Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04. dn. reda

04. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGAGOSPODARSTVA NacrtPrijedlog zakona broj______ 
PRIJEDLOG ZAKONA
 
O POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIHZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANI
Č
 NE SURADNJE IZME
Đ
UREPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRUKOMPONENTE PREKOGRANI
Č
 NA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA2007. GODINU, S KONA
Č
 NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zagreb, velja
č
a 2009.
 
 2PRIJEDLOG ZAKONAO POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA OPROGRAMU PREKOGRANI
Č
 NE SURADNJE IZME
Đ
U REPUBLIKE HRVATSKE IBOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANI
Č
 NASURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU, S KONA
Č
 NIM PRIJEDLOGOMZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONAUstavna osnova za donošenje Zakona o potvr 
đ
ivanju Sporazuma o financiranju izme
đ
uVlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekograni
č
nesuradnje izme
đ
u Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponentePrekograni
č
na suradnja programa IPA za 2007. godinu, potpisanog u Zagrebu, dana 17.studenoga 2008. godine, u izvorniku na engleskom jeziku, sadržana je u
č
lanku 139. stavku1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 41/01 - pro
č
ć
eni tekst i 55/01 -ispravak).
 
II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE ZAKONOM ŽELI POSTI
Ć
IVlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica su dana 27. kolovoza 2007.godine sklopile Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
iEuropske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA) kojeg je Hrvatski sabor potvrdio dana 03. listopada 2007.(„Narodne novine – Me
đ
unarodni ugovori“, br. 10/2007) ( u daljnjem tekstu: Okvirnisporazum). Okvirni sporazum odre
đ
uje op
ć
a pravila suradnje i provedbe pomo
ć
i Europskezajednice u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA).Dana 10. prosinca 2007., Komisija Europskih zajednica je Odlukom br. C (2007) 5934usvojila je Program prekograni
č
ne suradnje izme
đ
u Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program).Za provedbu navedenog Programa nužno je da Republika Hrvatska i Komisija Europskihzajednica sklope Sporazum o financiranju kako bi se odredili uvjeti za provedbu pomo
ć
iZajednice, pravila i postupci o isplati povezanoj s takvom pomo
ć
i i uvjeti prema kojima
ć
e seupravljati tom pomo
ć
i.Op
ć
i cilj Programa je poduprijeti razvoj prekograni
č
nih mreža i partnerstva te razvojzajedni
č
kih prekograni
č
nih djelovanja kako bi se revitaliziralo gospodarstvo, zaštitila prirodai okoliš te pove
ć
ala socijalna kohezija programskog podru
č
 ja.Dodatan cilj Programa je izgraditi kapacitet lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija zaupravljanje EU programima te ih pripremiti za upravljanje budu
ć
im prekograni
č
nim programima u okviru cilja 3 strukturnih fondova EU.
 
 3Dok je tehni
č
ki, pravni i administrativni okvir u kojem
ć
e se u Republici Hrvatskoj provoditimjere financirane iz programa prekograni
č
ne suradnje izme
đ
u Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2007. godinuodre
đ
en Okvirnim sporazumom, Sporazum o financiranju ure
đ
uje detaljne uvjete potrebne zaisporuku pomo
ć
i Europske zajednice, pravila i postupke u svezi s isplatom vezanom uz ovu pomo
ć
, kao i uvjete pod kojima
ć
e se upravljati tom pomo
ć
i.Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine Odlukuo pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju izme
đ
u Vlade RepublikeHrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekograni
č
ne suradnje izme
đ
uRepublike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPA za 2007. godinu (Klasa 441-03/08-01/06, Urbroj: 5030105-08-1).Sporazum o financiranju predstavlja sporazum standardnog sadržaja i oblika na temeljukojeg se mogu primiti sredstva za projekte, kakav Europska komisija obi
č
no sklapa sdržavama primateljicama pomo
ć
i Europske unije.Sporazum o financiranju sadrži Dodatak A „Prekograni
č
ni program izme
đ
u RepublikeHrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekograni
č
ne suradnje Instrumenta za pretpristupnu pomo
ć
(IPA) za 2007. godinu“ u kojem je opisan Program koji
ć
e sefinancirati, Dodatak B „Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
iEuropske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA)“, i Dodatak C „Dodatni uvijeti za provedbu pomo
ć
i Zajednice“ ukojem su navedene daljnje obveze, funkcije i zajedni
č
ke odgovornosti
 
struktura, direkcija itijela koje nisu ure
đ
ene Okvirnim sporazumom, kao i detaljna pravila o akreditacijioperativnih struktura i prijenosu upravlja
č
kih ovlasti od strane Komisije.Provedba programa IPA - komponenta Prekograni
č
na suradnja za 2007. godinu odvijat
ć
e se prema tzv. decentraliziranom modelu, što podrazumijeva da institucije nadležne zaupravljanje programom (upravna tijela i/ili provedbene agencije za odre
đ
enu komponentu)raspolažu sredstvima Europske unije. Pra
ć
enje i evaluacija programa i projekata provode se usvrhu sustavnog nadzora nad provedbom i procjene u
č
inka dogovorenih aktivnosti i mjera, tesluže kao korektivni mehanizam u slu
č
aju neispunjavanja predvi
đ
enih rezultata ilinepoštivanja dogovorenih rokova. Za poslove financijskog upravljanja zadužen je Nacionalnifond Ministarstva financija koji djeluje kao riznica za prihvat sredstava Europske unije,odobravanje prijenosa sredstava operativnim strukturama ili krajnjim korisnicima, te zafinancijsku kontrolu utrošenih sredstava.Sporazum o financiranju je u ime Vlade Republike Hrvatske 17. studenoga 2008. godine potpisao g. Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju ikoordinaciju pomo
ć
i Europske unije, u svojstvu Nacionalnog koordinatora programa IPA.III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOMOvim Zakonom potvr 
đ
uje se Sporazum o financiranju izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske iKomisije Europskih zajednica o Programu prekograni
č
ne suradnje izme
đ
u RepublikeHrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekograni
č
na suradnja programa IPAza 2007. godinu, kako bi njegove odredbe u skladu s
č
lankom 140. Ustava Republike

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->