the structure
 
of 
third government
: how to
establish a
 
 justice systemthat
 
will
 
meet the needs
 
of citizens
 
to a fair 
 
trial?
 
2
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
Ostale analize predstavljaju koliko zanimljive, toliko iakutne probleme javnog prava.Iz Hrvatske objavljujemo tri analize. Jedna predstavljanovi izvanredni pravni lijek u hrvatskom Zakonu oupravnom sporu, naime, zahtjev za izvanredno preispi-tivanje zakonitosti pravomoćne presude (Ivan Šprajc).Druga na pozadini odluke Ustavnog suda RepublikeHrvatske o ukidanju pojedinih zakonskih odredbi o pravima nacionalnih manjina, doduše, u maglovitom pojmovnom diskursu, raspravlja temeljne javnopravne pojmove i pokazuje relevanciju pojmova građanskadržava i državni narod za ustavni koncept modernehrvatske državnosti (Miomir Matulović). Treća analizadonosi prijedloge za poboljšanje pravne regulacijeradnih odnosa zaposlenika u hrvatskom javnom sek-toru (Alen Rajko).Iz bosanskohercegovačke perspektive donosimo trianalize problema koji nisu uzajamno povezana. Jed-nom analizom predstavljamo problem prepoznavanja irazumijevanja akademskih zvanja koja su u BiH ste-čena prema bolonjskom sistemu (Nejra Orić), drugomotvaramo pandorinu kutiju anonimizacije sudskihodluka u BiH (Sevima Sali-Terzić) i trećom pred-stavljamo problem moguće diskriminacije u popisnomobrascu koji će se koristiti za popis stanovništva BiHu idućoj godini (Edin Šarčević). Zajednička karak-teristika ovih analiza je praktični značaj: one ne rješa-vaju teorijsko-doktrinalna pitanja pravnog sistema ne-go nude praktične odgovore na konkretne probleme sakojima se susreće bosanska jurisdikcija.Sveske za javno pravo idu dalje, želim vam ugodnulektiru.
Other analyzes represent an
 
interesting
 
and
also
acute problems
 
of public law.Three analyzes from Croatia are published in thisVolume. One of the analyses is about a new
 
extraordinary legal remedy
of t
he Croatian Law onAdministrative Dispute
, namely, the request for 
extraordinary review of 
 
the legality
 
of a nal judgment
 
(Ivan
 
Šprajc
). The second analysis
is aboutthe
 
 background of 
 
the decision
of 
CroatianConstitutional Court
 
to abolish
 
certain statutory
 
 provisions regarding the rights
 
of national
 
minorities,
 
i.e., in the
 
hazy
 
conceptual
 
discourse
, the analysisdiscusses
the basic
 
concepts of 
 
 public law
 
and showsthe
 
relevance between civil
 
society and the
 
 people
for the
 
constitutional concept
 
of the modern Croatian
 
state (
Miomir 
Matulović
). The third analyses brings proposals for improving the legal regulations of employment of employees on Croatians public sector (Alen Rajko).
From Bosnia and Herzegovina there are threeanalyzes of 
 
 problems that
 
are
not interrelated
.
Therst analysis
represents
 
a problem
 
of recognition andunderstanding
 
of academic
 
titles
that are obtained
under the Bologna system
 
(
 Nejra
Orić
), the secondanalysis opens the
Pandora‘s box of anonymization
 of 
court decisions in
 
Bosnia and Herzegovina(
Sevima
Sali
-Terzić) and the third analysis
deals withthe
 
issue
 
of possible discrimination
in
the census
 
form that
 
will be used in
 
census
 
in
 
Bosnia
 
next year 
 
(Edin
 
Sarčević
).
The common
 
feature of 
 
these ana-lyzes is
 
the practical signicance
: they
do not solve
 
the theoretical and
 
doctrinal
 
issues
 
of the legal system
 
 but
 
offer practical
 
answers to
concrete
 problems
 
faced by
 
Bosnian
 
 jurisdictions.
 Public Law Volumes
 
are continuing,
 
I wish you
 
a
 pleasant
 
reading
.
 
3
v
esna
akić
-v
odinelić
*
 Reforma pravosuđa u Srbiji 
* Autorica je redovna profesorka Pravnog fakulteta Univer-ziteta Union u Beogradu.
Sadržaj:1. Uvod ...............................................................1.1. Da li postoji formula “dobrog pravosuđa”? .....................................................1.2. Elementi formule “dobrog pravosuđa” .....1.3. Pravna recepcija evropskih standarda o pravosuđu u Srbiji1.3.1. Kratka istorija ......................................1.3.2. Ustav Srbije iz 2006. godine ................2. Ustavni i zakonski osnovi najnovije“reforme” pravosuđa2.1. Ustav i Ustavni zakon za sprovođenjeUstava ..............................................................2.2. Organizacioni pravosudni zakoni2.2.1. Sudije ...................................................
334
577
9
101213141517202121
2.2.2. Javni tužioci .........................................2.3. Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merilaza ocenu stručnosti, osposobljenosti i dos-tojnosti za izbor sudija i predsednika sudova ...2.4. Ustavna i zakonska procedura pred Viso-kim savetom sudstva ........................................3. Kako je izvršena reforma pravosuđa u Srbiji3.1. Stavovi Evropske komisije ........................3.2. Stavovi glavnih aktera reforme .................4. Naknadni pokušaji “otklanjanja nedostataka”4.1. Preispitivanje u VSS umesto žalbiUstavnom sudu .................................................4.2. Praksa preispitivanja .................................5. Uzroci i izlazi5.1. Povod i uzrok ............................................5.2. Izlaz? .........................................................
1. Uvod
U redovima koji slede pravničku javnost suočavamosa nedavnom pravnom istorijom neuspelih nastojanjada se pravosuđe u Srbiji poboljša, da se poverenjegrađana povrati, da se postave osnove za vladavinu prava nad politikom, makar u domenu pravosudnevlasti, da se prikažu rezultati neuspele reforme i da seistraže pravni i politički uzroci neuspeha.
1.1. Da li postoji formula “dobrog pravosuđa”?
Da li postoji formula “dobrog pravosuđa”? Možda bise teorijski moglo dokazivati da postoji. Praktično je,međutim, dokazivo i za Srbiju dovoljno to što jeformulisan evropski standard pravosuđa — sposobnogda odgovori osnovnom pravu građanina na poštenosuđenje i interesima države u kojoj vlada pravo, a ne politička moć.Do evropske pravosudne formule se nije došlo jednostavno i ona nije bila rezultat samo pravne ob-rade. Konstituisanje pravosuđa, kao treće državnevlasti u koju građanin može imati poverenja, rezultat je političkih borbi, pre nego uspešnih pravnih formula.Uprkos značajnim razlikama u poimanju i normativnojobradi sudstva, naročito u XVII i XVIII veku, izmeđuvodećih država toga doba — Engleske, Francuske iPruske — najavljuju se prvi nadnacionalni postulatisudijske nezavisnosti koji će pravno biti formulisani uXX veku. U kontinentalnoevropskom pravnom krugusudstvo se u XVIII veku uspostavlja kao birokratskaorganizacija pod dominacijom izvršne vlasti. Međutim, posle Francuske revolucije nastupa suštinska promena.Ustavom Francuske iz 1791. godine
 
 sudska vlast se
 priznaje kao treća državna vlast.
Tokom XIX vekaodržava se tenzija između sudske izvršne vlasti uevropskim državama, ali se pravosuđe ipak postepenoemancipuje. Politički i pravno preobražen položajsudske vlasti prihvatile su samo deklarativno komu-nističke/socijalističke države nastale u Evropi posleDrugog svetskog rata. Ali, bitna ustavna i stvarnarazličitost mesta pravosuđa u komunističkim državamanastala je uspostavljanjem tzv.
 
 jedinstva državne vla-
 sti
, uz ideološku dominaciju jednostranačkog parla-menta, bez formalnih obeležja parlamentarne demo-kratije, što je ne samo u stvarnom već i u normativnomsmislu odlučujuće uticalo na gubitak nezavisnosti isamostalnosti sudstva i sudija i stvorilo teško savladivunaviku pokornosti, u boljem slučaju poslušnosti.Istovremeno i paralelno sa slabljenjem društveneuloge sudstva u socijalističkim zemljama, u državamazapadnih evropskih demokratija posle Drugog svet-skog rata, jača ideja o pravu građanina na nezavisnosuđenje i na nezavisnog sudiju, kao o temeljnom ljud-skom pravu. U okviru pravnog i političkog sistemaSaveta Evrope, ova ideja je kodikovana u Evropskojkonvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slobodai učvršćena judikaturom Evropskog suda za ljudska

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->