Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveske za javno pravo [broj 11, mart 2013.]

Sveske za javno pravo [broj 11, mart 2013.]

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Tiskarnica
Sveske za javno pravo [broj 11, mart 2013.]
Sveske za javno pravo [broj 11, mart 2013.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Sveske za javno pravo
Blätter für Öffentliches Recht
Saradnici ovog broja: Teodor Antić, Davor Derenčinović, Marta Dragičević Prtenjača, MirjanaDrenovak Ivanović, Enesa Mrkaljević, Amra Ohranović, Sevima Sali-Terzić, Darko Simović,Kristian Turkalj i Rifat Zlomužica.Utemeljitelj, glavni i odgovorni urednik: prof. dr. Edin Šarčević.Redakcijski odbor: Sevima Sali-Terzić (Sarajevo), dr. Alen Rajko (Rijeka), prof. dr. VladanPetrov (Beograd) i prof. dr. Edin Šarčević (Leipzig)Redakcija: Centar za javno pravo, Radićeva 5, 71000 Sarajevo
www.fcjp.ba
11
2013.Str. 1-884. godišteMart 2013.
1
 
3102030435060
66
75
ISSN 2233-0925
E
din
 
Š
arčević
Uz ovaj broj / In addition to this Volume
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
Edin
Š
arčević
,
Uz ovaj broj ...............................
Enesa
M
rkaljević
,
 Nabavka intelektualnih
usluga zičkih osoba: Primjena zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...........
Rifat
Z
loMužica
,
 Fizička lica kao ponuđači u sistemu javnih nabavki BiH ...............................
Sevima
S
ali
-T
erZić
,
Tužilaštva u političkom sporazumu SDP/SNSD: Nezavisno ili političko pravosuđe? .........................................................
Kristian
T
urkalj
,
“Catch 23” — IzmjeneUstava RH radi ispunjavanja političkihkriterija za članstvo u EU ..................................
Teodor 
a
 nTić
,
Odluka o nedavanju vjerodo- stojnog tumačenja — novi izvor prava? ............
Amra
o
hranović
,
 Institucije kulture u Bosni i Hercegovini ...........................................
Mirjana
D
renovak 
i
vanović
,
 Zakon o zaštiti životne sredine u Srbiji: postojeća rešenja i pravci noveliranja .............................................
Davor 
D
erenčinović
i Marta
D
ragičević
 
P
rTenjača
, Votum separatum
 — komentar od-luke Ustavnog suda Republike Hrvatske o uki-danju nekih odredaba Zakona o sprječavanju
 sukoba interesa ..................................................
Darko
S
iMović
,
Teritorijalna autonomija u svetlosti odluke Ustavnog suda Srbije IUz-353/2009 .....................................................
Socijaldemokratska partija BiH je krajem novembra
2012. godine na adresu Vijeća ministara uputila pri
 jedlogzakona koji su donešeni na osnovu Sporazuma o do-govoru i principima sudjelovanja u vlasti političkihstranaka HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, SBB iSDP BiH od 20. 12. 2012, kao i Sporazuma SNSD iSDP BiH o programsko-projektnoj saradnji. Osam za-konskih izmjena treba da zahvati u osam područja jav-nog prava: zaključivanje i izvršavanje međunarodnihugovora, Centralnu banku, Vanjskotrgovinsku komoru,državnu službu u institucijama BiH, izbore, sukob in-teresa u institucijama vlasti, Visoko sudsko i tužilačko
At the end of 
 
 November 2012, the Social Democratic
 
Party
 
of Bosnia and Herzegovina sent to the Council
 
of Ministersa set of laws, brought on the
 
 basis of the
 
Agreement of 
 
Accor dance and
 
Principles of Participation
 
in the Go-vernment reached by political
 
 parties HDZ
 
B&H, HDZ
 
1990
, SNSD, SDS,
SBB and
 
SDP
on
20 December 2012,
 
as well as on the Agreement
reached between
SNSD and
 
SDP
on
 programmatic and
 project
cooperation.
 
Eight
legalchanges
should make inter ventions in
 
eight areas
 
of publiclaw
: signing and
implementation of international
 
agree-ments,
 
the Central Bank 
of BiH,
Foreign Trade Chamber of B&H,
 
the Civil Service
 
in the Institutions
 
of Bosnia andHerzegovina
, elections, conict of interest
in the government
 
2
vijeće i javne nabavke. Uz sve to dogovor sadrži nizaktivnosti oko upravljanja i raspodjelom dobiti u Elek-troprenosu. CJP će pažljivo pratiti realizaciju pred-loženih rješenja. Nas zanimaju prognoze u pogledu posljedica koje mogu nastupiti novom zakonskomregulacijom: da li su predložene promjene zaista ufunkciji poboljšanja ekonomske situacije u zemlji i ja-čanja institucionalne ekasnosti, kako to utvrđuju predlagači.Već u ovom broju donosimo analize koje obrađuju područja iz prijedloga zakonskih izmjena. Otvaramonekoliko zanimljivih problema iz područja javnih
nabavki i, najdirektnije, ocjenu pozicije tužilaštva u po-li
 tičkom sporazumu SNSD/SDP. Ostale teme su smje-štene na presjeku metodoloških rasprava i prikaza
aktuelnih pravnih trendova, što uključuje i izbor zanim-
 
ljivijih judikata ustavnih sudova regije.
Sa ovim brojem ulazimo u godinu koja će donijeti član-
stvo Hrvatske u evropskim integracijama, produblji-vanje ustavnopravne krize u Bosni i Hercegovini i javnopravnu konsolidaciju Srbije, i to s obzirom nastatus Kosova i na pretpostavke otvaranja pregovora o pristupu evropskim integracijama. Sve su to tematska područja koja su u fokusu Centra za javno pravo. Nji-hovu kompetentnu obradu od ovog broja jamči i redak-cijski odbor:
Sevima Sali-Terzić
(saradnica Ustavnogsuda BiH, Sarajevo), dr.
 Alen Rajko
(sudac i v. d. pred-sjednika Upravnog suda Rijeka), prof. dr.
Vladan Pet-
rov
(profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu,Beograd).
Sveske za javno pravo
idu dalje, čitaocima želimougodnu lektiru.
CJP
Fondacija Centar za javno pravoStiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches RechtFoundation Public Law Centre
institutions
, the High Judicial
and Prosecutorial Council
,
and public procurement.
Additionally, the
agreement
con-tains
a set of 
 
activities on
 
management and
 
distri bution of  prot
 
in
 
 Elektroprenos
. The
CJP
 
will closely monitor 
 
theimplementation of 
 
the proposed solutions.
 
We are inte-rested in
 
forecasts
 
about the consequences
which
could
 
occur 
following the adoption of the
new legal
 
regulations:
 
whether the
 
 proposed
 
changes are really
 
in function of im- proving
 
the economic situation
 
in the country andstrengthening of 
 
institutional efciency
 
as proponentsclaim.
 
In this Volume
 
we produce
 
analyses which
 
elaborate
 
areas
 
of 
 
 proposed
 
legislative changes.
We
aise several
 
interesting
 
issues
 
from the eld of 
public
 procurement
 
and,
 
mostdirectly
, the evaluation of the
 position
of the public prosecution
in the political
 
agreement between
 
SNSD andSDP
. Other topics are positioned between the discussionson methodology and overviews of current legal trends,including selection of interesting court decisions from theconstitutional courts from the region.
With
 
this Volume
 
we are getting into the
 
year 
 
which will
 
 bring
 
the Croatian membership
 
in the European in-tegrations
, boosting of the
constitutional
 
crisis in Bosnia
and
 
Herzegovina, and
 
Serbian
public law
consolidation
 regarding
the status
 
of Kosovo as well as the assumptionsof 
 
the start
 
of negotiations for access
into
EU integration.
 
All these are
thematic
areas which are in the focus
 
of theCentre for 
 
Public Law.
Starting from this Volume, their competent
treatment is guaranteed by
 
editorial board
:
Se-vima
 
Sali
-Terzic
(
Associate
of the Constitutional Court
 
of BiH, Sarajevo
), Dr.
Alan
 
Rajko
 
(Judge
 
and Acting
 
Pre-sident of 
 
the Administrative Court of 
 
Rijeka)
, prof.
Dr.
 
Vladan
 
Petrov
 
(Professor of 
 
Constitutional
 
Law at the
 
University of Belgrade
).
 Public Law Volumes
are continuing, I wish our readers pleasant reading.
 
3
* Autorica je dipl. pravnica, zaposlena u Ministarstvu civil-nih poslova BiH na poslovima višeg stručnog saradnika za pravne poslove.
e
nesa
M
rkaljević
*
 Nabavka intelektualnih usluga fzičkih osoba: Primjena zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine
3
444
555
666
7788
Sadržaj:1. Uvod .................................................................2. Svrha i predmet ZJN .........................................3. Status zičkih osoba kao ekonomskihsubjekata u postupku javnih nabavki3.1. Zakon o javnim nabavkama Bosne iHercegovine ........................................................3.2. Nacrt Zakona o javnim nabavkama u BiH ...3.3. Direktiva 2004/18/EZ ..................................3.4. Europska sudska praksa ...............................4. Potreba angažovanja eksperata ..........................5. Načini angažovanja eksperata u praksiugovornih organa ...................................................5.1. Ugovori u postupcima javnih nabavki .........5.2. Ugovor o djelu ..............................................5.3. Javni poziv ....................................................6. Problem angažovanja eksperata u praksiugovornih organa ...................................................7. Revizijski izvještaji u pogledu angažovanjaeksperata ................................................................8. Zaključak i preporuke ........................................
1. Uvod
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
1
(ZJN)
 
i njegova pravila su novost u domaćoj legislativi i praksi, jer ova materija u prošlosti nije bila predmetom pravne misli, ne samo u Bosni i Hercegovini (BiH)već ni u drugim zemljama socijalističkog pravno- političkog kruga. Pravila javnih nabavki su stečevinaEuropske unije, a BiH ih je prihvatila kao jedan oduslova za pristup evropskim integracijama. Naime,Europska komisija je, kao jedan od uslova iz Studijeizvodljivosti, postavila usvajanje jedinstvenog zakonao javnim nabavkama na čitavoj teritoriji BiH, što je iučinjeno usvajanjem ZJN u septembru 2004. godine
2
.S obzirom da se radilo o novom načinu raspologanja javnim sredstvima, kao i nesavršenosti donesenog za-kona, u praksi se pojavilo niz pitanja i nedoumica koje je potrebno rješavati kako bi ZJN ispunio svoju svrhu,te opravdao principe na kojima počiva. Neki od ovih principa su, između ostalih, transparentnost, pravičnakonkurencija, ekasnost, najveća vrijednost za novac,te opravdano trošenje sredstava poreznih obveznika.Jedno od pitanja koje se pojavilo u domaćoj praksi jestslučaj kada ugovorni organ ima potrebu za angažo-vanjem intelektulanih usluga zičkih osoba koje po-sjeduju odgovarajuću stručnu spremu ili znanje ali ni-su obrtnici, niti imaju registrovanu djelatnost po bilokojem zakonskom osnovu (u daljem tekstu: eksperti)
3
.
1
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,
Sl. gl. BiH 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.Zakon dostupan na http://www.javnenabavke.ba/index.php?id=10zak&zak=1&jezik=bs.
2
Studija izvodljivosti (Feasibility Study) i SPP (Sporazum ostabilizaciji i pridruživanju). http://www.dei.gov. ba/dokumenti/?id=4875.
3
Pod ugovornim organom podrazumijeva se: “a) svakiorgan uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, BrčkoDistrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom,gradskom ili općinskom nivou (u daljnjem tekstu: organi nadržavnom ili lokalnom nivou uprave); b) svaki javni subjekti/ili privredno društvo, tj. organ, kako je to denirano ustavu (2) ovog člana; c) svako javno društvo/preduzeće kojeobavlja neku od djelatnosti deniranih u stavu (3) ovogčlana i nad kojim ugovorni organ može vršiti dominantanuticaj po osnovu vlasništva nad tim društvom/preduzećem,nansijskog učešća u tom društvu/preduzeću ili po osnovuPravila o upravljanju tim društvom/preduzećem (2) Javnisubjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) tačka b) ovog čla-na, podrazumijeva svaki subjekt: a) osnovan u posebnusvrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa, a nemaindustrijski ili komercijalni karakter b) koji ima svojstvo pravnog lica i c) koji većinskim dijelom nansiraju organina državnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javnisubjekti denirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad up-ravljanjem vrše organi ili subjekti denirani u ovom stavu;ili koji ima upravni, upravljački ili nadzorni odbor u kojemsu više od polovine članova imenovali organi na državnomili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti deniraniu ovom stavu. (3) Djelatnosti koje obavljaju javna društva / preduzeća iz stava (1) tačka c) ovog člana sastoje se od: a)osiguranja ili rada ksnih mreža s ciljem pružanja javnihusluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom:1) vode; 2) električne energije; 3) plina ili toplotne energije;ili snabdijevanja takvih mreža vodom, električnom energi- jom, plinom ili toplotnom energijom; b) eksploatacije geo-grafske lokacije sa svrhom: 1) istraživanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih čvrstih goriva, ili 2) smještaja zračne,morske ili riječne luke ili drugih terminala za prijevoznike uzračnom, morskom ili riječnom saobraćaju; c) rada mrežakoje pružaju usluge javnog prijevoza putem željeznice,metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare; d)osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pružanje jedne ili više javnih telekomunikacionih usluga”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->