Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. dn. reda

8. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju
č
lanka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanjume
đ
unarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je nasjednici održanoj _____________ godine donijela
U R E D B Uo objavi Ugovora izme
đ
u UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatskeo uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska,kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
Č
lanak 1.
Objavljuje se Ugovor izme
đ
u UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske ouspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centrakategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a, potpisan u Parizu, 1. kolovoza 2008. godine, uizvorniku na engleskom i francuskom jeziku.
Č
lanak 2.
Tekst Ugovora iz
č
lanka 1. ove Uredbe, u prijevodu na hrvatski jezik i uizvorniku na engleskom jeziku, glasi:
UGOVOR IZME
Đ
UUNESCO-a I VLADE REPUBLIKE HRVATSKEO USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA PODVODNUARHEOLOGIJU U ZADRU, HRVATSKA, KAO CENTRA KATEGORIJE 2POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a
Vlada Republike Hrvatske, iGlavni direktor Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu,
Uzimaju
ć
i u obzir 
Konvenciju UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001.),osobito
č
lanke 2.2., 19., 20. i 21. u kojima se poti
č
e me
đ
unarodna suradnja, razmjena znanjate osiguravanje stru
č
nog osposobljavanja na podru
č
 ju podvodne arheologije,
 
 
2 
Uzimaju
ć
i u obzir 
da je Op
ć
a konferencija ovlastila glavnog direktora da sklopi Ugovor sVladom Republike Hrvatske sukladno nacrtu koji je dostavljen Op
ć
oj konferenciji u Dodatkudokumenta 177 EX/67,
U želji
da se ovim Ugovorom odrede uvjeti odnosa izme
đ
u UNESCO-a i Me
đ
unarodnogcentra za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zadru, Hrvatska,SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:
Č
LANAK I. - SVRHA UGOVORACilj ovog
 
Ugovora je utvrditi uvjete suradnje izme
đ
u UNESCO-a i Vlade te prava i obvezekoje iz njega proistje
č
u za stranke.
Č
LANAK II. - TUMA
Č
ENJEU Ugovoru, ako iz konteksta ne slijedi druga
č
ije:1.
 
"UNESCO" odnosi se na Organizaciju Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost ikulturu;2.
 
"Centar" ozna
č
ava Me
đ
unarodni centar za podvodnu arheologiju Hrvatskogrestauratorskog zavoda u Zadru, Hrvatska;3.
 
"Vlada" ozna
č
ava Vladu Republike Hrvatske;4.
 
"Ministarstvo kulture" ozna
č
ava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske;5.
 
"Hrvatski restauratorski zavod" ozna
č
ava Zavod ovoga imena smješten u Zagrebu,Hrvatska;6.
 
"Ugovor" ozna
č
ava ovaj Ugovor;7.
 
"Stranke" ozna
č
ava UNESCO i Vladu;8.
 
"Konvencija iz 2001." ozna
č
ava UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodnekulturne baštine koju je usvojila Op
ć
a konferencija UNESCO-a u Parizu 2. studenog2001. godine;9.
 
"Podvodna kulturna baština" ozna
č
ava "podvodnu kulturnu baštinu" kako je odre
đ
enau
č
lanku 1. Konvencije iz 2001. godine.
Č
LANAK III. - DJELOVANJEVlada je suglasna poduzeti sve mjere potrebne za daljnje uspostavljanje i osiguranjedjelovanja Centra u Zadru, sukladno odredbama Ugovora.
 
 
3
Č
LANAK IV. - ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE1.
 
Centar je neovisna ustanova u sastavu Hrvatskog restauratorskog zavoda. On ima pravnu osobnost odre
đ
enu
č
lankom V.2.
 
Centrom upravlja ravnatelj kako je odre
đ
eno
č
lancima X. i XI. Njegov rad nadzireVije
ć
e sukladno
č
lanku VIII.3.
 
Centar je na usluzi državama
č
lanicama i pridruženim
č
lanicama UNESCO-a koje želes njime sura
đ
ivati u zajedni
č
kom interesu sukladno ciljevima Centra.4.
 
Države
č
lanice UNESCO-a koje žele sudjelovati u aktivnostima Centra na temeljuovog Ugovora uputit
ć
e glavnom direktoru UNESCO-a obavijest u tom smislu. Glavnidirektor obavještava ravnatelja Centra i gore spomenute države
č
lanice o primitkutakvih obavijesti.
Č
LANAK V. - PRAVNA OSOBNOST Na državnom podru
č
 ju Republike Hrvatske Centar ima pravnu osobnost i pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih zada
ć
a, osobito sposobnost:(i)
 
sklapanja ugovora;(ii)
 
 pokretanja pravnih postupaka;(iii) stjecanja i raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom.
Č
LANAK VI. - STATUTVije
ć
e Centra, kako je odre
đ
eno
č
lankom VIII., donosi Statut. Statut mora sadržavati sljede
ć
eodredbe:(a) o pravnom položaju koji Centru daje, na temelju nacionalnog zakonodavstva,samostalni pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih zada
ć
a i prihva
ć
anjesubvencija, naplatu pruženih usluga i realizaciju nabave svih potrebnih sredstava;(b) o upravnoj strukturi Centra koja bi omogu
ć
ila zastupljenost UNESCO-a u upravnimtijelima, odnosno, Vije
ć
u.
Č
LANAK VII. - ZADA
Ć
E I CILJEVIZada
ć
e i ciljevi Centra su:(a)
 
stru
č
no osposobljavanje podvodnih arheologa i konzervatorskih stru
č
njaka, nanacionalnoj i me
đ
unarodnoj razini, prakti
č
no i teorijski (uklju
č
uju
ć
i profesionalnuronila
č
ku obuku za arheologe, povjesni
č
are, geologe, fotografe i druge stru
č
njake;znanstveno metodološko obrazovanje za istraživanje podvodnih arheoloških nalazištate stru
č
no obrazovanje iz konzervacije i restauracije);

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->