Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 10, decembar 2012.]

Sveske za javno pravo [broj 10, decembar 2012.]

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 10, decembar 2012.]
Sveske za javno pravo [broj 10, decembar 2012.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Utemeljio prof. dr. Edin Šarčević u saradnji sa doc. dr. Tarikom HaverićemSaradnici ovog broja: Sulejman Bosto, Marija Draškić, Adrijana Hanušić, Tarik Haverić, AmraJašarbegović, Amela Kadrić, Spahija Kozlić, Dušanka Marinković-Drača, Stojan Mićović,Svjetlana Nedimović, Alen Rajko, Ivan ŠarčevićGlavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcija: Centar za javno pravo, Radićeva 5, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
10
2012.Str. 1-1263. godišteDecembar 2012.
1
 38
19
28
404957637477
8488
93
ISSN 2233-0925
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj ...............................
Ivan
Š
arčević
,
 Demistikacija identiteta iodgovornost .......................................................
Alen
ajko
,
 Početak provedbe reformeupravnog spora u Hrvatskoj ..............................
Stojan
M
ićović
,
 Zabrana udruženja u Srbiji u svetlosti uporednog prava ..................................
Dušanka
M
arinković
-D
rača
,
Sporni kriteriji za sudjelovanje u tripartitinim tijelima i reprezen
-
tativnost za kolektivno pregovaranje u RH ........
Marija
D
raŠkić
,
Transseksualnost pred Ustavnim sudom Republike Srbije .....................
Amela
aDrić
,
 Izmjene zakona o sukobuinteresa u institucijama vlasti u BiHi: ukidanje sukoba interesa ..................................................
Adrijana
H
anuŠić
,
 Mišljenje Venecijanskekomisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH ...............................................
Amra
J
aŠarbegović
,
 Izbor sudija ustavnih sudova u domaćem i uporednom pravu .............*** Izbor sudija ustavnih sudova – preporuke .......................................................
Sulejman
B
osto
,
 Kantova ideja vječnog mira — između političke zbilje i utopije? ..................
Tarik 
H
averić
,
Od kantovskog projekta dohegelovskog ostvarenja: ujedinjenje Evropekroz lukavstvo uma? ..........................................
Svjetlana
 n
eDiMović
,
 Bijeg od politike: Habermasov prijedlog kozmopolitskog  globalnog poretka .............................................
Spahija
ozlić
,
 Ideja univerziteta iz  perspektive Habermasovog zahtjeva za preispitivanjem politke razdržavljenja ..............
Sa ovim brojem
Sveski
preko stotinu pravnih analiza,stručnih mišljenja, prikaza i ekspertiza koje su okupileoko osamdeset saradnika iz cijele regije ulazi utrogodošnji radni učinak Centra za javno pravo. Poredtoga, u bilans 2012. godine — osim četiri broja
Sveski za javno pravo
— ulaze četiri stručna simpozija i publiciranje četiri knjige (
Sistem socijalne zaštite
,
 Pravosuđe u medijima
,
 Ko bira sudije ustavnog suda?
 i
 Državna imovina
). Objavljenim monograjama jestavljeno na uvid dvadeset i šest ekspertiza o temeljnim javnopravnim pitanjima Bosne i Hercegovine i regije.
This Volume includes over a hundred of legal analysis, ex- pert opinions, views and expertise which gathered abouteighty associates from around the region, re presentingthree years of operation of the Centre for Public Law. Inaddition, the balance of the Year 2012, besides four Volumes of Public Law, includes four sym  posiums and publishing of four books (
The system of social protection
,
 Justice in the Media
,
Who elects judges of constitutional court?
and
State Property
). Twenty six pieces of expertiseon fundamental questions of public law of Bosnia andHerzegovina and the region are presented in the publishedmonographs.
 
2
Statistiku publiciranih ekspertiza ne spominjem kako bih istakao obim rada u okviru CJP. Iz nje se, zapravo,i ne vidi stvarni angažman. On obuhvata također stručne i naučne skupove ili svakodnevnu komunikacijusa stručnom i znanstvenom publikom. Navedni podacidobijaju značaj u drugom kontekstu, naime,u vezi sačinjenicom da rad CJP i njegovu publicističku dje-latnost nansira Ministarstvo vanjskih poslova Sa-vezne Republike Njemačke u okviru Pakta za stabilnostu jugoistočnoj Evropi. To pokazuje u kojoj mjeri seSavezna Republika Njemačka angažira na uspostav-ljanju standarda pravne države u BiH i regiji. Finan-siranje CJP samo je jedan od konkretnih dokaza da jenjemački angažman, u pogledu sistematičnosti, konse-kventosti i pažljive orijentiranosti na pravni sistemnenadomjestiv, i da mu se u području pravnih reformiu regiji ne približavaju države iz istog kulturnog kruga.Sa svakim brojem
Sveski za javno pravo
ovu činjenicutreba imati na umu.U prol ovog broja, osim javnopravnih analiza koje pokrivaju upravnopravne i ustavnopravne probleme, jursidikciju i parlamentarno pravo, ulaze temati kojinisu čisto pravnički. Oni su svjesno odabrani. Jedan je posvećen pravno-politološkim analizama JürgenaHabermasa. CJP je krajem prošle godine, paralelno sanjemačkim izdanjem, objavio knjigu
Ogled o ustavu Evrope
koja može poslužiti kao “udžbenik” o his-torijskim potencijalima ljudskih prava, iznad svega — ljudskog dostojanstva: ljudsko dostojanstvo je moralniizvor za sadržaj svih ljudskih prava, a transnacionalna prava donose civiliziranje društvenih i državnih od-nosa vlasti. Potencijal ovog stava je neiscrpan, i može biti produktivno iskorišten u pogledu civilizirajućihefekata ustavnog prava, posebno u BiH. Sa znanstvenogkolokvija koji je upriličen povodom objavljivanja oveknjige donosimo nekoliko rasprava. One nas podjećajuna lozofske potencijale Kantove ideje vječnog mira i pokazuju njene domete u modernoj političkoj lozoji.Drugi temat ima državnopravnu podlogu i teološko-
lozofski odgovor. On nas uvodi u jednostavnu ali spor 
-nu temu — dan državnosti BiH. Umjesto pravničkihrasprava, donosimo ovim povo
dom prigodan tekst fraIvana Šarčevića kojim se bosanskohercegovačka držav-
nost postavlja kao pitanje konstituiranja kohezionihideja, mišljenja i djelovanja koje integrira. O temi pišeteolog, analitički postupak je historijsko-sociološki, iupravo zbog toga može poslužiti pravnicima kao malolozofsko uputstvo da normativnost ne donosi nužno pravdu, posebno ako gubi svaki oslonac u etici. Našim saradnicima se zahvaljujem za trud i pažnju skojom su pisali analize za prvih deset brojeva, našimčitaocima poruka da
Sveske za javno pravo
idu dalje.
I do not want to mention the statistics of published ex- pertise because I would like to emphasize the scope of work within the CJP. In fact, the actual engagement couldnot be seen from the statistics. It includes professionaland scientic meetings and daily communication with professional and scientic audience. The mentioned datagain in signicance in another context, namely, in con-nection with the fact that the work of CJP and his publishing activities are funded by the Ministry of Fo-reign Affairs of the Federal Republic of Germany under the Stability Pact for South Eastern Europe. This showsthe extent to which the Federal Republic of Germanyengages in the establishment of standards of legal state inB&H and the region. Funding of CJP is just one concreteevidence that the German commitment in terms of syste-matization, consequentiality and careful orientation tothe legal system is indispensable to it in the area of legalreform in the region not to approach the state from thesame culture cultural background. With each volume of the book for public law this fact should be kept in mind.The prole of this issue, other than public law analysiscovering administrative or constitutional issues, juris-diction and parliamentary law, includes themes which arenot purely legal. They have been consciously chosen.One is dedicated to the legal and political science analysis by Jürgen Habermas. At the end of last year, parallel withthe German edition, the CJP published the book 
 An Essayon the European Constitution
, which could serve as a“textbook” on historical resources of human rights, aboveall, human dignity: human dignity is the moral source of content for all human rights, and transnational lawcivilizes community and government relations of power.The potential of this opinion is inexhaustible and can be productively used in relation to civilizing effects of theconstitutional law, particularly in B&H. From a scienticcolloquium that was staged on the occasion of publishingthis book, we bring several discussions. They remind usof the potentials of Kant’s philosophical idea of eternal peace and demonstrate its extent of perception in modern political philosophy. The second topic includes a state-legal base and theological-philosophical answer. Itintroduces us to a rather simple but contentious topic — Statehood Day of B&H. Instead of legal discussions, onthis occasion, we publish a pertinent text by friar IvanSarčević, in which Bosnia’s statehood is viewed as amatter of constitution of cohesive ideas, opinions andacts that integrate between each other. A theologian is wri-ting about the topic, employing a historical-sociologicalanalytical procedure and precisely because of that it can be useful to lawyers as a small philosophical instructionthat normativity does not necessarily bring justice, es- pecially if it is not supported by ethics.I thank our associates for the effort and attention inwriting the analysis for the rst ten volumes, and our message to readers is that the Volumes of public law willcontinue.
 
3
* Autor je doktor teologije i profesor na Franjevačkoj teolo-giji u Sarajevu. Tekst donosi neizmijenjen govor koji je au-tor održao 21. 11. 2012. u Sarajevu, na Fakultetu političkihnauka.
i
van
Š
arčević
*
 Demistikacija identiteta i odgovornost 
Ovo izlaganje/razmišljanje u povodu Dana državnostiBosne i Hercegovine uključuje nekoliko pretpostavki.Prva je da je Bosna i Hercegovina u svojim granicama
međunarodno priznata država i da, barem u našem vre
-menu, u vremenu ovdje prisutnih generacija, izvana,iz bližnjega, a i daljnjega susjedstva, ne postoji opas-nost njezine razgradnje. Nefunkcioniranje i odatle ne-nastanjivost Bosne i Hercegovine kao države leži naj-više u unutarnjim dezintegrirajućim nacionalističkimfaktorima koji su legitimirani i legalizirani važećim te-meljnim državnim aktom — Daytonskim ugovoromodnosno ustavom. Taj ustav, nažalost, nije oktroiran, jer je od svih sudionika potpisan (izuzev K. Zubka).Proizašao je više iz zahtjeva da se što prije prekinusukobi, a ne da se pronađe što optimalnije unutarnjeuređenje nove države. Najmoćnijim (američkoj strani)i najnemoćnijim (bošnjačkoj strani na čelu s A. Izet- begovićem) akterima njegova potpisivanja više je bilostalo do prekida rata, kakvog-takvog mira, nego do pravedna rješenja. A u pregovorima, onaj koji imamoćnije pozicije, čak i kada pravi ustupke i kompro-mise, ipak manje gubi od onoga koji je već gubitnik ičije su vojne, političke i diplomatske moći slabije.Daytonski ugovor/ustav je najveća pravna kočnicasvih budućih pravednijih rješenja za ovu državu.U atmosferi “prenagljenoga mira” (R. Schreiter) tvorciDaytona nisu uzeli u obzir ni povijesni, ni kulturološki,ni nacionalni, ni pravni (republički) specični sadržajBosne i Hercegovine, nego su na njoj rješavali nacio-nalna pitanja gotovo čitave bivše države. Na njoj suhtjeli završiti sve “jugoslavenske” (miloševićevske)ratove i riješiti gotovo čitavo jugoslavensko nacionalno pitanje, posebno ono najteže, “srpsko pitanje”. OdBosne i Hercegovine i na njoj su napravili najkrvavijikockarski stol denitivnog “razbaštinjenja” prošledržave i “lešinarsku jagmu” nad mrtvacem. U tomsmislu Bosna i Hercegovina je bila zadnji poligon šire politike, naime poligon politikâ glavnih bivših repub-lika, odnosno novih država: Srbije i Crne Gore, s jed-ne, i Hrvatske, s druge strane, te neusuglašenih među-narodnih faktora. Unutarnja podjela BiH na nepravedneentitete odista je posljedica potvrde genocida i ubijanja,ratnih osvajanja i progona, logora i etničkoga čišćenja,ali je ona i posljedica domaćih i međunarodnih politika“ravnoteže moći”, šire od Bosne i Hercegovine, poli-tike koja se konačno “dogovorila” o podjeli nacionalnihteritorija kao kompenzaciji, posebno za srpske izgub-ljene teritorije (a i vlast) u Hrvatskoj, na Kosovu, pa iu Crnoj Gori.
Iako je politika samostalnosti i suverenosti Bosne i Her-
cegovine izvanjski pobijedila, njezine unutarnje poli-tike nastavljaju ratne ideologije kojima je cilj da se uneko buduće vrijeme, u nekim pogodnim širim konste-lacijama, ova država razgradi po teritorijalno-nacio-nalnom ključu. Mišljenja sam, koliko god to djelovaloapokaliptično, da na takav način ova država nema bu-dućnosti. Rješenje vidim u novom, doista novom do-govoru političkih nasljednika daytonskoga ugovorakoji će, ako ne poništiti ratne i daytonske nepravde, aliće ih svakako radikalno promijeniti. U protivnom, ne-ke buduće generacije popravljat će prošlost, možda ikrvavije od naših generacija. Upravo u toj opasnosti itoj odgovornosti za budućnost leži motiv a i nada koji
 bi, tako smatram, trebali pokretati političko i svako dru
-go javno djelovanje u Bosni i Hercegovini, a koji su imene potakli da se prihvatim poziva gospodina dekanada govorim pred ovim uvaženim skupom, iako nisamni političar ni politolog.Htio bih nakon ovih uvodnih rečenica ponuditi za raz-mišljanje nekoliko teza koje mi se čine važnim za svenas ovdje i za sve građane naše države. Riječ je o tra-
ženju onoga što ovoj državi i našim nacionalno-getoizi-ranim društvima nedostaje
: kohezivna društvena forma
 
ili integrirajući modeli mišljenja i djelovanja.
Svjestansam da ponuda bile čega kohezivnog i integrirajućegkod mnogih izaziva sumnju pa i odbacivanje, jer sve
što ima prizvuk zajedničkoga, “suživotnoga”, oni u po
-lazištu odbijaju stavom nehtijenje koju opravdavajugotovo ontološkom nemogućnošću da se živi s drugi-ma. No, i s druge strane, htio bih izbjeći i ono aprio-rističko prihvaćanje svakoga spomena “zajedništva” ukojem nema nužnih distinkcija, ono podvođenje svihkohezivnih formi na neke prošle, navodno poznate,koncepte tolerancije i suživota kojih u stvari u prošlostinikada nije bilo na onaj način kako ih se iz današnje perspektive vidi, tumači i politički koristi. Mi smo se,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->