Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 23. i 24. 5. 2009.

Glas Srpske 23. i 24. 5. 2009.

Ratings:
(0)
|Views: 424|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 26, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Subotai nedjeqa
23. i 24. maj 2009.
Broj11.910Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI
strana 5.
Sadovi}sakriopotjernice Interpola
RAFTING
strane 52. i 53.
Slalomom sezavr{avaSP uraftingu
DANAS
Poslije posjete potpredsjednika SAD Sarajevu, Beogradu i Pri{tini
Du plirawe funkcija
nikome ne bi donijelo koristi, ni BiH, ni regionu, naglasila Sabin Frejzer
Dejtonski sporazum
jedini garant nenasiqa. Dejton dva bi samo oja~ao pozicije nacionalista, rekao Bajden
strana 3.
Bawa Lu ka }e u na re  dna tri   da na bi ti cen tar naj zna ~aj ni jeg   dru{ tve nog do ga |a ja u BiH, sa  ko ga }e u svi jet bi ti upu }e na  po ru ka da je Srpska mjes to  to le ran ci je, do brih qudi i  obi ~a ja, u ko ju su svi do bro  do {li  Po li ti ~ki, dru{ tve ni i re gi onal ni  skup po ~eo do bro  do {li com ko ju  je po li ti ~a ri ma, {e fo vi ma dr`a va, kon gre sme ni ma, se na to ri ma, vjer skim ve li ko  dos toj ni ci ma  po `e lio pred sje  dnik RS Raj ko  Ku zma no vi} Re pu bli ka Srpska u apri lu   do bi la po nu  du iz ame ri ~kog  Kon gre sa da bu  de do ma }in  ovog sku pa za ju go is to ~nu  Evro pu, {to je Ko le gi jum Na ro  dne skup {ti ne RS  i pri hva tio 
strana 2.
Po~elo {esto godi{we okupqawe zvani~nika ju goisto~ne Evrope
RS mjes to toleranci je i zemqa do brih qudi
 
Vi{e detaqa na strani14
33.
Dolazak zvanica na prijem kod predsjednika RS
   F   O    T   O  :   S .   I   L   I   ]
 
2
23. i 24. maj 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA - U BawojLuci u petakuve~epo~elo je {estogodi{weokupqawezvani~nikajugoisto~ne Evrope pod nazivom“Bogat- stvorazli~itosti“.
Ovajdoga|aj, ko ji je i po- liti~ki, dru{tveni i regi- onalni, po~eo je dobrodo- {licomko ju je politi~ari- ma, {efovimadr`ava, kon- gresmenima, senatorima, vjerskimvelikodostojnici- ma, ali i poslovnimqudima i predstavnicimanevladi- nihorganizaci japo`elio predsjednik RS RajkoKuzma- novi}.BawaLuka}e u naredna tridanabiticentarnaj- zna~ajni jegdru{tvenogdo- ga|a ja u BiH sa koga}e u svi jetbitiupu}enaporuka da je RepublikaSrpskamjes- totoleranci je, dobrihqudi i obi~a ja i u ko ju su svi do- brodo{li.- Mnogoputa smo bili popri{teratova i stradawa, a istovremeno svi `ivimo ovdje, razli~itogvjerskog i nacionalnogpori jekla i ori jentaci ja. Ovo je jedin- stvenaprilika da se na je- dnommjestuokupiveliki brojqudirazli~itepoliti- ~ke, vjerske i nacionalne pripadnosti i sa jednog mjestauputeporukemira, to- leranci je i razumi jevawa, poru~io je doma}inskupa, predsjednikNarodneskup- {tine RS IgorRado ji~i}. U to }e se do 24. ma jamo}i uvjeritibrojniuglednigosti, wih oko 150 iz 17 zemaqa saBalkana, ali i dalekeRusi je i jo{ daqeAmerike.Centralnidoga|ajbi}e  uprili~enu subotu u hotelu “Bosna“, a to je doru~ak po  uzoru na molitvenidoru~ak u Va {ingtonu, na kome}e se visokezvaniceobratiti po- rukamako je su povezane sa nazivom“Bogatstvorazli~i- tosti“.Ovajskup je na odre|enina~innastavaktakozvanih “molitvenihdo ru ~aka“ ko ji se 57 godinaorganizu ju u Va- {ingtonu, ko ji su u organiza- ci jiameri~kihkongresmena i senatorapo~eli kao skupo- vi sa odre|enimreligijskim sadr`a jem, da bi u me|uvreme- nupostaliglobalnidoga|aj. Za goste}e u subotubiti  uprili~enpri jem i sve~ana ve~era u Administrativnom centruVlade RS u BawojLu- ci, gdje}e se u~esnicima obratitipremi jer RS Milo- radDodik.U~esnicimolitvenogdo- ru~ka u nedjequ, 24. ma ja, po- sjeti}eJajce, gdje se na Plivskomjezeruzavr{ava program.RepublikaSrpska je u apriludobilaponudu iz ame- ri~kogKongresa da budedoma- }inovogskupa za jugoisto~nu Evropu, {to je Kolegi jumNa- rodneskup{tine RS i pri-  hvatio.
PONU DA 
stigla u aprilu izKongresa SAD
Bo{wa~ki politi~ari ne biraju sredstva kako bi ukinuli entitetsko glasawe, ~ime bi postali domi- nantni u BiH. To je wihov ciq i smisao wihove poli- ti~ke borbe. Da bi to ostvarili, kriju se iza pri~a o reformama ustava koje su navodno potrebne za pridru`ivawe EU.
Email: radan_pavic@blic.net
Molitveni doru~ak, koji }e okupiti 150 zvani~nika iz 17 zemaqa, od velikog je zna~aja za Srpsku i Bawu Luku. Poslije Svjetskog prvenstva u raftingu to je jo{ jedan skup koji }e nedvosmisleno pokazati da je Bawa Luka ve} odavno evropski grad.
Email: nikola176@yahoo.com
www.glassrpske.com
SA RA  JEVO
-OdnosiBiH i CrneGore su dobri imo guda poslu`e kao pri- mjerdr`avama u regionuka- komo`e da se sara|u je, konstatovali su u petak u Sara jevupredsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmanovi} i predsje- dnikCrneGoreFilipVu janovi}. Vu janovi} se u petaksas- tao i sa predsjedava ju}im Savjetaministara BiH Ni- kolom[piri}em ipredsta- vnicimaParlamentaBiH. - Izme|u BiH i CrneGo-renemaotvorenihpoliti- ~kihpitawa. Potpisan je velikibrojsporazuma i raz- govarano je kako da se ri je- {e i oni najsitni ji problemi. BiH i CrnaGora  ubrza}erazgovore i mo`emo da na javimoda }emouskoro potpisatisporazum o grani- ci- kazao je Radmanovi}. Vu janovi} je istakao da  je sporazum o granicidokaz da se i uosjetqivimpitaw-imamo`eposti}idogovor. Vu janovi} i [piri} konstatovali su da su odno- sidvi jezemqepri jateqski, a ciqeviza jedni~ki, a to je put ka EU i
NATO
.Kada je u pitawuspora- zum o granici, [piri} je rekao da }e bitipodneseni pri jedlozikako bi se to pi- taweokon~alo za vri jeme ~e{kogpredsjedavawa EU. Tokomsusreta~lanova Kolegi jumaParlamentarne skup{tine BiH sa predsje- dnikomCrneGo reFilipom Vu janovi}empredsjedava ju}i DomanarodaIli jaFilipo- vi}naglasio je da su evrop- skeintegraci jenajve}i prioritet i za BiH.@. D.
USKORO
potpisivawe sporazuma o granici
Kristina Gaqak
EU u~inila vi{e od SAD za zapadni Balkan
BRISEL- Evropskauni ja je u~inilanajvi{e za zemqe zapadnogBalkana,
i to mnogokonkretni jenego{to to ~i- neSjediweneAmeri~keDr`a ve, oci jenila je Kristina Gaqak, portparolvisokogpredstavnikaUni je za spoqnupo- litiku i bezbjednostHavi jeraSolane. - Te ide je, da EU ne ~inikonkretnestvari za Balkan,nisu korektne. Ako nekagrupazemaqaradine{tokonkretno za Balkan, onda je to EU - rekla je Gaqakwema~komradi ju Doj~evele.Ona je istakla da je zemqamazapadnogBalkanaobe}ano ~lanstvo u EU i da dobi ja jufinansijskupomo} i diplomat- skupodr{ku.
PRAG
- Britanskianaliti- ~arMarkAlmondupozorava da bi posjetapotpredsjedni- ka SAD YozefaBajdenabal- kanskomregionumogla imati“bumerangefekat“, odnosno da bi se mogloispostaviti da je wegovare- torikabilaprazna, da je  uputioapele i poruke, a da SAD nisu u stawu da pru`ekonkretnupomo}. - Ako bi SAD bilespre-mne da u BiH upute one re-surseko je su slaleposli je Dejtona, nemasumwe da bi moglepomo}i da se zemqa reformi{e i razvi ja. Umjestotoga, SAD premje- {ta jupodru~jezapadnog Balkana u zonuodgovornos- tiEU, ko ja, budu}i da je u ekonomskojkrizi, ne upu}u je pomo} BiH. Da stvaribudu gore, ni SAD nema judo- voqnosredstava za pomo}- obja{wavaAlmond za RadioSlobodnuEvropu.
Mark Almond
Bajdenova posjeta mogla bi imati “bumerang efekat“
^ak Hejgel
 Amerika ni jezaboravila Balkan
VA [INGTON- ^ak Hejgel, biv{isenator i sada{wi predsjedava ju }iAtlantskogsaveta za SjediweneDr`ave,
rekao je povo- domposjetepotpredsjednikaYoze- faBajdenaBiH, Srbi ji i Kosovuda to predstavqapotvrdu da SAD nisuzaboravileBal- kan.U ekskluzivnojizjavi za “Glas  Amerike“, Hejgel je rekao da je saBajdenomrazgovarao o tom re- gionupredpolazakameri~kogpot- predsjednika. - To podru~je je geos- trate{kiveomava- `no, ne samo zaEvropu, nego i zaSjediweneDr`a-ve- rekao je on idodao da se radi opodru~juko jepred-stavqaraskrsnicura- znihvjera, naroda i soci jalnihfenomena.
Bawa Luka }e u naredna tri dana biti centar najzna~ajnijeg dru{tvenog doga|aja u BiH sa koga }e u svijet biti upu}ena poruka da je RS mjesto tolerancije, dobrih qudi i obi~aja i u koju su svi dobrodo{li
Mi Bo{waci na Balkanu ne tra`imo ni{ta vi{e i ni{ta mawe od onoga {to drugi imaju. Vrlo dobro znamo {ta to zna~i, a i oni }e uskoro znati {ta to zna~i.
Mustafa Ceri}, reis-ul-ulema
Po~elo {esto godi{we okupqawe zvani~nika jugoisto~ne Evrope
RS zemqa dobrih qudi i obi~aja
Saobra }aj
Zbog dolaska u~esnika {estog godi{wegokupqawa zvani~nika ju- goisto~ne Evrope ju~e je od 14 ~asova bio zatvo- ren magistralni put Gradi{ka - Bawa Lu kaza sva vozila. Saobra- }aj se odvijao alterna- tivnim pravcima.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanovi} u dvodnevnoj posjeti BiH
Nema otvo renih poli ti~kih pi tawa
Dolazak na prijem kod predsjednika RS
F O  O :  S  . I  L  I 
 
GLAS SRPSKE
23. i 24. maj2009.
3
BEOGRAD - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radma- novi} boravi}e u ponedjeqak u zvani~noj posjeti Srbiji na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadi}a, prenijele su u petak agencije. Iz Pres-slu`be predsjednika Srbije saop{teno je da }e sastanak najvi{ih zvani~nika Srbije i Bosne i Hercegovine biti odr`an u Palati Srbija u Beogradu.
Neboj{a Radmanovi}
Susret saTor{inom
BAWALU KA-
Predsje-dava ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmanovi} sasta}e se u subotu(23. maj)  u BawojLucisa potpred- sjednikomGorwegdoma ruskogparlamentaAle- ksandromTor{inom. Iz Predsjedni{tva BiH saop- {teno je da }e sastanku prisustvovati i ambasador RuskeFederaci je u BiH Konstantin[uvalov.
Nikola [piri}
Dobrasaradwa saItali jom
SA R JEVO
- Predsjedava-  ju}iSavjetaministara BiH Nikola[piri} i ambasa- dorItali je u BiH Alesan- droFalavolitaoci je nili su u petakda je saradwaizme|udvi jedr`aveizuze- tnodobra, ali da ima dostaprostora za wenounapre- |ewe, posebno na planueko- nomi je. Falavolitaje istakao da BiH, kao i ci je- lizapadniBalkan, osta ju u fokusuitali janskepoliti- ke i da Itali jasna`nopo - dr`avanasto jawa BiH da postanepunopravna~lani - ca EU, saop{teno je iz [piri}evogkabineta.
BiH - Bugarska
Sporazum oizbjegavawu oporezivawa
SOFI JA 
- Bugarskavlada odobrila je potpisivawe sporazuma o izbjegavawu dvostrukogoporezivawaimovine sa BiH, javila je Srna. Potpisivawemspora- zumaukinu}e se dvojnoopo- rezivawedo hodaka, ko ji ostvaru jugra|anidvi je dr`ave, saop{tila je u pe- takInformativnaslu`ba bugarskevlade.
Bakir Izetbegovi}
Protivpodno{ewaostavki
SA R JEVO
- Potpredsje- dnikSDABakirIzetbego- vi}izjaviojedaseprotivi podno{ewuostavkifun- kcionerauBiHko jisupod istragomtu`ila{tava. On  jeza federalnemedi jere- kaodauBiHpadne90 do95odstooptu`nicaidajeto znaknesposobnostitu`i- la{tava, pa akonekomsudi-  jipadnetriilipetoptu`nica, tojeznakdaje nesposobanidagatreba mi jewati.
Vijesti
Prvi `enski serijski  ubica u Iranu
TEHERAN
- Iranka po imenuMa hin(32), odgovor- na za nekolikoubistava, izjavila je za vri jemeispi- tivawa u polici ji da je inspiraci ju za svo jezlo~ine na{la u kriminalisti~kimromanimaAgateKris- ti, prenosiu petakTanjug. @rtvemlade`ene, za ko juiranskapolici javjeru-  je da je prva`enaserijskiubica u zemqi, bile su  uglavnomstari jeosobe. Ma hinka`e da je pomnopro u~avalazapleteromana slavnebri tanskekwi`evnicekako bi izvr{ila “savr{ene“ zlo~ine. U redovimairanskepolici je nai{laje na HerkulaPoaroa, ko ji je uspio da joj u|e  u trag i stavi je iza re{etaka.
Optu`nica zbog smrti zeni~kih radnika
ZENICA-
Kantonalno tu`ila{tvo u Zeniciu pe- tak je podiglooptu`nicu protiv{estodgovornih osoba u “Arselor Mitalu“ Zenicazbognesre}e u ko joj su 13. februara2007. godi- ne od gu{ewaargonomstradaliradniciMu jo Smriko, RamoBekta{ i Ibra himHakanovi}. Na optu`nicipodignutojpredOp{tinskimsudom  u Zenicinalaze se Se{aPrasad, Ibra himHusano- vi}, Senad[eper, OmerKablar, Ta hirVidimli} i SulejmanSma jukovi}, prenoseagenci je.
Incko: Dobra saradwa BiH i Crne Gore
SA R JEVO
- Odnosiizme|u BiH i CrneGore su dobri i sre|eni ibi}edaqidokazkakodvi je zemqemogu da sara|u ju u regionu, rekao je u petak visokipredstavnik u BiH ValentinInckona- konsastanka sa crnogorskimpredsjednikomFi- lipomVu janovi}em. Dodao je da sada na granicama BiH ima dr`ava ko jeima jukorektanodnos i ko jepodr`ava juwenu cjelovitost, a CrnaGora je posebnodobarpri- mjer.Vu janovi} je potvrdioda su odnosiizme|uCrne Gore i BiH odnosipri jateqstva, saradwe i za je- dni~kogintegracionogputaprema EU i
NATO
.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
PRI[TINA, BRISEL- Potpredsjednik SAD Yozef Baj denizjavio je u Pri{ti- nida BiH ni jepotrebanno- vimirovnisporazum i da se zemqaudaqila od pokoqa ibrutalnosti.
- Dejtonskisporazumje je- dinigarantnenasiqa, a na- rodi u BiH ne `ele da sevrateratu, rekao je Bajden. On je istakao da Dejton dvani jeneop hodan. - Naprotiv, Dejton dva bi  u ovomtrenutkusamooja~ao pozici jenacionalista i zna- ~io bi pristanak na wihovu igru, rekao jeBajden.Bajden je oci jenio da se situaci ja na Balkanuradi- kalnopoboq{ala, ali je do- dao da treba jo{ dostatoga dase uradikako bi se osigurala integraci jaregiona u EU i
NA TO
.- Govorimo o stvarnojin- tegraci ji, a ne o tome da se izbjegnupokoq i brutalnosti. To }e bitite{ko i bi}epo- trebnovri jeme, dodao je Baj- den.Direktorprograma za BalkanMe|unarodnekrizne grupeSabinFrejzeroci jeni- la je da bi bilokontraprodu- ktivno ako bi bio imenovan speci jalniameri~kiizasla- nik za Balkan i BiH.Frejzerova je kazala da pri jedlogimenovawaameri- ~kogspeci jalnogpredstavnika za BiH u ovomtrenutkuni je neizostavan i koristan. Umjestotoga, sugeri{e ona, SAD i Evropskauni jatreba da koordinira junapore i instru- mentekako bi {to boqepomo- gli BiH i zapadnomBalkanu. - Bilo bi krajwenekori- snoimatiduplirawefun- kci ja, {to nikome ne bi doni jelokoristi, ni BiH, regionu, a i naru{ilo bi i partnerstvoBrisela i Va- {ingtona, {to ni je u intere- suni jednestrane- naglasila  je Frejzerova. Imenovawespeci jalnog ameri~kogizaslanika za BiH odmahnakondolaskaadminis- traci jeBarakaObamezatra`io  je bo{wa~kipoliti~kikorpus ko ji je pri`eqkivao“konkre- tni je“ ameri~kepoteze u BiH. Lideri SDA i SBiH, Su- lejmanTi hi} i HarisSi- lajyi}, tvrdilisu da jeneop hodnoimenovawespeci-  jalnogameri~kogizaslanika za BiH “kako bi zemqakrenu- lanapri jed“.Me|utim, Bajdentokomgo- vora u Parlamentu BiH ni je pomiwaomogu}nostimeno- vawaspeci jalnogizaslanika SAD za BiH {to su mnogiprotuma~ili kao znak da do togane}e ni do}i. FunkcionerSavezaneza- visnihsoci jaldemokrataMi- licaMarkovi}kazala je da bi  u situaci jikada se BiH pri- mi~evratima EU bilokon- traproduktivnoimenovati speci jalnogizaslanika SAD za BiH.- Vjeru jem da su to shvati- li i u ameri~kojadministra- ci ji i da su, barem za sada, ovo pitawestavili po strani- rekla je Markovi}eva. PotpredsjednikParti je demokratskogprogresaSlobo- danNagradi}rekao je da je Bajdenovgovor u Parlamentu BiH jasnopokazao da u toku ove godinesigurnone}edo}i do imenovawaspeci jalnog ameri~kogizaslanika za BiH. Generalnisekretar SDA   AmirZuki}kazao je da }e seameri~kaadministraci jasi- gurnoodreditikada je ri je~ o mogu}nostiimenovawaspeci-  jalnogizaslanikaSAD. - Amerika}e u BiH sigur- nodjelovatiputemKancelari-  jespeci jalnogpredstavnika, ali mogu}e je da donese i odlu- ku o imenovawuspeci jalnog izaslanika za BiH i Balkan- smatraZuki}.
Radmanovi} u ponedjeqak sa Tadi }em
Bilo bi krajwe nekorisno imati duplirawe funkcija, {to nikome ne bi donijelo koristi, ni BiH, ni regionu, a naru{ilo bi i partnerstvo Brisela i Va{ingtona, naglasila Sabin Frejzer
Poslije posjete potpredsjednika SAD Sa rajevu, Beogradu i Pri{tini
Ni je po treban Dej ton 2 ni ameri ~ki izaslanik 
DEJTON
jedini garant nenasiqa
Xozef Bajden
F O  O : G   L  S  S  S 
Sabin Frejzer je ka zala da “nema previ{e toga“ {to Ame- rika mo`e da pru`i. - Umjesto velikog povratka na scenu i preuzimawa liderstva bilo bi korisno da Amerika tijesno sara|uje sa EU i da po- dr`i evropske napore - istakla je ona.Navela je da je zato bilo jako dobro {to su potpredsjednik SAD Xozef Bajden i visoki predstavnik EU Havijer Solana zajedno posjetili BiH. - Ako Evropa ka`e: mi preuzi- mamo vo|stvo u BiH i na Balka- nu, Amerika bi to trebala i da po{tuje - navela je Frejzerova.
EVROPA I AMERIKA 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->